Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego powstał w 1972 roku i jest najstarszą w Europie Środkowo-Wschodniej jednostką kształcącą w zakresie Zarządzania. Jako ośrodek dydaktyczny i naukowo-badawczy zajmuje wiodącą pozycję w Polsce oraz wschodniej części Europy.

Najwyższa jakość kształcenia

Wysoki poziom kształcenia, badań naukowych oraz umiędzynarodowienie Wydziału znajdują odzwierciedlenie w rankingach i ocenach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz niezależnych instytucji, działających na rzecz doskonalenia jakości kształcenia. W ewaluacji jednostek naukowych resort nauki przyznał Wydziałowi kategorię „A”,  Polska Komisja Akredytacyjna oceniając kierunki prowadzone przez Wydział, wystawiła wysokie noty kierunkom studiów. „Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia” otrzymał oceną pozytywną, „Zarządzanie” natomiast najwyższą możliwą notę – wyróżniającą.



W 2017 roku Foundation for Management Development (EFMD) przyznał Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego akredytację EQUIS – jedną z 3 najważniejszych akredytacji dla uczelni biznesowych na świecie.

Od wielu lat Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego wyróżniany jest w międzynarodowym rankingu uczelni wyższych Eduniversal, którego kryteriami są między innymi: 

 • umiędzynarodowienie studiów,
 • posiadane akredytacje,
 • członkostwo w międzynarodowych stowarzyszeniach naukowych,
 • aktywność pracowników na polu naukowo-badawczym oraz
 • wyniki głosowania rektorów i dziekanów tysiąca szkół biznesu z całego świata.


W ostatnim rankingu w 2021 r. Eduniversal, dotyczącym najlepszych szkół biznesowych na świecie, Wydział Zarządzania UW uplasował się na trzecim miejscu w Europie Środkowo-Wschodniej. Kierunki studiów prowadzone przez Wydział uzyskały również bardzo wysokie lokaty. W ostatnim, krajowym  rankingu szkół wyższych, w kategorii „Zarządzanie”, studia Wydziału Zarządzania UW zostały uznane za najlepsze w Polsce, zajmując po raz kolejny pierwszą lokatę, utrzymując wieloletnią już pozycję lidera.

Wydział Zarządzania posiada 5 na 5 tzw. palmes of excellence, przyznawanych najlepszym uczelniom i wydziałom biznesowym. Jest to najwyższa kategoria, w której znajdują się najlepsze uczelnie biznesowe na świecie, mające globalny zasięg działania. 

W celu potwierdzenia wysokiej jakości kształcenia, zgodnego z międzynarodowymi standardami, Wydział Zarządzania przechodzi obecnie procedurę akredytacyjną w cieszącym się wysokim prestiżem, Międzynarodowym Stowarzyszeniu Szkół Biznesu (AACSB- Association to Advance Collegiate Schools of Business).

Od wielu lat studia MBA posiadają akredytację liczącego się na rynku edukacyjnym Stowarzyszenia Studiów MBA (AMBA- Association of MBAs), Wydział jest członkiem Central and East European Management Development Association (CEEMAN) oraz stowarzyszenia European Foundation for Management Development (EFMD) i European University Association, prestiżowej Network of Universities from the Capitas of Europe, posiada akredytację Departamentu Edukacji USA (USA Federal Student Financial Aid Program).

Międzynarodowe uznanie Wydziału potwierdzają liczne wyróżnienia i nagrody. W najnowszym Rankingu Eduniversal Best Masters 2021,

 • kierunek Zarządzanie zajął 1. miejsce w Polsce i  1. miejsce w Europie Wschodniej w kategorii Marketing,
 • kierunek Finanse, Rachunkowość i Ubezpieczenia – zajął 1. miejsce w Polsce, 2. w Europie Wschodniej w kategorii Accounting.  
 • Kierunek Zarządzanie – specjalność E-biznes – 1. miejsce w Polsce i 1. w Europie Wschodniej w kategorii E-Business and Digital Marketing,
 • kierunek Zarządzanie, specjalność Zarządzanie ludźmi – 1. miejsce w Polsce i 2. w Europie Wschodniej w kategorii  Human Resource Management oraz
 • kierunek Zarządzanie – 1. miejsce w Polsce i 3. w Europie, w kategorii Business Intelligence and Strategy.
 • Anglojęzyczny kierunek kierunek International Business  Program – 1. miejsce w Polsce i 4. w Europie Wschodniej w kategorii  International Management,
 • kierunek GlobalMBA, prowadzony wraz z uczelniami partnerskimi z Chin, USA oraz Niemiec  – 1. miejsce w Polsce i 1. w Europie Wschodniej w kategorii General Management.
 • Kierunek Zarządzanie Środowiskiem, prowadzony przez Wydział Zarządzania we współpracy z Wydziałem Biologii oraz Wydziałem Chemii UW– 1. miejsce w Polsce i 14. w rankingu światowym, w kategorii  Sustainable Development and Environmental Management.
 • Studia Executive MBA@UW –  zajęły 1. miejsce w Polsce i 1. miejsce w Europie Wschodniej w kategorii Executive MBA.

Jubileusz 50-lecia Wydziału Zarządzania UW

Liczne atuty Wydziału Zarządzania UW decydują o jego atrakcyjności i znajdują odzwierciedlenie w zainteresowaniu kandydatów na studia, jego ofertą. Obecnie jednostka jest największym wydziałem Uniwersytetu Warszawskiego. Łącznie na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych, naukę pobiera tutaj ponad 5500 studentów i słuchaczy. Wydział Zarządzania UW wypromował już ponad 30 tysięcy absolwentów, którzy opuszczają jego mury z dobrą perspektywą zatrudnienia.

Zaczątkiem Wydziału był powołany do życia w roku 1972 Instytut Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego z siedzibą przy ul. Długiej 44/50, w Warszawie. Powstał on z inicjatywy grupy wybitnych polskich naukowców, którzy już wtedy widzieli konieczność propagowania w Polsce wiedzy o zarządzaniu, kształceniu kadr oraz prowadzeniu badań naukowych w tej dziedzinie. Do ich grona należeli między innymi:

 • prof. dr hab. Zygmunt Rybicki – ówczesny Rektor Uniwersytetu Warszawskiego,
 • prof. dr hab. Jerzy Więckowski – pierwszy Dziekan Wydziału Zarządzania,
 • prof. dr hab. Kazimierz Ryć – wybitny ekonomista, sprawujący w latach 1999-2005 funkcję Dziekana.

W 1974 roku Instytut Zarządzania UW zmienił nazwę na Instytut Organizacji i Kierowania Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej Akademii Nauk, który w 1976 roku został przeniesiony na Służew, na ul. Szturmową. Na bazie tego Instytutu w roku 1977 powstał Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Rosnące zainteresowanie studiami biznesowymi i powiększająca się liczba studentów, rozpoczynających naukę, spowodowały podjęcie decyzji o poszerzeniu bazy lokalowej wydziału.
Rozbudowa i modernizacja zajmowanych początkowo budynków obejmowała między innymi:

 • wzniesienie auli mogącej pomieścić kilkuset słuchaczy,
 • dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • powstanie pełnowymiarowej sali sportowej.  

Prace w tym zakresie zostały przeprowadzone w latach 2001-2006, a finansowanie inwestycji pochodziło ze środków własnych wspartych dofinansowaniem z Komitetu Badań Naukowych, Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Unii Europejskiej. Obecnie Wydział Zarządzania dysponuje nie tylko nowoczesną siedzibą, ale przede wszystkim ogromnym potencjałem naukowym i dydaktycznym.  

Oferta Wydziału obejmuje edukację na 2 kierunkach studiów, prowadzonych w języku polskim: Zarządzaniu oraz Zarządzaniu Finansami i Rachunkowości. Zgodnie ze światowymi standardami, kształcenie odbywa się w oparciu o 3-stopniowy podział studiów. W ofercie znajdują się zatem 3-letnie studia I stopnia – licencjackie oraz 2-letnie studia II stopnia – magisterskie. Absolwentom studiów licencjackich i magisterskich proponowane są roczne studia podyplomowe na kilkunastu interesujących specjalnościach.

Studia licencjackie dla absolwentów szkół średnich zapewniają program kształcenia na poziomie wyższych studiów zawodowych.

Studia II stopnia realizowane są z uwzględnieniem programów wielu specjalności, odpowiadających zapotrzebowaniu na rynku pracy.

Obecnie na studiach magisterskich na kierunku Zarządzanie oferowane są następujące specjalności:

 • Zarządzanie marketingowe,
 • Zarządzanie ludźmi,
 • Zarządzanie innowacjami i technologiami,
 • Przywództwo i rozwój organizacji,
 • Przedsiębiorczość i zarządzanie start-up’ami
 • Analityka biznesowa.    

Wśród specjalności oferowanych na studiach magisterskich na kierunku Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, znajdują się:

 • Rachunkowość i rewizja finansowa,
 • Bankowość i ubezpieczenia,
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa,
 • Doradztwo podatkowe i finanse publiczne,
 • Rynek kapitałowy i doradztwo inwestycyjne.

Na studiach II stopnia prowadzony jest również kierunek wykładany w języku angielskim – International Business Program.

Kolejnym anglojęzycznym programem Wydziału jest unikatowy program Global MBA, którego zajęcia prowadzone są  w czterech krajach: Niemczech, Polsce, Chinach i Stanach Zjednoczonych. Program realizowany przez studentów z czterech państw, kończy się uzyskaniem dwóch  dyplomów: MBA z  University of North Florida oraz dyplomu magistra w zakresie zarządzania międzynarodowego z Cologne University of Applied Sciences

W obu powyższych programach, zajęcia prowadzone są z licznym udziałem cenionych wykładowców z uczelni zagranicznych i są doceniane w liczących się międzynarodowych rankingach szkół biznesu.

Kolejnym, nagradzanym w prestiżowych rankingach, programem studiów anglojęzycznych, jest program  Executive MBA@UW, posiadający akredytację międzynarodowego stowarzyszenia AMBA.

Wydział Zarządzania UW oferuje również kilkanaście specjalności rocznych studiów podyplomowych, których lista i programy podlegają ciągłej weryfikacji w oparciu o  wyniki badań, pochodzące z rynku pracy. 

Współpraca z biznesem i wsparcie ekspertów

Uczelnia przygotowuje specjalistów mogących podjąć zatrudnienie w przedsiębiorstwach oraz administracji państwowej i samorządowej, w zakresie marketingu, finansów i bankowości, rachunkowości i podatków, zarządzania kapitałem ludzkim, e-biznesu, zarządzania nieruchomościami, w firmach polskich, korporacjach międzynarodowych i strukturach Unii Europejskiej. Zatrudnianiem studentów i absolwentów Wydziału zainteresowane są najbardziej renomowane firmy zagraniczne, działające na terenie Polski oraz profesjonalni headhunterzy. Wielu z nich zakłada własne, sprawnie działające firmy, kreując przy tym nowe miejsca pracy.

Przedsiębiorczość studentów jest stymulowana w trakcie studiów poprzez udział w zajęciach opartych na praktycznym zastosowaniu wiedzy akademickiej, bowiem wykładowcy uczelni pozostają w stałym kontakcie z realnymi procesami zarządzania, doradzając firmom i organizacjom, opracowując ekspertyzy i dokształcając menedżerów. Wśród nich znajdują się architekci nowej rzeczywistości gospodarczej w Polsce, między innymi twórcy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W toku wieloletniej współpracy kadra naukowa nabyła i doskonaliła umiejętność integrowania wielodyscyplinarnej wiedzy wokół zagadnień współczesnego zarządzania. Integracja dotyczy zarówno prowadzonych na Wydziale prac badawczych, jak i procesu dydaktycznego. Corocznie pracownicy Wydziału wydają kilkaset publikacji naukowych oraz  artykułów w fachowych czasopismach polskich i zagranicznych. Część z publikacji wydawanych jest w powołanym do życia w 1996 roku,  Wydawnictwie Naukowym WZ UW, którego stałymi pozycjami są również: kwartalnik „Problemy Zarządzania” oraz półrocznik „Studia i materiały”. Międzynarodowemu upowszechnieniu dorobku naukowego pracowników wydziału służą powołane do życia, anglojęzyczne tytuły wydawnicze: Journal of Banking and Financial Economics oraz Faculty of Management Working Paper Series i Journal of Marketing and Consumer Behaviour in Emerging Markets.

Popularyzacja działalności badawczej odbywa się również poprzez organizację i uczestnictwo w konferencjach  naukowych, w Polsce i za granicą. Część z organizowanych na Wydziale Zarządzania UW konferencji międzynarodowych, ma już charakter cykliczny; wśród nich wymienić można: Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych (FUROG), Ochrona zdrowia i gospodarka,  konferencje poświęcone informatycznym aspektom zarządzania. Doświadczenie dydaktyczne wykładowców Wydziału znajduje uznanie w uczelniach zagranicznych, w których gościnnie prowadzą zajęcia, w ramach stypendiów i umów partnerskich, uczestniczą w konferencjach zagranicznych, stażach naukowych lub prowadzą za granicą badania własne.

Współpraca międzynarodowa – 80 partnerów zagranicznych

Z przywilejów wynikających z licznie podpisanych umów o współpracy, oprócz pracowników, korzystają również studenci Wydziału, którzy część studiów realizują w zagranicznych uczelniach. Corocznie blisko 200 osób z Wydziału Zarządzania UW korzysta z oferty edukacyjnej uczelni partnerskich. Jest to konsekwencją pozycji lidera wśród wszystkich wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego, jeśli chodzi o liczbę podpisanych i realizowanych umów o współpracy z uczelniami zagranicznymi.

Aktualnie Wydział może pochwalić się ponad 80. umowami o współpracy bezpośredniej z uczelniami europejskimi w ramach programu Erasmus+, z licznymi uczelniami z USA, między innymi z University of Illinois, University of North Florida czy LeMoyne College, jak i azjatyckimi, wśród których wymienić można Kyungpook National University (Korea Południowa), czy chińskim Dongbei University of Finance and Economics in Dalian. Sieć nawiązanych kontaktów podlega ciągłej rozbudowie, zarówno w wymiarze ilościowym, jak i jakościowym, z uwzględnieniem coraz bardziej zaawansowanych form współpracy.

Doceniana oferta edukacyjna Wydziału Zarządzania UW, znajduje uznanie wśród kandydatów na studia, osiągających najlepsze wyniki w nauce.

Otwarta Wspólnota Uniwersytecka

Studenci uczelni, w bezpośrednim kontakcie z nauczycielami akademickimi, rozwijają swoją wrażliwość badawczą oraz zdobywają i doskonalą kwalifikacje zawodowe. Wydział upowszechnia jednocześnie wszechstronną wiedzę i umiejętności organizacyjne w oparciu o doświadczenia płynące z praktyki gospodarczej. Kompetencje praktyczne kształtowane są poprzez działalność kół naukowych i innych organizacji studenckich, jak Samorząd Studencki czy Biuro Karier, które aktywnie współpracują z przedstawicielami świata biznesu. Niezależnie od inicjatyw studenckich, doświadczenie zawodowe umożliwione jest  dzięki działalności Rady Biznesu WZ UW, będącej platformą współpracy środowiskiem naukowym i edukacyjnym oraz praktykami życia gospodarczego w kraju i za granicą.


Zdobyta na Wydziale wiedza, poparta doświadczeniem praktycznym, buduje przewagę konkurencyjną studentów i absolwentów na wymagającym rynku pracy.  Dowodem na to jest fakt, że średni czas poszukiwania pracy przez absolwentów WZ UW wynosi tylko 1,3 miesiąca.  

Bogata infrastruktura i biblioteka

Niewątpliwym atutem Wydziału Zarządzania jest również jego infrastruktura. Mieści się on w trzech nowoczesnych budynkach zlokalizowanych w Kampusie Południowym Uniwersytetu Warszawskiego, które wyposażone są m.in. w nowoczesne sale konferencyjne na 350 i 180 osób, sale wykładowe na 90 i 60 słuchaczy, oraz liczne sale seminaryjne. Projektanci zadbali o znakomitą akustykę sali konferencyjnej, dorównującą salom koncertowym, a także o możliwość wykorzystania nowoczesnych urządzeń technicznych, jak pełna klimatyzacja, profesjonalne nagłośnienie, montaż telewizji przemysłowej, kabin dla tłumaczy i urządzeń do korzystania z Internetu w czasie prowadzenia obrad i wykładów oraz przeprowadzania transmisji telewizyjnych. W całym kampusie jest dostęp do WiFi.


Budynki Wydziału Zarządzania spełniają wszystkie wymogi przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych; udogodnienia znajdują zastosowanie między innymi w pochylniach zewnętrznych, specjalnych dźwigach do przenoszenia pionowego czy pomieszczeniach sanitarnych. Z myślą o osobach niepełnosprawnych, zostały zaprojektowane również obiekty sportowe. Pełnowymiarowa sala sportowa posiada widownię na 170 osób i bogate zaplecze sanitarne. W części sportowej funkcjonują: boiska do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej, tenisa i dobrze wyposażona siłownia. Wszystkie pomieszczenia zostały nowocześnie oświetlone i klimatyzowane. Iluminacja zewnętrzna budynków Wydziału Zarządzania eksponuje ich walory architektoniczne a pięknie zaprojektowane ogrody, które znajdują się w obszarze kampusu, zachęcają do spacerów i odpoczynku.

Pracownicy i studenci Wydziału Zarządzania mają do dyspozycji bogato zaopatrzoną wydziałową bibliotekę fachowych książek i czasopism polskich i zagranicznych, wolny dostęp do internetowych wydań najbardziej liczących się wydawnictw naukowych, jak między innymi: ProQuest, ABI/INFORM, EBSCO i wiele innych.

Na terenie Wydziału znajdują się laboratoria komputerowe, wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt ze swobodnym dostępem do Internetu, kawiarenki, stołówka z urozmaiconym, zawsze świeżym i smacznym menu, w dostępnych cenach. Dla studentów stworzono wygodne i przytulne strefy do odpoczynku w przerwach między zajęciami.  W bufetach serwowane są rozmaite przekąski oraz napoje zimne i gorące. Monitory usytuowane w centralnych punktach Wydziału, przekazują obowiązujący plan zajęć, bieżące notowania z Giełdy Papierów Wartościowych oraz oferty pracy i praktyk studenckich.