PL EN RU

Sekcja Spraw Socjalnych Studentów

Ważne informacje w roku akademickim 2017/2018

 

Proszę pamiętać,  że jest tylko jeden termin do złóżenia wniosku o stypendium Rektora

na rok akademicki   2017/2018

ostatecznie należy wniosek złożyć do 16.10.2017 r pok 223 II piętro budynek C    /9-ta 15-ta/

lub budynek B zejść poniżej parteru pokój nr: BP-14

W CZASIE DYŻURU KOMISJI STYPENDIALNEJ WZ

Prosimy o zapoznanie się z Załącznikiem nr 3 Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UW oraz z poniższymi odnośnikami do informacji ze strony Odwoławczej Komisji Stypendialnej UW:
 

 

WARUNKIEM OTRZYMANIA WYPŁATY STYPENDIUM JEST ODBIÓR DECYZJI W WYZNACZONYM TERMINIE.

 

Przed złożeniem wniosku należy uzupełnić numer konta. Można to zrobić w USOSweb w zakładce

Dla studenta - Moje studia - Płatności - Konto bankowe

lub w dziekanacie/sekretariacie właściwym dla kierunku studiów.

Stypendia Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2017/2018

 

STYPENDIUM REKTORA 2017/2018

 

Tura składania wniosków o stypendium Rektora zostanie otworta między 1. a 16. października (ponieważ w tym roku 15. października przypada w niedzielę , tura zostaje przedłużona do 16. października i wnioski złożone tego dnia, będą się liczyć jako wnioski złożone w terminie).

 

Prosimy pamiętać o dołączaniu stosownych zaświadczeń w przypadku wnioskowania w oparciu o osiągnięcia naukowe, artystyczne czy sportowe – dokładne szczegóły znajdują się w Załączniku Nr 3 RPM http://bss.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/80/2016/07/Regulamin-Pomoc-Materialna-ujednolicony-2016.pdf

Więcej szczegółów i aktualności można znaleźć na stronie Odwoławczej Komisji Stypendialnej www.oks.uw.edu.pl  

UWAGA:

 • Wygenerowanie wniosku w USOSweb nie jest jednoznaczne z jego złożeniem.
 • Wniosek należy wydrukować, podpisać i wraz z wymaganymi dokumentami złożyć w pokoju 223 II piętro budynek C lub w Komisji Stypendialnej (pokój BP14 poziom -1 bezpośrednio przy wejściu B)
 • Wnioski o stypendium rektora niezawierające średniej ocen są prawidłowe! Dziekanaty/sekretariaty będą obliczać średnie po zebraniu wniosków. Nie wcześniej niż 20 października w szczegołach wniosku powinny pojawić się wyliczone średnie.
 • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów na dany rok akademicki może otrzymać student, który został wpisany na kolejny rok studiów i uzyskał w poprzednim roku akademickim: wysoką średnią ocen lub osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów nie może otrzymywać student, który:

1) powtarza rok studiów;

2) wznowił studia po skreśleniu z listy studentów z powodu niezaliczenia roku; 

3) ukończył jeden kierunek studiów (chyba, że kontynuuje studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra);

4) warunkowo wpisany na kolejny etap studiów.

www.oks.uw.edu.pl  - ważne informacje dla studentów w roku akademickim 2016/2017

 

 

Najważniejsze: wszelkie pytania związane ze stypendium rektora należy kierować do naszej Komisji. E-mail: oks@samorzad.uw.edu.pl. Należy możliwie dokładnie opisać problem/pytanie i pamiętać o podpisaniu się imieniem, nazwiskiem, numerem indeksu, kierunkiem i rokiem studiów. Ułatwi nam to szybkie załatwienie sprawy.

 

Wyjeżdżam na stypendium / staż / zgrupowanie / wakacje w czasie, gdy będzie trwała tura rejestrowania wniosków w USOSweb i nie wrócę przed połową października. Jak mogę złożyć wniosek o stypendium rektora?

Są dwie możliwości: złożenie wniosku przed wyjazdem albo upoważnienie osoby trzeciej.

Jeśli chcesz złożyć wniosek przed wyjazdem, przynieś do Komisji Stypendialnej albo Dziekanatu/Sekretariatu  samodzielnie napisany wniosek o przyznanie stypendium rektora w roku akademickim 2016/2017. Na wniosku muszą znaleźć się Twoje dane i podpis. Komisja / Dziekanat / Sekretariat ma obowiązek przyjąć każdy wniosek, nawet jeśli nie został on wydrukowany z USOSweb. Wniosek w USOSweb też trzeba będzie wypełnić i zrobisz to w czasie trwania tury, ale nie będziesz się martwić o dostarczenie go na czas do Komisji  Wydziału Zarządzania UW Szturmowa 1/3  budynek C II piętro pok. 223

 

JEST TYLKO JEDEN TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW  O STYPENDIUM REKTORA --- DO 16.10.2017 r.

 

Stypendium rektora na Erasmusie+ albo innym stypendium wyjazdowym

Studenci przebywający na Erasmusie+ mogą otrzymywać świadczenia pomocy materialnej! (Również stypendia socjalne, specjalne i zapomogi). Wniosek można złożyć na dwa sposoby:

 1. upoważnić do złożenia wniosku osobę trzecią, po otwarciu tury złożyć wniosek w USOSweb i PDF wysłać e-mailem upoważnionej osobie, aby ona go podpisała i z załącznikami złożyła w wyznaczonym terminie w komisji stypendialnej jednostki upoważniającego studenta.
 2. po otwarciu tury złożyć wniosek, wydrukować go i podpisać, zrobić skany wniosku i załączników oraz wysłać na adres e-mail komisji stypendialnej jednostki, a dokumenty niezwłocznie wysłać pocztą na adres KS.

Data stempla pocztowego zostanie uznana za datę złożenia wniosku, przesłanie skanów ułatwi pracę Komisji.

 

Kiedy poznam progi? Kiedy będą decyzje i wypłaty?

Więcej informacji na stronie: http://www.oks.uw.edu.pl

 • Procent liczby studentów otrzymujących stypendium oraz kwota stypendium zostaną ogłoszone nie później niż 14 dni przed wypłatą. Informacje pojawią się na stronie Odwoławczej Komisji Stypendialnej w ostatnich dniach listopada.
 • Faktyczne decyzje zostaną podjęte na przełomie listopada i grudnia, a wypłaty nastąpią prawdopodobnie w grudniu.
 • Wypłaty z wyrównaniem są planowane na połowę grudnia.

Kto może otrzymać stypendium?

 

Studenci wyższych lat

O stypendium rektora dla najlepszych studentów może się ubiegać student, który został wpisany na kolejny rok studiów i spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków*:

 • uzyskał wysoką średnią ocen;
 • osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym;
 • miał osiągnięcia na polu naukowym lub artystycznym.

* Pod uwagę będą brane tylko osiągnięcia z poprzedniego roku akademickiego.

Studenci pierwszego roku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich

O stypendium rektora może ubiegać się również student I roku, jeśli został przyjęty studia w roku złożenia egzaminu maturalnego i jeśli jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim. Profil olimpiady musi pokrywać się z obszarem wiedzy, do którego przyporządkowany jest kierunek studiów.

 

Kto NIE może otrzymać stypendium rektora dla najlepszych studentów?

 

Stypendium rektora nie może zostać przyznane:

 1. studentom posiadającym tytuł magistra lub równorzędny (niezależnie od tego, kiedy został uzyskany).
 2. osobom, które ukończyły już jakiś kierunek i wnioskują na studiach I stopnia,
 3. jeśli od momentu ukończenia studiów I stopnia (dnia obrony) do dnia rozpoczęcia studiów II stopnia minęło więcej niż 12 miesięcy;
 4. jeśli od momentu rozpoczęcia pierwszych studiów II stopnia (jeśli ktoś rozpoczął ich kilka) upłynęły więcej niż 3 lata,
 5. studentom powtarzającym rok studiów,
 6. osobom, które wznowiły studia po skreśleniu z listy studentów z powodu niezaliczenia roku,
 7. studentom, którzy nie zostali wpisani na kolejny rok studiów (np. w wypadku powrotu z urlopu dziekańskiego, czy w wypadku ukończenia ostatniego roku i przedłużenia studiów celem złożenia pracy dyplomowej).

 

Kto może otrzymać stypendium?

 

Studenci wyższych lat

 

O stypendium rektora dla najlepszych studentów może się ubiegać student, który został wpisany na kolejny rok studiów i spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków*:

 • uzyskał wysoką średnią ocen;
 • osiągnął wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym;
 • miał osiągnięcia na polu naukowym lub artystycznym.

* Pod uwagę będą brane tylko osiągnięcia z poprzedniego roku akademickiego.

 

Studenci pierwszego roku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich

 

O stypendium rektora może ubiegać się również student I roku, jeśli został przyjęty studia w roku złożenia egzaminu maturalnego i jeśli jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim. Profil olimpiady musi pokrywać się z obszarem wiedzy, do którego przyporządkowany jest kierunek studiów.

 

Kto NIE może otrzymać stypendium rektora dla najlepszych studentów?

 

Stypendium rektora nie może zostać przyznane:

 1. studentom posiadającym tytuł magistra lub równorzędny (niezależnie od tego, kiedy został uzyskany).
 2. osobom, które ukończyły już jakiś kierunek i wnioskują na studiach I stopnia,
 3. jeśli od momentu ukończenia studiów I stopnia (dnia obrony) do dnia rozpoczęcia studiów II stopnia minęło więcej niż 12 miesięcy;
 4. jeśli od momentu rozpoczęcia pierwszych studiów II stopnia (jeśli ktoś rozpoczął ich kilka) upłynęły więcej niż 3 lata,
 5. studentom powtarzającym rok studiów,
 6. osobom, które wznowiły studia po skreśleniu z listy studentów z powodu niezaliczenia roku,
 7. studentom, którzy nie zostali wpisani na kolejny rok studiów (np. w wypadku powrotu z urlopu dziekańskiego, czy w wypadku ukończenia ostatniego roku i przedłużenia studiów celem złożenia pracy dyplomowej).

Jak i do kiedy złożyć wniosek?

 

Wniosek o stypendium rektora rejestruje się przez serwer centralny USOSweb-a (https://usosweb.uw.edu.pl), wejść w zakładkę DLA STUDENTÓW, następnie we WNIOSKI i wypełnić wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów.

Aby wniosek mógł zostać rozpatrzony, trzeba go wydrukować, podpisać i dostarczyć

do Komisji Stypendialnej Wydziału Zarządzania lub do pokoju C223 do pracownika administracyjnego p.Teresa Redman w wyznaczonym Regulaminem terminie do 15 października danego roku akademickiego.

W roku akademickim 2016/2017 15 października wypada w sobotę, zatem termin ulegnie „przedłużeniu” do 17 października.  

 

WAŻNE: Aby zarejestrować wniosek trzeba mieć wpisany do USOSweb-a numer konta bankowego!  Można samemu zrobić to przez zakładkę Płatności w USOSweb.

 

Erasmus +

Osoby, które wyjeżdżają na Erasmusa mogą złożyć wniosek na dwa sposoby:

 1. Upoważnić do złożenia wniosku osobę trzecią, po otwarciu tury zarejestrować wniosek w USOSweb i pdf wysłać upoważnionej osobie, aby ona go podpisała i z załącznikami złożyła w wyznaczonym terminie.
 2. Złożyć wniosek przed wyjazdem, a w czasie pobytu na stypendium uzupełnić częśc elektroniczną procedury.

Oba sposoby opisano dokładnie w tej notatce.

 

Jakie dokumenty trzeba dołączyć do wniosku?

 1. Studenci, którzy w poprzednim roku akademickim byli studentami innej uczelni niż UW muszą dostarczyć wystawione przez poprzednią uczelnię:
  1. zaświadczenie o średniej ocen za poprzedni rok akademicki, wyliczonej zgodnie z zasadami danej uczelni.  Na zaświadczeniu powinna znaleźć się:
  2. informacja o skali ocen obowiązującej w poprzedniej uczelni (jeśli uczelnia nie będzie w stanie wystawić zaświadczenia o skali ocen, można załączyć kopię właściwej strony z suplementu dyplomu – oryginał trzeba mieć przy sobie podczas składania wniosku na potrzeby potwierdzenia zgodności danych).
 2. W przypadku wskazania osiągnięć: dokumenty poświadczające osiągnięcia sportowe, naukowe i artystyczne (wykaz uznawanych dokumentów można znaleźć w Załączniku nr 3 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UW.
 3. Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty w olimpiadzie przedmiotowej, na którym będzie określona liczba uzyskanych w trzecim etapie punktów oraz najwyższy wynik punktowy z tego etapu (wynik punktowy osoby z pierwszego miejsca) albo zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata olimpiady międzynarodowej.

WAŻNE: Osiągnięcia nieudokumentowane nie będą brane pod uwagę!

 

Co ze średnią?

 1. Średnia nie będzie widoczna na wniosku – pracownicy dziekanatów będą ją wyliczali dopiero po złożeniu wniosku.
 2. Średnią wprowadzają we wniosku tylko ci studenci, którzy zmienili kierunek w ramach UW bądź przyszli na studia z innej uczelni.
 3. W zeszłym roku było wiele problemów ze źle wyliczonymi średnimi. Dlatego pod koniec października każdy student ubiegający się o stypendium rektora powinien sprawdzić w USOSweb, czy jego średnia została dobrze policzona. Wszelkie błędy w tym zakresie należy wyjaśniać w Sekretariacie/Dziekanacie.

Kto dostanie stypendium? Jaka będzie wysokość stypendium?

Wg § 33 ust. 1 Regulaminu prorektor do spraw studenckich w porozumieniu z OKSS określa procent nie mniejszy niż 5 i nie większy niż 10 liczby studentów każdego roku, którzy będą otrzymywać stypendium.

W związku z tym, że o stypendium mogą ubiegać się studenci I roku, podział na lata obowiązuje we wszystkich jednostkach organizacyjnych UW.

Procent liczby studentów otrzymujących stypendium oraz kwota stypendium zostaną ogłoszone nie później niż 14 dni przed wypłatą. Komunikat pojawi się na stronach OKSS.

 

Kiedy będą decyzje i wypłaty?

Decyzje zostaną podjęte na przełomie listopada i grudnia.

Będziemy informować o możliwości odebrania decyzji.

Stypendia zostaną wypłacone w grudniu.

 

Co zrobić, jeśli dostaję stypendium na innej uczelni?

Na wniosku każdy student musi podpisać oświadczenie o niepobieraniu stypendium rektora dla najlepszych studentów na więcej niż jednym kierunku. W związku z tym, student musi wybrać, na której uczelni woli pobierać stypendium (niezależnie od czasu, na jaki stypendium jest przyznawane).

EQUIS
AASBI
Uniwersytet Warszawski
PRME
MBA
Ceeman
ACCA
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników