PL EN RU

Zakład Administracyjno-Prawnych Problemów Zarządza


Dydaktyka

Dydaktyka realizowana przez Zakład Administracyjno-Prawnych Problemow Zarządzania

 

I. PRZEDMIOTY KIERUNKOWE:

I.1 Studia I stopnia (licencjackie) DYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE stacjonarne, niestacjonarne wieczorowe i zaoczne:

 • Podstawy prawa w gospodarce (wykład + ćwiczenia)

I.2 Studia I stopnia (licencjackie) DYPLOMOWE STUDIA FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI stacjonarne, niestacjonarne wieczorowe i zaoczne: 

 • Podstawy prawa w gospodarce (wykład + ćwiczenia)

I.3 Studia II stopnia (magisterskie) MAGISTERSKIE STUDIA FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI stacjonarne, niestacjonarne wieczorowe i zaoczne: 

 • Zamówienia publiczne (wykład)

I.4 Studia II stopnia (magisterskie) MAGISTERSKIE STUDIA MENEDŻERSKIE INTERNATIONAL BUSINESS PROGRAM:

 • Public Law (wykład)

Dodatkowo pracownicy Zakładu prowadzą zajęcia ćwiczeniowe z przedmiotu Podstawy prawa administracyjnego na Dyplomowych Studiach Menedżerskich (przedmiot realizowany przez Zakład Administracji Ogólnej).
 

II. PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE

II.1 Studia II stopnia (magisterskie) MAGISTERSKIE STUDIA MENEDŻERSKIE stacjonarne, niestacjonarne wieczorowe i zaoczne:

 • Prawne aspekty zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej (wykład na specjalności Przedsiębiorczość)
 • Samorząd terytorialny i gospodarka komunalna (wykład na specjalności Zarządzanie publiczne)
 • Organizacje pożytku publicznego (wykład na specjalności Zarządzanie publiczne)
 • Zamówienia publiczne i pomoc publiczna (wykład na specjalności Zarządzanie publiczne)
 • Prawo gospodarcze publiczne (wykład na specjalności Zarządzanie publiczne)
 • Międzynarodowe prawo publiczne i prywatne (wykład na specjalności Zarządzanie międzynarodowe)

II.2 Studia III stopnia STUDIA DOKTORANCKIE:

 • Regulacja mediów elektronicznych przez państwo (wykład)

II.3 Studia podyplomowe:

 • Regulacje gospodarcze (wykład na PSRiP)
 • Pomoc publiczna. Zamówienia publiczne (wykład na PSM w zakresie zarządzania i ewaluacji projektów współfinansowanych ze środków UE)
 • Kontrola zamówień publicznych (wykład na PSM  w zakresie audytu i kontroli zewnętrznej)
 • Postępowanie administracyjne (wykład na PSM  w zakresie audytu i kontroli zewnętrznej)
 • Elementy prawa w negocjacjach (wykład na PSM  w zakresie negocjacji z elementami marketingu)
 • Elementy prawa w zarządzaniu projektem  (wykład na PSM  w zakresie zarządzania projektami)

 

III. PRZEDMIOTY „DO WYBORU”:

III.1 Studia I stopnia (licencjackie) DYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE stacjonarne, niestacjonarne wieczorowe i zaoczne:

 • Prowadzenie własnej działalności gospodarczej
 • Otoczenie prawne e-biznesu
 • Pozabankowe instrumenty wspierania dostępu przedsiębiorstw do zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej
 • Organizacje pozarządowe

III.2 Studia I stopnia (licencjackie) DYPLOMOWE STUDIA FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI stacjonarne, niestacjonarne wieczorowe i zaoczne:

 • Prowadzenie własnej działalności gospodarczej
 • Prawo i ekonomia e-biznesu
 • Pozabankowe instrumenty wspierania dostępu przedsiębiorstw do zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej
 • Organizacje pozarządowe

III.3 Studia II stopnia (magisterskie) MAGISTERSKIE STUDIA MENEDŻERSKIE stacjonarne, niestacjonarne wieczorowe i zaoczne:

 • Prowadzenie własnej działalności gospodarczej
 • Polityka i prawo konkurencji

III.4 Studia II stopnia (magisterskie) MAGISTERSKIE STUDIA FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI stacjonarne, niestacjonarne wieczorowe i zaoczne:

 • Prowadzenie własnej działalności gospodarcze
 • Konkurencja regulacyjna

 

IV. SEMINARIA LICENCJACKIE:

IV.1 Studia I stopnia (licencjackie) DYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE stacjonarne, niestacjonarne wieczorowe i zaoczne:

