• Polski
 • English

Rekrutacja 

Rekrutacja na wyjazdy w ramach umów bilateralnych w roku 2023/2024

LISTA aktywnych umów bilateralnych

Deadline przesłania dokumentów:

Adres, na który należy przesłać komplet dokumentów: m.wyka@uw.edu.pl (pan Michał Wyka)

Ewentualne pytania proszę kierować na adres: outgoing@wz.uw.edu.pl

Wymagane dokumenty:

 • CV w języku polskim
 • List motywacyjny w języku angielskim
 • średnia za rok ……….. (semestr zimowy i letni) oraz informacja o posiadanych warunkach (zaświadczenie wystawiane przez dziekanat, koniecznie z pieczątką)
 • oświadczenie o wyborze uczelni
 • oświadczenie o znajomości regulaminu
 • zaświadczenie o znajomości języka angielskiego (dowolna forma: certyfikaty, lektoraty, egzaminy, zaświadczenia z kursów, itp. Formularz z naszej strony NIE musi być wykorzystamy)
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Formularze są dostępne tutaj.

Dodatkowe dokumenty (można przedstawić maksymalnie dwa):

 • Oficjalny certyfikat języka angielskiego (TOEFL, IELTS, certyfikaty British Council) (max 1 punkt)
 • List rekomendacyjny od pracodawcy/wykładowcy/samorządu studenckiego (max 1 punkt)

Ocena dokumentów jest przeprowadzona w następujący sposób:

 • Średnia x 2 + punkty przyznane za dodatkowe dokumenty (maksymalny wynik to 12)

Rekrutacja – ogólne informacje

Rekrutacja na wyjazdy w ramach umów bilateralnych na Wydziale Zarządzania UW  jest przeprowadzana raz w roku (na wszystkie wyjazdy: te w semestrze zimowym, letnim i całoroczne) i odbywa się na przestrzeni lutego i marca.

W zależności od liczby kandydatów rekrutacja odbywa się w jednym (złożenie dokumentów) lub w dwóch etapach (złożeniem dokumentów i rozmowa po angielsku).

Poniżej znajdują się przydatne informacje dotyczące rekrutacji:

Przed przystąpieniem do rekrutacji:

 • Studia za granicą to niezwykła przygoda, ale należy się do niej odpowiednio przygotować: zarówno pod względem informacyjnym, jak i finansowym.
 • Umowy bilateralne gwarantują brak opłat za studia, ale zazwyczaj nic więcej, co oznacza, że konieczne będzie posiadanie dodatkowych środków – w ilości zależnej od planów własnych i temperamentu 🙂
 • Zapoznaj się z listą umów podpisanych przez WZ UW (dostępną tutaj lub w: Rekrutacja>Lista umów).
 • Każda uczelnia jest jak „państwo w państwie” i rządzi się swoimi prawami. Dlatego konieczne jest zebranie szczegółowych informacji, m.in. o: datach rozpoczęcia i zakończenia semestrów (mogą być diametralnie różne od tych na UW), dostępności akademików, języku w jakim odbywają się zajęcia, wymaganych dokumentach (zakwalifikowanie na WZ nie jest końcem, lecz początkiem tej pięknej drogi – zazwyczaj trzeba jeszcze przekazać dokumenty do uczelni zagranicznej lub zarejestrować się online), etc.
 • Poszukiwania powyższych informacji należy rozpocząć na stronach poszczególnych uczelni zagranicznych. My szczególnie polecamy krótkie ankiety wypełniane przez naszych wuzetowych studentów po powrocie ze stypendium – pytamy w nich o języki, koszty, formalności, opinie i prosimy o zostawienie adresu mailowego w razie zgody na kontakt. Jest to bezcenne źródło informacji! J Ankiety te dostępne są w pokoju C218, w godzinach 9-16, od poniedziałku do piątku – można je czytać na miejscu, można je zabrać na korytarz…
 • Koniecznie zapoznaj się z regulaminem postępowania rekrutacyjnego (tutaj lub w: Ogólne informacje).
 • Podejmij przemyślaną decyzję – w ten sposób zwiększysz swoje szanse na udany wyjazd i super przygodę!

W trakcie rekrutacji:

 • Koniecznie zapoznaj się z terminarzem rekrutacji, kryteriami i listą wymaganych dokumentów!
 • Kluczową kwestią jest dostarczenie kompletu dokumentów w wymaganej formie, we wskazanym miejscu i właściwym czasie. Aplikacje niekompletne nie są rozpatrywane. Nie ma możliwości dostarczenia żadnych dokumentów po terminie.
 • Zadbaj o podanie aktualnych danych – imię i nazwisko (to raczej nie sprawia problemu), ale także adres mailowy i numer telefonu.
 • Wąskim gardłem jest uzyskanie zaświadczenia o wysokości średniej, ponieważ musi ją wyliczyć i potwierdzić dziekanat. Dlatego nie warto z tym czekać na ostatnią chwilę – można się po nią zgłosić nawet przed ogłoszeniem o rozpoczęciu rekrutacji – średnia wyliczana jest za poprzedni rok akademicki (lub dwa ostatnie zakończone semestry w przypadku, gdy ktoś był na urlopie dziekańskim), więc od października nic się już w tym obszarze nie zmienia 🙂

Sytuacja może być bardziej skomplikowana w przypadku osób, które ukończyły studia licencjackie na wydziale innym niż WZ – należy się wtedy skontaktować z „tamtym” dziekanatem i wydobyć stosowne zaświadczenie.

Komisja nie wylicza średnich na podstawie transkryptów ani suplementów.

Pamiętaj, że to być średnia za 2 ostatnie semestry, a nie z całego toku studiów.

Po ogłoszeniu wyników:

 • Sprawdź ogłoszenia na stronie WZ – zarówno wstępna lista zakwalifikowanych osób, jak i jej ostateczna wersja pojawiają się natychmiast po zakończeniu posiedzenia komisji rekrutacyjnej.
 • Po zgłoszeniu Twojej kandydatury uczelni zagranicznej możesz się kontaktować z tamtejszym koordynatorem – nie rób tego wcześniej, bo uczelnia nie wie jeszcze kim jesteś J Upewnij się co do wymaganych dokumentów i terminów i działaj!
 • Jeśli w ostatniej chwili zmienisz zdanie i nie chcesz nigdzie jechać – zgłoś to jak najszybciej koordynatorowi.

Lista umów bilateralnych

Poniżej znajduje się lista umów bilateralnych zawartych przez Wydział Zarządzania UW.

W przypadku tych umów studenci nie otrzymują żadnego dofinansowania, ale są zwolnieni z kosztów studiów (tuition).

Studenci WZ UW mogą także aplikować w ramach umów ogólnouniwersyteckich:

http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-partnerskie

Studia - krok po kroku 

Przed wyjazdem za granicę

1. Rejestracja w uczelni zagranicznej

Na stronie internetowej uczelni, do której się wybierasz, sprawdź:

 • terminy składania i rodzaj dokumentów / formularzy zgłoszeniowych lub rejestracji on-line; program studiów, system ECTS, dostępność akademików, dane osób kontaktowych, mapki i praktyczne rady dla studentów zagranicznych, kalendarz roku akademickiego, program przygotowawczy itp. Zwróć szczególną uwagę na termin rejestracji on-line i / lub termin przesłania dokumentów.
 • czy uczelnia wymaga potwierdzenia znajomości języka obcego.
 • Uczelnie mogą wymagać od studenta rejestracji on-line lub/i przesłania właściwie podpisanych i opieczętowanych dokumentów „papierowych”.

Uwaga! Czytaj uważnie wszystkie instrukcje!

2. Twój program studiów za granicą

Po otrzymaniu nominacji na wyjazd zgłoś się do koordynatora w celu utworzenia porozumienia o programie zajęć w USOSie (e-Learning Agreement/eLA). Przed wyjazdem za granicę uzupełnij eLA wg tej instrukcji. Pamiętaj o uzyskaniu akceptacji wybranych przedmiotów ze strony koordynatora.

3. Potrzebne dokumenty i informacje

Niektóre uczelnie zagraniczne mogą zażądać przesłania przed przyjazdem wykazu zaliczeń (czyli Transcript of Records – TR; w USOS – Karta przebiegu studiów), by ocenić Twoją wiedzę i kompetencje oraz lepiej zorganizować Twój pobyt.

Wykaz zaliczeń wydrukowany z systemu USOS w języku angielskim otrzymasz w dziekanacie.

Uwaga!

 • Wszystkie dokumenty wymagane przez uczelnię zagraniczną, wysyłasz sam(a).
 • Samodzielnie organizujesz zakwaterowanie.
 • Wypełniaj dokładnie i czytelnie dokumenty, składaj je w terminie, a unikniesz wielu kłopotów.
 • Uwaga! Zawsze zachowuj kopie, skany, maile tego, co wysyłasz.
 • Podawaj aktualne dane kontaktowe.

4. Rezygnacja z wyjazdu

Wykaż się poczuciem odpowiedzialności. Jeżeli z ważnych powodów rezygnujesz z wyjazdu, poinformuj o tym koordynatora ds wymiany zagraniczej na WZ oraz osobę kontaktową na uczelni partnerskiej.
Uwaga! Upewnij się, że nie grozi Ci obciążenie kosztami, np. z tytułu rezerwacji miejsca w akademiku.

5. Ubezpieczenie

Jeżeli wyjeżdżasz do uczelni kraju członkowskiego UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub do Szwajcarii, musisz mieć Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Kartę wystawia wojewódzki oddział Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) na Twój wniosek. Formularz znajdziesz tu: http://www.nfz.gov.pl/ue.

Uwaga!
Sprawdź do czego Karta Cię upoważnia i co z nią zrobić po przyjeździe do kraju, w którym będziesz studiował.

Uwaga! Upewnij się, że jesteś ubezpieczony w NFZ (czyli, że są za Ciebie odprowadzane składki).
Zaświadczenie w języku polskim dla NFZ otrzymasz na WZ w pokoju C218.

Jeżeli wyjeżdżasz do Turcji, musisz wykupić właściwe ubezpieczenie w wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym lub w firmie wyłonionej przez UW w postępowaniu przetargowym.
Oprócz EKUZ dotyczącej ubezpieczenia zdrowotnego, wykup ubezpieczenie w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym oferującym ubezpieczenia zagraniczne lub w firmie wyłonionej przez UW w postępowaniu przetargowym. Więcej na:

http://www.uw.edu.pl/strony/pracownik/kl_info.pdf).
Pomyśl o ubezpieczeniu się na wypadek kradzieży (np. laptopa).

6. Legalizacja pobytu

Sprawdź na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych http://www.msz.gov.pl, jakie dokumenty będą Ci potrzebne. W razie wątpliwości zapytaj o szczegóły uczelnię, do której się wybierasz.

10. Wiza

Sprawdź na stronie uczelni zagranicznej, jakich formalności musisz dopełnić, aby uzyskać wizę i zalegalizować swój pobyt. Zrób to jak najszybciej, czas oczekiwania na wizę może być stosunkowo długi. Wszelkich formalności z tym związanych musisz dopełnić samodzielnie.

Podczas pobytu za granicą

1. Po przyjeździe do uczelni zagranicznej
Zalegalizuj swój pobyt (np. w urzędzie ds. cudzoziemców lub najbliższym komisariacie policji). Weź dowód osobisty lub paszport i kilka zdjęć. Możesz być poproszony o przedstawienie dodatkowych dokumentów (np. zaświadczenia o immatrykulacji, zaświadczenia z UW, ubezpieczenia), czy o wykazanie się posiadaniem wystarczających środków finansowych (każde państwo indywidualnie określa sumę, która zostanie uznana za wystarczającą do utrzymania bez korzystania z pomocy opieki społecznej; zazwyczaj jest to kwota odpowiadająca minimum socjalnemu).

2. Masz problem?
Nie jesteś sam! Zgłoś:

 • koordynatorowi wymiany zagranicznej w uczelni zagranicznej,
 • osobom odpowiedzialnym za studentów w tamtejszym biurze lub współpracy z zagranicą,
 • swojemu wydziałowemu koordynatorowi ds. mobilności UW.

Na stronie MSZ znajdziesz praktyczny przewodnik „Polak za granicą” (http://poradnik.poland.gov.pl) oraz dane teleadresowe polskich placówek za granicą.

3. Zmiany w realizowanym programie zajęć
Wszelkie zmiany w realizowanym programie zajęć należy skonsultować z koordynatorem ds wymiany i uzyskać ich akceptację. Zmiany wprowadza się do prozumienia o programie zajęć w USOSie (e-Learning Agreement/eLA).

4. Zatwierdzenie programu zajęć

Pamiętaj, że program zajęć musi być zaakceptowany przez uczelnię zagraniczną – eLA w wersji ostatecznej (tożsamej z otrzymywanym po zakończeniu studiów transkryptem ocen) musi zostać podpisane przez koordynatora zagranicznego w ciągu 1 miesiąca od rozpoczęcia wymiany.

Po powrocie (rozliczenie)

Krok 1
Wypełnij Kartę zaliczeń (pobierz kartę) – NIE WPISUJESZ liczby godzin, punktów ECTS, oceny lokalnej, oceny ECTS ani oceny WZ UW. W karcie nie zamieszcza się przedmiotów niezaliczonych. Proszę nie wypełniać formularza pismem odręcznym, tylko całość uzupełnić na komputerze.

Wypełnij ankietę (pobierz formularz) – jest ona świetnym źródłem informacji dla studentów wyjeżdżających w kolejnym roku :-).

Komplet 4 dokumentów (ToR, eLA, karta zaliczeń i ankietka) wyślij do koordynatora na adres: outgoing@wz.uw.edu.pl;

Krok 2
Koordynator przeliczy stopnie, które uzyskałeś w uczelni zagranicznej na skalę obowiązującą  w UW;

Krok 3
Koordynator udostępni możliwość dokonywania korekty w Twoim  e-LA, co umożliwi Ci dostęp do wcześniej zaakceptowanego LA, dopisanie ocen i ewentualną korekty punktów ECTS.

Krok 4
Wpisz przeliczone stopnie do e-LA przez USOS-web (przy każdym przedmiocie należy wybrać opcję „edytuj”, następnie wpisać ocenę, liczbę godzin przedmiotu – jak na karcie zaliczeń – i obok ponownie ocenę). Wprowadzić należy oceny polskie.

Krok 5
Skontaktuj się ponownie z koordynatorem (mailowo), który zweryfikuje wprowadzone oceny. Podpisaną kartę zaliczeń odbierzesz z C218.

Krok 6
Następnie kartę zaliczeń podpisaną przez koordynatora musisz zanieść do dziekanatu/sekretariatu, gdzie odpowiednia osoba sprawdzi poprawność wpisanych punktów i ocen, a następnie zaznaczy („ustawi flagę”) w systemie USOS przy każdym przedmiocie  realizowanym w  uczelni zagranicznej jako przedmiot  „zaliczony”.

Krok 7
Po uzyskaniu ocen z przedmiotów uzupełniających różnice programowe (jeśli takie były w Twoim przypadku) zostaniesz ostatecznie rozliczony z etapu studiów odbytego w uczelni zagranicznej.

Minima ECTS/Wybór przedmiotów

 1. W przypadku braku możliwości przeliczenia punktów uzyskanych za zaliczone przedmioty na ECTSy należy zaliczyć minimum 4 przedmioty (związane z kierunkiem studiów, tj. zarządzaniem lub zarządzaniem finansami i rachunkowością). Jeśli uczelnia pozwoli, to można zapisać się także na języki/przedmioty pozakierunkowe – ale tylko jako nadwyżka ponad 4 przedmioty kierunkowe.
 2. Nie jest wymagana pełna ekwiwalentność przedmiotów realizowanych za granicą z tymi, które są z programie studiów WZ, ale kursy nie mogą się powtarzać w toku studiów.
 3. Jeśli możliwe jest przeliczenie uzyskanych punktów na ECTS obowiązują zasady analogiczne do erasmusowych:

Zgodnie z założeniami dotyczącymi wymiany , student musi uzyskać 30 ECTS semestralnie.
Poniżej przedstawione są wytyczne odnośnie liczby punktów ECTS, jakie należy zrealizować podczas wyjazdu na uczelnię zagraniczną (uwzględniają one seminaria i prace dyplomowe, które zostały odliczone od nominalnych 30 punktów).

Studentów wyjeżdżających na częściowe studia zagraniczne na poziomie licencjackim obowiązują następujące minima punktowe:

Studia I stopnia (licencjackie):

semestr 5 – 27 ECTS

semestr 6 – 21 ECTS

Studentów wyjeżdżających na częściowe studia zagraniczne na poziomie magisterskim obowiązują następujące minima punktowe:

semestr 1 – 30 ECTS

semestr 2 – 30 ECTS

semestr 3 – 27 ECTS

semestr 4 – 21 ECTS

MINIMALNA liczba punktów, jaką należy uzyskać to 20 ECTS i liczba ta nie może być zmniejszona nawet w przypadku zaliczenia awansem przedmiotów na Wydziale Zarządzania. Jest to warunek uczestnictwa w wymianie.

W trakcie semestru student może uzyskać maksymalnie 5 ECTS za przedmioty językowe (i pochodne) i przedmioty niezwiązane z zarządzaniem.
Objaśnienie:
Jeśli przedmioty językowe lub pozakierunkowe przekraczają ten limit, to koordynator wymiany dokonuje ich redukcji w LA, np.

– kurs językowy ma 6 ECTS – koordynator „obcina” liczbę ECTS do 5.

– student chce chodzić na 3 kursy językowe, które łącznie są warte 9 ECTS w semestrze – super, niech chodzi, ale łącznie otrzyma za nie 5 ECTS. 🙂

W skrócie: nie ma ograniczenia na liczbę zajęć językowych i pozakierunkowych (o ile zgadza się na to uczelnia zagraniczna), ale jest nałożone ograniczenie na to, ile ze zdobytych w ten sposób ECTS będzie uznane a konto zaliczenia semestru.

Ogłoszenia

Druga tura ogólnouniwersyteckiej kwalifikacji, Program Edukacja, Halden, Norwegia

Szanowni Państwo,

Biuro Współpracy z Zagranicą ogłosiło drugą turę ogólnouniwersyteckiej kwalifikacji na częściowe studia w ramach Programu Edukacja do Østfold University College (Halden, Norwegia, N HALDEN02) – wszystkie dziedziny

Termin zgłoszeń: do 10 października 2022

Liczba stypendiów: 3

Wysokość stypendium: 1200 EUR/miesiąc + ryczałt na koszty podróży 275 EUR. Stypendium jest płatne w złotówkach PLN

Informacje o Programie Edukacja: https://education.org.pl/

Szczegóły i zasady kwalifikacji: na stronie BWZ

Stypendium w Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Gruzja

Szanowni Państwo,

gruzińska uczelnia, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (TSU) oferuje możliwość wyjazdu oraz stypendium wraz z zakwaterowaniem – zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie:

Termin zgłoszeń: do 4 listopada 2022

Termin pobytu: semestr letni 2022/2023

Okres pobytu: 1 semestr

Dla kogo: studenci studiów licencjackich (od II roku) i magisterskich

Liczba stypendiów: 1

Warunki finansowe:

Zwolnienie z opłat za studia na uczelni przyjmującej, nieodpłatne zakwaterowanie oraz stypendium.
Koszty podróży, ubezpieczenia, materiałów naukowych, pokrywa student.

Więcej informacji: na stronie BWZ

Blended Intensive Program - Summer School, Słowacja

Szanowni Państwo,
nasza partnerska uczelnia, Comenius University w Bratysławie zaprasza Was do wzięcia udziału w swojej wyjątkowej Szkole Letniej o tematyce „GAME THEORY AS A MARKETING TOOL”:

Termin zgłoszeń: do 31 maja 2022

Adres zgłoszeń: mwyka@wz.uw.edu.pl

Kiedy: 1 etap w Bratysławie 25-29 lipca, 2 etap online 1-5 sierpnia

Finanse: 1 etap możliwość dofinansowania 70 EUR/dzień, 2 etap bezpłatny

Strona wydarzenia: TUTAJ

Stypendium na letni kurs języka francuskiego na Uniwersytecie w Caen

Poziomy i programy kursów:

Program kursu
27 czerwca – 15 lipca 2022 r. – kurs 3 tygodniowy, Langue et Culture- poziom A2 i wyższe

Wymagane dokumenty:
w języku polskim

 1. pozwolenie na wyjazd dla studenta
 2. pismo kandydata uzasadniające potrzebę wyjazdu oraz wskazujące wybór jednego z dwóch kursów
 3. potwierdzona średnia ocen z całego przebiegu studiów
 4. certyfikat znajomości j. francuskiego na poziomie A2 lub wyższym lub zaświadczenie o poziomie znajomości języka od lektora j. francuskiego

w języku francuskim
pismo kandydata uzasadniające potrzebę wyjazdu

Termin przesyłania wniosków do BWZ:
11.04.2022 r. – wnioski o uczestnictwo w kursie 13-24 czerwca 2022 r.

Przedłużony do 08.05.2022 r.- wnioski o uczestnictwo w kursie 27 czerwca –15 lipca 2022 r.
Dokumenty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:
Dokumenty (zaszyfrowany plik ze wszystkimi wymaganymi dokumentami) proszę składać w formie elektronicznej na adres koordynatora wymiany.

Osoba kontaktowa w BWZ UW:
Monika Dąbrowska, monika.dabrowska@adm.uw.edu.pl, tel. 22 55 24 009

Warunki wymiany (jeżeli dotyczy) – tj. wysokość stypendium, zakwaterowanie, itp.:
– bezpłatny kurs językowy
– bezpłatne zakwaterowanie
– dodatek na wyżywienie

Stypendium nie obejmuje uczestnictwa w programie kulturalnym.

W związku z występowaniem na świecie koronawirusa SARS-Cov-2 istnieje ryzyko odwołania kursu lub zmiany formuły na zdalną. Podejmując decyzję o wyjeździe należy liczyć się z możliwymi trudnościami w wyjeździe lub powrocie do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji, a także przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych.

Informacje ogólne 

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem postępowania kwalifikacyjnego przy wyjazdach na studia zagraniczne.

Ubezpieczenie dla studentów i pracowników

Studenci i pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego, którzy wyjeżdżają poza granice kraju, np. w ramach wymiany międzynarodowej czy wyjazdu służbowego, mogą skorzystać z oferty ubezpieczeniowej, składającej się z trzech wariantów.

Pakiet podstawowy to koszt 0,90 zł od osoby za jeden dzień, zaś pakiety rozszerzone kosztują 1,90 bądź 2,60 zł od osoby za jeden dzień.

Więcej informacji o ubezpieczeniu otrzymają Państwo dzwoniąc pod numer telefonu: 22 55 20 873 ‒ Małgorzata Połotnicka.

FORMULARZE:

FORMULARZE REKRUTACYJNE: 1. Zaświadzenie o wysokości średniej

3. Oświadczenie o wyborze uczelni

4. Oświadczenie o znajomości regulaminu

5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

FORMULARZE ROZLICZENIOWE: 1. Uzgodniony program studiów za granicą

2. Karta zaliczeń

3. Ankietka WZ

Ważne linki 

Biuro Współpracy z Zagranicą UW - podlinkowanie!!!