Kompetencje Rady Dydaktycznej określa Regulamin Studiów na Uniwersytecie Warszawskim, a zatem zgodnie z nim:

Rada Dydaktyczna według wytycznych Senatu i URK projektuje proces kształcenia na jednym lub kilku kierunkach studiów, w szczególności:

 • opracowuje koncepcje kształcenia zgodną z misją i strategią Uniwersytetu;
 • formułuje propozycje zasad rekrutacji;
 • przygotowuje propozycje zmian w programach studiów;
 • określa maksymalną liczbę przedmiotów równoważnych lub punktów ECTS uzyskanych z zaliczenia przedmiotów równoważnych, które są podstawą do zaliczenia etapu studiów lub całego programu studiów;
 • określa szczegółowe kryteria zmiany formy odbywania studiów przez studenta;
 • określa zasady odbywania i zaliczania praktyk zawodowych;
 • określa zasady przeprowadzania egzaminów oraz zasady przystąpienia do egzaminów w terminie przed główną sesją egzaminacyjną;
 • określa szczegółowe zasady procesu dyplomowania, w tym przygotowania i oceny prac dyplomowych oraz przeprowadzania egzaminu dyplomowego;
 • uwzględnia wnioski z akredytacji zewnętrznych i wewnętrznej ewaluacji i jakości kształcenia.

Rada Dydaktyczna zgodnie z wytycznymi Senatu i URK monitoruje proces kształcenia na jednym lub kilku kierunkach studiów, w szczególności analizuje:

 • przebieg i wyniki rekrutacji;
 • przebieg i wyniki sesji egzaminacyjnej;
 • wyniki ankiet studenckich i hospitacji zajęć;
 • przebieg i wyniki egzaminów dyplomowych;
 • system wsparcia dydaktycznego dla studentów, w szczególności infrastruktury i zasobów bibliotecznych wykorzystywanych w procesie kształcenia;
 • zgodność kompetencji naukowych i dydaktycznych osób prowadzących zajęcia z przypisanymi do zajęć efektami uczenia się;
 • umiędzynarodowienie procesu kształcenia;
 • losy absolwentów;
 • wsparcie działalności uczelnianych organizacji studenckich związanej z kierunkiem studiów.

W zakresie kompetencji Rady Dydaktycznej jest również: opiniowanie liczebności grup do rozliczenia finansowego (zgodnie z regulaminem pracy/ pensum dydaktycznego) i kryteria zwolnień z czesnego za wyniki w nauce lub osiągnięcia naukowe (zgodnie z zarządzeniem Rektora w sprawie zasad pobierania opłat) etc.