• Polski
 • English

Opis 

Forma studiów: stacjonarne (dzienne)
Czas trwania: 4 lata (8 semestrów)
Limit miejsc: Studia stacjonarne: 24
Język: Angielski

Studia doktoranckie: “Wielokulturowe zarządzanie w erze globalizacji”, finansowane z grantu NCBiR, bezpłatne, prowadzone w języku angielskim. W trakcie studiów doktoranci realizują program, którego następstwem jest zdobycie interdyscyplinarnego przygotowania do dalszej pracy naukowej i dydaktycznej.

Obszary badawcze

Studenci będą pracowali w jednym z trzech zespołów badawczych:

 • Zarządzanie w kulturowym kontekście (dr hab. Przemysław Hensel, prof. UW, prof. dr hab. Beata Glinka)
 • Zarządzanie potencjałem ludzkim w erze globalizacji (prof. dr hab. Grażyna Wieczorkowska-Wierzbińska)
 • Analiza porównawcza problemów zarządzania finansami na poziomie mikro i makro w różnych krajach/kulturach (dr hab. Marta Postuła, dr hab. Renata Karkowska)

Udział w jednym z tych trzech seminariów nie wyklucza, że rozprawa doktorska będzie pisana pod kierunkiem innego pracownika naukowego.

Niektórzy twierdzą, że „Wykształcenie to nic innego jak podnoszenie estetyki wnętrza”,  jednak badania prowadzone w USA pokazują, że każdy kolejny szczebel wykształcenia przekłada się na istotny wzrost wynagrodzenia i pozycji społecznej. Absolwenci naszych studiów jako swoje zyski wymieniają także „rozwój umiejętności krytycznego myślenia umożliwiający oddzielenie faktów od mitów; rozwój w interesującej ich dziedzinie pod okiem najlepszych specjalistów, stanie się częścią  networkingu łączącego świat biznesu i nauki”.

Studia 3. stopnia, na które zapraszamy, mają inny charakter niż studia magisterskie.

Doktoranci, traktowani jako młodsi koledzy i koleżanki akademików, są wprowadzani w tajniki stosowania metody naukowej do rozwiązywania ważnych problemów społecznych.

Na studiach doktoranckich WZ, oprócz standardowego programu, doktoranci wybierają zespoły badawcze, w których chcą pracować nad rozprawą doktorską. Kandydaci na stacjonarne studia doktoranckie proszeni są o kontakt z wybranym potencjalnym opiekunem naukowym, przed złożeniem dokumentów. Ten wybór może być oczywiście zmieniony w czasie pierwszego roku studiów.

Sylwetka doktoranta 

Efekty kształcenia osiągane w wyniku realizacji programu studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania UW
w zakresie wiedzy: 
 • zna światowy dorobek naukowy z zakresu wybranej dyscypliny (nauki o nauki o zarządzaniu, ekonomia, finanse) oraz wynikające z niego implikacje dla praktyki;
 • posiada szczegółową wiedzę teoretyczną dotyczącą obszaru prowadzonych badań opartą na publikacjach naukowych poświęconych najnowszym osiągnięciom nauki w tym obszarze;
 • posiada podstawową wiedzę obejmującą metodykę prowadzenia badań naukowych oraz prawny i etyczny kontekst działalności naukowej;
 • potrafi zidentyfikować pytania badawcze wynikające z zapotrzebowania zgłaszanych przez praktyków zarządzania, ekonomistów i finansistów;
 • posiada podstawową wiedzę dotyczącą przygotowywania publikacji naukowych i prezentowania wyników badań;
 • posiada podstawową wiedzę w zakresie metod i technik procesu dydaktycznego;
 • posiada podstawową wiedzę w zakresie pozyskiwania, prowadzenia i zarządzania projektami badawczymi z uwzględnieniem aspektów finansowych i prawnych tych projektów;
 • posiada podstawową wiedzę w zakresie transferu technologii i komercjalizacji wyników badań z uwzględnieniem aspektu ochrony własności intelektualnej;
w zakresie umiejętności: 
 • potrafi skutecznie poszukiwać najnowszych informacji naukowych z różnych źródeł, dokonywać ich selekcji, interpretacji oraz syntezy;
 • potrafi krytycznie ocenić rezultaty badań oraz ich wkład w rozwój wybranej dyscypliny (nauki o zarządzaniu, ekonomia, finanse) oraz określić przydatność i możliwość wykorzystania osiągnięć teoretycznych w praktyce;
 • potrafi praktycznie stosować i doskonalić metody badawcze właściwe dla wybranej dyscypliny (nauki o zarządzaniu, ekonomia, finanse);
 • potrafi dostrzegać, formułować i rozwiązywać problemy naukowe w wybranej dyscyplinie (nauki o zarządzaniu, ekonomia, finanse), w tym podejmować wyzwania badawcze prowadzące do tworzenia innowacyjnych rozwiązań;
 • potrafi napisać dobrze udokumentowane opracowanie, którego poziom spełnia kryteria publikacji w najwyżej cenionych czasopismach naukowych w wybranej dyscyplinie (nauki o zarządzaniu, ekonomia, finanse);
 • potrafi poprawnie metodologicznie zaplanować i zrealizować własny projekt badawczy, także dotyczący zagadnień interdyscyplinarnych;
 • potrafi uczestniczyć w wymianie doświadczeń i idei, także w środowisku międzynarodowym (posługując się sprawnie co najmniej jednym językiem obcym – uznając język angielski jako podstawowy język wymiany naukowej) reprezentującym różne dziedziny;
 • potrafi zaprezentować w sposób zrozumiały swoje pomysły i wyniki używając właściwych argumentów w dyskusji naukowej;
 • potrafi stosować nowoczesne metody i techniki prowadzenia zajęć dydaktycznych w sposób metodyczny;
 • potrafi upowszechniać wyniki prac badawczych i w miarę możności transferować je do sfery gospodarczej i społecznej;
 • potrafi samodzielnie planować własny rozwój oraz inspirować rozwój innych osób.
w zakresie kompetencji społecznych: 
 • wykazuje krytyczne podejście do wyników własnej pracy twórczej i ich wpływu na rozwój dyscypliny, rozumiejąc potrzebę ciągłego podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych;
 • ma świadomość ważkości profesjonalnego zachowania i etycznej postawy w kreowaniu etosu środowiska naukowego i zawodowego;
 • myśli i działa w sposób niezależny, twórczy i przedsiębiorczy, wykazuje inicjatywę w tworzeniu nowych idei i nowatorskich rozwiązań, dąży do odkrywania nowych metod badań naukowych;
 • angażuje się w najwyższej jakości kształcenie specjalistów wybranej dyscypliny (nauki o zarządzaniu, ekonomia, finanse) oraz inne działania sprzyjające rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego ceniącego rolę nauki;
 • przejawia chęć do upowszechniania wiedzy w społeczeństwie, m.in. poprzez środki masowego przekazu i współpracę ze szkolnictwem powszechnym w zakresie wyjaśniania osiągnięć nauki i techniki, w sposób powszechnie zrozumiały, z wykorzystaniem różnych punktów widzenia.

Działania prowadzące do uzyskania wyspecyfikowanych efektów kształcenia

Określone efekty kształcenia powinny być osiągnięte w wyniku realizacji częściowo zindywidualizowanego programu studiów, obejmującego:

 • pracę naukową prowadzoną pod kierunkiem opiekuna naukowego, zmierzającą do realizacji celów badawczych, a następnie uzyskania stopnia naukowego doktora;
 • aktywny udział w zajęciach o charakterze podstawowym dla dziedziny nauk ekonomicznych, o wysokim stopniu zaawansowania;
 • aktywny udział w zajęciach związanych z wybraną dyscypliną (nauki o zarządzaniu, ekonomia, finanse) o wysokim stopniu zaawansowania i prezentujących najnowsze osiągnięcia nauki;
 • aktywny udział w zajęciach budujących ogólne umiejętności zawodowe z uwzględnieniem umiejętności prowadzenia badań;
 • aktywny udział w zajęciach budujących ogólne umiejętności komunikacyjne ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych;
 • praktyki dydaktyczne;
 • aktywne uczestnictwo w życiu wspólnoty akademickiej krajowej i międzynarodowej;
 • wypełnienie wymagań związanych z przeprowadzeniem przewodu doktorskiego.

Sposoby oceny uzyskanych efektów
 • Ocena opiekuna naukowego (promotora) w zakresie zadań szczegółowych;
 • Zaliczenia z zajęć obligatoryjnych;
 • Zaliczenia z zajęć fakultatywnych rozwijających umiejętności dydaktyczne i zawodowe;
 • Egzaminy doktorskie;
 • Ocena roczna opiekuna naukowego (promotora);
 • Opinie recenzentów publikacji, wniosków grantowych, aplikacji konferencyjnych autorstwa doktoranta;
 • Ocena roczna kierownika studiów doktoranckich.

Program 

Program studiów doktoranckich można scharakteryzować w 7 punktach:

 • Główny ciężar kształcenia w przygotowanym programie spoczywa na seminariach doktoranckich i zajęciach rozwijających warsztat metodologiczny doktoranta.
 • W programie położono nacisk na odchodzenie od formuły tradycyjnych wykładów – wszystkie zajęcia będą wymagać aktywności doktorantów (elementy wykładowe nie powinny przekraczać 50% czasu). Doktoranci będą mieli  możliwość zdalnego uczestnictwa w zajęciach.
 • Łączny wymiar zajęć obowiązkowych, fakultatywnych i praktyk zawodowych, objętych programem studiów doktoranckich, umożliwia doktorantowi zdobycie 45 punktów ECTS.
 • Wymiar zajęć fakultatywnych wynosi 90 godzin (6 ECTS), przy czym doktorant może wybierać wśród zajęć rozwijających umiejętności zawodowe lub dydaktyczne (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych).
 • Doktoranci na pierwszym roku obowiązkowo uczestniczą w zajęciach „Dydaktyka szkoły wyższej” prowadzonych przez Wydział Pedagogiczny (15h, 5 ECTS).
 • W programie uwzględnione są praktyki dydaktyczne, w wymiarze co najmniej 30 godzin.
 • Efekty kształcenia osiągane w wyniku realizacji programu studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania UW zgodne z charakterystykami I stopnia (uniwersalnymi) i II stopnia (specyficznymi) Polskiej Ramy Kwalifikacji  (poziom 8)

Szczegółowy program studiów

 

Program Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na ścieżce angielskiej współfinansowanych przez grant POWR.03.02.00-IP.08.00-DOK/16 „Zarządzanie wielokulturowe w erze globalizacji”

Semestr

Przedmiot 

Seminarium z elementami wykładowymi

ECTS

1

Seminarium doktoranckie

18 2

1

Analiza badań ilościowych

15

2

1

Metodyka pracy naukowej   (korzystanie z baz danych + prawo autorskie)

15

1

1

Wykłady kierunkowe: ekonomia 1 lub finanse1

15

1

1

Wykłady kierunkowe : zarządzanie1

15

1

2

Seminarium doktoranckie

18

2

2

Wykłady kierunkowe: ekonomia 2 lub finanse2

15

1

2

Wykłady kierunkowe: zarządzanie 2

15

2

2

Dydaktyka szkoły wyższej

15

5

2

Analiza badań jakościowych

15

2

2

zajęcia fakultatywne

15

1

2

Praktyka dydaktyczna

30

1

Ogółem na 1 roku:

201

21

3

Seminarium doktoranckie

18

2

3

Metody badania wpływu uwarunkowań kulturowych

15

2

3

zajęcia fakultatywne

15

1

4

Seminarium doktoranckie

18

2

4

Zajęcia fakultatywne

15

1

4

Praktyka dydaktyczna

30

1

Ogółem na 2 roku

111

9

5

Seminarium doktoranckie

18

2

5

Zajęcia fakultatywne

15

1

6

Seminarium doktoranckie

18

2

6

zajęcia fakultatywne

15

1

6

Praktyka dydaktyczna

30

1

Ogółem na 3 roku

96

7

7

Seminarium doktoranckie

15

3

7

zajęcia fakultatywne

15

1

8

Seminarium doktoranckie

15

3

8

Praktyka dydaktyczna

30

1

Ogółem na 4 roku

75

8

RAZEM

483

45

Ogłoszenia

Rekrutacja 

Rekrutacja odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej oraz oceny dokumentów. Niezbędny jest zapis w systemie IRK.

Opis postępowania rekrutacyjnego:

 • Krok 1: WSTĘPNA AKCEPTACJA

Należy skontaktować się i zostać zaakceptowanym przez jednego z samodzielnych pracowników naukowych prowadzących jedno z 3 seminariów doktoranckich w języku angielskim (lista powyżej – sekcja „Obszary badawcze”).

Wybranemu Opiekunowi Naukowemu należy przedstawić CV i podać dwa nazwiska osób mogących rekomendować kandydata. W przypadku, gdy rekomendujący jest spoza Wydziału Zarządzania – proszę podać: kim rekomendujący jest, na jakiej podstawie może rekomendować (promotor, wspólne badania, etc…), telefon, adres e-mail.

 • Krok 2: REJESTRACJA w IRK

Zarejestrowanie się w systemie IRK : irk.oferta.uw.edu.pl

 • Krok 3: ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się wartość punktową, przypisaną poszczególnym elementom oceny Kandydata. Kandydaci przyjmowani są wg. stworzonej na podstawie punktów listy rankingowej, pod warunkiem osiągnięcia co najmniej 80% punktów:

 

Lp. Elementy oceny Punkty
1. Zgodność zainteresowań naukowych Kandydata z profilem seminarium doktoranckiego 30
2. Aktywność naukowa i publikacyjna kandydata 10
3.

 

Wyniki rozmowy kwalifikacyjnej z Kandydatem, sprawdzającej sprawność intelektualną w odpowiadaniu na pytania, motywację poznawczą, orientację kandydata w literaturze naukowej, badaniach naukowych… 30
4. Znajomość języka angielskiego 10
5. Rekomendacje (zbierane od wskazanych przez kandydata osób bezpośrednio przez Komisję Rekrutacyjną) 20