PL EN RU

dr

Andrzej Nałęcz

Katedra
Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania
Dyżur
B409 Sem. zimowy 2017/18 - piątek 12.00 - 13.00
Telefon
22/ 55 34 124

dr Andrzej Nałęcz
Życiorys naukowy


[Stan na 27.07.2018]


EDUKACJA
Stopień doktora nauk prawnych za pracę p.t. „Uznanie administracyjne a reglamentacja działalności gospodarczej”, Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych Uniwersytetu Warszawskiego, promotor: prof. dr hab. Adam Jaroszyński, 2008
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, studia doktoranckie, 2004-2008
Tytuł magistra w zakresie nauk prawnych za pracę magisterską p.t. „Nakładanie kar pieniężnych na przedsiębiorców niebędących osobami fizycznymi przez niezależne organy regulacyjne”, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, promotor: prof. dr hab. Marek Wierzbowski, 2004
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, studia magisterskie, 1999-2004

 

ZATRUDNIENIE

Adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, od 2008 r.
Adiunkt na Wydziale Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania, 2010-2013

 

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE
Prawo administracyjne i gospodarcze oraz administracja publiczna, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu prawa na gospodarkę i relacje pomiędzy państwem i samorządem terytorialnym a przedsiębiorcami i obywatelami. W ostatnich latach zajmuję się przede wszystkim zagadnieniami z zakresu prawa telekomunikacyjnego, w szczególności usługą dostępu do Internetu i neutralnością sieciową.

 

PUBLIKACJE

 

Artykuły w czasopismach recenzowanych z listy A lub B MNiSW
• Rozporządzenie 2015/2120 a działalność jednostek samorządu terytorialnego w zakresie telekomunikacji, „Samorząd Terytorialny” 2017, nr 11. Lista B.

• Zarządzanie ruchem w Internecie w świetle rozporządzenia 2015/2120 ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego Internetu, „Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2017, nr 7. Lista B.

• Zero-rating a usługa dostępu do Internetu i usługi specjalistyczne, „Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2016, nr 6. Lista B. • Estetyka przestrzeni publicznej w samorządzie terytorialnym, „Samorząd Terytorialny” 2015, nr 11. Lista B.

• Neutralność sieciowa, „Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2015, nr 6. Lista B.

• Organizacja pracy Rady Ministrów i jej organów pomocniczych a wykonywanie zadań w zakresie legislacji, „Przegląd Naukowy Disputatio” 2015, nr 2. Lista B.


Artykuły w czasopismach recenzowanych z listy A lub B MNiSW w przygotowaniu do druku
• Zasada proporcjonalności a ograniczenia reklamy w uchwałach krajobrazowych, „Acta Iuris Stetinensis” 2018. Lista B.

 

Inne artykuły w czasopismach
• Uznanie administracyjne a reglamentacja działalności gospodarczej, „Problemy Zarządzania” 2007, numer specjalny (czasopismo wówczas punktowane na podstawie komunikatu nr 24 MNiSW z 23.11.2007 r.)
• Kary pieniężne w ustawie o radiofonii i telewizji, „Administracja: teoria, dydaktyka, praktyka” 2006, nr 4 (czasopismo wówczas niepunktowane; obecnie na liście B).
• Kary pieniężne w prawie energetycznym, „Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki” 2005, nr 2 (czasopismo niepunktowane).

 

Monografie
• Uznanie administracyjne a reglamentacja działalności gospodarczej, Warszawa 2010
 

Rozdziały w monografiach
• Zasady ogólne prawa administracyjnego a uchwały krajobrazowe (w:) Prawo administracyjne dziś i jutro, pod red. J. Jagielskiego i M. Wierzbowskiego, Warszawa 2018
• Ekonomiczne aspekty prawnej regulacji usługi dostępu do Internetu (w:) Administracja publiczna a gospodarka, pod red. B. Jaworskiej-Dębskiej i A. Dobaczewskiej, Warszawa 2018
• Efektywna ochrona praw jednostki – użytkownika usługi dostępu do Internetu (w:) Efektywna ochrona prawna jednostek, pod red. E. Wójcickiej, Częstochowa 2018
• Stosowanie ustawy o petycjach w samorządzie terytorialnym – rzeczywistość i postulaty (w:) Źródła prawa w samorządzie terytorialnym, pod red. B. Dolnickiego, Warszawa 2018
• Aksjologia gminnych projektów bezpłatnego dostępu do Internetu (w:) Aksjologia prawa administracyjnego. Tom I, pod red. J. Zimmermanna, Warszawa 2017
• Realizacja zadań samorządu terytorialnego w zakresie telekomunikacji (w:) Sposoby realizacji zadań publicznych, od red. B. Dolnickiego, Warszawa 2017
• Przemiany prawnej regulacji prosumpcji energii w Polsce w latach 2015-2016 i ich ocena (w:) Rola odnawialnych źródeł energii w rozwoju społeczno-ekonomicznym kraju i regionu, pod red. A. Z. Nowaka, M. Szałańskiego i W. Zborowskiej, Warszawa 2016
• Zasada praworządności a samorząd terytorialny (w:) Prawne problemy samorządu terytorialnego z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania, pod red. R. Budzisza i B. Jaworskiej-Dębskiej, Warszawa 2016
• Zasada ochrony zaufania a stanowienie i stosowanie prawa administracyjnego (w:) Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym, pod red. M. Stahl, M. Kasińskiego i K. Wlaźlak, Warszawa 2015
• Europejskie standardy postępowania administracyjnego i ich wpływ na prawo Albanii i Chorwacji (w:) Internacjonalizacja administracji publicznej, pod red. Z. Czarnika, L. Żukowskiego i J. Posłusznego, Warszawa 2015
• Zasada ochrony zaufania obywateli a jawność działania samorządu terytorialnego (w:) Jawność w samorządzie terytorialnym, pod red. B. Dolnickiego, Warszawa 2015
• Administracja terenowa w Afganistanie (w:) Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, pod red. B. Dolnickiego, Warszawa 2014
• Zasady ogólne prawa administracyjnego
− wybrane zagadnienia w kontekście europejskim (w:) Dziesięć lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej. Problemy prawnoadministracyjne. Tom I, pod red. J. Sługockiego, Wrocław 2014
• Doręczenia a odpowiedzialność karna (w:) Odpowiedzialność administracji i w administracji, pod red. Z. Duniewskiej i M. Stahl, Warszawa 2013
• Ochrona praw i wolności jednostki w świetle zasady proporcjonalności (w:) Jednostka wobec władczej ingerencji administracji publicznej. Tom 1, pod red. E. Wójcickiej, Częstochowa 2013
• Prawnoadministracyjne podstawy wsparcia mikroprzedsiębiorców - wybór zagadnień (w:) Mikrofirmy siłą napędową Mazowsza, pod red. A. Z. Nowaka i M. Szałańskiego, Warszawa 2013
• Ochrona zwierząt a postęp cywilizacyjny (w:) Wpływ przemian cywilizacyjnych na prawo administracyjne i administrację publiczną, pod red. P. J. Suwaj i J. Zimmermanna, Warszawa 2013
• Uznanie administracyjne a jakość prawa administracyjnego (w:) Jakość prawa administracyjnego, pod red. D. R. Kijowskiego, A. Miruć i A. Suławko-Karetko, Warszawa 2012
• Granice upoważnienia do wydawania aktów prawa miejscowego w orzecznictwie (w:) Legislacja administracyjna, pod red. M. Stahl i Z. Duniewskiej, Warszawa 2012
• Sankcje administracyjne w świetle Konstytucji RP (w:) Sankcje administracyjne. Blaski i cienie, pod red. M. Stahl, R. Lewickiej i M. Lewickiego, Warszawa 2011
• Zasada proporcjonalności jako zasada ogólna postępowania administracyjnego (w:)  Przegląd dyscyplin badawczych pokrewnych nauce prawa i postępowania administracyjnego, pod red. S. Wrzoska, M. Domagały, J. Izdebskiego i T. Stanisławskiego, Lublin 2010
• Wspieranie inicjatyw lokalnych przez administrację rządową w regionie płockim (z R. Lewandowskim) (w:) Społeczne i finansowe uwarunkowania rozwoju regionu płockiego, pod red. M. Szałańskiego i A. Z. Nowaka, Warszawa 2010
• Uprawnienia dyskrecjonalne administracji
− Polska i Unia Europejska (w:) Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, pod red. J. Bocia i A. Chajbowicza, Wrocław 2009

 

Publikacje anglojęzyczne
• Internet Traffic Management under EU Regulation 2015/2120 – the Need for the Co–operation of Legal and Computer Scientists (w:) Information Systems Architecture and Technology: Proceedings of 39th International Conference on Information Systems Architecture and Technology - ISAT 2018, Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 852, DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-99981-4_9
• E-government in Poland. Selected Issues with Particular Attention to Mazovia (z R. Lewandowskim) (w:) 7 years of Poland's Presence in the European Union. Implications for the Masovian Region, pod red. A. Z. Nowaka i M. Szałańskiego, Warsaw 2011


Rozdziały w podręcznikach
• Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy (w:) Prawo gospodarcze publiczne, pod red. S. Piątka i I. Postuły, Warszawa 2009
• Dział I − Rozdział IV: Źródła prawa administracyjnego, Rozdział VI: Podstawowe zasady prawa administracyjnego i administracji publicznej, Rozdział VIII: Administracja centralna, Dział II − Rozdział IV: Uznanie administracyjne, Dział III − Prawo administracyjne a postęp cywilizacyjny (w:) Podstawy prawa
administracyjnego, pod red. A. Jaroszyńskiego i M. Możdżenia−Marcinkowskiego, Warszawa 2014

 

Glosy
• Materiały wideo na stronie internetowej gazety a stosowanie dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych. Glosa do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (druga izba) z dnia 21 października 2015 r. w sprawie C347/14 – New Media Online GmbH, „Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2015, nr 7.

 

Inne publikacje
• Analiza dotycząca środków przejrzystości określonych w art. 4 ust. 1 rozporządzenia 2015/2120 na przykładzie rozwiązań przyjętych na polskim rynku telekomunikacyjnym, ekspertyza naukowa przygotowana w CARS na zlecenie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, 2017.

• Analiza substytucji popytowej naziemnej telewizji cyfrowej i telewizji satelitarnej na rynku użytkowników końcowych, ekspertyza naukowa przygotowana w Laboratorium Komunikacji Elektronicznej CARS wraz z dr Magdaleną Olender-Skorek na zlecenie Emitel Sp. z o. o., 2017.

• Orzeczenia sądów administracyjnych w sprawach telekomunikacji – 2014, „Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny” 2015, nr 6.

 

UDZIAŁ W KONFERENCJACH NAUKOWYCH
• XXV Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, Prawo administracyjne dziś i jutro, Warszawa, 25-27 czerwca 2018 r. Udział w obradach, wygłoszenie i publikacja referatu Zasady ogólne prawa administracyjnego a uchwały krajobrazowe.

• Seminarium CARS Wyzwania w relacjach handlowych w łańcuchu dostaw produktów spożywczych po wejściu ustawy o przewadze kontraktowej, Warszawa, 7 marca 2018 r. Udział w obradach.

• Międzynarodowa konferencja naukowa: Decentralizacja i centralizacja administracji – współczesny wymiar, konferencja z cyklu Łódzkich Spotkań Prawniczych, Łódź, 15 listopada 2017 r. Udział w obradach.

• Konferencja jubileuszowa Prof. Tadeusza Skocznego Ochrona konkurencji w czasach wyzwań, Warszawa, 27 października 2017 r. Udział w obradach.

• Społeczna odpowiedzialność administracji publicznej, konferencja naukowa Katedry Nauk o Administracji na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Rzeszów, 26 października 2017 r. Udział w obradach, wygłoszenie i publikacja referatu „Społeczna odpowiedzialność administracji” a siatka pojęciowa nauki prawa administracyjnego (w przygotowaniu do druku w zbiorze pokonferencyjnym).

• Uchwała krajobrazowa – aspekty prawne, konferencja Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego i Prezydenta miasta Szczecin, Szczecin, 8 września 2017 r. Udział w obradach, wygłoszenie i publikacja referatu Zasada proporcjonalności a ograniczenia reklamy w uchwałach krajobrazowych (oczekuje na publikację w czasopiśmie Acta Iuris Stetinensis).

• Seminarium CARS Czy istnieją „jednostronne porozumienia” ograniczające konkurencję? Warszawa, 22 czerwca 2017 r. Udział w obradach. • XVIII Doroczna Międzynarodowa Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej Administracja publiczna a gospodarka, Bratysława 28-31 maja 2017 r. Udział w obradach, wygłoszenie i publikacja referatu Ekonomiczne aspekty prawnej regulacji usługi dostępu do Internetu.

• V Częstochowskie Sympozjum Administracyjno-Prawne Efektywna ochrona prawna jednostek – uwarunkowania, wyzwania, perspektywy pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich, Częstochowa, 24 maja 2017 r. Udział w obradach, wygłoszenie i publikacja rozdziału Efektywna ochrona praw jednostki – użytkownika usługi dostępu do Internetu.

• Źródła prawa w samorządzie terytorialnym, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 9-10 marca 2017 r. Udział w obradach i publikacja rozdziału Stosowanie ustawy o petycjach w samorządzie terytorialnym.

• XXIV Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Katedr Postępowania Administracyjnego, Aksjologia prawa administracyjnego, Zakopane, 18-21 września 2016 r. Udział w obradach, wygłoszenie i publikacja referatu Aksjologia gminnych projektów bezpłatnego dostępu do Internetu.

• Sposoby realizacji zadań publicznych, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 10-11 marca 2016 r. Udział w obradach i publikacja rozdziału Realizacja zadań samorządu terytorialnego w zakresie telekomunikacji.

• Administracyjne kary pieniężne w demokratycznym państwie prawnym, konferencja Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 15 czerwca 2015 r. Udział w obradach.

• XVI Doroczna Konferencja Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej Prawne problemy samorządu terytorialnego z perspektywy 25-lecia jego funkcjonowania, Łódź, 21-23 czerwca 2015 r. Udział w obradach i wygłoszenie oraz publikacja rozdziału Zasada praworządności a samorząd terytorialny

• 25 lat samorządu terytorialnego w Polsce, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 5 − 6 marca 2015 r. Udział w obradach i publikacja rozdziału Samorząd terytorialny a estetyka przestrzeni publicznej.

• Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym, konferencja z cyklu Łódzkich Spotkań Prawniczych, Łódź, 26 listopada 2014 r. Udział w obradach, wygłoszenie i publikacja referatu Zasada ochrony zaufania a stanowienie i stosowanie prawa administracyjnego.

• XXIII Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego 10 lat polskich doświadczeń w Unii Europejskiej, Szczecin – Berlin, 21-24 września 2014 r. Udział w obradach, wygłoszenie i publikacja referatu Zasady ogólne prawa administracyjnego − wybrane zagadnienia w kontekście europejskim.

• International Congress of Administrative Law, Science and Justice, Szczecin − Berlin, 21-24 września 2014 r. Udział w obradach i publikacja rozdziału Discretionary Powers of Administrative Authorities in Polish Law (w przygotowaniu do druku).

• XV Doroczna Konferencja Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej Organizacja administracji publicznej z perspektywy powierzanych jej zadań, Gdańsk − Karlskrona, 13 − 15 czerwca 2014 r. Udział w obradach i publikacja rozdziału Organizacja pracy Rady Ministrów i jej organów pomocniczych a wykonywanie zadań w zakresie legislacji.

• Jawność w samorządzie terytorialnym, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 13 − 14 marca 2014 r. Udział w obradach i publikacja rozdziału Zasada ochrony zaufania obywateli a jawność działania samorządu terytorialnego.

• XIV Doroczna Konferencja Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej Internacjonalizacja administracji publicznej Lwów − Przemyśl, 9 −12 czerwca 2013 r. Udział w obradach i publikacja rozdziału Europejskie standardy postępowania administracyjnego i ich wpływ na prawo Albanii i Chorwacji.

• Ochrona praw i wolności jednostki wobec władczej ingerencji administracji publicznej - stan obecny i wyzwania, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wydziału Nauk Społecznych Akademii im. J. Długosza w Częstochowie, Częstochowa, 9 maja 2013 r. Publikacja rozdziału Ochrona praw i wolności jednostki w świetle zasady proporcjonalności w zbiorze pokonferencyjnym.

• Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, konferencja Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice, 14-15 marca 2013 r. Wygłoszenie referatu Administracja w Afganistanie i jego publikacja w zbiorze pokonferencyjnym.

• Źródła prawa administracyjnego a ochrona praw i wolności obywatelskich, konferencja Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, 13 grudnia 2012 r. Uczestnictwo w obradach.

• Odpowiedzialność administracji i w administracji, konferencja z cyklu Łódzkich Spotkań Prawniczych, Łódź, 21 listopada 2012 r. Uczestnictwo w obradach i publikacja rozdziału Doręczenia a odpowiedzialność karna w zbiorze pokonferencyjnym.

• Kryzys Prawa Administracyjnego w Administracji Publicznej?, Zjazd Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, Białystok, 23-26 września 2012 r. Wygłoszenie referatu Uznanie administracyjne a jakość prawa administracyjnego i jego publikacja w zbiorze konferencyjnym.

• Wpływ przemian cywilizacyjnych na administrację i prawo administracyjne, XIII Konferencja Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, Kraków, 20-22 kwietnia 2012 r. Uczestnictwo w obradach i publikacja rozdziału Ochrona zwierząt a postęp cywilizacyjny w zbiorze pokonferencyjnym.

• Legislacja administracyjna, konferencja z cyklu Łódzkich Spotkań Prawniczych, Łódź, 23 listopada 2011 r. Uczestnictwo w obradach i publikacja rozdziału Granice upoważnienia do wydawania aktów prawa miejscowego w orzecznictwie w zbiorze pokonferencyjnym.

• Teoria nauk administracyjnych - aktualność dzieła profesora Jerzego Stefana Langroda, XII Konferencja Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej, Paryż, 23-26 września 2011 r. Uczestnictwo w obradach.

• Zagadnienie obywatelstwa na progu XXI wieku - kontynuacja czy zmiana? Konferencja Biura Krajowego UNHCR w Polsce, Instytutu Prawa Międzynarodowego UW oraz Departamentu Obywatelstwa i Repatriacji MSWiA, Warszawa, 20 stycznia 2011 r. Wraz z T. Nałęczem wygłoszenie referatu Problem obywatelstwa w II RP.

• Sankcje administracyjne - blaski i cienie, konferencja z cyklu Łódzkich Spotkań Prawniczych, Łódź, 24 listopada 2010 r. Udział w obradach i publikacja rozdziału Sankcje administracyjne w świetle Konstytucji RP w zbiorze pokonferencyjnym.

• Współzależność dyscyplin badawczych w sferze administracji publicznej, Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, Kazimierz Dolny, 19-22 września 2010 r. Udział w obradach i publikacja rozdziału Zasada proporcjonalności jako zasada ogólna postępowania administracyjnego w zbiorze pokonferencyjnym.

• Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, Szklarska Poręba, 21−24 września 2008 r. Uczestnictwo w obradach i publikacja rozdziału Uprawnienia dyskrecjonalne administracji − Polska i Unia Europejska w zbiorze pokonferencyjnym.

• Regulacja na rzecz konkurencji, konferencja Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Kazimierz Dolny, 24 września 2007 r. Uczestnictwo w obradach, wygłoszenie i publikacja artykułu Uznanie administracyjne a reglamentacja działalności gospodarczej.

• Koncepcja systemu prawa administracyjnego, Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, Zakopane, 24−27 września 2006 r. Uczestnictwo w obradach.
 
DOŚWIADCZENIE DYDAKTYCZNE W ZAKRESIE PRZEDMIOTÓW POLSKOJĘZYCZNYCH
• Prowadzenie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego wykładu i ćwiczeń z przedmiotu „Podstawy prawa administracyjnego” (ćwiczenia od 2005 r.), ćwiczeń z przedmiotu „Podstawy prawa w gospodarce” (od 2010 r.)

• Prowadzenie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego wykładów do wyboru, w tym ogólnouniwersyteckich: „Prawo administracyjne i gospodarcze w praktyce” (2012/2013), „Jednostka wobec władzy w Polsce” (2014), „Prawo i postępowanie administracyjne w praktyce” (2013/2014), „Prawo Internetu – zagadnienia podstawowe” (2015/2016), „Praktyczne aspekty prawa telekomunikacyjnego i audiowizualnego” (2016), „Internet – praktyczne zagadnienia prawne” (2016-2018), „Prawo a Internet – zagadnienia praktyczne” (2017-2018).

• Prowadzenie wykładu z przedmiotu „Prawo administracyjne państw wschodniosłowiańskich” na Międzywydziałowych Studiach Wschodniosłowiańskich (2010-2012).

• Prowadzenie wykładu na studiach podyplomowych: „Administracja publiczna. Zamówienia publiczne” (2017).

• Prowadzenie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego seminariów licencjackich i magisterskich.

 

DOŚWIADCZENIE DYDAKTYCZNE W ZAKRESIE PRZEDMIOTÓW ANGLOJĘZYCZNYCH
• Prowadzenie na Uczelni Łazarskiego na podstawie umowy cywilnoprawnej wykładu i ćwiczeń z przedmiotu „International Business Law” (2009-2014) na programie Bachelor of Art in Business Economics.

EQUIS
AASBI
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
ACCA
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników