PL EN RU

Opis studiów podyplomowych - Zarządzanie Zaoczne Audyt i Kontrola Wewnętrzna

Podstawowym celem studiów jest przekazanie wiedzy i nauczenie konkretnych umiejętności z zakresu kontroli wewnętrznej, kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem. Zadaniem nadrzędnym jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego, zarówno w jednostkach sektora finansów publicznych, jak i w jednostkach prywatnych. Ponadto uczestnicy studiów uzyskują kompendium wiedzy pozwalającej na pełnienie funkcji kontrolerów wewnętrznych. Słuchacze mają szansę pozyskać wiedzę i umiejętności w zakresie metodyki przeprowadzania audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej, standardów audytu, w tym standardów IIA oraz INTOSAI, zarządzania komórką audytu wewnętrznego i szacowania ryzyka organizacji oraz przeprowadzania kontroli wewnętrznej i zewnętrznej. W ramach zajęć poruszane są także zagadnienia związane z audytem śledczym oraz audytem realizowanym w ramach struktur unijnych.

 

Na mocy art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, osoby kończące oferowane przez Wydział Zarządzania UW studia podyplomowe i legitymujące się dwuletnią praktyką w zakresie audytu wewnętrznego, mogą zostać zatrudnione na stanowiskach audytorów wewnętrznych w jednostkach sektora finansów publicznych.
 
Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów potrafi samodzielnie prowadzić komórkę audytu wewnętrznego. Umie przygotować roczny plan audytu, zrealizować go i sformułować wnioski z przeprowadzonej pracy w postaci sprawozdania. Absolwent identyfikuje zagrożenia związane z realizacją procesów gromadzenia i wydatkowania środków publicznych i wskazać na sposoby uniknięcia tych zagrożeń. Zna i potrafi zaimplementować narzędzia audytu i kontroli zarządczej w jednostkach niepublicznych. Potrafi realizować zadania kontrolera wewnętrznego.

 

Absolwent:

 • Zna podstawowe regulacje prawne odnoszące się do audytu wewnętrznego, kontroli zarządczej oraz kontroli wewnętrznej
 • Wie, na czym polega istota, znaczenie i rola audytu wewnętrznego oraz kontroli w jednostkach sektora finansów publicznych a także w pozostałych podmiotach
 • Zna standardy audytu wewnętrznego
 • Zna metody przeprowadzania audytu oraz kontroli
 • Zna metody szacowania ryzyka i jego zarządzaniem
 • Zna wymogi stawiane audytowi sprawozdań finansowych i funduszy unijnych
 • Wie, jakie narzędzia statystyczne znajdują zastosowanie w pracy audytora
 • Wie, jakie są najczęściej popełniane przestępstwa gospodarcze
 • Wie, jakie wymogi stawiane są ewidencji księgowej i zna jej znaczenie dla audytora oraz kontrolera wewnętrznego
 • Zna wymogi formalne stawiane audytorom i oczekiwane postawy etyczne audytora
 • Rozumie znaczenie audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej dla prawidłowego funkcjonowania państwa
 • Potrafi zarządzać komórką audytu wewnętrznego
 • Umie określić miejsce, rolę i zadania komitetu audytu w jednostkach zaufania publicznego
 • Umie ustalić wymogi prawne dla audytowanego obszaru
 • Potrafi określić ryzyko dla danego zadania audytowego
 • Potrafi opracować plan audytu dla dowolnego obszaru działalności jednostki gospodarczej
 • Potrafi przeprowadzić analizę finansową (sprawozdań finansowych) ukierunkowaną na wykrycie manipulacji księgowych
 • Umie ocenić wiarygodność sprawozdania finansowego, poprzez ocenę „jakości wyniku finansowego”
 • Potrafi przeprowadzić wstępny audyt środków unijnych
 • Umie określić wymogi stawiane danej jednostce gospodarczej jako podatnikowi, płatnikowi oraz w zakresie innych rozliczeń o charakterze publiczno-prawnym
 • Umie dokonać oceny formalnej i merytorycznej prawidłowości przeprowadzenia przetargu w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Potrafi wykorzystać proste narzędzia statystyczne dla celów audytu
 • Zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego doszkalania się
 • Potrafi przekonać innych do znaczenia audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznej
 • Potrafi pracować w zespole, a także kierować pracą innych
 • Inspiruje otoczenie do praktycznej implementacji standardów audytu
 • Swoją postawą potwierdza wysoki poziom merytoryczny i etycznySylwetka kandydata

Studia są przeznaczone dla wszystkich osób zatrudnionych lub planujących pracę w komórkach audytu wewnętrznego, zwłaszcza w jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych. Studia są też rekomendowane osobom, które pełnią lub mają zamiar pełnić w przyszłości funkcje kontrolne w innych podmiotach, nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Kierownik studiów

dr Małgorzata Winter

Dyżury

Sem. letni 2017/18 - informacja w ogłoszeniach wykładowcy

Kontakt

Tel: 22/ 55 34 122 E-mail: goska@wz.uw.edu.pl

Dziekanat studiów

Pokój: C203
Telefon: (22) 5534181
E-mail: psm@wz.uw.edu.pl

Godziny przyjęć:
pon., wt. - nieczynny
śr., czw. - 10.00 - 14.00
pt. 12.00 - 18.00 (w dniach zjazdów PSM)
sob. 08.00 - 14.00 (w dniach zjazdów PSM)
niedz. 08.00 - 12.00 (w dniach zjazdów PSM)
EQUIS
AASBI
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
ACCA
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników