• Polski
 • English

Opis 

Kierunek: Zarządzanie 

Studia I stopnia, dzienne

Profil ogólnoakademicki
Dziedzina: nauki społeczne
Dyscypliny: nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomia i finanse, nauki prawne
Dyscyplina wiodąca: nauki o zarządzaniu i jakości

Cele programu studiów:

Studia pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie mają na celu wykształcenie absolwenta znającego metodologię badań i terminologię w zakresie zarządzania oraz w dyscyplinach uzupełniających, jak ekonomia, finanse i nauki prawne. Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę z zarządzania oraz z dyscyplin pokrewnych, zna podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości i jest przygotowany do działania w sposób przedsiębiorczy. Posiada  umiejętności i kompetencje do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych funkcjonowaniem organizacji oraz do określenia wpływu otoczenia: technologicznego, społecznego, politycznego, prawnego, ekonomicznego i ekologicznego, na funkcjonowanie organizacji i całej gospodarki. Studia mają na celu wykształcenie absolwenta posiadającego umiejętności samodzielnego i zespołowego przygotowania opracowań dotyczących funkcjonowania organizacji, sektora i całej gospodarki oraz komunikatywnego ich przedstawiania w języku polskim i angielskim. Studia przygotowują do samodzielnego uczenia się i aktualizowania wiedzy oraz do przestrzegania zawodowych standardów etycznych.

Sylwetka absolwenta

Absolwent w zakresie wiedzy:

 • Posiada wiedzę o charakterze nauk o zarządzaniu i jej miejscu w systemie nauk społecznych oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi. Postrzega zarządzanie jako naukę interdyscyplinarną.
 • Zna i rozumie terminologię i metodologię badań w zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz w dyscyplinach uzupełniających: ekonomii i finansach, naukach prawnych.
 • Ma wiedzę o funkcjonowaniu organizacji, o jej różnorodnych typach, celach, strukturach, operacjach (funkcjach, aktywnościach), kulturach oraz relacjach z otoczeniem.
 • Zna procedury i praktyki efektywnego zarządzania organizacjami.
 • Ma wiedzę dotyczącą funkcji: operacyjnej, marketingowej, finansowej, zarządzania personelem, w organizacji.
 • Zna i rozumie teorie i modele ekonomiczne, dotyczące funkcjonowania organizacji i całej gospodarki.
 • Zna i rozumie regulacje prawne, dotyczące funkcjonowania organizacji i całej gospodarki.
 • Zna techniki analizowania wpływu otoczenia zewnętrznego na funkcjonowanie organizacji.
 • Zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania, analizy i ochrony danych, potrzebnych do podejmowania decyzji w organizacjach.
 • Zna i rozumie podstawowe pojęcia oraz zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej.
 • Ma wiedzę o podstawowych zasadach tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości.

Absolwent  w zakresie umiejętności:

 • Potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne, technologiczne i ich wpływ na funkcjonowanie organizacji i całości gospodarki.
 • Analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów związanych
  z funkcjonowaniem przedsiębiorstw i proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia.
 • Potrafi samodzielnie analizować rzeczywiste sytuacje decyzyjne oraz dokonywać wyboru odpowiedniej decyzji.
 • Potrafi ocenić efekty rynkowe, finansowe i społeczne podejmowanych decyzji i przedsięwzięć oraz przedstawić ich merytoryczne uzasadnienie.
 • Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące funkcjonowania organizacji, sektora i całej gospodarki.
 • Potrafi wykorzystać narzędzia informatyczno-komunikacyjne w swojej pracy.
 • Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych oraz prac pisemnych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł w języku polskim i angielskim.
 • Posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie posługiwać się w tym języku specjalistyczną terminologią z zakresu zarządzania.
 • Posiada umiejętność współdziałania i pracowania w większej lub mniejszej grupie, przyjmując w zespołach różne role, wykazując przy tym przywództwo, komunikatywność, sumienność i wytrwałość.
 • Rozumie potrzebę uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności, w tym na studiach drugiego stopnia.
 • Posiada podstawowe umiejętności badawcze, takie jak formułowanie problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników w zakresie nauk o zarządzaniu.

Absolwent w  zakresie kompetencji społecznych:

 • Potrafi dokonywać ocen krytycznych związanych z funkcjonowaniem organizacji, sektora i całej gospodarki.
 • Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
 • Wykazuje wrażliwość na kwestie etyczne, społeczne oraz na różnice kulturowe.

Rekrutacja 

Forma studiów: stacjonarne (dzienne)
Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

 • Rejestracja w Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz wnoszenie opłaty rekrutacyjnej od 6 czerwca do 7 lipca 2023 roku.
 • Po kliknięciu w ten link zarejestruj się na studia!
 • Składanie dokumentów po opublikowaniu listy osób zakwalifikowanych:

  a) I termin: 21,24-25 lipca 2023 r.

  b) II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 26-27 lipca 2023 r.

  c) II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 28,31 lipca 2023 r.

  Kolejne terminy wyznaczone przez komisję rekrutacyjną, w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w poprzednich terminach.

   

ZDALNY PUNKT REKRUTACYJNY CZYNNY BĘDZIE

OD 6 CZERWCA 2023 R. DO 30 WRZEŚNIA 2023 R.

GODZINY OTWARCIA 09:00-14:00
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa, Budynek C, parter
tel. 022/ 55 34 100
email: rekrutacja@wz.uw.edu.pl

 

 • Dokumenty wymagane od kandydatów zakwalifikowanych na studia, będą przyjmowane w formie papierowej, w terminach podanych w systemie IRK. Szczegóły organizacji przyjmowania dokumentów zostaną przekazane kandydatom, poprzez system IRK.

 

Dokumenty wymagane od osób zakwalifikowanych na studia licencjackie, stacjonarne:

 • oryginał lub uwierzytelniony odpis świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego (w przypadku kandydatów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości przed 2005 r.) albo dyplomu IB albo dyplomu EB albo świadectwa dojrzałości uzyskanego za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem,
 • ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata, wydrukowana z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisana przez kandydata,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z treścią wzoru umowy o odpłatności za usługi edukacyjne na Uniwersytecie Warszawskim,
 • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS), wydrukowane po wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne jego fotografii w formacie elektronicznym – w przypadku kandydatów nieposiadających ELS,UWAGA: fotografia musi być wprowadzona do systemi IRK w odpowiednim formacie – wymogi publikowane są w systemie IRK. Zdjęcie musi być następnie zaakceptowane przez Komisję Rekrutacyjną, prosimy więc o wgrywanie zdjęć do systemu jak najszybciej. Zdjęcia nie spełniające warunków podanych w systemie IRK będą odrzucane a wydruk dokumentów przez kandydata, nie będzie możliwy.
 • dowód uiszczenia opłaty za ELS (22 zł) – w przypadku kandydatów nieposiadających ELS (numer konta do wpłaty), kandydaci będący studentami UW, posiadający ELS UW, nie wyrabiają drugiej legitymacji
 • w przypadku składania dokumentów za kandydata przez osoby trzecie, należy przedstawić upoważnienie (imienne) dla osoby składającej dokumenty (wzór upoważnienia).
  UWAGA! Dokument nie upoważnia do składania podpisów w imieniu kandydata. Dokumenty wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w IRK muszą być podpisane osobiście, przez kandydata.

 

Cudzoziemcy – dodatkowo:

 • potwierdzenie legalizacji pobytu w przypadku cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • dokument potwierdzający uprawnienia do podjęcia studiów bez odpłatności (więcej informacji na ten temat),
 • honorowany przez UW dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – na studia prowadzone w języku polskim (więcej informacji na ten temat)

Od kandydatów legitymujących się świadectwem maturalnym wydanym za granicą, dodatkowo:

 • poświadczenie świadectwa maturalnego w formie legalizacji lub apostille, (więcej informacji na ten temat),
 • tłumaczenie przysięgłe na język polski świadectwa maturalnego, legalizacji lub apostille (jeśli zostało sporządzone w języku obcym) albo – w przypadku tłumaczenia za granicą innego niż przysięgłe – tłumaczenie zalegalizowane w polskiej placówce dyplomatycznej (więcej informacji na ten temat),
 • zaświadczenie potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego, uprawniającego do podjęcia studiów wyższych w Polsce, w przypadku jeśli świadectwo maturalne nie podlega uznaniu z mocy prawa lub na podstawie umów międzynarodowych, za dokument uprawniający do podjęcia w Polsce studiów wyższych (wydane przez właściwego Kuratora Oświaty) (więcej informacji na ten temat)

 

Opis postępowania kwalifikacyjnego
Próg kwalifikacji: 50 punktów

Kandydaci z nową maturą, zdawaną w latach 2005-2023

 
Przedmiot wymagany Przedmiot wymagany Przedmiot wymagany Przedmiot wymagany*
Język polski (P) Matematyka (M) Jeden język obcy (J) do wyboru z:

j. angielski,
j. francuski,
j. niemiecki,
j. hiszpański,
j. włoski,
j. rosyjski,
j. portugalski,
j. szwedzki,
j. słowacki

Jeden przedmiot (X)
do wyboru z:j. polski, j. angielski,
j. francuski, j. niemiecki,
j. hiszpański, j. włoski,
j. rosyjski, j. portugalski,
j. szwedzki, j. słowacki,
matematyka, informatyka,
geografia, historia,
wiedza o społeczeństwie,
filozofia,
fizyka i astronomia/fizyka, chemia, biologia
poziom podstawowy

x 0,6
albo
poziom rozszerzony

x 1

poziom podstawowy

x 0,6
albo
poziom rozszerzony

x 1

poziom podstawowy x 0,6
albo
poziom rozszerzony x 1
poziom rozszerzony x 1
(a) waga = 10% (b) waga = 40% (c) waga = 30% (d) waga = 20%

*UWAGA DO KOLUMNY 4: można w niej wskazać po raz drugi przedmiot z kolumny 1, 2 lub 3.

 

Po sporządzeniu list rankingowych, Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o ustaleniu progu punktowego wymaganego do uzyskania kwalifikacji na studia. Próg nie będzie niższy niż 50 punktów.

Sposób obliczania wyniku końcowego: (po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;

X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi.

 

Informacje dla kandydatów z nową maturą, którzy zdawali język obcy na poziomie dwujęzycznym

 

Kandydaci ze starą maturą

 
Przedmiot wymagany Przedmiot wymagany Przedmiot wymagany Przedmiot wymagany*
Język polski (P) Matematyka (M) Jeden język obcy (J)
do wyboru z:j. angielski,
j. francuski,
j. niemiecki,
j. hiszpański,
j. włoski,
j. rosyjski
Jeden przedmiot (X) do wyboru z:

j. polski,

j. angielski,
j. francuski,

j. niemiecki,
j. hiszpański,
j. włoski,

j. rosyjski,
matematyka,

informatyka,
geografia,

historia,
wiedza o społeczeństwie,
fizyka,

chemia,

biologia,

filozofia

poziom podstawowy x 0,6
albo
poziom rozszerzony x 1albo brak poziomu x 0,8
poziom podstawowy x 0,6
albo
poziom rozszerzony x 1albo brak poziomu x 0,8
poziom podstawowy x 0,6
albo
poziom rozszerzony x 1albo brak poziomu x 0,8
poziom rozszerzony x 1

albo

brak poziomu x 0,8

(a) waga = 10% (b) waga = 40% (c) waga = 30% (d) waga = 20%

*UWAGA DO KOLUMNY 4: można w niej wskazać po raz drugi przedmiot z kolumny 1, 2 lub 3.

 

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100%
ocena 4 = 85%
ocena 3 = 40%

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100%
ocena 5 = 90%
ocena 4 = 75%
ocena 3 = 50%
ocena 2 = 30%

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi.

 

Ważne informacje dla kandydatów z tzw. starą maturą.

Kandydaci ze starą Maturą Międzynarodową (IB)

 
Przedmiot wymagany Przedmiot wymagany Przedmiot wymagany Przedmiot wymagany**
Język polski

albo

język A*

albo

literature and performance*

(P)

Matematyka (M) Język obcy  nowożytny (J) Jeden przedmiot (X)
do wyboru z:j. polski,
j. obcy nowożytny,
matematyka,informatyka,geografia,
historia,filozofia,
zarządzanie,ekonomia,
psychologia,polityka,
antropologia,biologia,
chemia,fizyka
poziom niższy (SL) x 0,6
albo
poziom wyższy (HL) x 1
poziom niższy (SL) x 0,6
albo
poziom wyższy (HL) x 1
poziom niższy (SL) x 0,6
albo
poziom wyższy (HL) x 1
poziom wyższy (HL) x 1
(a) waga = 10% (b) waga = 40% (c) waga = 30% (d) waga = 20%

*W przypadku braku języka polskiego, języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne.
**UWAGA DO KOLUMNY 4: można w niej wskazać po raz drugi przedmiot z kolumny 1, 2 lub 3.

 

Ważne informacje dla kandydatów z maturą IB i EB znajdują się pod poniższym linkiem – tutaj

Sposób obliczania wyniku końcowego (po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych):

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi.

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Kandydaci z Maturą Europejską (EB)

Przedmiot wymagany Przedmiot wymagany Przedmiot wymagany Przedmiot wymagany**
Język polski

albo

język L1*

(P)

Matematyka (M) Język obcy nowożytny (J) Jeden przedmiot (X)
do wyboru z:język polski,j. obcy nowożytny,filozofia,geografia,historiamatematyka,informatyka,ekonomia,biologia,chemia,fizyka,socjologia
poziom podstawowy

x 0,6
albo
poziom rozszerzony x 1

poziom podstawowy

x 0,6
albo
poziom rozszerzony x 1

poziom podstawowy

x 0,6
albo
poziom rozszerzony x 1

poziom rozszerzony x 1
(a) waga = 10% (b) waga = 40% (c) waga = 30% (d) waga = 20%

*W przypadku braku języka polskiego, języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne.

**UWAGA DO KOLUMNY 4: można w niej wskazać po raz drugi przedmiot z kolumny 1, 2 lub 3.

 

Ważne informacje dla kandydatów z maturą IB i EB znajdują się pod poniższym linkiem – tutaj

Sposób obliczania wyniku końcowego (po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych):

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi.

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 – 10,00 = 100%
8,00 – 8,99 = 90%
7,50 – 7,99 = 75%
7,00 – 7,49 = 60%
6,00 – 6,99 = 45%
5,00 – 5,99 = 30%

Kandydaci z Maturą Zagraniczną
Przedmiot wymagany Przedmiot wymagany Przedmiot wymagany Przedmiot wymagany**
Język polski
albo
język oryginalny matury(P)*
Matematyka (M) Język obcy nowożytny (J)

 

 

Jeden przedmiot (X)
do wyboru z:

j. polski,

j. obcy nowożytny,

matematyka,

informatyka,

geografia,

historia,

filozofia,

zarządzanie,

ekonomia,

psychologia,

polityka,

antropologia,

biologia,

chemia,

fizyka,

socjologia

(a) waga = 10% (b) waga = 40% (c) waga = 30% (d) waga = 20%

*Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne

**UWAGA DO KOLUMNY 4: można w niej wskazać po raz drugi przedmiot z kolumny 1, 2 lub 3.

 

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

 

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi

 • Brane są pod uwagę przedmioty maturalne na poziomie odpowiadającym poziomowi podstawowemu lub rozszerzonemu na egzaminie maturalnym (tzw. polskiej nowej maturze),
 • W przypadku, jeśli kandydat posiada wynik bez określenia poziomu zdanego egzaminu, wynik ten zostanie przeliczony wg wzoru:

W = Wk x 0,8

gdzie:

W – wynik z przedmiotu po przeliczeniu

Wk – wynik kandydata z przedmiotu

Sposób przeliczania ocen ze świadectw uzyskanych za granicą, uprawniających do podjęcia studiów pierwszego stopnia znajduje się pod poniższym linkiem

Kandydaci z dyplomem IB, EB, maturą zagraniczną, są zobowiązani przedstawić dokument poświadczający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie B2.

