PL EN RU

Biblioteka Wydziału Zarządzania UW


NIEDOTRZYMANIE TERMINU ZWROTU

Niedotrzymanie terminu zwrotu pociąga za sobą:

 
 • zawieszenie w prawach korzystania z Wypożyczalni (zablokowanie konta) do czasu uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki WZ i BUW;
 • karę pieniężną za przetrzymanie wypożyczonych materiałów określoną w  cenniku opłat.
KORZYSTANIE ZE ZBIORÓW NA MIEJSCU

Udostępnianie zasobów bibliotecznych na miejscu w Czytelni, odbywa się na podstawie ważnej elektronicznej legitymacji studenckiej, karty bibliotecznej lub innego dokumentu tożsamości. Czytelnika każdorazowo obowiązuje zdeponowanie jednego z dokumentów u bibliotekarza.


Na miejscu udostępniane są:

 

 • książki z sygnaturami rozpoczynającymi się na literę „A” (ustawione na półkach wg. numeracji); 
 • książki z sygnaturami rozpoczynającymi się  na inne litery alfabetu (poza: „A” i „Z”), stanowiące także ich zestawienia jak np.: „KKP”, „HD”, itd (zlokalizowane osobno i ustawione DZIAŁOWO oraz TEMATYCZNIE według zasad Klasyfikacji Biblioteki Kongresu USA);   
 • czasopisma;
 • materiały z księgozbioru podręcznego;
 • zbiory specjalne: prace magisterskie i doktorskie.

Dostęp do zbiorów jest wolny co oznacza, że użytkownik może wybierać książki i czasopisma samodzielnie. Materiały biblioteczne przechowywane w magazynach i księgozbiorze podręcznym należy zamawiać u bibliotekarza.
Wykorzystane książki i czasopisma odkładamy na niebieskie, metalowe wózki, rozstawione przy filarach Biblioteki.


Prace magisterskie (oznaczone sygnaturą rozpoczynającą się na literę „M” ) i doktorskie (z sygnaturami na literę „D”) udostępniane są wyłącznie do celów badawczych i dydaktycznych. Z prac można korzystać tylko w Czytelni, w miejscu wskazanym przez bibliotekarza i po uprzednim dopełnieniu wymaganych formalności. W przypadku prac magisterskich, wymagane jest dostarczenie do Biblioteki zgody promotora z WZ na korzystanie z tego typu źródeł. Reprodukowanie i publikowanie tych materiałów jest niedozwolone.

WYSZUKIWANIE LITERATURY

Katalogi stanowią podstawowe źródło informacji o gromadzonych zbiorach. Zasoby Biblioteki WZ można przeglądać w Katalogu online bibliotek UW  oraz dostępnych tradycyjnych katalogach kartkowych.

 

Katalog online bibliotek UW  


Zawiera informacje o zbiorach BUW i bibliotek wydziałowych oraz dostępności poszczególnych egzemplarzy książek.   Biblioteka WZ, wprowadziła do bazy opisy katalogowe książek nabytych po 1989 r. Katalog na bieżąco aktualizowany i selektywnie uzupełniany, oferuje wiele możliwości wyszukiwawczych o różnym stopniu zaawansowania:

 • przeglądanie – umożliwia szybkie przeglądanie poszczególnych indeksów (np. tytuł, autor, hasło przedmiotowe KABA)
 • wyszukiwanie proste i złożone – umożliwiają sformułowanie ogólnego, lub szczegółowego wyrażenia wyszukiwawczego za pomocą odpowiednio zbudowanych formularzy 
 • wyszukiwanie zaawansowane – umożliwia sformułowanie wyrażenia wyszukiwawczego o wysokim stopniu szczegółowości przy użyciu operatorów i łączników pól

 

Katalogi kartkowe


zawierają opisy katalogowe całości zbiorów Biblioteki WZ  (są jednak niedostępne elektronicznie):

 • katalog alfabetyczny książek (wg nazwisk autorów, a w przypadku więcej niż 3 autorów   – wg tytułów);
 • katalog alfabetyczny wydawnictw ciągłych i serii wydawniczych;
 • katalog alfabetyczny prac doktorskich;
 • katalog alfabetyczny prac magisterskich wg autorów;
 • katalog alfabetyczny prac magisterskich wg promotorów.

 

Inne przydatne katalogi i bazy bibliograficzne

 

Katalogi i bazy danych Biblioteki Narodowej  zawierają informacje o zbiorach: książek polskich i zagranicznych, czasopism polskich i zagranicznych, cymeliów konspiracyjnych, dokumentów życia społecznego, dokumentów muzycznych, dźwiękowych, audiowizualnych i elektronicznych zgromadzonych w Bibliotece Narodowej oraz bibliografię narodową obejmującą m.in. opisy książek (Bibliografie książek polskich), czasopism (Bibliografie czasopism polskich) i artykułów (Bibliografie artykułów z czasopism polskich).

 

NUKAT (Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny)  zawiera informacje o księgozbiorach z 81 polskich bibliotek naukowych i akademickich.

 

 

KaRo (Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich)  Multiwyszukiwarka przeszukująca elektroniczne katalogi: narodowe (Biblioteka Narodowa, NUKAT), uniwersyteckie, politechnik i innych szkół wyższych, bibliotek publicznych oraz instytutów badawczych.

 

Dostęp do e-źródeł 

 

Wszystkie zasoby elektroniczne kupowane przez BUW (bazy abstraktowe, czasopisma pełnotekstowe), dostępne są z każdego stacjonarnego komputera bibliotecznego. Pracownicy i studenci UW, mogą również korzystać z pełnych tekstów pracując poza siecią. Usługa dostępna jest tylko dla posiadaczy kont czytelniczych, bowiem wymaga autoryzacji użytkownika.

 

E-zbiory

DOSTĘP DO INTERNETU
 • korzystanie z Internetu w Bibliotece WZ dozwolone jest wyłącznie w celach naukowych, dydaktycznych i edukacyjnych;
 • prawo korzystania ze wszystkich zasobów elektronicznych mają pracownicy i studenci Wydziału Zarządzania;
 • inne osoby mogą korzystać ze zdalnych zasobów informacji zewnętrznych, rozproszonych, nielicencjonowanych;
 • obowiązuje 30. minutowy limit korzystania w przypadku kolejki oczekujących;
 • użytkownicy mogą korzystać z własnych komputerów przenośnych.
KOPIOWANIE MATERIAŁÓW

Biblioteka WZ oferuje następujące formy kopiowania materiałów:

 • kserokopie – samoobsługowe kserografy dostępne w Czytelni. Karty magnetyczne do nabycia w Informatorium (na lewo od głównego wejścia do Biblioteki), lub Punkcie Ksero (I p. przejście między budynkami „C” i „B”)
 • wydruki komputerowe na drukarce:
  • monochromatycznej (oznaczonej numerem: 2430) w formacie A4 jedno-  lub dwustronne;
  • kolorowej (oznaczonej numerem: 2550) w formacie A4 jedno- lub dwustronne

 

Koszty kart i wydruków wg  cennika opłat.


UWAGA: Wykonane reprodukcje mogą być przeznaczone jedynie do dozwolonego użytku własnego (Dz.U. Nr 80, poz. 904 z 2000 r., z późn. zm.)

KORZYSTANIE Z WYPOŻYCZALNI MIĘDZYBIBLIOTECZNEJ

Przed złożeniem zamówienia międzybibliotecznego należy upewnić się, że dana pozycja znajduje się w zbiorach Biblioteki WZ. Jeżeli Biblioteka WZ nie posiada poszukiwanych materiałów, proponujemy sprawdzić w innych warszawskich bibliotekach naukowych. Gdy i tu poszukiwania okażą się bezowocne można przeszukać katalogi on-line innych bibliotek lub zwrócić się z prośbą do bibliotekarza o ustalenie lokalizacji poszukiwanych materiałów.


Z wypożyczeń międzybibliotecznych mogą korzystać Czytelnicy zapisani w Wypożyczalni. BUW oraz biblioteki SWM (Systemu Wypożyczeń Międzywydziałowych) udostępniają swoje zbiory wszystkim pracownikom i studentom UW bez pośrednictwa Biblioteki WZ. Z bibliotek warszawskich wypożyczeń dokonuje się na podstawie wystawianych przez Bibliotekę WZ rewersów międzybibliotecznych.  


Zasady: 

Na życzenie Czytelnika mogą być sprowadzone książki z innych bibliotek krajowych, pod warunkiem, że nie ma ich w zbiorach Biblioteki WZ, ani innych bibliotek warszawskich. Wypożyczane przez Bibliotekę materiały biblioteczne udostępniane są czytelnikom wyłącznie na miejscu w Czytelni. Koszty krajowego wypożyczenia międzybibliotecznego określa biblioteka realizująca zamówienie (zgodnie ze swoim cennikiem), a pokrywa zamawiający (dotyczy to również materiałów, które nie zostały wykorzystane). Materiały sprowadza się na okres ustalony przez bibliotekę wypożyczającą a prolongaty terminu zwrotu można dokonać tylko za jej zgodą. Wypożyczanie materiałów z zagranicy prowadzi BUW. Biblioteka wypożycza zbiory własne bibliotekom zamiejscowym, krajowym na okres 30 dni.

 

Wypożyczaniu międzybibliotecznemu nie podlegają:

 • dzieła z wolnego dostępu;
 • dzieła wchodzące w skład księgozbioru podręcznego;
 • dzieła niezbędne w procesie dydaktycznym;
 • prace magisterskie i doktorskie;
 • gazety i czasopisma;
 • obiekty w złym stanie zachowania. 

Koszty wysłania zamówionych materiałów drogą pocztową pokrywa Biblioteka WZ. Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa strona zamawiająca.

1 2 3
EQUIS
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników