PL EN RU

Sekcja Spraw Socjalnych Studentów

Semestr letni 2016/2017

 

Najbliższy dyżur Komisji Stypendialnej

Uwaga! Z powodu przerwy wakacyjnej dyżury komisji zostają tymczasowo zawieszone. Dokumenty prosimy składać w C223, wysyłać pocztą lub wrzucać do skrzynki podawczej w budynku C na parterze. Braki prosimy wysyłać na maila komisji: komisjastypendialnawzuw@gmail.com

 

 

Biuro Spraw Socjalnych - pokój C223
Poniedziałek - Piątek 10.00 - 15.00

        


Wnioski o stypendia oraz braki do wniosków prosimy dostarczać do pokoju C223 oraz w trakcie dyżurów Komisji Stypendialnej do pokoju BP14 (poziom -1 przy wejściu B). Dokumenty powinny być podpisane nazwiskiem i nr indeksu. W razie wątpliwości prosimy o kontakt mailowy: komisjastypendialnawzuw@gmail.com lub telefoniczny 22 553 40 16.

Stypendia na rok akademicki 2016/2017

 

 

 

Prosimy o zapoznanie się z wersją ujednoliconą Regulaminu Przyznawania Pomocy Materialnej na UW:

 

http://oks.uw.edu.pl/files/RPM_ujednolicony%2818.07.2016%29.pdf

 

oraz postanowieniem Rektora UW z dn. 27 września 2016r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendia oraz wysokości stypendiów w roku akademickim 2016/2017:

http://www.monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/3862/M.2016.349.Post.8.pdf

 

Wnioski o stypenium socjalne, stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w Domu Studenta lub obiekcie innym niż Dom Studenta, stypendium specjalne dla osób niespełnosprawnych, zapomogę oraz stypendium Rektora do wypełnienia będą dostępne w USOSweb od 01.10.2016r.

 

 

Przypominamy, że istotna jest data złożenia wygenerowanego w USOSweb, wydrukowanego i podpisanego wniosku. 

Stypendia socjalne i specjalne: 10 października 2016r.
Ww. stypendia przyznawane są na rok akademicki, ale okres ich wypłacania zależy od daty złożenia wniosku. Złożenie wniosku do 10. dnia miesiąca uprawnia do otrzymania świadczenia również za ten miesiąc.

Stypendia Rektora: 17 października 2016r.

Regulaminową datą składania wniosków o stypendium Rektora jest 15 października, który w tym roku przypada w sobotę. Z tego powodu wnioski złożone w poniedziałek 17 października będą traktowane jako złożone w terminie.

 

 

Zgodnie z art. 184 ust. 8 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym decyzja o przyznaniu świadczenia pomocy materialnej, o którym mowa w art. 173 ust. 1 pkt 1–3 i 8 ustawy, wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student został skreślony z listy studentów albo ukończył studia na kierunku, na którym pobierał świadczenie, lub utracił prawo do świadczenia na podstawie 184 ust. 5 ustawy. Stosownie do art. 184 ust. 9 ustawy student otrzymujący świadczenie pomocy materialnej jest obowiązany niezwłocznie powiadomić uczelnię o wystąpieniu okoliczności, o której mowa w ust. 5, mającej wpływ na prawo do świadczeń pomocy materialnej. W praktyce oznacza to, że student, któremu przyznano stypendium rektora (lub socjalne, lub specjalne, lub zapomogę) traci do niego prawo z ostatnim dniem miesiąca w którym: 1) został skreślony z listy studentów na kierunku, na którym miał przyznane stypendium; 2) ukończył studia na kierunku, na którym miał przyznane stypendium; 3) uzyskał tytuł zawodowy magistra lub równorzędny (np. jeśli student miał przyznane stypendium na kierunku A, a tytuł magistra uzyskał na kierunku B, traci prawo do stypendium na kierunku A); 4) ukończył studia I stopnia w sytuacji, gdy miał przyznane stypendium na studiach I stopnia (np. jeśli student miał przyznane stypendium na studiach I stopnia na kierunku A i ukończył studia I stopnia na kierunku B, traci prawo do stypendium na kierunku A); 5) upłynęły trzy lata od momentu rozpoczęcia przez studenta w kolejności pierwszych podjętych studiów (które prowadzą do uzyskania tytułu magistra lub równorzędnego) po pierwszym ukończonym kierunku studiów.

AASBI
Uniwersytet Warszawski
PRME
MBA
Ceeman
ACCA
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników