• Polski
 • English

Opis 

Proponowane studia pozwolą zapoznać się z możliwymi scenariuszami w polityce klimatycznej oraz energetycznej, jak również otoczeniu ekonomicznym, prawnym, regulacyjnym i rynkowym. Zapewnią kompetencje i umiejętności do sprawnego poruszania się w tej nowej przestrzeni nakierowanej na osiągnięcie neutralności klimatycznej. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu świadomości i kompetencji pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego, spółek komunalnych, edukatorów i przedstawicieli lokalnych środowisk w zakresie zrównoważonego rozwoju, a w szczególności:

 • poprawy i ochrony jakości powietrza
 • monitorowania i pro-aktywnej adaptacji do zmian klimatu
 • racjonalnego gospodarowania zasobami.
Studia adresowane są przede wszystkim do środowiska pracowników samorządów i podmiotów komunalnych realizujących projekty i inwestycje w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Pogłębionym celem w obszarze grupy docelowej jest przede wszystkim zwiększenie kompetencji menedżerskich w zakresie zarządzania projektami ochrony środowiska, rozpoznania możliwości ich wdrożeń, mobilizacji interesariuszy wokół tych celów.

Możliwości zatrudnienia 

Po ukończeniu studiów podyplomowych słuchacz posiada niezbędną wiedzę w zakresie kluczowych megatrendów jakie kształtują  przemiany społeczne i ekonomiczne w procesie zarządzania ochroną środowiska, transformacji energetycznej i wyzwań klimatycznych. Potrafi zarządzać procesem ochrony środowiska i transformacji energetycznej na poziomie strategicznym, operacyjnym i narzędziowym. Dysponuje wiedzą w zakresie skutków i konsekwencji zastosowania określonych rozwiązań, narzędzi i technologii służących ochronie środowiska, transformacji energetycznej i zmianom klimatu.

Opłata za studia 

Czesne w roku akademickim 2024/25

 • Płatność jednorazowa za całość studiów – 9 300 zł
 • Płatność w dwóch ratach: opłata za semestr studiów 4 900 zł x 2
 • Możliwe rozłożenie płatności na osiem rat

Informacja dla osób, za które czesne pokrywa zakład pracy

 • Faktury będą wystawiane tylko po dokonaniu wpłaty.
 • Zgodnie z podpisaną umową po otrzymaniu opłaty za Studia Uniwersytet wystawi fakturę na rzecz Uczestnika, wskazując Podmiot finansujący jako płatnika.
 • Numer konta do wpłat, przy płatności przez zakład pracy dostępny jest w umowie trójstronnej.
 • Przy płatności indywidualnej: indywidualny numer konta generowany jest po immatrykulacji studenta do USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów).

Program 

TERMINY ZJAZDÓW: 1 SEMESTR

(SEMESTR LETNI)

 1. 17-18.II. 2024
 2. 09-10.III. 2024
 3. 6-7.IV. 2024
 4. 20-21.IV.2024
 5. 25-26.V.2024
 6. 15-16.VI.2024
 7. 22-23.VI.2024

Program PK na rok 2023/2024

Rekrutacja 

Rekrutacja przez stronę IRK – rozpoczyna się od 5 czerwca 2024 r.
 • Czas trwania studiów podyplomowych

dwa semestry, rok akademicki

 • Termin rozpoczęcia studiów

Październik 2024

 • Miejsce składania dokumentów

Dokumenty  w  wersji  papierowej  będą  przyjmowane  w dziekanacie studiów podyplomowych (pokój C108) lub pocztą listem poleconym na adres:

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Warszawski
ul. Szturmowa 1/3
02-678 Warszawa
z dopiskiem „studia podyplomowe”.

Plan zajęć 

Plan zajęć -PK- semestr letni 2024

Wykładowcy 

dr hab. Adam Drobniak, prof. UW

dr hab. Adam Drobniak, prof. UW

Specjalizacja naukowa w zakresie kreowania projektów strategicznych w miastach oraz wdrażania nowych koncepcji rozwoju. Autor ponad 120 prac naukowych oraz 80 prac na rzecz praktyki, w tym: strategii, programów, projektów, badań ewaluacyjnych, m.in.: Program rozwoju gospodarczego Katowic 2017-2027 (2017); Strategia budowania wzajemnego partnerstwa w kontekście zagospodarowania wskazanych terenów poprzemysłowych Mysłowic, Jaworzna, Sosnowca (2015); Analiza społeczno-ekonomiczna Katowic wraz z wyznaczeniem obszarów do rewitalizacji i analizą strategiczną (2015); Raport o stanie miasta Katowice (2014); Rewitalizacja obszarów miejskich oraz zagospodarowanie terenów zdegradowanych w województwie opolskim (2014); Kierunki wzmacniania atrakcyjności Katowic dla branż innowacyjnych (2013); Cele i kierunki zmian struktury przestrzennej Miasta Jaworzno (2013); Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej (2013); Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Nowego Krakowa (2012); Ustalenia strategiczne dla współpracy systemowej Województwa Śląskiego i Samorządowego Kraju Żylińskiego (2011).

dr Jarosław Górski

dr Jarosław Górski

Doktor nauk ekonomicznych i magister zarządzania, trener EY Academy of Business. Doświadczony praktyk z silnym zapleczem akademickim. Prowadzi badania i analizy, współtworzy rozwiązania strategiczne, doradza, szkoli i konsultuje – zawsze siedząc po tej samej stronie stołu co partnerzy.

Adiunkt w Katedrze Zarządzania i Technologii Informacyjnych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, członek zarządu Europejskiego Instytutu Marketingu Miejsc BEST PLACE, doradca sektorowy w Związku Miast Polskich, doradca prezesa zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego, trener EY Academy of Business, wykładowca studiów e-MBA SGH-WUM w ochronie zdrowia. Pasjonat negocjacji.

dr hab. Anna Pawłowska, prof. UW

dr hab. Anna Pawłowska, prof. UW

Absolwentka Wydziału Psychologii oraz Wydziału Zarządzania UW. Współpracowała z międzynarodową firmą doradztwa personalnego HayGroup. Kierownik merytoryczny w projektach finansowanych ze środków UE, w tym ponadnarodowego realizowanego z Job Center Aarhus w Danii. Wykładowca między innymi MBA Executive w zakresie strategii personalnej.

Autorka publikacji polskich i zagranicznych na temat kompetencji przedsiębiorczych, zarządzania ludźmi i pracy zespołowej. Obecne zainteresowania badawcze koncentrują się na problematyce elastycznego zarządzania ludźmi i wynikającymi z tego konsekwencjami dla zachowań pracobiorców na zmiennym rynku pracy z krótkoterminowością zatrudnienia.

dr Waldemar Kozioł

Studiował na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizował się w ekonomii i finansach. W 1998 roku otrzymał dyplom z wyróżnieniem, jego praca magisterska dotyczyła stanu i perspektyw rozwoju przemysłów wysokiej techniki w Polsce. Następnie Waldemar Kozioł podjął studia doktoranckie na tym samym wydziale i w 2002 roku został doktorem ekonomii z zakresu nauk o zarządzaniu. Jego praca doktorska nosiła tytuł „Systemy finansowe a kryzysy ekonomiczne (na przykładzie krajów Ameryki Łacińskiej i Azji Południowo-Wschodniej w latach 1994-1999)”. Dr Kozioł został wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie jest adiunktem w Zakładzie Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych katedry gospodarki narodowej na Wydziale Zarządzania UW. W 2004 w ramach programu MBA pracował jako tzw. visiting professor w Le Moyne College w Syracuse (USA). Był również między innymi konsultantem i wykładowcą w Katolickim Instytucie Zarządzania.

Jest ponadto koordynatorem ECTS i programów wymiany międzynarodowej (w tym programu Socrates) na wydziale zarządzania UW. Kieruje na tym wydziale programem 2-letnich studiów magisterskich w języku angielskim (International Business Program). W latach 2002-2004 był ekspertem Komisji Europejskiej w ramach projektu RENCOM. Jest autorem ok. 30 publikacji – np. „Transformacji systemu finansowego w Polsce na przykładzie systemu bankowego (lata 1989-2005)” – a także recenzji, tłumaczeń i raportów badawczych z dziedziny ekonomii.

dr hab. Jolanta Kulczycka, prof. UW

dr hab. Jolanta Kulczycka, prof. UW

Prodziekan ds. współpracy i rozwoju na Wydziale Zarządzania AGH oraz kierownik Pracowni Badań Strategicznych w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Polskiej Akademii Nauk. Autorka ponad 200 publikacji (artykułów naukowych, monografii i rozdziałów w monografiach).

dr hab. inż. Jakub Kupecki, prof IEn

dr hab. inż. Jakub Kupecki, prof IEn

Kierownik Centrum Technologii Wodorowych (CTH2) i Zakładu Wysokotemperaturowych Procesów Elektrochemicznych (HiTEP) – Instytut Energetyki – Instytut Badawczy.

Kierownik i wykonawca prac w ponad 40 projektach z obszaru technologii wodorowych finansowanych ze środków KE, NCBR, NCN, MNiSW, DoE i DoS USA oraz bezpośrednio przez przemysł. Wraz z zespołem współtworzył 5 instalacji demonstracyjnych z ogniwami paliwowymi i elektrolizerami. Autor i współautor kilkudziesięciu ekspertyz na rzecz przemysłu, ponad 150 publikacji i wystąpień konferencyjnych, 6 patentów i zgłoszeń patentowych, w tym skomercjalizowanych wynalazków. Prowadzi wykłady w krajowych i zagranicznych ośrodkach akademickich.

Laureat nagród Siemensa, Nernsta i Hydrogen Europe Research za działalność B+R. Stypendysta Komisji Fulbrighta i NAWA oraz laureat Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców MNiSW. Przedstawiciel Polski w States Representatives Group, Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking w Brukseli. W dniu 31.12.2020 powołany przez Ministra Klimatu i Środowiska na koordynatora grupy roboczej ds. rozwoju krajowego łańcucha wartości gospodarki wodorowej, działającej na rzecz realizacji postanowień Polskiej Strategii Wodorowej (PSW). Kierował interdyscyplinarnym zespołem przygotowującym analityczny dokument uzupełniający do PSW Analiza potencjału technologii wodorowych w Polsce do roku 2030 z perspektywą do 2040 roku. Uzyskał dyplomy Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Islandzkiego oraz Haas School of Business, University of California, Berkeley.

dr hab. Adam Niewiadomski, prof. UW

dr hab. Adam Niewiadomski, prof. UW

Profesor uczelni w Katedrze Prawa Rolnego i Systemu Ochrony Żywności Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; Kierownik Katedry Prawa Rolnego i Systemu Ochrony Żywności Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; doktor habilitowany nauk prawnych; doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o językoznawstwie; politolog; radca prawny; w latach 2012-2019 adiunkt w Zakładzie Administracyjno-Prawnych Problemów Zarządzania Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego; w latach 2012-2015 odbywał staż podoktorski Narodowego Centrum Nauki na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; autor 4 monografii oraz ponad 130 artykułów naukowych; pracownik Biura Rektoratu Uniwersytetu Warszawskiego; w latach 2014-2020 sekretarz Komisji ds. Organizacyjnych i Legislacyjnych Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich; w latach 2016-2019 stały doradca Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmu RP; w latach 2014-2018 członek Zespołu Ekspertów Narodowego Centrum Nauki w panelu nauk społecznych; członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawników Agrarystów; od 2007 r. sekretarz Uczelnianej Komisji Wyborczej na Uniwersytecie Warszawskim; od 2008 r. sekretarz Senackiej Komisji Prawno-Statutowej na Uniwersytecie Warszawskim; członek Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne; odbywał studia i staże naukowe m.in. na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie, Institut für Landwirtschaftsrecht Georg-August-Universität Göttingen, Universität des Saarlandes w Saarbrücken; członek European Council for Rural Law z siedzibą w Paryżu.

Filip Opoka

Filip Opoka

Specjalizuje się w udzielaniu porad w sprawach regulacyjnych podmiotom z sektora energetyki i gazownictwa, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów z sektora energetyki wiatrowej. Specjalizuje się także w doradztwie z obszaru prawa ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z elektromobilnością.

Doradza w postępowaniach administracyjnych w przedmiocie udzielenia koncesji na obrót energią, gazem i innymi paliwami, jak również w postępowaniach o udzielenie warunków przyłączenia oraz przy zawieraniu umów przyłączenia do sieci. Jego doświadczenie w sektorze energetyki wiatrowej (w tym morskiej) obejmuje udział w licznych projektach dotyczących nabycia farm wiatrowych, włącznie z analizą umów charakterystycznych dla tej branży takich jak umowy GCA (umowy o przyłączenie do sieci), umowy TSA (umowy dostawy turbin), umowy GCPA (umowy zakupu zielonych certyfikatów) i umowy PPA (umowy sprzedaży energii). Doradza również w zakresie kwestii związanych z ochroną środowiska, w tym w szczególności w zakresie gospodarki odpadami i prawa wodnego. Doradzał w projekcie prac legislacyjnych nad ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, a także w sporze z marszałkiem województwa w przedmiocie cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego.

dr hab. Marta Postuła

dr hab. Marta Postuła

Kierownik Katedry Finansów i Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości, członek Komisji Senackiej ds. Finansowych UW w kadencji 2020-2024, współpracuje z Akademią Leona Koźmińskiego, członek zespołu badawczego TIGER.

Ukończone z wyróżnieniem studia magisterskie o specjalizacji „organizacja i zarządzanie” z ekonomią jako przedmiotem wiodącym. Od 1999 r. związana z sektorem administracji publicznej. Do podstawowego zakresu doświadczeń zawodowych należy zaliczyć funkcjonowanie systemu finansów publicznych w Polsce i na świecie, procesy budżetowe oraz efektywność wydatków publicznych.

W 2007 r. uzyskała stopień doktora w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Rozprawa doktorska pt. „Zarządzanie finansami publicznymi w Polsce w warunkach transformacji i integracji gospodarczej” przygotowana pod kierunkiem prof. Grzegorza W. Kołodko. Od 2013 r. doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie finansów.

Autorka i współredaktorka publikacji książkowych z dziedziny finansów publicznych oraz innych publikacji naukowych. Uczestniczka licznych krajowych i zagranicznych konferencji i seminariów naukowych. Była przedstawicielka Polski w grupie ds. jakości finansów publicznych przy Komisji Europejskiej. Członkini grupy roboczej Senior Budget Officials przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

dr hab. Mariusz Ruszel, prof. UW

dr hab. Mariusz Ruszel, prof. UW

Politolog, profesor uczelni w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych w Zakładzie Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Prezes Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza. Redaktor naczelny czasopisma naukowego „Energy Policy Studies”. Pomysłodawca i przewodniczący komitetu organizacyjnego cyklicznej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”.

Laureat stypendium ministra nauki i szkolnictwa wyższego dla wybitnego młodego naukowca (2017). Członek Niezależnej Grupy ds. Oceny Naukowej (Independent Scientific Evaluation Group, ISEG) programu „Nauka dla Pokoju i Bezpieczeństwa” NATO (2022-2024). Recenzent wielu międzynarodowych i krajowych czasopism naukowych. Specjalizuje się w bezpieczeństwie energetycznym oraz polityce energetycznej państwa.

Piotr Sprzączak

Piotr Sprzączak

Development Director w Veolia Poland

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończył studia Executive MBA na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, był również słuchaczem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Od 2011 roku związany z administracją publiczną i działem energia. Pracę rozpoczął w Departamencie Ropy i Gazu, gdzie zajmował się kwestiami bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego, realizacji działań w zakresie finansowania projektów gazowych ze środków europejskich (POIiŚ, CEF) oraz prowadzeniem negocjacji aktów prawnych UE w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego do UE. Ostatnio pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Ciepłownictwa w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, gdzie obok regulacji sektora ciepłowniczego zajmował się również kwestiami z zakresu efektywności energetycznej.

Obecnie odpowiedzialny za popularyzację modelu ESCO w Polsce i stara się o lepsze jutro na polu efektywności energetycznej w Veolia Poland.

dr hab. inż. Andrzej Szałek

dr hab. inż. Andrzej Szałek

Doradca Zarządu, Toyota Motor Poland

Absolwent Politechniki Warszawskiej, wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych z tytułem doktora inżyniera ze specjalizacją budowa i eksploatacja maszyn. W swojej pracy naukowej wykorzystał sztuczną inteligencję do zarządzania pracą maszyny roboczej.

Karierę zawodową w branży motoryzacyjnej realizował od początku w firmie Toyota Motor Poland. Z koncernem Toyota jest związany od 1999 roku. Specjalizuje się w budowie i eksploatacji samochodów z napędem hybrydowym. Obecnie zajmuje się wprowadzeniem na polski rynek pojazdów z napędem wodorowym oraz związaną z wodorem infrastrukturą.

dr inż. Agnieszka Sznyk

dr inż. Agnieszka Sznyk

Prezes INNOWO, Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju

Ekspert od spraw zrównoważonego rozwoju i rozwoju społeczno-ekonomicznego społeczeństwa. Od lat związana ze środowiskiem NGO, przez wiele lat pracowała dla WWF. Autorka licznych raportów i artykułów m.in. „Innowacje 2015”, „Opracowanie metodyki i identyfikacja wskaźników gospodarki o obiegu zamkniętym dla gospodarki Polski w ujęciu regionalnym”, „Metodologia dopasowania cyrkularnych modeli biznesowych do priorytetowych sektorów wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym w Polsce”, „Wpływ innowacyjnych firm ponadnarodowych na rozwój społeczno-gospodarczy Polski”, „Metody pomiaru innowacji społecznych”. Inicjatorka i koordynatorka Polish Circular Hotspot, platformy mającej na celu podejmowanie działań i łączenie różnych grup interesariuszy na rzecz zmian cyrkularnych w Polsce. W ramach Polish Circular Hotspot pracuje nad wprowadzaniem innowacyjnych, kompleksowych, praktycznych i skalowanych rozwiązań we wszystkich sektorach gospodarki. Współpracuje z firmami przy wypracowywaniu strategii transformacji modeli biznesowych w kierunku cyrkularnym.

Realizuje liczne projekty we współpracy z samorządami lokalnymi na rzecz implementacji strategii cyrkularnych dla miast, m.in. wspólnie z Fundacją Metabolic jest liderem projektu Circular Cities w ramach którego realizowany jest skan 3 polskich miast pod kątem ich cyrkularności i możliwości zamykania obiegów.

Członek Grupy Koordynującej przy European Circular Economy Stakeholder Platform, inicjatywy Komisji Europejskiej oraz Europejskiego Komitetu Społeczno-Gospodarczego.

Ekspert grupy roboczej ds. gospodarki obiegu zamkniętego Krajowej Inteligentnej Specjalizacji przy Ministerstwie Rozwoju.

Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych m.in. w ramach Horyzontu 2020. Była członkiem konsorcjum międzynarodowego projektu R2PI tRansition from linear 2 circular: Policy and Innovation – trzyletni projekt w ramach programu Horizon 2020.

Jest inicjatorką i koordynatorką międzynarodowego projektu Circular Week, kampanii edukacyjnej mającej na celu podniesienie świadomość społecznej na temat zrównoważonej produkcji i konsumpcji.

Aneta Wilmańska

Aneta Wilmańska

Zastępca Dyrektora Przedstawicielstwa ORLEN S.A. w Brukseli

Absolwentka Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego (2000), ukończyła Podyplomowe Studia Europejskie na UŁ (2001), podyplomowe studia z zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (2012) oraz Executive MBA na Akademii im. L. Koźmińskiego (2020). Stypendystka programów Socrates-Erasmus (2000) oraz German Marshall Fund (2011). W 2014 roku odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi na rzecz wzmacniania integracji europejskiej oraz w 2012 Odznaką Honorową Związku Banków Polskich.

Ponad 12 lat związana z administracją rządową w Polsce. W latach 2011–2013 podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska odpowiedzialna za rozwój systemu finansowania inwestycji w sektorach środowiska i gospodarki wodnej, jednocześnie przewodnicząca Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (2012–2014). Wcześniej, od 2008 r., zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości odpowiedzialna za obszar badań i analiz sektora MSP oraz wsparcie rozwoju instytucji otoczenia biznesu, w tym funduszy seed capital oraz parków technologicznych i przemysłowych.

W latach 2001–2008 pracowała w Ministerstwie Gospodarki nad strategiami rozwoju kraju oraz koordynacją reform w Polsce. Pionierka polityki spójności w Polsce – programowała, zarządzała oraz wdrażała działania w ramach kilku programów operacyjnych w Polsce. Po zakończeniu pracy w administracji, w latach 2014-2016, była doradcą ds. polityk publicznych w kilku krajach UE, pracowała dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

W latach 2016-2022 reprezentowała PGNiG S.A. w Brukseli promując interesy Grupy Kapitałowej. Po fuzji z PKN Orlen S.A. została Zastępcą Dyrektora Przedstawicielstwa ORLEN S.A. w Brukseli; działa w International Oil&Gas Producers Association; angażuje się w rozwój polskiego lobbingu w Brukseli.

dr hab. Marcin Wołek, prof. UW

dr hab. Marcin Wołek, prof. UW

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego (specjalność Transport i Logistyka), gdzie pracuje jako adiunkt w katedrze Rynku Transportowego. Radny Miasta od 1998 roku. W latach 2005-2008 pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Transportu Związku Miast Bałtyckich (Union of Baltic Cities). Obecnie wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni, pracuje również w Komisji Planowania Przestrzennego i Strategii. W radzie zajmuje się przede wszystkim problematyką transportową (np. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gdyni uchwalony w 2016 roku) i rozwojem gospodarczym miasta.

Jest członkiem Komitetu Rewitalizacji, której wdrażanie uważa za jedno z najważniejszych osiągnięć gdyńskiego samorządu w poprzedniej i obecnej kadencji. Ekspert w dziedzinie transportu kolejowego i miejskiego oraz finansowania inwestycji transportowych ze środków UE. Człowiek Otwartego Rynku Kolejowego w 2009 roku, autor lub współautor ponad 100 artykułów, referatów oraz analiz i opracowań eksperckich z tej dziedziny. Na Uniwersytecie Gdańśkim kierownik projektów europejskich takich jak Trolley, Tide, Civitas Dynamo, Eliptic czy Trolley 2.0. Jeden z opiekunów naukowych studenckiego Koła Naukowego Rynku Transportowego i Marketingu “TiM”. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, od 2020 roku profesor UG. Jest współautorem koncepcji Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (2005-2006).

Żonaty, ma czterech synów. Jego pasją jest samorząd terytorialny, transport, geografia i historia gospodarcza. Aktywny turysta pieszy, interesuje się sportami walki i piłką nożną.

dr inż. Stefan Wójtowicz

Jest autorem i współautorem ponad 200 publikacji w tym książek, monografii, artykułów i referatów naukowych i publicystycznych. Organizował, przewodniczył i był członkiem komitetów naukowych konferencji krajowych i międzynarodowych. Zawodowo był związany z Instytutem Elektrotechniki w Warszawie. Brał udział i kierował licznymi projektami badawczymi i wdrożeniowymi w dziedzinie elektrotechniki, automatyki i metrologii. Pełnił funkcje kierownicze związane z zarządzaniem zespołami badawczymi, kierował Zakładami Naukowymi Instytutu, pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych oraz Zastępcy Dyrektora ds. Wdrożeń i Transferu Technologii w Instytucie Elektrotechniki, był członkiem Rady Naukowej Instytutu Elektrotechniki, Redaktorem Naczelnym Kwartalnika Naukowego „Prace Instytutu Elektrotechniki”, członkiem komitetu redakcyjnego miesięcznika „Nowa Elektrotechnika”, członkiem Sekcji Kształcenia i Rozwoju Kadry Naukowej oraz Sekcji Podstaw Metrologii Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN.

Obecnie pełni funkcję Dyrektora Naukowego w Przedsiębiorstwie Badawczo-Wdrożeniowym Frako-Term oraz prowadzi działalność w interdyscyplinarnym Centrum Badań nad Transformacją Energetyczną, Mobilnością i Zmianami Klimatu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się projektami badawczymi i wdrożeniami innowacyjnych wyrobów i technologii.

dr hab. Mariusz Trojanowski, prof. UW

dr hab. Mariusz Trojanowski, prof. UW

Akademik, praktyk komunikacji biznesowej oraz trener biznesu zatrudniony w Katedrze Marketingu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także uczestnikiem programu edukacyjnego dla nauczycieli biznesu (Colloquium on Participant-Centered Learning) na Harvard Business School w USA. Posiada wieloletnie doświadczenie w komercjalizacji wiedzy z zakresu komunikacji, przygotowywaniu przedstawicieli biznesu do negocjacji, prezentacji i wystąpień publicznych. Autor książek “Prezentacje i przemówienia w biznesie: Istota, uwarunkowania, badania” wydanej przez Wydawnictwo Naukowe PWN w 2019 roku oraz “Marketing bezpośredni: Istota, zarządzanie, instrumenty” wydanej przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne w 2010 roku.

doc. dr inż. Paweł Skowroński

doc. dr inż. Paweł Skowroński

Absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej (1984); Docent w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej, Członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska (od 2021 i nadal), Prezes Zarządu SPIE Elbud Gdańsk S.A. (od 2013 i nadal), Dyrektor Generalny Dywizji Operacyjnej Central Europe w Grupie SPIE (od 2018 i nadal), Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (2011-2012), Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Vattenfall Poland (2007-2012), Prezes Zarządu BOT Górnictwo i Energetyka S.A. (2006-2007), Prezes Zarządu Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. (2003-2006). Specjalista w zakresie systemów i gospodarki energetycznej, ekonomiki energetyki, modelowania siłowni cieplnych, przygotowania i realizacji inwestycji energetycznych, montażu urządzeń energetycznych; od wielu lat związany z przemysłem energetycznym.

Tematyka prac badawczo-naukowych:

 • Rynek energii elektrycznej. Prognozowanie zapotrzebowania na energię, cen energii, wykorzystania źródeł.
 • Wytwarzanie, przesył i użytkowanie ciepła sieciowego. Perspektywiczne rozwiązania technologiczne w ciepłownictwie i szeroko rozumianej energetyce.
 • Budowa i modernizacja układów cieplnych – elektrowni, elektrociepłowni, ciepłowni i sieci ciepłowniczych. Koncepcje techniczne, analizy ekonomiczno-finansowe, planowanie inwestycji energetycznych
 • Współpraca elektrowni konwencjonalnych z odnawialnymi źródłami energii elektrycznej
 • Modelowanie matematyczne systemów energo-technologicznych.
 • Montaż instalacji energetycznych – elektrowni, sieci przesyłowych i dystrybucyjnych
 • Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwami w sektorze elektroenergetycznym, ciepłowniczym i budownictwa energetycznego.

Uzyskał nagrody tj. Nagroda Rektora za działalność dydaktyczną (2012), Nagroda Złotej Kredy dla najlepszego wykładowcy na Wydziale MEiL (2011), Nagroda Złotej Kredy dla najlepszego wykładowcy na Wydziale MEiL (2013).

dr Mariola Zalewska

dr Mariola Zalewska

Dr Mariola Zalewska jest dyrektorem Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem UW. Zajmuje się badaniami związanymi z problematyką zrównoważonego rozwoju i jakości życia: pomiarem, monitorowaniem ewaluacją, systemami wskaźników; konkurencyjności podmiotów i jednostek terytorialnych; klastrów; prognozowania i symulacji; eksperymentów w naukach o zarządzaniu. W kadencjach 2012-2016 oraz 2016-2020 pełniła funkcję Senatora Uniwersytetu Warszawskiego i przewodniczącej Komisji Senackiej ds. Socjalnych UW. Jest absolwentką Wydziału Matematyki Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Hautes Études Commerciales Paris. Uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Uczestniczy w pracach Sojuszu 4EU+ z ramienia UW oraz Zespołu Roboczego ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Jest Koordynatorem Zrównoważonego Rozwoju na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w ramach PRME – Principles for Responsible Management Education. Bierze czynny udział w projektach: badawczych, szkoleniowych, doradczych, jak również współpracuje z NGO’s.