PL EN RU

w roku akad. 2019/2020 od dnia 11.03.2020 - dyżury zostały odwołane

 

        Zarządzenie nr 142 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

              z dnia 1 października 2019 roku

    zmiany znajdują się na stronie    http://bss.uw.edu.pl/sekcja-socjalna/regulaminy-socj/

Dyżury  Komisji Stypendialnej  ODWOŁANE. Od dnia  11.03.2020

Sekcja Spraw Socjalnych - pokój C223   
 informacja telefoniczna:  Poniedziałek, Środa ,Piątek 10.00 - 14.00

     tel. 22 553 41 84

     E-mail : redman@wz.uw.edu.pl

 

INFORMACJA  DOTYCZY  WYDZIAŁU  ZARZĄDZANIA  UW  

Termin składania wniosków o stypendium socjalne na semestr letni zostaje wydłużony:

w przypadku przesłania wniosku na odpowiedni adres mailowy

na Wydział Zarządzania :E-mail  redman@wz.uw.edu.pl

do 20 kwietnia 2020 r., stypendium zostanie przyznane z wyrównaniem od marca.

Złożenie wniosku między 21 kwietnia 2020 r. a 20 maja spowoduje przyznanie stypendium od maja – zgodnie z dotychczasowymi zasadami.

AKTUALIZACJA / 20.03.2020 / godz. 13:40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dochód uprawniający do otrzymania styp. socjalnego w r.a. 2019/2020

 

INFORMACJA  DOTYCZY  WYDZIAŁU  ZARZĄDZANIA  UW  

Termin składania wniosków o stypendium socjalne na semestr letni zostaje wydłużony:

w przypadku przesłania wniosku na odpowiedni adres mailowy

na Wydział Zarządzania : E-mail : redman@wz.uw.edu.pl

do 20 kwietnia 2020 r., stypendium zostanie przyznane z wyrównaniem od marca.

Złożenie wniosku między 21 kwietnia 2020 r. a 20 maja spowoduje przyznanie stypendium od maja – zgodnie z dotychczasowymi zasadami.

AKTUALIZACJA / 20.03.2020 / godz. 13:40

 

 

Szanowni Studenci,

w związku z licznymi pracami nad przygotowaniem nowych zasad dotyczących przyznawania stypendium socjalnego, za zgodą Pani Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia – prof. ucz. dr hab. Jolanty Choińskiej-Mika,

wypłaty stypendiów prawdopodobnie zostaną zrealizowane 28 listopada 2019 r.

 

 

Wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2019/2020 wynosi :

 

 a) próg uprawniający - 1050 zł;
b) kwota bazowa - 1150 zł;
c) zwiększenie - 200 zł;

 

specjalne
d) stopień znaczny - 650 zł;
e) stopień umiarkowany - 500 zł;
f) stopień lekki - 350 zł.

więcej
WAŻNE INFORMACJE - STYPENDIUM SOCJALNE

 

INFORMACJA  DOTYCZY  WYDZIAŁU  ZARZĄDZANIA  UW  

Termin składania wniosków o stypendium socjalne na semestr letni zostaje wydłużony:

w przypadku przesłania wniosku na odpowiedni adres mailowy

na Wydział Zarządzania  E-mail :  redman@wz.uw.edu.pl

do 20 kwietnia 2020 r., stypendium zostanie przyznane z wyrównaniem od marca.

Złożenie wniosku między 21 kwietnia 2020 r. a 20 maja spowoduje przyznanie stypendium od maja – zgodnie z dotychczasowymi zasadami.

AKTUALIZACJA / 20.03.2020 / godz. 13:40

 

 

 

 Bardzo wżne zmiany od roku akademickiego 2019/2020

ZARZĄDZENIE NR 142 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

z dnia 01.10.2019

W sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów

Uniwersytetu Warszawskiego
http://oks.uw.edu.pl/files/dokumenty/oswiadczenie_niepodlegajacy_opodatkowaniu.pdf

Z powodu dużej ilości błędów we wnioskach o akademiki na rok 2018/2019 Komisja Stypendialna przed rozpoczęciem składania wniosków o Stypendium Socjalne pragnie przypomnieć studentom o dwóch aspektach

 

I. Każda pełnoletnia osoba zobowiązana jest do złożenia 3 poniższych dokumentów, nawet jeżeli kwoty na tych dokumentach wynoszą 0 zł.

* oświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów za rok 2018

* dokument z ZUS ( w przypadku rolników KRUS)  o składkach na płaconych w roku 2018

* oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych za rok 2018 (do pobrania z naszej strony)

Bez powyższych dokumentów nie zostanie zaakceptowany żaden wniosek.

 

II. Z powodu dużej ilości błędów w oświadczeniu o dochodach Komisja Stypendialna przypomina, że jeżeli dochód zostaje utracony trzeba wybrać powód jego utraty. Wybranie informacji ŻADEN Z POWYŻSZYCH POWODÓW NIE powoduje utraty dochodu i następuje jego wliczenie do dochodu rodziny. Jeżeli praca została zakończona lub umowa o pracę została rozwiązana/wygasła lub zdecydowaliśmy się na jej zaprzestanie jest to równoznaczne z utratą pracy zarobkowej/zatrudnienia. Studentów prosimy o zwracanie na to uwagi, ponieważ Komisja nie jest w stanie określić z jakich przyczyn nastąpiła utrata dochodu. Złe określenie powodu będzie skutkowało wliczeniem dochodu do całości, którego wynikiem będzie przyznanie niższej kwoty stypendium niż należy się ona w rzeczywistości z winy STUDENTA.

 

III. Jeżeli dochód z 2018 roku był uzyskiwany krócej niż przez 12 miesięcy należy zaznaczyć okresy jego uzyskiwania i dostarczyć umowy.

Zanim złożysz wniosek

 

 1.  
 2. INFORMACJA  DOTYCZY  WYDZIAŁU  ZARZĄDZANIA  UW  

  Termin składania wniosków o stypendium socjalne na semestr letni zostaje wydłużony:

  w przypadku przesłania wniosku na odpowiedni adres mailowy

  na Wydział Zarządzania E-mail: redman@wz.uw.edu.pl

  do 20 kwietnia 2020 r., stypendium zostanie przyznane z wyrównaniem od marca.

  Złożenie wniosku między 21 kwietnia 2020 r. a 20 maja spowoduje przyznanie stypendium od maja – zgodnie z dotychczasowymi zasadami.

  AKTUALIZACJA / 20.03.2020 / godz.

 3.  
 4.  
 5. Sprawdź kompletność swoich dokumentów. Lista dokumentów na dole strony w zakładce stypendia socjalne.
 6. Data złożenia wniosku jest liczona jako dzień, w którym dostarczono go do komisji, bądź nadano pocztą. Jeśli dostarczasz go osobiście do Komisji Stypendialnej zwróć uwagę, by osoba przyjmująca Twój wniosek zanotowała datę jego przyjęcia.
 7. Pamiętaj, że każdy członek Twojej rodziny, który ukończył 18 rok życia powinien wypełnić oświadczenie o dochodach niepodlegających opodatkowaniu (Przeczytaj dokładnie pouczenie - w nim zawarte są wszystkie tytuły z których możesz uzyskiwać dochód i powinieneś uwzględnić je w oświadczeniu m.in. stypendia otrzymywane z WZ UW) i zaświadczenie z Urzędu Skarbowego.
 8. Jeżeli jesteś osobą samodzielną finansową zgodnie z §24 Regulaminu, powinieneś złożyć oświadczenie o nieprowadzeniu gospodarstwa domowego wspólnie z rodzicami.
 9. W przypadku, gdy student nie osiąga dochodów w jego wniosku powinno znaleźć się oświadczenie o nie osiąganiu dochodów, jego ewentualny brak uznajemy za osiąganie dochodów i będziemy prosić o wyjaśnienie sprawy.
 10. Jeśli twój rodzic ma rentę z KRUS i nie wykazujesz posiadania ziemi, prosimy abyś złożył wyjaśnienie co się z tą ziemią stało.
 11. Każde oświadczenie powinno być opatrzone klauzulą o świadomości karnej za składanie fałszywych zeznań zgodnie z ust. 16a zał. Nr. 1 do Regulaminu.
 12. Jeżeli masz niestandardową lub kłopotliwą sytuację zapraszamy do osobistego złożenia wniosku w trakcie dyżuru Komisji Stypendialnej lub też kontaktowania się z nami za pośrednictwem maili pod adresem: komisjastypendialnawzuw@gmail.com lub telefonicznie : (22) 55 34 016
   

 

Jak wypełnić oświadczenie o dochodach?

Aby złożyć wniosek o stypednium socjalne musisz wypełnić oświadczenie o dochodach za rok poprzedzający ten, na który świadczenie ma zostać przyznane. Podobnie jak wniosek, oświadczenie wypełniasz w USOSweb (następnie drukujesz, podpisujesz i razem z załącznikami zanosisz do Komisji Stypednialnej).

W wypełnieniu oświadczenia pomoże ci Instrukcja "krok po kroku" 

W zakładce "Dokumenty do pobrania" znajdziesz poradniki dotyczące różnego rodzaju świadczeń przyznawanych przez Komisję Stypendialną oraz wzory niektórych dokumentów.

http://oks.uw.edu.pl/files/dokumenty/oswiadczenie_niepodlegajacy_opodatkowaniu.pdf

Jakie dokumenty mogą być potrzebne, aby złożyć wniosek o stypendium socjalne?

I - Wniosek (WYPEŁNIASZ W USOSweb, akceptujesz, drukujesz, podpisujesz, zanosisz do Komisji Stypendialnej)  (NIE WYSTARCZY WYPEŁNIĆ)


II - Dokumenty potwierdzające dochód na osobę w rodzinie studenta: 

Dokumenty przykładowe – pełny zakres dostępny jako Załącznik nr 1 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UW. Dokumenty załączone do wniosku muszą w jak najlepszy sposób ukazywać sytuację dochodową  wnioskodawcy, co wymaga dopasowania swojej sytuacji do przedstawionej poniżej i w Załączniku przykładowej dokumentacji.


1. Zaświadczenie z urzędu skarbowego:
a) Zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz(y) płatniczy(e)

2. Zaświadczenie z właściwej instytucji ubezpieczenia społecznego (ZUS/KRUS):
a) Musi zawierać informacje o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne ZUS lub ubezpieczenie społeczne KRUS.

3. Oświadczenia studenta i członków rodziny studenta: 
a) O wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres występowania o świadczenie jeśli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. (pobierz załącznik - TUTAJ)   
b) oświadczenia studenta i członków rodziny studenta o wysokości uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres występowania o świadczenie innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu (pobierz załącznik TUTAJ),

4. Zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz(y) płatniczy(e)
a) Zawierające informację o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni 

5. Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny, 

6. Kopia odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej.

7. Dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu przez studenta lub członka rodziny studenta, (umowa o pracę/zlecenie lub aneks ją rozwiązujący oraz PIT-11 lub inny PIT w zależności od rodzaju umowy)

8. Dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu:
a) z pierwszego pełnego miesiąca przez studenta lub członka rodziny studenta jeśli dochód został uzyskany w 2018r. 
b) oraz okres uzyskiwania dochodu jeśli dochód został uzyskany w 2018 r. 


III - Inne dokumenty:

 •  Kopia odpisu skróconego aktu urodzenia, w przypadku rodzeństwa lub dzieci do siódmego roku życia.
 • Kopia odpisu skróconego aktu małżeństwa.
 • Kopia prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację.
 • Kopia aktu zgonu rodzica lub odpisu wyroku zasądzającego alimenty, w przypadku osoby uczącej się.
 • Zaświadczenia właściwej jednostki policji o przyjęciu zgłoszenia o zaginięciu członka rodziny studenta.
 • Zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej rodzeństwa lub dzieci wnioskodawcy do 26 roku życia.
 • Kopia orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności studenta lub członków rodziny studenta powyżej 18 roku życia, o ile nie uczą się i pozostają na utrzymaniu studenta lub rodziny studenta.
 • Zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku w przypadku bezrobotnych członków rodziny studenta i studenta.
 • Inne dokumenty konieczne do ustalenia dochodu w rodzinie studenta.
 • http://oks.uw.edu.pl/files/dokumenty/oswiadczenie_niepodlegajacy_opodatkowaniu.pdf   NOWY WZÓR DO WYPEŁNIENIA
EQUIS
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników