PL EN RU

Zakład Społeczno-Prawnych Problemów Zatrudnienia


Publikacje

prof. dr hab. Wojciech Muszalski

Artykuły:

 • Kadra zarządzająca i kierownicza. MONITOR PRAWA PRACY Nr 1 r. 2012, str. 15-17 (Artykuł)
 • "Zarys systemu prawa pracy" MONITOR PRAWA PRACY Nr 1 r. 2011, str. 51-51 (Recenzja)
 • Dorobek naukowy i wydawniczy Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Nr 5 r. 2011, str. 24-30 (Artykuł)
 • Dziesięciolecie kodeksu pracy Federacji Rosyjskiej. PRACA I ZABEZPIECZENIE SPOLECZNE Nr 1 r. 2011, str. 9-12 (Artykuł)
 • Glosa do wyroku SN z 8.04.2009 t. IIWK 346/08 dot.:ubezpieczenia społecznego orzecznictwa sądów polskich. ORZECZNICTWO SADÓW POLSKICH Nr 4 r. 2011, str. 38-38 (Inne)
 • Modele służby cywilnej a odrębne systemy emerytalne w krajach europejskich. PRACA I ZABEZPIECZENIE SPOLECZNE Nr 12 r. 2009, str. 11-14 (Artykuł)
 • Przemiany wieku emerytalnego. POLITYKA SPOLECZNA Nr 3 r. 2009, str. 7-11 (Artykuł)
 • Czynniki prawa pracy ograniczajace zatrudnienie - problem dyskusyjny. PRACA I ZABEZPIECZENIE SPOLECZNE Nr 12 r. 2008, str. 13-15 (Artykuł)
 • Formy ochrony zdrowia w świecie i ich przemiany. PRACA I ZABEZPIECZENIE SPOLECZNE Nr 3 r. 2008, str. 10-15 (Artykuł)
 • Stanowisko głównego księgowego w prawie pracy. MONITOR PRAWA PRACY Nr 4 r. 2008, str. 6-8 (Artykuł)
 • Czynniki społeczno-ekonomiczne kształtujace ubezpieczenia społeczne. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Nr 1 r. 2007, str. 1-4 (Artykuł)
 • Podstawowe zmiany ubezpieczenia społecznego w świecie. PRACA I ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE Nr 6 r. 2007, str. 11-15 (Artykuł)
 • Zmiana rodzaju umowy o pracę. MONITOR PRAWA PRACY Nr 4 r. 2007, str. 173-174 (Artykuł)
 • Typowy i nietypowy rozkład czasu pracy w ujęciu statystycznym. PRACA I ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE Nr 9 r. 2006, str. 14-16 (Artykuł)
 • Jawne wady ustawodawstwa pracy. PRACA I ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE Nr 2 r. 2005, str. 8-10 (Artykuł)
 • Przyszłość prawa pracy. PRACA I ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE Nr 7 r. 2005, str. 2-5 (Artykuł)
 • Indywidualizacja umowy o pracę. PAŃSTWO I PRAWO Nr 6 r. 2001, str. 64-71 (Artykuł)

 Publikacje książkowe:

 • Kodeks pracy. Komentarz.(wyd. VIII) zmieniony i zaktualizowany (redakcja i współautorstwo) Wyd. C.H.Beck, r. 2011 (Książka)
 • Prawo socjalne, wydanie V zmienione. PWN, r. 2010 (Skrypt lub podręcznik akademicki)
 • Redakcja naukowa - Kodeks pracy. Komentarz C.H.Beck, r. 2009 (Książka)
 • Kodeks pracy - Komentarz (6 wydanie zmienione i uaktualnione) C.H.Beck, r. 2007 (Książka)
 • Prawo socjalne. IV wydanie zaktualizowane. PWN, r. 2006 (Skrypt lub podręcznik akademicki)
 • Komentarz do kodeksu pracy. Seria duże komentarze. C.H.Beck, r. 2004 (Książka)
 • Ubezpieczenie społeczne.
 • PWN, r. 2004 (Skrypt lub podręcznik akademicki) Kodeks pracy - Komentarz
 • BEC, r. 2003 (Książka)
 • Prawo pracy. Akty wykonawcze. Komentarz. (redaktorstwo) Wyd. C.H.Beck, r. 2002 (Książka)
 • Komentarz do kodeksu pracy C.H.Beck, r. 2001 (Książka)
 • Związki i wzajemne wpływy zatrudnienia i ubezpieczenia społecznego. w: Księga jubileuszowa 90-lecia prof.A.Rajkiewicza., str. 111-117, IPiSS, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
 • Aktualne aspekty wynagradzania minimalnego. w: Przestrzenne zróżnicowanie problemów społecznych., str. 126-136, Wyd. Uniwersytetu w Katowicach, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
 • Zmiany społecznego ubezpieczenia chorobowego i zdrowotnego w krajach europejskich. w: Ochrona zdrowia na świecie., str. 134-144, LEX a Wolters Kluwer business, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
 • Recepcja zasad rozwiązań służby cywilnej przez kodeks pracy (wznowienie) w: Stosunki zatrudnienia w dziesięcioleciu społecznej gospodarki rynkowej., str. 405-414, Kluwer, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
 • Dział I, I, III w: Kodeks pracy. Komentarz, str. 3-318, C.H.Beck, r. 2009 (Inne)
 • Genesa i rozwój służby cywilnej. w: Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej., str. 373-379, Wyd. UJ, r. 2009 (Artykuł)
 • Geneza i rozwój służby państwowej. w: Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej., str. 373-379, UJ, r. 2009 (Artykuł)
 • Organizacyjne fazy reformy ochrony zdrowia w Polsce. w: Ochrona zdrowia i gospodarka., str. 9-21, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
 • Ubezpieczenia społeczne w ujęciu dydaktycznym i badawczym polityki społecznej. w: Polityka społeczna. Badania, dydaktyka, rozwój., str. 229-236, Wyd. Akademii Ekonomicznej im.K.Adamieckiego w Katowicach, r. 2008 (Esej lub rozdział w książce)
 • Środki prawne prewencji w zakresie ochrony pracy. w: Zarządzanie i rozwój., str. 317-327, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW, r. 2007 (Artykuł)
 • Przemiany form realizacji zabezpieczenia społecznego. w: Sześćdziesiąt lat polityki społecznej w Polsce., str. 349-358, Akademia Ekonomiczna, r. 2006 (Esej lub rozdział w książce)
 • Przemiany form realizacji zabezpieczenia społecznego. w: Sześćdziesiąt lat polityki społecznej w Polsce., str. 349-358, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, r. 2006 (Esej lub rozdział w książce)
 • Finansowanie i organizacja ubezpieczenia społecznego - Istotne metody i cele reformy emerytalnej. w: Wybrane zagadnienia prawa pracy i ubezpieczeń społecznych pod red. U.Jackowiak, str. 117-134, Gdańskie Studia Prawnicze, r. 2000 (Esej lub rozdział w książce)
 • Komentarz do działu I Przepisy ogólne, do działu II Stosunek pracy, do działu V Odpowiedzialność materialna pracowników w: Kodeks pracy - Komentarz, str. 9-536, C.H.Beck, r. 2000 (Esej lub rozdział w książce)
 • Przemiany ubezpieczenia społecznego. w: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R.Łazarskiego, str. 49-56, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im.R.Łazarskiego, r. 2000 (Artykuł)

 

prof. UW dr hab. Andrzej Patulski

Artykuły:

 • Systemy płacowe a zwolnienia grupowe. MONITOR PRAWA PRACY Nr 6 r. 2010, str. 285-287 (Artykuł)
 • Nietypowe formy zatrudnienia. Elastyczność czy stabilizacja? Część 1. MONITOR PRAWA PRACY Nr 2 r. 2008, str. 64-68 (Inne)
 • Nietypowe formy zatrudnienia.l Elastyczność czy stabilizacja? Część 2 MONITOR PRAWA PRACY Nr 3 r. 2008, str. 124-131 (Artykuł)
 • Status prawnoorganizacyjny głównego księgowego - paradoksy polskiego prawa pracy. MONITOR PRAWA PRACY Nr 7/08 r. 2008, str. 350-354 (Artykuł), (Współautor),
 • Ewolucja europejskiego prawa pracy a model polski. MONITOR PRAWA PRACY Nr 1 r. 2004, str. 9-11 (Artykuł)
 • Informacja o karalności kandydata na pracownika. MONITOR PRAWA PRACY Nr 7 r. 2004, str. 194-195 (Artykuł)
 • Modele prawodawstwa a nowelizacja kodeksu pracy. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Nr 3-4 r. 2003, str. 29-44 (Artykuł)
 • Andrzej M.Światkowski: RADCA PRAWNY Nr 1 r. 2002, str. 154-155 (Recenzja)

