Centralną rolę w systemie promowania wysokiej jakości wyników badań odgrywa Sekcja Badań Naukowych. Jest to jednostka administracyjna podległa prodziekanowi ds. nauki dr. hab. Marcinowi Żemigale, prof. UW. Sekcja Badań  przygotowuje i obsługuje Wydział pod kątem ewaluacji; zapewnia pomoc przy aplikowaniu jak i prowadzeniu przez pracowników Wydziału projektów finansowanych ze środków krajowych lub zagranicznych. Do jej głównych zadań należą:

 • pomoc w przygotowywaniu umów (i załączników) na realizację projektów badawczych (MEiN, NCN, NCBR i badania zlecone) oraz współpraca przy opracowywaniu harmonogramu badań i kosztorysów,
 • prowadzenie ewidencji prac badawczych w sposób umożliwiający analizę poniesionych kosztów,
 • zapewnienie pełnego wsparcia administracyjnego i finansowego,
 • rozliczanie kosztów badań,
 • informowanie badaczy o tym, ile przyznanych im środków zostało już wykorzystane,
 • prowadzenia ewidencji środków przeznaczonych na cele naukowe,
 • współtworzenie raportów rocznych i raportów podsumowujących badania,
 • sporządzenie aneksu do bilansu działalności badawczej,
 • czynności administracyjne związane z wyjazdami pracowników na konferencje, sympozja, seminaria, stypendia, zapytania itp.,
 • przygotowywanie danych do raportów z działalności badawczej i kształcenia kadry (na potrzeby takich instytucji jak uczelnie wyższe, MEiN czy Urząd Statystyczny).


Kontakt:

Sekcja Badań Naukowych

pokój: B306


Biuro Obsługi Badań UW

http://bob.uw.edu.pl/

 
Ważne linki:

 
Publikacje:

Projekty NCN

Lista projektów

 • Tytuł: Wpływ otoczenia regulacyjnego na efektywność transmisji impulsu monetarnego poprzez kanał kredytowy
  Kierownik projektu: dr Filip Świtała
  Nr umowy:  2016/23/D/HS4/02987
  Okres realizacji grantu:  25.07.2017-24.07.2021
 • Tytuł: Badania replikacyjne w naukach o zarządzaniu
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Przemysław Hensel
  Nr umowy:  2018/31/B/HS4/00390
  Okres realizacji grantu:  22.07.2019 -21.12.2021
   
 • Tytuł: Wpływ wielozadaniowości, presji czasowej i przeciążenia poznawczego na psychofizjologiczne koszty oraz wyniki pracy
  Kierownik projektu: mgr Krzysztof Nowak
  Nr umowy:  2017/25/B/HS4/02137
  Okres realizacji grantu:  24.01.2018-23.06.2021
 • Tytuł: Recenzowanie w czasach zalewu (overflow), konsekwencje dla zarządzania środkami na badania naukowe
  Kierownik projektu: mgr Katarzyna Kowalczyk
  Nr umowy:  2016/21/N/HS4/00528
  Okres realizacji grantu:  06.04.2017-05.04.2021
 • Tytuł: Wpływ konkurencji w sektorze bankowym na skuteczność antycyklicznej polityki makro ostrożnościowej
  Kierownik projektu: dr hab. Małgorzata Olszak
  Nr umowy:  2016/23/B/HS4/02230
  Okres realizacji grantu:  11.07.2017-10.07.2021
 • Tytuł: Legitymizacja korporacji międzynarodowej: polityczne i społeczne strategie polskich firm w Afryce Subsaharyjskiej
  Kierownik projektu: dr Aleksandra Wąsowska
  Nr umowy:  2018/29/B/HS4/02844
  Okres realizacji grantu:  15.01.2019 – 14.01.2022
 • Tytuł: Wymiana danych pomiędzy przedsiębiorcami w ramach jednolitego rynku cyfrowego UE
  Kierownik projektu: dr hab. Maciej Bernatt
  Nr umowy:  2018/31/B/HS5/01192
  Okres realizacji grantu:  31.10.2019 – 30.10.2022
 • Tytuł: Charakterystyka, warunki i zakres przedsiębiorczości uchodźców na przykładzie Szwecji
  Kierownik projektu: mgr Nina Łazarczyk-Bilal
  Nr umowy:  2018/31/N/HS4/02534
  Okres realizacji grantu:  12.07.2019 – 11.07.2021
 • Tytuł: Strategizowanie rad i komitety strategii: praktyka, praktycy i praxis
  Kierownik projektu: mgr Małgorzata Kuczara
  Nr umowy:  2018/27/N/HS4/02921
  Okres realizacji grantu:  04.09.2018-03.09.2021
 • Tytuł: Intencjonalność organizacyjnych działań rutynowych
  Kierownik projektu: dr hab. Piotr Makowski
  Nr umowy:  2018/29/B/HS4/01824 
  Okres realizacji grantu:  03.04.2019-31.03.2022
 • Tytuł: Redystrybucyjne skutki kryzysów finansowych i dofinansowania banków
  Kierownik projektu: dr Piotr Żoch
  Nr umowy:  2019/35/N/HS4/02189
  Okres realizacji grantu:  03.07.2020-02.07.2023
 • Tytuł: Determinanty wpływu polityki makroostrożnościowej na wyniki działalności banków w Europejskim Obszarze Gospodarczym
  Kierownik projektu: dr hab. Małgorzata Olszak
  Nr umowy:  2019/35/B/HS4/02471
  Okres realizacji grantu:  14.07.2020-13.07.2024
 • Tytuł: Równość w realizacji aspiracji
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Joanna Tyrowicz
  Nr umowy:  2019/34/H/HS4/00481
  Okres realizacji grantu:  02.10.2020-01.10.2023
 • Tytuł: Normy społeczne i zachowania ekonomiczne: Analiza przyczynowości na przykładzie
  aktywności kobiet na rynku pracy
  Kierownik projektu: mgr Mudassira Sarfraz
  Nr umowy:  2020/37/N/HS4/02379
  Okres realizacji grantu:  15.01.2021-14.01.2024
 • Tytuł: Przywództwo promujące zdrowie: Uwarunkowania, praktyka, skutki
  Kierownik projektu: dr Julita Majczyk
  Nr umowy: 2022/47/D/HS4/02208
  Okres realizacji grantu: 27.06.2023 -26.06.2025

Wybrane, zrealizowane projekty

 • Tytuł: Dostępność transportu publicznego a ceny okolicznych nieruchomości: analiza I linii Metra Warszawskiego
  Kierownik projektu: mgr Marcin Torzewski
  Nr umowy:  2016/21/N/HS4/00080
  Okres realizacji grantu:  04.04.2017-03.01.2021
 • Tytuł: Zasada zaspokajania bytowych i socjalnych potrzeb pracownika w zakładowych źródłach prawa pracy w odniesieniu do rodzicielstwa
  Kierownik projektu: dr hab. Krzysztof Walczak
  Nr umowy:  UMO – 2017/25/B/HS5/00940
  Okres realizacji grantu:  25.01.2018-24.01.2021
 • Tytuł: Transformacja systemowa w Europie Środkowo-Wschodniej: archiwum historii mówionej. Przeprowadzenie wywiadów pilotażowych
  Kierownik projektu: dr Aleksandra Wąsowska
  Nr umowy:  2018/02/X/HS4/02559
  Okres realizacji grantu:  14.02.2019-13.02.2020
 • Tytuł: Przedsiębiorczość imigrantów z Dalekiego Wschodu w Polsce
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Beata Glinka
  Nr umowy:  2016/21/B/HS4/00767
  Okres realizacji grantu:  14.04.2017 -13.10.2020
 • Tytuł: Managing human talent in coworking environments  
  Źródło finansowania: Fundusz Wyszehradzki Kierownik polskiej części projektu: dr Marzena Starnawska
  Okres realizacji:  01.10.2019-14.10.2020