Kandydat z dyplomem IB, EB, maturą zagraniczną, może podjąć studia, jeżeli:

 • ukończył roczny kurs przygotowawczy do podjęcia kształcenia w języku polskim, w jednostce wyłonionej w drodze przetargu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) albo uprzednio wyznaczonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, co najmniej na poziomie biegłości językowej B2, lub
 • posiada certyfikat znajomości języka polskiego, potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie znajomości językowej B2, wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
 • posiada świadectwo dojrzałości lub dyplom szkoły wyższej, wydany na zakończenie kształcenia w języku polskim, w systemie edukacji Rzeczpospolitej Polskiej.
 • posiada na dyplomie IB lub EB wynik egzaminu z języka polskiego.

Dla kandydatów z dyplomem IB, EB, maturą zagraniczną, nie posiadających wyżej wymienionych dokumentów, odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca znajomość języka polskiego.  Oceniona zostanie umiejętność czytania i rozumienia tekstu oraz umiejętność formułowania wypowiedzi w języku polskim, w oparciu o treść artykułów z części ekonomicznej dziennika „Rzeczpospolita”.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania z rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego: 5.

Liczba punktów konieczna do uznania rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej znajomość języka polskiego za zdaną: 3.

Punktacja z rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej znajomość języka polskiego, nie jest wliczana do punktacji końcowej.

Uwaga: Ze sprawdzianu zwolnieni są kandydaci, którzy posiadają honorowany przez Uniwersytet Warszawski dokument poświadczający znajomość języka polskiego (kliknij tutaj).

Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim odbędzie się 17 lipca 2023 r.

Dodatkowe informacje dla obcokrajowców

Deklaracja płatności dla kandydatów podejmujących studia na zasadach innych niż obywatele polscy

Ulgi w postępowaniu rekrutacyjnym

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

LAUREACI następujących olimpiad:

 • Olimpiady Matematycznej organizowanej przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Matematycznej;
 • Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia z przedmiotu, któremu przypisana jest największa waga otrzymują:

FINALIŚCI:

 •  Olimpiady Matematycznej organizowanej przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Matematycznej.

Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia (rekrutacja w tym trybie dotyczy wyłącznie kandydatów studiujących w uczelniach innych, niż UW):

 • Studenci innych uczelni, starający się o przyjęcie na studia, na Wydziale Zarządzania UW, na zasadzie przeniesienia, muszą mieć zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów stacjonarnych, na kierunku Zarządzanie oraz średnią z toku studiów nie niższą niż 4,5
 • W trakcie postępowania kwalifikacyjnego zostanie sporządzona lista rankingowa obejmująca osoby z najwyższą średnią z toku studiów
 • Studenci przyjęci na Wydział Zarządzania będą zobowiązani do uzupełnienia różnic programowych
 • Studenci chcący podjąć studia w trybie przeniesienia, powinni zarejestrować się w systemie IRK (https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PRZENIES2023/programme/S1-ZA/?from=field:P_ZA) i wgrać do sytemu następujące dokumenty:
  • zaświadczenie o ukończeniu co najmniej 1. roku studiów w roku akademickim 2022/23, w uczelni innej niż UW,
  • kartę przebiegu studiów,
  • zaświadczenie o wysokości średniej z ocen, z dotychczasowego toku studiów,
  • dokument potwierdzający rozliczenie Studenta z poprzednią uczelnią.

Postępowanie rekrutacyjne kandydatów na studia, w trybie przeniesienia z innej uczelni:

 1. Rejestracja na studia w trybie przeniesienia. UWAGA: rejestracja odbywa się w systemie IRK, w części dotyczącej przeniesienia z innej uczelni a nie w części dotyczacej rekrutacji otwartej. Po kliknięciu w ten link zarejestruj się na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni niż UW!
 2. Wgranie do systemu IRK wymaganych w rekrutacji, następujących dokumentów:
 • zaświadczenie o ukończeniu co najmniej 1. roku studiów w roku akademickim 2022/23, w uczelni innej niż UW,
 • karta przebiegu studiów,
 • zaświadczenie o wysokości średniej z ocen, z dotychczasowego toku studiów,
 • dokument potwierdzający rozliczenie Studenta z poprzednią uczelnią.

3. Sprawdzenie wyników rekrutacji oraz przeczytanie komunikatów od Komisji Rekrutacyjnej WZ UW, znajdujących się na indywidualnym koncie kandydata w systemie IRK.
4. Złożenie kompletu wymaganych dokumentów w dziekanacie studiów. Wymagane dokumenty to:

 • zaświadczenie o ukończeniu co najmniej 1. roku studiów w roku akademickim 2022/23, w uczelni innej niż UW,
 • karta przebiegu studiów,
 • zaświadczenie o wysokości średniej z ocen, z dotychczasowego toku studiów,
 • dokument potwierdzający rozliczenie Studenta z poprzednią uczelnią,
 • oryginał lub uwierzytelniony odpis świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego (w przypadku kandydatów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości przed 2005 r.) albo dyplomu IB albo dyplomu EB albo świadectwa dojrzałości uzyskanego za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem,
 • ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata, wydrukowana z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisana przez kandydata,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z treścią wzoru umowy o odpłatności za usługi edukacyjne na Uniwersytecie Warszawskim,
 • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS), wydrukowane po wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne jego fotografii w formacie elektronicznym.UWAGA: fotografia musi być wprowadzona do systemi IRK w odpowiednim formacie – wymogi publikowane są w systemie IRK. Zdjęcie musi być następnie zaakceptowane przez Komisję Rekrutacyjną, prosimy więc o wgrywanie zdjęć do systemu jak najszybciej. Zdjęcia nie spełniające warunków podanych w systemie IRK będą odrzucane a wydruk dokumentów przez kandydata, nie będzie możliwy.
 • dowód uiszczenia opłaty za ELS (22 zł) – (numer konta do wpłaty),
 • w przypadku składania dokumentów za kandydata przez osoby trzecie, należy przedstawić upoważnienie (imienne) dla osoby składającej dokumenty (wzór upoważnienia). UWAGA! Dokument nie upoważnia do składania podpisów w imieniu kandydata. Dokumenty wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w IRK muszą być podpisane osobiście, przez kandydata.

 

Rekrutacja 

Forma studiów: stacjonarne (dzienne)
Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

 • Rejestracja w Internetowej Rekrutacji Kandydatów oraz wnoszenie opłaty rekrutacyjnej od 6 czerwca do 7 lipca 2023 roku.
 • Po kliknięciu w ten link zarejestruj się na studia!
 • Składanie dokumentów po opublikowaniu listy osób zakwalifikowanych:

  a) I termin: 21, 24-25 lipca 2023 r.

  b) II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 26-27 lipca 2023 r.

  c) II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 28, 31 lipca 2023 r.

  Kolejne terminy wyznaczone przez komisję rekrutacyjną, w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w poprzednich terminach.

   

PUNKT REKRUTACYJNY JEST CZYNNY
OD 6 CZERWCA 2023 R. DO 30 WRZEŚNIA 2023 R.
GODZINY OTWARCIA 09:00-14:00
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa, Budynek C, parter
tel. 022/ 55 34 100
e-mail: rekrutacja@wz.uw.edu.pl

 • Dokumenty wymagane od kandydatów zakwalifikowanych na studia, będą przyjmowane w formie papierowej, w terminach podanych w systemie IRK. Szczegóły organizacji przyjmowania dokumentów zostaną przekazane kandydatom, poprzez system IRK.

Dokumenty wymagane od osób zakwalifikowanych na studia licencjackie, stacjonarne:

 • oryginał lub uwierzytelniony odpis świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego (w przypadku kandydatów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości przed 2005 r.) albo dyplomu IB albo dyplomu EB albo świadectwa dojrzałości uzyskanego za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem,
 • ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata, wydrukowana z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisana przez kandydata,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z treścią wzoru umowy o odpłatności za usługi edukacyjne na Uniwersytecie Warszawskim,
 • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS), wydrukowane po wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne jego fotografii w formacie elektronicznym – w przypadku kandydatów nieposiadających ELS, UWAGA: fotografia musi być wprowadzona do systemie IRK w odpowiednim formacie – wymogi publikowane są w systemie IRK. Zdjęcie musi być następnie zaakceptowane przez Komisję Rekrutacyjną, prosimy więc o wgrywanie zdjęć do systemu jak najszybciej. Zdjęcia nie spełniające warunków podanych w systemie IRK będą odrzucane a wydruk dokumentów przez kandydata, nie będzie możliwy,
 • dowód uiszczenia opłaty za ELS (22 zł) – w przypadku kandydatów nieposiadających ELS (numer konta do wpłaty), kandydaci będący studentami UW, posiadający ELS UW, nie wyrabiają drugiej legitymacji,
 • w przypadku składania dokumentów za kandydata przez osoby trzecie, należy przedstawić upoważnienie (imienne) dla osoby składającej dokumenty (wzór upoważnienia),
  UWAGA! Dokument nie upoważnia do składania podpisów w imieniu kandydata. Dokumenty wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w IRK muszą być podpisane osobiście, przez kandydata.

Cudzoziemcy – dodatkowo:

 • potwierdzenie legalizacji pobytu w przypadku cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • dokument potwierdzający uprawnienia do podjęcia studiów bez odpłatności (więcej informacji na ten temat),
 • honorowany przez UW dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – na studia prowadzone w języku polskim (więcej informacji na ten temat).

Od kandydatów legitymujących się świadectwem maturalnym wydanym za granicą, dodatkowo:

 • poświadczenie świadectwa maturalnego w formie legalizacji lub apostille, (więcej informacji na ten temat),
 • tłumaczenie przysięgłe na język polski świadectwa maturalnego, legalizacji lub apostille (jeśli zostało sporządzone w języku obcym) albo – w przypadku tłumaczenia za granicą innego niż przysięgłe – tłumaczenie zalegalizowane w polskiej placówce dyplomatycznej (więcej informacji na ten temat),
 • zaświadczenie potwierdzające posiadanie wykształcenia średniego, uprawniającego do podjęcia studiów wyższych w Polsce, w przypadku jeśli świadectwo maturalne nie podlega uznaniu z mocy prawa lub na podstawie umów międzynarodowych, za dokument uprawniający do podjęcia w Polsce studiów wyższych (wydane przez właściwego Kuratora Oświaty) (więcej informacji na ten temat)

Opis postępowania kwalifikacyjnego

Próg kwalifikacji: 50 punktów

Kandydaci z nową maturą, zdawaną w latach 2005-2023

 
Przedmiot wymagany Przedmiot wymagany Przedmiot wymagany Przedmiot wymagany*
Język polski (P) Matematyka (M)

Jeden język obcy (J) do wyboru z:

j. angielski,
j. francuski,
j. niemiecki,
j. hiszpański,
j. włoski,
j. rosyjski,
j. portugalski,
j. szwedzki,
j. słowacki

Jeden przedmiot (X)
do wyboru z:

j. polski,
j. angielski,
j. francuski,
j. niemiecki,
j. hiszpański,
j. włoski,
j. rosyjski,
j. portugalski,
j. szwedzki,
j. słowacki,
matematyka,
informatyka,
geografia,
historia,
wiedza o społeczeństwie,
filozofia,
fizyka i astronomia/fizyka,
chemia, biologia

poziom podstawowy

x 0,6
albo
poziom rozszerzony x 1

poziom podstawowy

x 0,6
albo
poziom rozszerzony x 1

poziom podstawowy x 0,6
albo
poziom rozszerzony x 1
poziom rozszerzony x 1
(a) waga = 10% (b) waga = 40% (c) waga = 30% (d) waga = 20%

*UWAGA DO KOLUMNY 4: można w niej wskazać po raz drugi przedmiot z kolumny 1, 2 lub 3.

 

Po sporządzeniu list rankingowych, Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o ustaleniu progu punktowego wymaganego do uzyskania kwalifikacji na studia. Próg nie będzie niższy niż 50 punktów.

Sposób obliczania wyniku końcowego (po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych):

 

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;

X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi.

Informacje dla kandydatów z nową maturą, którzy zdawali język obcy na poziomie dwujęzycznym

 

Kandydaci ze starą maturą

 
Przedmiot wymagany Przedmiot wymagany Przedmiot wymagany Przedmiot wymagany*
Język polski (P) Matematyka (M) Jeden język obcy (J)
do wyboru z:j. angielski,
j. francuski,
j. niemiecki,
j. hiszpański,
j. włoski,
j. rosyjski
Jeden przedmiot (X) do wyboru z:

j. polski,
j. angielski,
j. francuski,
j. niemiecki,
j. hiszpański,
j. włoski,
j. rosyjski,
matematyka,
informatyka,
geografia,
historia,
wiedza o społeczeństwie,
fizyka,
chemia,
biologia,
filozofia

poziom podstawowy x 0,6

albo

poziom rozszerzony x 1

albo brak poziomu x 0,8

poziom podstawowy x 0,6
albopoziom rozszerzony x1albo brak poziomu x 0,8
poziom podstawowy x 0,6

albo
poziom rozszerzony x 1

albo brak poziomu x 0,8

poziom rozszerzony x 1

albo

brak poziomu x 0,8

(a) waga = 10% (b) waga = 40% (c) waga = 30% (d) waga = 20%

*UWAGA DO KOLUMNY 4: można w niej wskazać po raz drugi przedmiot z kolumny 1, 2 lub 3.

 

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100%
ocena 4 = 85%
ocena 3 = 40%

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100%
ocena 5 = 90%
ocena 4 = 75%
ocena 3 = 50%
ocena 2 = 30%

Sposób obliczania wyniku końcowego:

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi.

Ważne informacje dla kandydatów z tzw. starą maturą.

Kandydaci ze starą Maturą Międzynarodową (IB)

 
Przedmiot wymagany Przedmiot wymagany Przedmiot wymagany Przedmiot wymagany**

Język polski
albo
język A*
albo
literature and performance*
(P)

Matematyka (M) Język obcy  nowożytny (J) Jeden przedmiot (X) do wyboru z:

j. polski,
j. obcy nowożytny,
matematyka,
informatyka,
geografia,
historia,
filozofia,
zarządzanie,
ekonomia,
psychologia,
polityka,
antropologia,
biologia,
chemia,
fizyka

poziom niższy (SL) x 0,6
albo
poziom wyższy (HL) x 1
poziom niższy (SL) x 0,6
albo
poziom wyższy (HL) x 1
poziom niższy (SL) x 0,6
albo
poziom wyższy (HL) x 1
poziom wyższy (HL) x 1
(a) waga = 10% (b) waga = 40% (c) waga = 30% (d) waga = 20%

*W przypadku braku języka polskiego, języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne.
**UWAGA DO KOLUMNY 4: można w niej wskazać po raz drugi przedmiot z kolumny 1, 2 lub 3.

 

Ważne informacje dla kandydatów z maturą IB i EB znajdują się pod poniższym linkiem – tutaj

Sposób obliczania wyniku końcowego (po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych):

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi.

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

Kandydaci z Maturą Europejską (EB)

Przedmiot wymagany Przedmiot wymagany Przedmiot wymagany Przedmiot wymagany**

Język polski
albo
język L1*
(P)

Matematyka (M) Język obcy nowożytny (J)

Jeden przedmiot (X)

do wyboru z:
język polski,
j. obcy nowożytny,
filozofia,
geografia,
historia,
matematyka,
informatyka,
ekonomia,
biologia,
chemia,
fizyka,
socjologia

poziom podstawowy

x 0,6
albo
poziom rozszerzony x 1

poziom podstawowy

x 0,6
albo
poziom rozszerzony x 1

poziom podstawowy

x 0,6
albo
poziom rozszerzony x 1

poziom rozszerzony x 1
(a) waga = 10% (b) waga = 40% (c) waga = 30% (d) waga = 20%

*W przypadku braku języka polskiego, języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne.

**UWAGA DO KOLUMNY 4: można w niej wskazać po raz drugi przedmiot z kolumny 1, 2 lub 3.

 

Ważne informacje dla kandydatów z maturą IB i EB znajdują się pod poniższym linkiem – tutaj

Sposób obliczania wyniku końcowego (po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych):

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi.

Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 – 10,00 = 100%
8,00 – 8,99 = 90%
7,50 – 7,99 = 75%
7,00 – 7,49 = 60%
6,00 – 6,99 = 45%
5,00 – 5,99 = 30%

Kandydaci z Maturą Zagraniczną
Przedmiot wymagany Przedmiot wymagany Przedmiot wymagany Przedmiot wymagany**
Język polski
albo
język oryginalny matury(P)*
Matematyka (M)

Język obcy nowożytny (J)

 

 

Jeden przedmiot (X)
do wyboru z:

j. polski,
j. obcy nowożytny,
matematyka,
informatyka,
geografia,
historia,
filozofia,
zarządzanie,
ekonomia,
psychologia,
polityka,
antropologia,
biologia,
chemia,
fizyka,
socjologia

(a) waga = 10% (b) waga = 40% (c) waga = 30% (d) waga = 20%

*Języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne

**UWAGA DO KOLUMNY 4: można w niej wskazać po raz drugi przedmiot z kolumny 1, 2 lub 3.

 

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

 

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi

 • Brane są pod uwagę przedmioty maturalne na poziomie odpowiadającym poziomowi podstawowemu lub rozszerzonemu na egzaminie maturalnym (tzw. polskiej nowej maturze),
 • W przypadku, jeśli kandydat posiada wynik bez określenia poziomu zdanego egzaminu, wynik ten zostanie przeliczony wg wzoru:

W = Wk x 0,8

gdzie:

W – wynik z przedmiotu po przeliczeniu

Wk – wynik kandydata z przedmiotu

Sposób przeliczania ocen ze świadectw uzyskanych za granicą, uprawniających do podjęcia studiów pierwszego stopnia znajduje się pod poniższym linkiem

Kandydaci z dyplomem IB, EB, maturą zagraniczną, są zobowiązani przedstawić dokument poświadczający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie B2.

Kandydat z dyplomem IB, EB, maturą zagraniczną, może podjąć studia, jeżeli:

 • ukończył roczny kurs przygotowawczy do podjęcia kształcenia w języku polskim, w jednostce wyłonionej w drodze przetargu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) albo uprzednio wyznaczonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, co najmniej na poziomie biegłości językowej B2, lub
 • posiada certyfikat znajomości języka polskiego, potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie znajomości językowej B2, wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
 • posiada świadectwo dojrzałości lub dyplom szkoły wyższej, wydany na zakończenie kształcenia w języku polskim, w systemie edukacji Rzeczpospolitej Polskiej,
 • posiada na dyplomie IB lub EB wynik egzaminu z języka polskiego.

Dla kandydatów z dyplomem IB, EB, maturą zagraniczną, nie posiadających wyżej wymienionych dokumentów, odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca znajomość języka polskiego.  Oceniona zostanie umiejętność czytania i rozumienia tekstu oraz umiejętność formułowania wypowiedzi w języku polskim, w oparciu o treść artykułów z części ekonomicznej dziennika „Rzeczpospolita”.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania z rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego: 5.

Liczba punktów konieczna do uznania rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej znajomość języka polskiego za zdaną: 3.

Punktacja z rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej znajomość języka polskiego, nie jest wliczana do punktacji końcowej.

Uwaga: Ze sprawdzianu zwolnieni są kandydaci, którzy posiadają honorowany przez Uniwersytet Warszawski dokument poświadczający znajomość języka polskiego (kliknij tutaj).

Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim odbędzie się 17 lipca 2023 r.

Dodatkowe informacje dla obcokrajowców

Deklaracja płatności dla kandydatów podejmujących studia na zasadach innych niż obywatele polscy

Ulgi w postępowaniu rekrutacyjnym

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

LAUREACI i FINALIŚCI następujących olimpiad:

 • Olimpiady Matematycznej organizowanej przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Matematycznej;
 • Olimpiady Fizycznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Fizyczne;
 • Olimpiady Informatycznej organizowanej przez Fundację Rozwoju Informatyki;

LAUREACI:

 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego organizowanej przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego;
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego organizowanej przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego;
 • Olimpiady Języka Francuskiego organizowanej przez PROF-EUROPE Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce;
 • Olimpiady Języka Rosyjskiego organizowanej przez Uniwersytet Warszawski;
 • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego organizowanej przez Instytut Badań Literackich PAN;
 • Olimpiady Historycznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Historyczne;
 • Olimpiady „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” organizowanej przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku;
 • Olimpiady Biologicznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Przyrodników;
 • Olimpiady Chemicznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Chemiczne;
 • Olimpiady Filozoficznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Filozoficzne;
 • Olimpiady Geograficznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Geograficzne;
 • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym organizowanej przez Uniwersytet Warszawski;
 • Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne;
 • Olimpiady Przedsiębiorczości organizowanej przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych w Warszawie.

Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia (rekrutacja w tym trybie dotyczy wyłącznie kandydatów studiujących w uczelniach innych, niż UW):

 • Studenci innych uczelni, starający się o przyjęcie na studia, na Wydziale Zarządzania UW, na zasadzie przeniesienia, muszą mieć zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów stacjonarnych, na kierunku Zarządzanie oraz średnią z toku studiów nie niższą niż 4,5,
 • W trakcie postępowania kwalifikacyjnego zostanie sporządzona lista rankingowa obejmująca osoby z najwyższą średnią z toku studiów,
 • Studenci przyjęci na Wydział Zarządzania będą zobowiązani do uzupełnienia różnic programowych,
 • Studenci chcący podjąć studia w trybie przeniesienia, powinni zarejestrować się w systemie IRK i wgrać do sytemu następujące dokumenty:
  • zaświadczenie o ukończeniu co najmniej 1. roku studiów w roku akademickim 2022/23, w uczelni innej niż UW,
  • kartę przebiegu studiów,
  • zaświadczenie o wysokości średniej z ocen, z dotychczasowego toku studiów,
  • dokument potwierdzający rozliczenie Studenta z poprzednią uczelnią.

Postępowanie rekrutacyjne kandydatów na studia, w trybie przeniesienia z innej uczelni:

 1. Rejestracja na studia w trybie przeniesienia. UWAGA: rejestracja odbywa się w systemie IRK, w części dotyczącej przeniesienia z innej uczelni a nie w części dotyczącej rekrutacji otwartej. Po kliknięciu w ten link zarejestruj się na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni niż UW!
 2. Wgranie do systemu IRK wymaganych w rekrutacji, następujących dokumentów:
 • zaświadczenie o ukończeniu co najmniej 1. roku studiów w roku akademickim 2022/23, w uczelni innej niż UW,
 • karta przebiegu studiów,
 • zaświadczenie o wysokości średniej z ocen, z dotychczasowego toku studiów,
 • dokument potwierdzający rozliczenie Studenta z poprzednią uczelnią.

3. Sprawdzenie wyników rekrutacji oraz przeczytanie komunikatów od Komisji Rekrutacyjnej WZ UW, znajdujących się na indywidualnym koncie kandydata w systemie IRK.
4. Złożenie kompletu wymaganych dokumentów w dziekanacie studiów. Wymagane dokumenty to:

 • zaświadczenie o ukończeniu co najmniej 1. roku studiów w roku akademickim 2022/23, w uczelni innej niż UW,
 • karta przebiegu studiów,
 • zaświadczenie o wysokości średniej z ocen, z dotychczasowego toku studiów,
 • dokument potwierdzający rozliczenie Studenta z poprzednią uczelnią,
 • oryginał lub uwierzytelniony odpis świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego (w przypadku kandydatów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości przed 2005 r.) albo dyplomu IB albo dyplomu EB albo świadectwa dojrzałości uzyskanego za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem,
 • ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata, wydrukowana z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisana przez kandydata,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z treścią wzoru umowy o odpłatności za usługi edukacyjne na Uniwersytecie Warszawskim,
 • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS), wydrukowane po wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne jego fotografii w formacie elektronicznym. UWAGA: fotografia musi być wprowadzona do systemu IRK w odpowiednim formacie – wymogi publikowane są w systemie IRK. Zdjęcie musi być następnie zaakceptowane przez Komisję Rekrutacyjną, prosimy więc o wgrywanie zdjęć do systemu jak najszybciej. Zdjęcia nie spełniające warunków podanych w systemie IRK będą odrzucane a wydruk dokumentów przez kandydata, nie będzie możliwy.
 • dowód uiszczenia opłaty za ELS (22 zł) – (numer konta do wpłaty),
 • w przypadku składania dokumentów za kandydata przez osoby trzecie, należy przedstawić upoważnienie (imienne) dla osoby składającej dokumenty (wzór upoważnienia). UWAGA! Dokument nie upoważnia do składania podpisów w imieniu kandydata. Dokumenty wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w IRK muszą być podpisane osobiście, przez kandydata.

Obejrzyj tutoriale i aplikuj na studia z łatwością!

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z filmami rekrutacyjnymi, jak należy przejść rekrutację krok po kroku, przygotowanymi przez Biuro ds. Rekrutacji UW. Przedstawiamy 4 tutoriale, które w prosty i czytelny sposób omawiają ścieżkę rekrutacji na studia – od założenia konta w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów UW po złożenie wymaganych dokumentów.

Internetowa rekrutacja krok po kroku

 

In Polish to candidates from abroad (w języku polskim do kandydatów z zagranicy):

 

In English to candidates from abroad (w języku angielskim do kandydatów z zagranicy):

 

W języku ukraińskim (українською мовою):