 

Publikacje książkowe:

 • Kodeks Pracy 2012 .Komentarz dla praktyków- Redakcja naukowa ODDK, r. 2012 (Książka), (Współautor)
 • Prawo pracy (wydanie 4) C.H.Beck, r. 2010 (Książka), (Współautor)
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. 3 wydanie rozszerzone C.H.Beck, r. 2007 (Skrypt lub podręcznik akademicki), (Współautor)
 • Kodeks pracy. Komentarz dla praktyków. ODDK, r. 2005 (Książka)
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych C.H.BECK, r. 2004 (Książka), (Współautor)
 • Kodeks pracy z komentarzem Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, r. 2002 (Książka)
 • Komentarz do kodeksu pracy. ODDK, r. 2001 (Książka)
 • Praktyczne aspekty nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr., r. 2001 (Książka)
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych , r. 2001 (Skrypt lub podręcznik akademicki)
 • Zatrudnienie i wynagrodzenie kadry menedżerskiej wyższego i średniego szczebla, r. 2001 (Książka)
 • Prawo pracy w praktyce - komentarz - wyjaśnienia - orzecznictwo. ODDK, r. 2000 (Książka)
 • Zatrudnienie i wynagrodzenie kadry menedżerskiej. ODDK, r. 1997 (Książka)
 • Zatrudnienie członków zarządu w spółkach kapitałowych ODDK, r. 1994 (Książka)
 • Wolność pracy - próba ujecia wielopłaszczyznowego. Wyd. Naukowe UW, r. 1992 (Książka)
 • Komentarz do art. 101.1-101.7 w: Komentarz do kodeksu pracy., str. 434-454, Wyd. C.H.Beck, r. 2012 (Inne)
 • Ochrona danych osobowych pracownika - wybrane aspekty. w: Profesjonalna rekrutacja i selekcja na potrzeby współczesnej organizacji., str. 59-70, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
 • Zatrudnienie tymczasowe - wybrane aspekty. w: Profesjonalna rekrutacja i selekcja na potrzeby współczesnej organizacji., str. 43-59, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
 • Doktrynalne uwarunkowania pracy tymczasowej (wybrane aspekty) w: Prawa tymczasowe., str. 75-101, Wolters Kluwer, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
 • Koncepcja flexicurity a nietypowe formy zatrudnienia, czyli jak ograniczyć segmentację polskiego rynku pracy. w: Stosunki zatrudnienia w dwudziestoleciu społecznej gospodarki rynkowej., str. 359-375, oficyna a Wolters Kluwer busimess, r. 2010 (Artykuł)
 • Zwyczaj w prawie pracy. w: Zarys systemu prawa pracy., str. 489-509, LEX, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
 • Kodeks pracy - transfer zakładu pracy lub jego części.
 • w: Zbiorowe prawo pracy. Komentarz., str. 595-633, Wyd. C.H.Beck, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
 • komentarz  - rozdział I, II, III działu II w: Kodeks pracy. Komentarz dla menedżerów HR, str. 95-294, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o, r. 2009 (Inne)
 • Konsekwencje niewłaściwej reprezentacji (wadliwości podmiotowej) w stosunkach pracy na przykładzie spółki kapitałowej. w: Jedność w różnorodności., str. 49-65, C.H.Beck, r. 2009 (Artykuł), (Współautor)
 • Nowe zjawiska na polskim rynku pracy a prawo pracy. Między elastycznością zatrudnienia a bezpieczeństwem  socjalnym. w: Ochrona praw człowieka w świetle przepisów prawa pracy i zabezpieczenia społecznego., str. 175-187, C.H.Beck, r. 2009 (Artykuł konferencyjny)
 • Status prawno-organizacyjny głównego księgowego w dobie transformacji. w: Z zagadnień współczesnego prawa pracy., str. 487-501, Oficyna a Wolters Kluwer business, r. 2009 (Artykuł), (Współautor)
 • Wypowiedzenia zmieniające - alternatywą dla zwolnień? w: Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej., str. 417-423, UJ, r. 2009 (Artykuł)
 • Główny księgowy jako pracownik zarządzający zakładem pracy a ewolucja polskiej rachunkowości. w: Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej., str. 233-245, Wyd. UJ, r. 2008 (Artykuł konferencyjny), (Współautor)
 • Nietypowe (elastyczne ) formy zatrudniania - konsekwencje, korzyści, dylematy.
 • w: Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej., str. 203-229, Uniwersytet Jagielloński, r. 2007 (Artykuł)
 • Wybrane regulacje prawne w kontekście globalizacji gospodarki a zarządzanie finansami organizacji gospodarczych. w: Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych., str. 507-523, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW, r. 2007 (Artykuł konferencyjny), (Współautor)
 • Modele prawodawstwa w państwie demokratycznym. Transformacja gospodarki polskiej w latach dziewięćdziesiątych, ekonomia - prawo - zarządzanie. w: Księga jubileuszowa na 25-lecie Wydziału Zarządzania UW, str. 189-196, ELIPSA, r. 1998 (Artykuł)
 • Wolność pracy, prawo do pracy, zakaz pracy przymusowej. w: Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej., str. 37-71, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, r. 1995 (Artykuł)

 

dr hab. Krzysztof Walczak  

 

Artykuły:

 • Aktualne problemy zbiorowego prawa pracy w Polsce i w Niemczech. MONITOR PRAWA PRACY Nr 9 r. 2012, str. 463-467 (Inne)
 • Funkcje wynagrodzeń w społecznej gospodarce rynkowej - teoria i praktyka. STUDIA Z ZAKRESU PRAWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ r. 2012, str. 109-125 (Artykuł)
 • Zakaz dyskryminacji w stosunku do osób wykonujacych pracę na podstawie atypowych form zatrudnienia. MONITOR PRAWA PRACY Nr 3 r. 2012, str. 119-124 (Inne)
 • Prawne aspekty zatrudniania pracowników w czasie kryzysu. MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Nr 3 r. 2011, str. 114-124 (Artykuł)
 • Zasady wynagradzania menedżerów sektora finansowego w świetle nowych przepisów UE. MONITOR PRAWA PRACY Nr 6 r. 2011, str. 287-291 (Artykuł)
 • Porozumienie restrukturazacyjne oraz zwiazane z utrzymaniem miejsc pracy w podmiotach, w których nie działają zakładowe organizacje związkowe. MONITOR PRAWA PRACY Nr 5 r. 2010, str. 231-235 (Artykuł)
 • Regulaminy wynagrodzeń przyjete w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi a zakładowy układ zbiorowy pracy STUDIA Z ZAKRESU PRAWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ r. 2010, str. 97-105 (Artykuł)
 • Nowa dyrektywa o europejskich radach zakładowych i jej wływ na polskie prawo pracy. MONITOR PRAWA PRACY Nr 8 r. 2009, str. 397-402 (Artykuł)
 • Regulamin wynagrodzeń a zasada tajności indywidualnego wynagrodzenia za pracę. MONITOR PRAWA PRACY Nr 3 r. 2009, str. 130-133 (Inne)
 • Zakres ochrony osób na urlopach wychowawczych oraz korzystających ze skróconego czasu pracy od 1.1.2009 r. - analiza krytyczna. MONITOR PRAWA PRACY Nr 6 r. 2009, str. 286-291 (Inne)
 • Nowy model zbiorowych stosunków pracy w Polsce w kontekście wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 1.07.2008 r. MONITOR PRAWA PRACY Nr 8 r. 2008, str. 398-402 (Artykuł)
 • Przekazywanie pracodawcy przez związek zawodowy imiennej listy członków - prawo czy obowiązek? MONITOR PRAWA PRACY Nr 1 r. 2008, str. 18-22 (Artykuł)
 • Szczególna ochrona czy bezwzględna równość? - dylematy związane z dopuszczeniem kobiet do prac tradycyjnie uznanych za męskie. MONITOR PRAWA PRACY Nr 4 r. 2008, str. 177-181 (Inne)
 • Uwagi dotyczące pojęcia  "rozwiązanie przez pracodawcę stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika" MONITOR PRAWA PRACY Nr 2 r. 2008, str. 62-64 (Inne)
 • Bez zgody związku nie wypowiesz regulaminu płacowego. RZECZPOSPOLITA Nr dF3 r. 2007, str. 3-3 (Artykuł)
 • Kary porządkowe jako narzedzie polityki personalnej. MONITOR PRAWA PRACY Nr 1 r. 2007, str. 7-8 (Artykuł)
 • Kontrola postrzegania praw związkowych w regulacjach MOP (część II) MONITOR PRAWA PRACY Nr 9 r. 2007, str. 464-468 (Artykuł)
 • Kontrola przestrzegania praw związkowych w regulacjach MOP MONITOR PRAWA PRACY Nr 8 r. 2007, str. 404-407 (Artykuł)
 • Podawanie wysokości pensji w ofertach pracy to na zachodzie standard. RZECZPOSPOLITA Nr 1043/292 r. 2007, str. 5-5 (Artykuł)
 • Porozumienia ramowe partnerów społecznych działajacych na poziomie Unii Europejskiej i problem z ich wdrażaniem do polskiego porządku prawnego. MONITOR PRAWA PRACY Nr 10 r. 2007, str. 507-508 (Artykuł)
 • Porzucenie pracy - teoria i praktyka. MONITOR PRAWA PRACY Nr 4 r. 2007, str. 176-179 (Artykuł)
 • Zasady ustalania wysokości odszkodowania za ograniczenie prowadzenia działalności konkurencyjnej po zakończeniu stosunku pracy. PROBLEMY ZARZĄDZANIA Nr 5 r. 2007, str. 209-214 (Artykuł)
 • Nowe uregulowania dotyczace informowania i konsultowania się pracowników w praktyce. Pierwsze doświadczenia. MONITOR PRAWA PRACY Nr 12 r. 2006, str. 631-633 (Artykuł)
 • Regulacje europejskie dotyczące zbiorowego prawa pracy. MONITOR PRAWA PRACY Nr 3 r. 2006, str. 133-135 (Artykuł)
 • Umowa o pracę na czas określony - czy rzeczywiście mniej korzysta niż na czas nieopkreślony. MONITOR PRAWA PRACY Nr 5 r. 2006, str. 234-234 (Artykuł)
 • Wpływ prawa europejskiego na polskie indywidualne prawo pracy  (cz.1) MONITOR PRAWA PRACY Tom 1 r. 2006, str. 18-22 (Artykuł)
 • Wpływ prawa europejskiego na polskie indywidualne prawo pracy (cz.2) MONITOR PRAWA PRACY Nr 2 r. 2006, str. 73-75 (Artykuł)
 • Umowa na zastępstwo - czy można ją kwestionować ze względu na niezgodność z prawem europejskim? MONITOR PRAWA PRACY Nr 3 r. 2005, str. 61-64 (Inne)
 • Dopuszczalność zwolnienia sie pracodawcy z obowiązków nałożonych na niego na mocy ponadzakładowego układu zbiorowego pracy MONITOR PRAWA PRACY Nr 8 r. 2004, str. 18-21 (Inne)
 • Europejskie rady zakładowe. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Nr 1S r. 2004, str. 57-63 (Artykuł)
 • Oulplacement - instytucja prawna i praktyka jej stosowania w Polsce. MONITOR PRAWA PRACY Nr 10 r. 2004, str. 269-272 (Inne)
 • Pakiety socjalne a programy dobrowolnych odejść. MONITOR PRAWA PRACY Nr 11 r. 2004, str. 302-305 (Inne)
 • Wartościowanie stanowisk pracy ustawowym obowiązkiem pracodawcy? MONITOR PRAWA PRACY Nr 9 r. 2004, str. 241-244 (Inne)
 • Wynagrodzenia po wejściu Polski do UE - aspekty prawne. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Nr 5 r. 2004, str. 47-51 (Artykuł)

 

Publikacje książkowe:

 • Prawo pracy (wydanie 4) C.H.Beck, r. 2010 (Książka) (Współautor)
 • Prawo pracy Oficyna a Wolters Kluwer business, r. 2009 (Skrypt lub podręcznik akademicki),(Współautor)
 • Zbiorowe prawo pracy. Komentarz. -Redakcja naukowa.
 • Wyd. C.H.BECK, r. 2009 (Książka)(Współautor)
 • Kodeks pracy - Komentarz .6 wyd. C.H.Beck, r. 2007 (Książka)
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. 3 wydanie rozszerzone
 • C.H.Beck, r. 2007 (Skrypt lub podręcznik akademicki)(Współautor)
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.3 wyd. C.H.Beck, r. 2007 (Skrypt lub podręcznik akademicki)
 • Komentarz do ustawy Kodeks pracy Wyd. C.H.Beck, r. 2006 (Książka)
 • Prawo pracy i ustawa o służbie cywilnej. Podręcznik dla trenera. Wyd. Naukowe Wydziału zarządzania UW, r. 2006 (Skrypt lub podręcznik akademicki)
 • Prawo pracy i ustawa o służbie cywilnej.Szkolenie specjalistyczne dla urzędu Służby Cywilnej. Podręcznik dla uczestnika. Wyd.Naukowe Wydziału Zarządzania UW, r. 2006 (Skrypt lub podręcznik akademicki)
 • Rada pracowników 2006 Wyd. C.H.Beck, r. 2006 (Książka)
 • Kodeks pracy. C.H.BECK, r. 2004 (Książka)
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych C.H.BECK, r. 2004 (Książka)(Współautor)
 • Europejskie prawo pracy i jego wpływ na ustawodawstwo polskie. Państwowa Inspekcja Pracy, r. 2003 (Książka)
 • Europejskie prawo gospodarcze Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, r. 2001 (Książka)(Współautor)
 • Bezrobocie wyzwaniem dla prawa pracy epoki postindustrialnej. w: Bezrobocie i polityka zatrudnienia., str. 20-39, LEX a Wolters Kluwer business, r. 2013 (Esej lub rozdział w książce)
 • Dopuszczalność zwolnienia się z postanowień ponadzakładowego układu zbiorowego pracy przez pracodawców indywidualnych. w: Aktualne zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej (zbiór studiów), str. 253-269, Oficyna Wydawnicza Humanitas, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
 • Komentarz art.11. 1Poszanowanie dóbr osobistych. w: Komentarz do kodeksu pracy., str. 24-28, C.H.Beck, r. 2012 (Inne)
 • Komentarz do art. 77.1-93 w: Komentarz do kodeksu pracy., str. 336-399, C.H.Beck, r. 2012 (Inne)
 • Komentarz do art. 8 Nadużycie prawa podmiotowego. w: Komentarz do kodeksu pracy., str. 12-16, C.H.Beck, r. 2012 (Inne)
 • Ochrona danych osobowych kandydata do pracy w trakcie rekrutacji. w: Ochrona danych osobowych podmiotów objetych prawem pracy i prawem ubezpieczeń społecznych. Stan obecny i perspektywy zmian., str. 80-102, LEX A Wolters Kluwer business, Akademia Leona Koźmińskiego, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
 • Pojęcie flexicurity w realiach polskich. Co należy zrobić, aby lepiej odpowiadało wyzwaniu rozwoju potencjału społecznego II dekady XXI wieku. w: Rozwój potencjału społecznego organizacji - wyzwania w XXI wieku, str. 163-175, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW, r. 2012 (Esej lub rozdział w książce)
 • Zasady wynagradzania pracowników wynikajace z prawa pracy i ich porównanie z praktyką firm oraz teorią zarządzania personelem. w: Aktualne problemy zarzadzania - teoria i praktyka., str. 187-199, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW, r. 2012 (Artykuł)
 • Wpływ globalizacji i ogólnoświatowego kryzysu na podstawy i warunki zatrudnienia. Wyzwania dla polskiego prawa pracy. w: Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych., str. 80-91, LexisNexis, r. 2011 (Esej lub rozdział w książce)
 • Czas pracy. w: Prawo pracy., str. 378-395, LEX, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
 • Międzynarodowe prawo pracy. w: Prawo pracy, str. 116-130, LEX, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
 • Prohibition of Discrimination in Wages. w: The Critique pf Law. Independent Legal Studies., str. 335-349, Wyd Akademickie i Profesjonalne, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
 • Przeciwdziałanie bezrobociu z wykorzystaniem środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na przykładzie projektu realizowanego przez PUP w Płocku. w: Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju regionu płockiego., str. 119-127, Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)(Współautor)
 • Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę. w: Prawo pracy, str. 251-260, LEX, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
 • Przekształcenie zobowiązaniowego stosunku pracy. w: Prawo pracy., str. 182-192, LEX, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
 • Równe traktowanie w zatrudnieniu. w: Prawo pracy, str. 69-78, LEX, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
 • Umowa o pracę. w: Prawo pracy, str. 170-180, LEX, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
 • Urlopy pracownicze. w: Prawo pracy., str. 397-409, LEX, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
 • Wynagrodzenie za pracę. w: Prawo pracy., str. 355-376, LEX, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
 • Zakaz konkurencji. w: Prawo pracy., str. 347-354, LEX, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
 • Zasady wynagradzania pracowników w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą, znajdujących się pod rzeczywistą kontrolą  Skarbu państwa  lub jednostek samorzadowych. Uwagi de lege ferenda. w: Stosunki zatrudnienia w dwudziestoleciu społecznej gospodarki rynkowej., str. 287-297, Oficyna a Wolters Kluwer business, r. 2010 (Artykuł)
 • Źródła międzynarodowego i europejskiego prawa pracy. w: Zarys systemu prawa pracy., str. 330-358, LEX, r. 2010 (Esej lub rozdział w książce)
 • Dział X w: Kodeks pracy. Komentarz, str. 911-1016, C.H.Beck, r. 2009 (Inne)
 • Program dobrowolnych odejść- nienazwana instytucja prawa pracy i problemy z jej interpretacją. w: Jedność w różnorodności., str. 65-77, C.H.Beck, r. 2009 (Artykuł)
 • Równość czy równowaga w zbiorowych stosunkach pracy. w: Ochrona praw człowieka w świetle przepisów prawa pracy i zabezpieczenia społecznego., str. 249-258, C.H.Beck, r. 2009 (Artykuł konferencyjny)
 • Ustawa o szczególnych zasadach  rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczacych pracowników. w: Zbiorowe prawo pracy.komentarz., str. 445-595, Wyd.C.H.Beck, r. 2009 (Esej lub rozdział w książce)
 • Zasady kształtowania wynagrodzeń członków zarządów spółek kapitałowych. Teoria i praktyka polska na tle europejskim w: Z zagadnień współczesnego prawa pracy., str. 501-513, Oficyna a Wolters Kluwer business, r. 2009 (Artykuł)
 • Zasady wynagradzania w branży energetycznej w świetle układów zbiorowych pracy. Czy dają one podstawę do motywowania pracowników? w: Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej., str. 575-583, UJ, r. 2009 (Artykuł)
 • Załoga a rada pracowników. w: Informowanie i konsultacja pracowników w polskim prawie pracy., str. 103-114, UJ, r. 2008 (Artykuł konferencyjny)(Współautor)
 • Umowy o pracę na czas określony. Uwagi krytyczne. w: Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej., str. 215-223, Wyd. UJ, r. 2008 (Artykuł konferencyjny)
 • Procedura uchwalania i interpretacji konwencji i zaleceń MOP. w: Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej., str. 75-91, Uniwersytet Jagielloński, r. 2007 (Artykuł)
 • Przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy - doświadczenia wybranych krajów Unii Europejskiej oraz praktyczne wskazówki dla polskich pracodawców. w: Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej., str. 98-112, Oficyna Ekonomiczna, r. 2005 (Artykuł) (Współautor)
 • Prawne aspekty motywowania.Rozwiązania polskie a wymogi Unii Europejskiej. w: Motywować skutecznie., str. 73-86, IPiSS, r. 2004 (Esej lub rozdział w książce)
EQUIS
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników