PL EN RU

Opis - Zarządzanie Zaoczne

Cele ogólne kształcenia

 

Ze względu na wyjątkowo nowoczesny i multidycyplinarny program, umiejętnie łączący w sobie działania dydaktyczne i naukowe,  studia pierwszego stopnia na kierunku "Zarządzanie" wpisują się w podstawowe cele Misji UW. Kierunek studiów jest umiejscowiony w obszarze nauk społecznych, a kształcenie odbywa się według profilu ogólnoakademickiego. Studia pierwszego stopnia mają na celu:

 

 • Przekazanie podstawowej wiedzy z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinie zarządzanie i dyscyplin z nią komplementarnych
 • Uświadomienie konieczności poszerzania wiedzy, stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Rozwinięcie kompetencji niezbędnych do podjęcia pracy zawodowej w charakterze analityka, projektanta systemów organizacji i zarządzania, menedżera średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, organizacjach niedochodowych, jednostkach administracji publicznej, a także samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej zarówno w kraju, jak i zagranicą
 • Rozwijanie wiedzy i umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami (osobowymi, rzeczowymi, finansowymi, informacyjnymi), a także problemów realizacji funkcji, procesów oraz przedsięwzięć w przedsiębiorstwach i wszelkiego rodzaju innych instytucjach
 • Przygotowanie teoretyczne i metodyczne do prowadzenia badań naukowych i rozpoznawania problemów metodami naukowymi
 • Przygotowanie do samodzielnego uczenia się i aktualizowania wiedzy
 • Przygotowanie do kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku zarządzanie, finanse, rachunkowość i ubezpieczenia, ekonomia i innych kierunkach pokrewnych, zaliczanych do obszaru nauk społecznych, zarówno w kraju, jak i zagranicą

 

Sylwetka absolwenta

 

 Absolwent w zakresie WIEDZY:

 • Posiada elementarną wiedzę o charakterze nauk o zarządzaniu i jej miejscu w systemie nauk społecznych oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi. Postrzega zarządzanie jako naukę interdyscyplinarną
 • Ma podstawą wiedzę o funkcjonowaniu organizacji, o jej różnorodnych typach, celach, strukturach, operacjach (funkcjach, aktywnościach), kulturach oraz relacjach z otoczeniem
 • Zna  procedury i praktyki efektywnego zarządzania organizacjami
 • Zna techniki  analizowania wpływu otoczenia zewnętrznego na funkcjonowanie organizacji
 • Ma podstawową wiedzę dotyczącą funkcji w organizacji: operacyjnej, marketingowej, finansowej, zarządzania personelem
 • Zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych (informacji) potrzebnych do podejmowania decyzji w organizacjach
 • Zna uwarunkowania prawne podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz zna podstawowe źródła finansowania działalności gospodarczej i projektów inwestycyjnych, w tym źródła finansowania pochodzące z Unii Europejskiej
 • Ma podstawową wiedzę dotyczącą analiz ilościowych i narzędzi statystycznych
 • Zna i rozumie podstawowe pojęcia oraz zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej

 

W zakresie UMIEJĘTNOŚCI:

 • Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne i ich wpływ na funkcjonowanie organizacji i całości gospodarki
 • Analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw i proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
 • Potrafi samodzielnie analizować rzeczywiste sytuacje decyzyjne oraz dokonywać wyboru odpowiedniej decyzji
 • Posiada podstawowe umiejętności badawcze, takie jak formułowanie problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników w zakresie nauk o zarządzaniu
 • Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych oraz prac pisemnych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł
 • Posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy

 

W zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH:

 • Posiada umiejętność współdziałania i pracy w zespole wykazując przy tym  komunikatywność, sumienność  i wytrwałość
 • Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
 • Rozumie potrzebę uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności, w tym na studiach drugiego stopnia
 • Wykazuje wrażliwość na kwestie etyczne, społeczne oraz na różnice kulturowe

 

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 • Przedsiębiorstwach przemysłowych różnych branż
 • Firmach usługowych
 • W administracji państwowej
 • W instytucjach samorządowych

Wśród potencjalnych stanowisk pracy znajdują się: analityk, specjalista, starszy specjalista itd. Dobre przygotowanie z zakresu nauk o zarządzaniu stanowi podstawę i dogodny punkt wyjścia do rozwoju osobistego i osiągania awansu zawodowego. Awans ten wymaga nie tylko doświadczenia zawodowego, ale i kontynuowania nauki na studiach II stopnia, studiach podyplomowych czy specjalistycznych kursach.

Kierownik studiów

dr hab. Jacek Pasieczny

Dyżury

Sem. zimowy 2017/18 - czwartek 12.00 - 14.00, począwszy od 19 października 2017 r.

Kontakt

Tel: 22/ 55 34 180 E-mail: jpasieczny@wz.uw.edu.pl

Dziekanat studiów

Pokój:C213
Telefon: (22) 5534004, 5534173, 5534007

E-mail:dsm@wz.uw.edu.pl

Godziny otwarcia od 28 września 2018 r.
poniedziałek, środa - nieczynny
wtorek - 12.00 - 16.00
czwartek - 10.00 - 14.00
piątek - 12.00 - 18.00 (w terminach zjazdów)
sobota - 09.00 - 15.00 (w terminach zjazdów)
niedziela 10.30 - 14.30 (w terminach zjazdów)

Wszystkie sprawy studenckie rozpatruje wyłącznie:


mgr Jacek Kiryło
Pełnomocnik Dziekana ds. dydaktyki
EQUIS
AASBI
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
ACCA
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników