PL EN RU

Sekcja Spraw Socjalnych Studentów

Akademiki 2017/2018

UWAGA!

Z powodu dużej ilości błędów w oświadczeniu o dochodach Komisja Stypendialna przypomina, że jeżeli dochód zostaje utracony trzeba wybrać powód jego utraty. Wybranie informacji ŻADEN Z POWYŻSZYCH POWODÓW NIE powoduje utraty dochodu i następuje jego wliczenie do dochodu rodziny. Jeżeli praca została zakończona lub umowa o pracę została rozwiązana/wygasła lub zdecydowaliśmy się na jej zaprzestanie jest to równoznaczne z utratą pracy zarobkowej/zatrudnienia. Studentów prosimy o zwracanie na to uwagi, ponieważ Komisja nie jest w stanie określić z jakich przyczyn nastąpiła utrata dochodu. Złe określenie powodu będzie skutkowało wliczeniem dochodu do całości, którego wynikiem będzie przyznanie niższej kwoty stypendium niż należy się ona w rzeczywitości z winy STUDENTA.

 

Wnioski o miejsce w Domu Studenta ,    /kompletne/  należy składać na Wydziale Zarządzania UW

Ul. Szturmowa  1/3   budynek C  - II piętro pok. 223  

Sekcja Socjalna poniedziałek – piątek, godz. 9:00 - 15:00, 
  tel. 22 553 41 84 lub w komisji stypendialnej w czasie trwania dyżuru - BP14 - budynek B piętro -1.

 

Wymagane dokumenty:

Każdy pełnoletni członek rodziny musi przedstawić:

1. Zaświadczenie z urzędu skarbowego

2. Zaświadczenie z właściwej instytucji ubezpieczenia społecznego (ZUS/KRUS)

3. Oświadczenia o wysokości uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres występowania o świadczenie innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu (pobierz załącznik TUTAJ),

 

Inne dokumenty w zalezności od sytuacji rodziny:

4. Zaświadczenie właściwego organu gminy zawierające informację o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni.

5. Oświadczenie o braku pracy ( składa tylko student niepodejmujący pracy) TUTAJ

6. Kopia odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie.
7. Dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu przez studenta lub członka rodziny studenta, (umowa o pracę/zlecenie lub aneks ją rozwiązujący oraz PIT-11 lub inny PIT w zależności od rodzaju umowy)
8. Dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu:
a) z drugiego miesiąca po uzyskaniu dochodu przez studenta lub członka rodziny studenta jeśli dochód został uzyskany w 2017 r. 
b) oraz okres uzyskiwania dochodu jeśli dochód został uzyskany w 2016 r. 

9. Informacje o pobiernaych świadczeniachz MOPS/GOPS

10. Kopia odpisu skróconego aktu urodzenia, w przypadku rodzeństwa lub dzieci do siódmego roku życia.

11. Kopia odpisu skróconego aktu małżeństwa.

12. Kopia prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację.

13. Kopia aktu zgonu rodzica.

14. Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej rodzeństwa lub dzieci wnioskodawcy do 26 roku życia.

15. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności studenta lub członków rodziny studenta powyżej 18 roku życia, o ile nie uczą się i pozostają na utrzymaniu studenta lub rodziny studenta.

16. Zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku w przypadku bezrobotnych członków rodziny studenta i studenta.

17. Inne dokumenty konieczne do ustalenia dochodu w rodzinie studenta.

 


 Miejsce w domu studenta przyznawane jest na wniosek studenta wygenerowany w USOSweb, wydrukowany, podpisany i złożony we właściwej komisji stypendialnej, powoływanej na zasadach określonych w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające sytuację materialną studenta, wskazaną we wniosku odległość od miejsca zamieszkania oraz spełnianie dodatkowych kryteriów.

Studenci obcokrajowcy nie muszą wypełniać oświadczenia o dochodach w USOSweb.

Wszyscy studenci, którzy chcą ubiegać się o miejsce w domu studenta, również studenci przyjęci na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2017/2018, będą zobowiązani do wypełnienia w USOSweb wniosku o miejsce w domu studenta, wydrukowania go, podpisania i złożenia w komisji stypendialnej jednostki.

Komisje stypendialne w jednostkach przyjmują wnioski o przyznanie miejsca w domu studenta wraz z dokumentacją, weryfikują je i zatwierdzają. Miejsca w domach studenta przyznaje Sekcja Socjalna Biura Spraw Studenckich. W tym roku akademickim zmiany będą dotyczyć terminów rozpatrywania wniosków dla studentów lat wyższych oraz dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów.

 

Komunikat w  sprawie składania przez studentów wniosków o przyznanie miejsca w domu studenta, rozpatrywania wniosków oraz kwaterowania w domach studenta na rok akademicki 2017/2018:

Na podstawie § 4 Regulaminu domów studenta Uniwersytetu Warszawskiego wprowadzonego Zarządzeniem nr 23 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 czerwca 2014 r. (t.j. Monitor UW z 2014 r. poz. 123 ze zm.) ogłasza się terminy:

 

1) składania przez studentów wniosków o przyznanie miejsca w domu studenta na rok akademicki 2017/2018:

 1. dla obecnych studentów:
  • od 8 czerwca 2017 r. do dnia 5 lipca 2017 r.
 2. dla osób przyjętych na I rok studiów (jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia) – w ciągu 10 dni od uzyskania dostępu do USOSweb.

 

2) rozpatrywania wniosków i przyznawania miejsc przez Biuro Spraw Studenckich:

 1. obecnym studentom:
 • 21 lipca 2017 r. – dla osób, które złożyły kompletny wniosek najpóźniej
  do 5 lipca 2017 r.
 1. studentom przyjętym na I rok wszystkich rodzajów studiów (jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia):
 • 11 sierpnia 2017 r.
 • 8 września 2017 r.
 1. obecnym studentom, studentom przyjętym na I rok wszystkich rodzajów studiów oraz osobom, które ubiegały się przez USOSweb o ponowne przyznanie miejsca:
 • 15 września 2017 r.
 • 27 września 2017 r.

 

3) kwaterowania w domach studenta:

 1. dla studentów cudzoziemców – od 15 września 2017 r. do 5 października 2017 r.;
 2. dla pozostałych osób – od 21 września 2017 r. do 5 października 2017 r.

 

4) Uniwersytet Warszawski w miarę możliwości zapewnia miejsca w domach studenta Uniwersytetu Warszawskiego uczestnikom Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST. Uczestnikom Programu miejsce w domach studenta przyznaje Biuro Spraw Studenckich w terminie do 28 września 2017 r.

 

5) Biuro Spraw Studenckich wydaje skierowania w celu zamieszkania w domach studenta dla studentów innych uczelni, nie wcześniej niż od dnia 23 października 2017 roku, o ile pozwala na to stan wolnych miejsc w domach studenta.

 

6) Studenci mogą zamieniać się przyznanymi miejscami w domach studenta w ramach giełdy za pośrednictwem USOSweb od 22 lipca 2017 roku do 14 września 2017 roku.

 

Zgodnie z § 19 ust. 6 Regulaminu domów studenta, komisja stypendialna weryfikuje i przygotowuje do rozpatrzenia w USOSweb każdy kompletny wniosek złożony w terminach określonych niniejszym komunikatem.

Komisja zobowiązana jest przygotować taki wniosek do rozpatrzenia nie później niż dzień przed terminem przyznawania miejsc przez Biuro Spraw Studenckich.

Osoby z trzeciego roku studiów I stopnia, które planują kontynuowanie studiów na UW powinny złożyć wnioski do 5 lipca 2017 r.

Zgodnie z § 27 ust. 1 Regulaminu domów studenta student, któremu przyznano miejsce w DS powinien zakwaterować się w nim zgodnie z terminami określonymi w niniejszym komunikacie. Niezakwaterowanie się w terminie skutkuje utratą miejsca.

Stosownie do  § 27 ust. 4 Regulaminu student, któremu praktyki lub inne uzasadnione okoliczności uniemożliwiają zakwaterowanie we wskazanych terminach, ma obowiązek zawiadomić o tym fakcie kierownika domu studenta pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną w terminie do dnia 1 października, podając planowany termin zakwaterowania.

 

więcej
EQUIS
AASBI
Uniwersytet Warszawski
PRME
MBA
Ceeman
ACCA
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników