PL EN RU

dr

Michał Możdżeń-Marcinkowski

Katedra
Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania
Dyżur
B409 Sem. zimowy 2017/18 - urlop
Telefon
22/ 55 34 124

Możliwość poprawy egzaminu pisemnego w czerwcu

2018-06-19

27 czerwca g. 14.30 s. B 409

Osoby które nie zaliczyły egzaminu pisemnego mogą podjąć próbę poprawy

Forma ustna lub testowa w zależnosci od liczby chętnych

Mmm

dyżur 20 czerwca

2018-06-19

dn. 20 czerwca g. 14.30 sala b.409 - dyżur przeznaczony  wyłącznie do oglądania wyników egzaminu pisemnego

mmm

podręczniki do egzaminu

2018-06-05

Sz.PAństwo,

do egzaminu dopuszczone są wszystkie podręczniki z zakresu Prawa Administracyjnego po 2011 roku- Polecam takich autorów jak M.Wierzbowski, E.Ochendowski, J.Boć, P.Suwaj Z. Duniewska, M.Stahl

w raziie niemożności dostania podanych pozycji obowiązkowych proszę korzystać także z w/w podręczników tematycznych. 

mmm

materiał obowiązujący do egzaminu

2018-06-02

Sz.Państwo

w ślad za pojawiającymi się pytaniami uprzejmie wyjaśniam , iż zapoznanie się wyłącznie z plikami zamieszczonymi w zakładce " materiały" nie wystarczy do zaliczenia egzaminu- cały zakres materiału podany jest w ogłoszeniach 

mmm

zakres materiału z podręcznika

2018-05-10

Zakres materiału obowiązujący do egzaminu z podręcznika

" Podstawy prawa administracyjnego" pod red. A.Jaroszyński, M. Możdżeń-Marcinkowski:

Dział I: Rozdziały:  1,2 3(pkt 1 i 5), 4, 5,6 7, 8 9, 1011, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20

Dział II: Rozdział 1, 2, 3 4, 5,

              Rozdział 6 ( część II)- w zakresie omawianym na ćwiczeniach 

mmm

Zalecana literatura i materiały pomocnicze

2018-04-02

ZALECANA LITERATURA:

 

1. A. Jaroszyński, M. Możdżeń-Marcinkowski (red.), Podstawy prawa administracyjnego, Warszawa 2014.

2. M. Możdżeń-Marcinkowski, Wstęp do prawa administracyjnego ogólnego, Wyd.3 Warszawa  2012

 

Literatura dodatkowa i  przydatne materiały: 

 

M. Stępień,  Responsywna administracja publiczna, Toruń 2008.
J. Supernat, Administracja Unii Europejskiej. Zagadnienia wybrane, Wrocław 2013.
Postępowanie administracyjne, zeszyt 4 z serii Ściągawka z demokracji - Obywatelski Poradnik Antykorupcyjny http://antykorupcja.gov.pl/ak/analizy-i-raporty/sciagawka-z-demokracji
  D. Sześciło red., A. Mednis, M. Niziołek,  J. Jakubek-Lalik,  Administracja i zarządzanie publiczne. Nauka o współczesnej administracji, http://rszarf.ips.uw.edu.pl/apub/podrecznik.pdf
M. PACH, Prawotwórcze kompetencje władzy wykonawczej w zakresie prawa

powszechnie obowiązującego w Konstytucji RP z 1997 r. – stan obecny

i postulaty de lege ferenda http://www.prawo.uwb.edu.pl/pliki/prawo_new/Book%20BSP%2020%20czesc%202.pdf

R. TRZECIAKOWSKI,  Delimitacja zadań i kompetencji Rady Ministrów i Prezydenta RP oraz ich współdziałanie w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego ..................................................215

http://www.prawo.uwb.edu.pl/pliki/prawo_new/Book%20BSP%2020%20czesc%202.pdf

 

 

 

 

 

 

Wykaz podstawowych aktów prawnych do egzaminu

2018-04-02

Obowiązkowe akty prawne

         /wraz z wyszczególnieniem zakresu egzaminacyjnego/

 

Źródło : http://isap.sejm.gov.pl/

aktualnie obowiązujące akty normatywne wyszukujemy zgodnie ze szkoleniem przeprowadzonym w trakcie ćwiczeń

                                  

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.

 -Część ustrojowa( w szczególności Rozdz:1,3,4,5,6,7)

 

Ustawa o samorządzie gminnym

Zadania samorządu gminnego (ewenement lokalny).
Władze w samorządzie gminnym.
Jednostki organizacyjne i jednostki pomocnicze w gminie.
Status prawny wójta, burmistrz , prezydenta miasta
Prawo miejscowe samorządu  gminnego
Organy nadzoru i kontroli nad samorządem gminnym.

                       

Ustawa o samorządzie powiatu

Zadania samorządu powiatowego.
Władze w samorządzie powiatowym.
Jednostki organizacyjne w powiecie.
Miasta na prawach powiatu.
Status prawny starosty.
Prawo miejscowe samorządu powiatu
Środki nadzoru nad samorządem powiatu

           

Ustawa o samorządzie województwa.

Zadania samorządu województwa.
Władze w samorządzie województwa.
Jednostki organizacyjne w województwie.
Status prawny marszałka województwa.
Prawo miejscowe samorządu województwa
Organy nadzoru i środki nadzoru nad samorządem województwa

                                              

Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.

Status prawny wojewody.
Administracja zespolona i niezespolona w województwie.
Nadzór nad wojewodą
Prawo miejscowe organów terenowych rządowych
Szczególne kompetencje wojewody w KPA

                       

Ustawa  o radzie ministrów.

Skład Rady Ministrów.
Rodzaje ministrów.
Kompetencje Rady Ministrów.
Akty prawne wydawane przez Radę Ministrów.
Odpowiedzialność Rady Ministrów i ministrów

Ustawa o działach administracji rządowej

 

Ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych

 

 

 

 

 

Zagadnienia egzaminacyjne z Podstaw Prawa Administracyjnego

2018-04-02

Dr Michał Możdżeń-Marcinkowski WZ UW

 

Zagadnienia egzaminacyjne w 2018 R. 

"PODSTAWY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO" 

 

 

Z ZAKRESU  PRAWA ADMINISTRACYJNEGO USTROJOWEGO

I. Charakterystyka współczesnej administracji publicznej w Polsce

-  administracja publiczna ( ujęcie pozytywne, negatywne, przedmiotowe i podmiotowe)

- cechy administracji publicznej

-klasyfikacje i podziały administracji publicznej

- wpływ członkowstwa w UE na polską administracje publiczną

II.  Z podstaw prawa administracyjnego i nauki prawa administracyjnego

1. Pojęcia ogólne:

-  pojęcie normy prawnej, przepisu prawnego,

-  pojęcie prawa, zasadniczy podział prawa ( publiczne, prywatne; podmiotowe i przedmiotowe)

- pojęcie prawa administracyjnego

- kryteria wyodrębnienia prawa administracyjnego( podmiotowe, przedmiotowe, prawnej metody regulacji)

- podział prawa administracyjnego ze względu na rodzaj norm (ustrojowe, materialne, proceduralne)

- prawo administracyjne a inne gałęzie prawa (cywilnego, karnego, konstytucyjnego)

- sankcja administracyjnoprawna,

stosunek administracyjnoprawny ( nawiązanie i  elementy stosunku administracyjnoprawnego),

- władztwo administracyjnoprawne, własność publiczna

- pojęcie interesu publicznego, interesu prawnego

- uznanie administracyjne

2. Źródła prawa administracyjnego

- pojęcie i geneza źródeł prawa

- powszechnie obowiązujące

- źródła prawa wewnętrznego

- umowy międzynarodowe- rodzaje i miejsce w systemie prawnym . ratyfikacja a zawieranie umów międzynarodowych

- pierwotne i wtórne źródła prawa Unii Europejskiej w polskim porządku prawnym ( rozporządzenie, dyrektywa, decyzja, zalecenie, opinia )

- hierarchia źródeł prawa stosowana przez organy publiczne( art. 87 Konstytucji RP w związku z art. 91 ust 2)

- instytucja delegacji ustawowej (upoważnienia ustawowego)- cechy prawidłowego rozporządzenia, katalog organów uprawnionych do wydawania rozporządzeń

-swoiste źródła prawa (quasi źródła)

 

3. Podstawowe zasady administracji publicznej i prawa administracyjnego

Wybrane zasady administracji publicznej (ustrojowe)

- zasada demokratycznego państwa prawa( art. 2 Konstytucji RP)

- zasada praworządności( art. 7 Konstytucji RP)

- Zasada pomocniczości (subsydiarności)

- Zasada proporcjonalności

- zasady powiązań podmiotów administracji publicznej( centralizacja, dekoncentracja,  decentralizacja, nadzór, kontrola, kierownictwo, koordynacja)

 

3.a Wybrane zasady prawa administracyjnego proceduralnego

- Zasada legalności (art. 6);

- Zasada praworządności (art. 7);

- Zasada prawdy obiektywnej (art.7);

- Zasada uwzględniania interesu społecznego i słusznego interesu obywateli (art. 7);

- Zasada informowania (art. 9);

- Zasada czynnego udziału stron w postępowaniu (art. 10);

- Zasada przekonywania (art. 11);

- Zasada szybkości (i ograniczonego formalizmu) - (art.12);

- Zasada pisemności (i formy dokumentu elektronicznego) - (art.14);

- Zasada dwuinstancyjności w nowym brzmieniu (art. 15);

- Zasada trwałości decyzji administracyjnej (art.16§1);

- Zasada sądowej kontroli administracji (art.16§2).

- zmiany w zasadach ogólnych w Kodeksie postępowania administracyjnego od 1 czerwca 2017 r: Zasada przyjaznej interpretacji przepisów (in dubio pro libertate) - art.7a

Zasada współdziałania organów - art.7b

Zasada zaufania do władzy publicznej z art.8§1 w  nowym brzmieniu

Zasada pewności prawa (uprawnionych oczekiwań) – art. 8§2

Zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych / dawna zasada ugodowego załatwiania spraw z art. 13 /

4. Podstawowe zagadnienia organizacyjne administracji publicznej

-  organy władzy publicznej ( pojęcie systemu administracji publicznej, aparatu administracyjnego, podmiotu administrującego, organu i urzędu,)

- właściwość organów (rzeczowa, miejscowa, funkcjonalna)

- klasyfikacje organów (centralne, naczelne, terenowe, monokratyczne, kolegialne)

-  podział terytorialny państwa (zasadniczy, pomocniczy, specjalny) wraz z przykładami jednostek

5. Administracja(władza) centralna wykonawcza

- Prezydent RP

- administracja rządowa ( organy naczelne i centralne organy administracji państwowej)

6. Terenowa administracja wykonawcza rządowa( zespolona i niezespolona)

7. Inne podmioty wykonujące zadania i funkcje administracji publicznej  ( organy administrujące)

– zakład administracyjny, fundacje, stowarzyszenia, agencje, fundusze państwowe, spółki

- prywatyzacja zadań publicznych

8. Administracja samorządu terytorialnego ( samorząd gminy, samorząd powiatu, samorząd województwa)

-  pojęcie

- istota samodzielności

- zadania( własne i zlecone)

- władze

- pozycja radnego

-  organy i instrumenty nadzoru nad działalnością samorządów terytorialnych

- formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego (związki, porozumienia, stowarzyszenia)

 

9. Samorządy zawodowe i gospodarcze

10.  ZAGADNIENIA OGÓLNE KONTROLI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

-  kontrola ( pojęcie, kryteria i cechy)

-  nadzór instancyjny i weryfikacyjny (pojęcie, kryteria wyodrębnienia oraz  środki nadzoru)

11. System kontroli administracji publicznej:

-   organy kontroli  zewnętrznej (państwowej i niepaństwowej)

-  kontrola wewnętrzna ( wewnątrz resortowa  i międzyresortowa)

- kontrola społeczna( rodzaje organów oraz środki nadzorcze)

12. Kariera w administracji publicznej

- służba cywilna

- pracownicy administracji rządowej

- pracownicy samorządowi

 

Z ZAKRESU  FORM DZIAŁANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

 

I. Zagadnienia ogólne form działania administracji  

- czynność prawna ( cywilnoprawna i administracyjnoprawna),

- inne działania

- pojęcie aktu normatywnego, przykłady

- pojęcie aktu administracyjnego, przykłady

II. Zagadnienia szczegółowe - podstawy postępowania administracyjnego

- Kodeks postępowania administracyjnego, w szczególności:

- zakres przedmiotowy kpa i wyłączenia stosowania

- zasady ogólne  postępowania administracyjnego,

-  organ prowadzący postępowanie,

- strona postępowania administracyjnego,

- podmioty na prawach strony,

-  wszczęcie postępowania administracyjnego,

- terminy, zawiadomienia, protokoły, doręczenia

- dowody, rozprawa

- zawieszenie postępowania, umorzenie postępowania

- decyzja, postanowienie, ugoda

-  zwyczajne środki odwoławcze (odwołanie, zażalenie).

-  nadzwyczajne środki odwoławcze

-  nowe instytucje w Kpa po nowelizacji z 2017 roku ( w szczególności: mediacja, postępowanie uproszczone, decyzja milcząca, nowe zasady postępowania w Kpa)

 

 

 

 

EQUIS
AASBI
Uniwersytet Warszawski
PRME
MBA
Ceeman
ACCA
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników