Level of study: second-cycle (master’s studies)
Form of study: full-time
Language of study: English
Duration: 2 years

Candidates are required to register online on the Internet Registration of Candidates – register here! and pay the application fee.

The qualification procedure is a two-stage process.

Stage 1.

Candidates take a written test covering basic knowledge in the field of management and economics in accordance with the published list of topics. The exam is conducted in English.

The maximum amount of points available to obtain in the written test is 50.

Minimum number of points required to be qualified: 25

Stage 2.

Candidates who pass the test take an interview conducted in English, which is to verify the candidates’ communication skills (appropriate vocabulary and effective interaction), as well as their ability to think critically and solve problems. The interview concerns the issues the list of which will be announced on the IRK website by the date specified in the recruitment resolution.

The maximum amount of points available to obtain in the interview is 10.

Minimum number of points required to be qualified: 5

Absence from the interview disqualifies the candidate and results in the award of 0 points in the qualification procedure.

The final result of the qualification procedure is the sum of points obtained in the first and second stages.

Checking the Candidates’ competences to undertake studies conducted in English language

The language competences of candidates who do not have a document confirming the knowledge of English at the B2 level at least recognized by the University of Warsaw are checked by an online test.

The maximum number of points to be obtained in the online test is 20.

Minimum number of points required to be qualified is 10.

Language test points are not included in the candidate’s final result. Confirmation of the candidate’s competences to study in English is a condition for admission to further stages of the admission procedure.

Deadline for the online test checking the knowledge of English language (if it applies to the candidate): 12th of July, 2023.

Information on documents certifying knowledge of English language. >> Check! <<

Deadlines

Date of a written examination: 13th of July, 2023
Date of an interview: 14th of July, 2023
Announcement of results: 14th of July, 2023

Reception of documents:

 • I round: 21st, 24th-25th of July, 2023
 • II round (in case of not fulfilling the limit during I round): 26th-27th of July, 2023
 • III round (in case of not fulfilling the limit during II round): 28th, 31st of July, 2023
 • in case of not fulfilling the limit druring previous rounds the Admission Committee will announce next deadlines

Required documents:

 • the higher education diploma (MA, BA, engineer diploma or equivalent) and transcript of grades obtained during the course of study, entitling to continue university-level study in country in which the diploma was issued, in English or with translation into English,
 • a personal questionnaire, which includes candidate’s photo, printed out from candidate’s individual registration account in the IRK system and signed by the candidate (available at the candidate’s individual registration account in section “Enrollment applications” under the chosen field of study accessible through the link “Documents and further steps”),
 • an application for issuing electronic student’s id (ELS), which includes candidate’s photo, printed out from candidate’s individual registration account in the IRK system and signed by the candidate – in case of candidates not holding ELS from University of Warsaw (available at the candidate’s individual registration account in section “Enrollment applications” under the chosen field of study accessible through the link “Documents and further steps”),
 • a proof of student’s id (ELS) payment: 22 PLN;
  Bank account no: 56 1160 2202 0000 0000 7648 6236
  Uniwersytet Warszawski
  Krakowskie Przedmieście 26/28
  Title of payment: Your name and locution “Opłata za wydanie legitymacji”
 • statement on becoming acquainted with the amount of fees for educational services at the University of Warsaw (available at the candidate’s individual registration account in section “Enrollment applications” under the chosen field of study accessible through the link “Documents and further steps”),
 • From candidates holding a diploma issued abroad, in addition: a legalisation (authorisation) or apostille (if the document was issued by an institution operating in the educational system in a country that is a party to the Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents, concluded in The Hague, 5 October 1961) of the original of the higher education diploma and transcript of grades [read more],
 • From candidates holding a diploma issued abroad, in addition: a document stating that the diploma entitles to undertake or continue university-level study in country in which the diploma was issued (such proof should be issued or certified by the school or educational institution which issued the diploma or by educational authorities of the country which issued the diploma or in which system of education the school operates) with translation into English (a sample form),
 • accepted by the University of Warsaw document confirming proficiency in English language (at least B2 level) (A list of documents certifying the knowledge of English, accepted in the process of recruitment),
 • a proof of application fee payment – in case of the need for confirmation of making the payment,
 • a photocopy of visa or other document proving legalisation of stay in Poland,
 • authorization to submission of documents – in case of submission of candidate’s documents by the other person (a sample form – two pages).

Additional informations

Helpful links:

Complete information on application and admission procedures as the University of Warsaw

 

Attention: Tuition fees for 2023/24.

 

Tuition fees for 2023/2024
1 instalment for the academic year 2 instalment for the academic year 4 instalment for the academic year

4 200 €

2 200 €

2 200 €

 1 150 €

1 150 €

1 150 €

1 150 €

 

***

Rodzaj studiów: studia drugiego stopnia
Forma studiów: studia stacjonarne w języku angielskim; studia płatne
Czas trwania: 2 lata (4 semestry)

 • Rejestracja w Internetowej Rekrutacji Kandydatów oraz wnoszenie opłaty rekrutacyjnej od 6 czerwca do 6 lipca 2023 r.

Po kliknięciu w ten link zarejestruj się na studia!

 • Egzamin pisemny: 13 lipca 2023 r.
 • Rozmowa kwalifikacyjna: 14 lipca 2023 r.
 • Składanie dokumentów po opublikowaniu listy osób zakwalifikowanych:

I termin: 21,24-25 lipca 2023 r.
II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 26-27 lipca 2023 r.
III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 28, 31 lipca 2023 r.

 

PUNKT REKRUTACYJNY JEST CZYNNY

OD 6 CZERWCA 2022 R. DO 30 WRZEŚNIA 2023 R.

GODZINY OTWARCIA: 09:00-14:00

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa,

Budynek C, parter tel. 022/ 55 34 100

e-mail: rekrutacja@wz.uw.edu.pl

Dokumenty wymagane od kandydatów zakwalifikowanych na studia, będą przyjmowane w formie papierowej, w terminach podanych w systemie IRK. Szczegóły organizacji przyjmowania dokumentów zostaną przekazane kandydatom, poprzez system IRK.

Dokumenty wymagane od osób zakwalifikowanych na studia magisterskie stacjonarne:

 • oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych: dyplomu magistra albo dyplomu licencjata albo dyplomu inżyniera albo dyplomu równorzędnego wydanego za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem,
 • suplement do dyplomu lub potwierdzony program odbytych studiów, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem,
 • honorowany przez UW dokument poświadczający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2
 • UWAGA: lista dokumentów honorowanych przez UW znajduje się pod poniższym linkiem.

Kompetencje językowe kandydatów, którzy nie posiadają honorowanego przez UW dokumentu poświadczającego znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2, sprawdzane są w drodze testu online, który odbędzie się 12 lipca 2023.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania z testu wynosi 20 punktów.

Próg kwalifikacji wynosi 10 punktów.

Punkty z testu językowego nie są wliczane do wyniku końcowego kandydata. Potwierdzenie kompetencji kandydata do odbywania studiów w języku angielskim jest warunkiem dopuszczenia do dalszych etapów postępowania kwalifikacyjnego.

 • ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata, wydrukowana z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisana przez kandydata,•oświadczenie o zapoznaniu się z treścią wzoru umowy o odpłatności za usługi edukacyjne na Uniwersytecie Warszawskim,
 • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS), wydrukowane po wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne jego fotografii w formacie elektronicznym – w przypadku kandydatów nieposiadających ELS,

UWAGA: fotografia musi być wprowadzona do systemie IRK w odpowiednim formacie – wymogi publikowane są w systemie IRK. Zdjęcie musi być następnie zaakceptowane przez Komisję Rekrutacyjną, prosimy więc o wgrywanie zdjęć do systemu jak najszybciej. Zdjęcia nie spełniające warunków podanych w systemie IRK będą odrzucane a wydruk dokumentów przez kandydata, nie będzie możliwy.

 • dowód uiszczenia opłaty za ELS (22 zł) – w przypadku kandydatów nieposiadających ELS (numer konta do wpłaty); kandydaci będący studentami UW, posiadający ELS UW, nie wyrabiają drugiej legitymacji,
 • w przypadku składania dokumentów za kandydata przez osoby trzecie, należy przedstawić upoważnienie (imienne) dla osoby składającej dokumenty (wzór upoważnienia),

 UWAGA! Dokument nie upoważnia do składania podpisów w imieniu kandydata. Dokumenty wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w IRK muszą być podpisane osobiście, przez kandydata.

 • oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu/rozmowy kwalifikacyjnej w trybie zdalnym, wydrukowane z systemu IRK i podpisane.

Cudzoziemcy – dodatkowo:

 • potwierdzenie legalizacji pobytu w przypadku cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Od kandydatów legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wydanym za granicą, dodatkowo:

 • poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille, (więcej informacji na ten temat),
 • tłumaczenie przysięgłe na język angielski dyplomu ukończenia studiów wyższych, legalizacji lub apostille (jeśli zostało sporządzone w innym języku niż angielski lub polski) albo – w przypadku tłumaczenia za granicą innego niż przysięgłe – tłumaczenie zalegalizowane w polskiej placówce dyplomatycznej (więcej informacji na ten temat),
 • zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych, jeśli dokument podlega obowiązkowi nostryfikacji (więcej informacji na ten temat),
 • zaświadczenie potwierdzające, iż uzyskany dyplom ukończenia studiów wyższych uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe lub kontynuowania kształcenia w każdym typie szkoły wyższej w systemie edukacji, w którym działa instytucja wydająca dokument, wzór zaświadczenia – do pobrania tutaj.

Opis postępowania kwalifikacyjnego

Postępowanie kwalifikacyjne jest dwuetapowe.

Etap 1. Kandydaci przystępują do egzaminu pisemnego w formie testu obejmującego podstawową wiedzę z zakresu zarządzania i ekonomii zgodnie z opublikowaną listą zagadnień. Egzamin odbywa się w języku angielskim. Maksymalna liczba punktów do uzyskania z egzaminu wynosi 50. Próg kwalifikacji wynosi 25 punktów.Egzamin odbędzie się 13 lipca 2023 r.

Etap 2. Kandydaci, którzy zdali test, przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzanej w języku angielskim. Rozmowa sprawdza kompetencje komunikacyjne kandydatów (odpowiednie słownictwo i efektywna interakcja), a także umiejętność krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów. Dotyczy zagadnień, których lista zostanie ogłoszona na stronie IRK w terminie podanym w uchwale rekrutacyjnej. Maksymalna liczba punktów do uzyskania z rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 10. Próg kwalifikacji wynosi 5 punktów.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 14 lipca 2023 r.

Nieobecność na rozmowie kwalifikacyjnej dyskwalifikuje kandydata i skutkuje przyznaniem mu 0 punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Na końcowy wynik z postępowania kwalifikacyjnego składa się suma punktów uzyskanych w pierwszym i drugim etapie.

***

Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia (rekrutacja w tym trybie dotyczy wyłącznie kandydatów studiujących w uczelniach innych, niż UW)

 • Studenci innych uczelni, starający się o przyjęcie na studia, na Wydziale Zarządzania UW, na zasadzie przeniesienia, muszą mieć zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów stacjonarnych, magisterskich, na kierunku Zarządzanie, Zarządzanie międzynarodowe, Finanse międzynarodowe oraz średnią z toku studiów nie niższą niż 4,5.
 • W trakcie postępowania kwalifikacyjnego zostanie sporządzona lista rankingowa obejmująca osoby z najwyższą średnią z toku studiów.
 • Studenci przyjęci na Wydział Zarządzania będą zobowiązani do uzupełnienia różnic programowych.
 • Studenci chcący podjąć studia w trybie przeniesienia, powinni zarejestrować się w systemie IRK i wgrać do sytemu następujące dokumenty:
 • zaświadczenie o ukończeniu co najmniej 1. roku studiów w roku akademickim 2022/23, w uczelni innej niż UW,
 • kartę przebiegu studiów,
 • zaświadczenie o wysokości średniej z ocen, z dotychczasowego toku studiów,
 • dokument potwierdzający rozliczenie Studenta z poprzednią uczelnią.◦honorowany przez UW dokument poświadczający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 UWAGA: lista dokumentów honorowanych przez UW znajduje się pod poniższym linkiem.

Postępowanie rekrutacyjne kandydatów na studia, w trybie przeniesienia z innej uczelni:

3. Kandydaci, którzy nie posiadają honorowanego przez UW dokumentu poświadczającego znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2, przystępują do testu online. Test odbędzie się 12 lipca 2023 r.

4. Sprawdzenie wyników rekrutacji oraz przeczytanie komunikatów od Komisji Rekrutacyjnej WZ UW, znajdujących się na indywidualnym koncie kandydata w systemie IRK.

5. Złożenie kompletu wymaganych dokumentów w dziekanacie studiów. Wymagane dokumenty to:

 • zaświadczenie o ukończeniu co najmniej 1. roku studiów w roku akademickim 2022/23, w uczelni innej niż UW
 • karta przebiegu studiów•zaświadczenie o wysokości średniej z ocen, z dotychczasowego toku studiów
 • dokument potwierdzający rozliczenie Studenta z poprzednią uczelnią
 • honorowany przez UW dokument poświadczający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 UWAGA: lista dokumentów honorowanych przez UW znajduje się pod poniższym linkiem,
 • oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych: dyplomu magistra albo dyplomu licencjata albo dyplomu inżyniera albo dyplomu równorzędnego wydanego za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem,
 • suplement do dyplomu lub potwierdzony program odbytych studiów, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem,
 • ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata, wydrukowana z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisana przez kandydata,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z treścią wzoru umowy o odpłatności za usługi edukacyjne na Uniwersytecie Warszawskim,
 • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS), wydrukowane po wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne jego fotografii w formacie elektronicznym – w przypadku kandydatów nieposiadających ELS,

 UWAGA: fotografia musi być wprowadzona do systemie IRK w odpowiednim formacie – wymogi publikowane są w systemie IRK. Zdjęcie musi być następnie zaakceptowane przez Komisję Rekrutacyjną, prosimy więc o wgrywanie zdjęć do systemu jak najszybciej. Zdjęcia nie spełniające warunków podanych w systemie IRK będą odrzucane a wydruk dokumentów przez kandydata, nie będzie możliwy.

 • dowód uiszczenia opłaty za ELS (22 zł) – w przypadku kandydatów nieposiadających ELS (numer konta do wpłaty); kandydaci będący studentami UW, posiadający ELS UW, nie wyrabiają drugiej legitymacji,
 • w przypadku składania dokumentów za kandydata przez osoby trzecie, należy przedstawić upoważnienie (imienne) dla osoby składającej dokumenty (wzór upoważnienia),

 UWAGA! Dokument nie upoważnia do składania podpisów w imieniu kandydata. Dokumenty wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w IRK muszą być podpisane osobiście, przez kandydata.

 • oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu/rozmowy kwalifikacyjnej w trybie zdalnym, wydrukowane z systemu IRK i podpisane.
 • deklaracja płatności.

Cudzoziemcy – dodatkowo:

 • potwierdzenie legalizacji pobytu w przypadku cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Od kandydatów legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wydanym za granicą, dodatkowo:

 • poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille, (więcej informacji na ten temat),
 • tłumaczenie przysięgłe na język angielski dyplomu ukończenia studiów wyższych, legalizacji lub apostille (jeśli zostało sporządzone w innym języku niż angielski lub polski) albo – w przypadku tłumaczenia za granicą innego niż przysięgłe – tłumaczenie zalegalizowane w polskiej placówce dyplomatycznej (więcej informacji na ten temat),
 • zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych, jeśli dokument podlega obowiązkowi nostryfikacji (więcej informacji na ten temat),
 • zaświadczenie potwierdzające, iż uzyskany dyplom ukończenia studiów wyższych uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe lub kontynuowania kształcenia w każdym typie szkoły wyższej w systemie edukacji, w którym działa instytucja wydająca dokument, wzór zaświadczenia – do pobrania tutaj.

UWAGA: opłaty za studia w roku 2023/2024

 

Opłaty za studia stacjonarne (za rok studiów)
Płatność jednorazowa Płatność w dwóch ratach Płatność w czterech ratach

4 200 €

2 200 €

2 200 €

1 150 €

1 150 €

1 150 €

1 150 €