 • Prawne problemy zarządzania i działalności gospodarczej
 • Konkurencja a regulacja
 • Regulacja i funkcjonowanie telekomunikacji, telewizji i internetu
 • Publicznoprawne instrumenty wspierania działalności gospodarczej

IV.2 Studia I stopnia (licencjackie) DYPLOMOWE STUDIA FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI stacjonarne, niestacjonarne wieczorowe i zaoczne:

 • Prawne problemy zarządzania i działalności gospodarczej
 • Konkurencja a regulacja
 • Publicznoprawne instrumenty wspierania działalności gospodarczej

 

V. SEMINARIA MAGISTERSKIE:

V.1 Studia II stopnia (magisterskie) MAGISTERSKIE STUDIA FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI stacjonarne, niestacjonarne wieczorowe, zaoczne:

 • Prawne problemy zarządzania i działalności gospodarczej
 • Konkurencja a regulacja
 • Instrumenty wspierania przedsiębiorczości i działalności gospodarczej
 • Regulacja i funkcjonowanie telekomunikacji, telewizji i internetu

V.2 Studia II stopnia (magisterskie) MAGISTERSKIE STUDIA FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI stacjonarne, niestacjonarne wieczorowe i zaoczne:

 • Prawne problemy zarządzania i działalności gospodarczej
 • Konkurencja a regulacj
 • Instrumenty wspierania przedsiębiorczości i działalności gospodarczej
Badania

Prof. zw. dr hab. Karol Sobczak

Zainteresowania naukowe obejmują fundamentalne problemy prawa gospodarczego publicznego, w szczególności konstytucyjne uregulowania obrotu gospodarczego, w tym w zakresie wolności gospodarczej i własności prywatnej, a także prawne problemy transformacji gospodarki oraz procesów integracyjnych w ramach Unii Europejskiej. Istotny segment badań stanowią regulacje obrotu gospodarczego w skali regionalnej i lokalnej.

 

Prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer

Badania naukowe dotyczą instytucji gospodarczych podlegających regulacjom prawa gospodarczego publicznego. Stosowaną metodologią badawczą jest ekonomiczna analiza prawa.  Badania koncentrują się na kilku podstawowych segmentach. Ich przedmiotem są dziedziny tradycyjne, do których zalicza się bankowość i prawo bankowe oraz politykę i prawo konkurencji.  Kolejny segment badań stanowią regulacje dotyczące konsumenta, w szczególności  rynku usług consumer finance, upadłości konsumenckiej i regulacji lichwiarskich. Ważnym segmentem badań są nowoczesne instytucje prawne i ekonomiczne, w szczególności dotyczące zagadnień e-biznesu, nowych technologii oraz własności intelektualnej i przemysłowej. Zainteresowania badawcze w zakresie wszystkich segmentów badawczych koncentrują się także na ocenie skutków regulacji.

 

Dr hab. Stanisław Piątek, prof. UW

Badania dotyczą instytucji gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji funkcjonujących w sektorach infrastrukturalnych. Działalność badawcza jest ściśle powiązana z praktyką funkcjonowania organów administracji gospodarczej, organów regulacyjnych i przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze telekomunikacyjnym, audiowizualnym oraz w dziedzinie usług informacyjnych. Publikacje, ekspertyzy i raporty dotyczą regulacyjnych uwarunkowań nowych rodzajów usług świadczonych drogą elektroniczną, prokonkurencyjnej regulacji rynków telekomunikacyjnych, ochrony danych przetwarzanych w sieciach telekomunikacyjnych oraz rozbudowy szerokopasmowej infrastruktury dla komunikacji elektronicznej. Ważny nurt badań dotyczy implementacji polityk Unii Europejskiej w zakresie komunikacji elektronicznej i audiowizualnych usług medialnych w Polsce.

 

Doc. dr Maciej Gajewski

Zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się na zagadnieniach regulacyjnej roli państwa wobec gospodarki. W tym obszarze, w szczególności dotyczą one kształtowania instrumentów wsparcia publicznego w dziedzinie przedsiębiorczości oraz ułatwiania dostępu do źródeł finansowania poprzez wspieranie funkcjonowania i zapewnianie warunków do rozwoju tzw. instrumentów inżynierii finansowej (np. fundusze poręczeniowe i programy regwarancyjne, fundusze pożyczkowe i mikropożyczkowe, fundusze inwestycji kapitałowych, mechanizmy finansowania innowacyjności). Powiązane z tymi zagadnieniami dziedziny zainteresowań naukowych obejmują: programowanie wsparcia z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, kształtowanie i wdrażanie polityk rozwoju regionalnego w kontekście przedsiębiorczości oraz projektowania i oceny efektywności funkcjonowania instytucjonalnych mechanizmów wspierania działalności gospodarczej oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Inny obszar zainteresowań stanowi również dziedzina administracyjnych regulacji prawnych, w szczególności w sferze gospodarczej.

 

Dr Igor Postuła

Zainteresowania naukowe dotyczą regulacyjnej roli państwa wobec obrotu gospodarczego oraz nadzoru korporacyjnego. W zakresie regulacyjnej roli państwa badania koncentrują się przede wszystkim na problematyce pomocy publicznej, dotycząc w szczególności regulacji dopuszczalności pomocy, procedur jej udzielania i nadzorowania oraz wykorzystania pomocy jako instrumentu polityki gospodarczej. Przedmiot zainteresowań stanowi także problematyka regulacji prowadzenia własnej działalności gospodarczej, w szczególności jej zakładania oraz form prowadzenia, a także problematyka zamówień publicznych, analizowana zarówno z punktu widzenia przedsiębiorców, jak i podmiotów zobowiązanych do stosowania procedur zamówień publicznych. Aktualnie przedmiotem badań jest problematyka nadzoru korporacyjnego, w szczególności w zakresie roli rady nadzorczej, relacji pomiędzy interesariuszami korporacji. Przygotowywana rozprawa habilitacyjna dotyczy wpływu własności państwowej na struktury i mechanizmy nadzoru korporacyjnego.

 

Mgr Jacek Kiryło

Zainteresowania naukowe dotyczą działalności gospodarczej samorządu terytorialnego, w szczególności form organizacyjno-prawnych prowadzenia tej działalności. Aktualnie w przygotowaniu rozprawa doktorska dotycząca działalność samorządu terytorialnego w zakresie telekomunikacji. 

Zakład

Zakład Administracyjno-Pawnych Problemów Zarządzania powstał w latach 80. ubiegłego wieku jako jednostka wchodząca w skład Katedry Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania. Twórcą i wieloletnim kierownikiem Zakładu był prof. dr hab. Karol Sobczak. Obecnie zakładem kieruje prof. UW dr hab. Stanisław Piątek. Pracownikami zakładu są również prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer, doc. dr Maciej Gajewski, dr Igor Postuła oraz mgr Jacek Kiryło.

Zakład realizuje zadania badawcze i dydaktyczne dotyczące regulowania działalności gospodarczej przez państwo oraz funkcjonowania instytucji gospodarczych. Badania pracowników Zakładu koncentrują się na kilku zagadnieniach podstawowych, do których należy zaliczyć:

 • problematykę oddziaływania administracji gospodarczej na obrót gospodarczy, w szczególności w sektorze telekomunikacyjnym, audiowizualnym, w dziedzinie usług informacyjnych oraz bankowości;
 • ochronę konkurencji, w tym pomoc publiczną;
 • działalność gospodarczą samorządu terytorialnego;
 • funkcjonowanie instrumentów wsparcia publicznego w dziedzinie przedsiębiorczości, w tym instrumentów inżynierii finansowej;
 • regulacje e-biznesu, nowych technologii oraz własności intelektualnej i przemysłowej;
 • nadzór korporacyjny;
 • problemy transformacji gospodarki i integracji europejskiej;
 • ochronę konsumenta na rynku usług consumer finance, w zakresie upadłości konsumenckiej i regulacji lichwiarskich.

Pracownicy Zakładu prowadzą w każdym roku akademickim zajęcia na studiach dyplomowych, magisterskich, podyplomowych i doktoranckich w języku polskim i angielskim. W zakresie przedmiotów kierunkowych kluczowe znaczenie ma przedmiot „Podstawy prawa w gospodarce”, wprowadzający do całego bloku przedmiotów prawniczych oraz przedstawiający podstawowe warunki podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Wykładane są również liczne przedmioty specjalizacyjne i „do wyboru” dotyczące zamówień publicznych, gospodarki komunalnej, prawa, konkurencji, organizacji pożytku publicznego, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, prowadzenia działalności w e-biznesie, instrumentów wspierania działalności gospodarczej. Wynikiem doświadczeń Zakładu w działalności dydaktycznej są dwa podręczniki akademickie pt. „Podstawy prawa w gospodarce” oraz „Prawo gospodarcze publiczne”. Pracownicy Zakładu prowadzą seminaria w zakresie swoich specjalności badawczych. Szczegółowe informacje o aktywności pracowników Zakładu są przedstawione na ich indywidualnych stronach.

EQUIS
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
ACCA
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników