• Polski
 • English

Opis 

Kierunek: Rachunkowość i Controlling
Studia II stopnia, dzienne

Profil ogólnoakademicki
Dziedzina: nauki społeczne
Dyscypliny: nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomia i finanse, nauki prawne
Dyscyplina wiodąca: ekonomia i finanse

Czas trwania studiów: 1,5 roku

Ścieżki kształcenia

 • Rachunkowość i rewizja finansowa
 • Controlling
Cele programu studiów:

Absolwent kierunku „Rachunkowość i Controlling” posiadać będzie szeroką wiedzę z zakresu kluczowych zagadnień w zakresie rachunkowości finansowej (wg regulacji prawa krajowego i międzynarodowego), zarządczej i controllingu oraz roli podatków w rachunkowości. Będzie wyposażony także w wiedzę z obszaru płynności i wiarygodności finansowej, inwestycji kapitałowych, restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw, strategii podatkowych oraz specyfiki funkcjonowania grup kapitałowych. Będzie miał świadomość potrzeby monitorowania zmian legislacyjnych ww. obszarach, doskonalenia umiejętności praktycznych, w tym w zakresie narzędzi informatycznych przydatnych w rachunkowości i controllingu.

Studia drugiego stopnia „Rachunkowość i Controlling” mają na celu wykształcenie absolwenta posiadającego wiedzę i znającego w stopniu pogłębionym zagadnienia w zakresie rachunkowości przedsiębiorstw oraz wykorzystania controllingu w procesach zarządczych odnoszących się do dyscypliny ekonomia i finanse jak i w dyscyplinach uzupełniających, takich jak: nauki o zrządzaniu oraz nauki prawne.

Celem programu jest wykształcenie absolwenta, który ma wiedzę o zasadach tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości, gotowego do działania w sposób przedsiębiorczy w wymiarze krajowym i globalnym. Program ma na celu wykształcenie absolwenta posiadającego umiejętności i kompetencje do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów związanych z decyzjami zarządczymi w organizacji.

Studia mają na celu rozwijanie umiejętności samodzielnego jak i zespołowego przygotowania opracowań dotyczących m. in. rachunkowości, rachunku kosztów, zarządzania dokonaniami podmiotów finansowych i niefinansowych oraz skutecznego ich komunikowania w języku polskim i angielskim. Celem programu jest również przygotowanie absolwenta do samodzielnego uczenia się oraz aktualizowania wiedzy, wspierania innych w tym zakresie, przygotowanego go do przestrzegania i rozwijania zawodowych standardów etycznych.

Absolwent kierunku „Rachunkowość i Controlling” posiadać będzie szeroką wiedzę z zakresu kluczowych zagadnień w zakresie rachunkowości finansowej (wg regulacji prawa krajowego i międzynarodowego), zarządczej i controllingu oraz roli podatków w rachunkowości. Będzie wyposażony także w wiedzę z obszaru zarządzania efektywnością, oceny wiarygodności finansowej, inwestycji kapitałowych, restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw oraz specyfiki funkcjonowania grup kapitałowych. Będzie miał świadomość potrzeby monitorowania zmian legislacyjnych ww. obszarach, doskonalenia umiejętności praktycznych, w tym w zakresie narzędzi informatycznych przydatnych w rachunkowości i controllingu.

Specjalności:

 • Rachunkowość i Rewizja Finansowa
 • Rachunkowość i Controlling

Wybór danej ścieżki kształcenia, będzie dokonywany na podstawie deklaracji przy przyjęciu na studia. Uruchomienie w/w ścieżki kształcenia będzie możliwe po zapisaniu się wymaganej liczby, minimum 30 studentów.

Miejsce zajęć:

Zajęcia odbywają się w siedzibie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Szturmowej 1/3, w Warszawie.

Wirtualny spacer po kampusie

Możliwości zatrudnienia 

Absolwent studiów drugiego stopnia jest przygotowany do podjęcia pracy na samodzielnych stanowiskach zarówno w typowych przedsiębiorstwach, jak i firmach usługowych, takich jak np. biura rachunkowe, firmach doradczych, a także w instytucjach finansowych oraz sektora publicznego (np. w instytucjach administracji rządowej).

Na kierunku oferowane są dwie ścieżki kształcenia: rachunkowość i rewizja finansowa oraz controlling, w ramach których studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania oraz budować kompetencje niezbędne do funkcjonowania na konkurencyjnym rynku.

Rekrutacja 

 • Rejestracja w Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz wnoszenie opłaty rekrutacyjnej od 6 czerwca do 8 lipca 2024 roku.
 • Po kliknięciu w ten link zarejestruj się na studia!
 • Ogłoszenie wyników: 22 lipca 2024 r.
 • Składanie dokumentów po opublikowaniu listy osób zakwalifikowanych:

I termin: 23-25 lipca 2024 r.

II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 26, 29 lipca 2024 r.

III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 30-31 lipca 2024 r.

Kolejne terminy wyznaczone przez komisję rekrutacyjną, w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w poprzednich terminach.

ZDALNY PUNKT REKRUTACYJNY CZYNNY BĘDZIE

OD 6 CZERWCA 2024 R. DO 30 WRZEŚNIA 2024 R.

GODZINY OTWARCIA 09:00-14:00
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa, Budynek C, parter
tel. 022/ 55 34 100
email: rekrutacja@wz.uw.edu.pl

 • Dokumenty wymagane od kandydatów zakwalifikowanych na studia, będą przyjmowane w formie papierowej, w terminach podanych w systemie IRK. Szczegóły organizacji przyjmowania dokumentów zostaną przekazane kandydatom, poprzez system IRK.

 

ZDALNY PUNKT REKRUTACYJNY CZYNNY BĘDZIE

OD 6 CZERWCA 2024 R. DO 30 WRZEŚNIA 2024 R.

GODZINY OTWARCIA 09:00-14:00
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa, Budynek C, parter
tel. 022/ 55 34 100
email: rekrutacja@wz.uw.edu.pl

 

 • Dokumenty wymagane od kandydatów zakwalifikowanych na studia, będą przyjmowane w formie papierowej, w terminach podanych w systemie IRK. Szczegóły organizacji przyjmowania dokumentów zostaną przekazane kandydatom, poprzez system IRK.

Dziedzina:

nauki społeczne

Dyscypliny:

ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne

Dyscyplina wiodąca:

ekonomia i finanse

Cele programu studiów:

Studia drugiego stopnia „Rachunkowość i Controlling” mają na celu wykształcenie absolwenta posiadającego wiedzę i znającego w stopniu pogłębionym zagadnienia w zakresie rachunkowości przedsiębiorstw oraz wykorzystania controllingu w procesach zarządczych odnoszących się do dyscypliny ekonomia i finanse jak i w dyscyplinach uzupełniających, takich jak: nauki o zrządzaniu oraz nauki prawne.

Celem programu jest wykształcenie absolwenta, który ma wiedzę o zasadach tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości, gotowego do działania w sposób przedsiębiorczy w wymiarze krajowym i globalnym. Program ma na celu wykształcenie absolwenta posiadającego umiejętności i kompetencje do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów związanych z decyzjami zarządczymi w organizacji.

Studia mają na celu rozwijanie umiejętności samodzielnego jak i zespołowego przygotowania opracowań dotyczących m. in. rachunkowości, rachunku kosztów, zarządzania dokonaniami podmiotów finansowych i niefinansowych oraz skutecznego ich komunikowania w języku polskim i angielskim. Celem programu jest również przygotowanie absolwenta do samodzielnego uczenia się oraz aktualizowania wiedzy, wspierania innych w tym zakresie, przygotowanego go do przestrzegania i rozwijania zawodowych standardów etycznych.

Absolwent kierunku „Rachunkowość i Controlling” posiadać będzie szeroką wiedzę z zakresu kluczowych zagadnień w zakresie rachunkowości finansowej (wg regulacji prawa krajowego i międzynarodowego), zarządczej i controllingu oraz roli podatków w rachunkowości. Będzie wyposażony także w wiedzę z obszaru zarządzania efektywnością, oceny wiarygodności finansowej, inwestycji kapitałowych, restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw oraz specyfiki funkcjonowania grup kapitałowych. Będzie miał świadomość potrzeby monitorowania zmian legislacyjnych ww. obszarach, doskonalenia umiejętności praktycznych, w tym w zakresie narzędzi informatycznych przydatnych w rachunkowości i controllingu.

 • Rachunkowość i Rewizja Finansowa
 • Rachunkowość i Controlling

Wybór danej ścieżki kształcenia, będzie dokonywany na podstawie deklaracji przy przyjęciu na studia. Uruchomienie w/w ścieżki kształcenia będzie możliwe po zapisaniu się wymaganej liczby, minimum 30 studentów.

Miejsce zajęć:

Zajęcia odbywają się w siedzibie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Szturmowej 1/3, w Warszawie.

Wirtualny spacer po kampusie

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, od godz. 8.00 do (najpóźniej) godz. 19.00.

Program studiów

Sylwetka absolwenta:

Absolwent w zakresie wiedzy zna i rozumie:

 • w sposób pogłębiony metodologię badań i terminologię w zakresie dyscypliny ekonomia i finanse oraz w dyscyplinach uzupełniających (nauki o zarządzaniu i jakości oraz nauki prawne);
 • w sposób pogłębiony zasady, procedury i praktyki dotyczące rachunkowości i controllingu,
 • w sposób pogłębiony teorie i modele ekonomiczne dotyczące funkcjonowania organizacji i całej gospodarki, w szczególności dotyczące obszarów wiedzy związanych z rachunkowością i controllingiem;
 • w sposób pogłębiony regulacje prawne dotyczące funkcjonowania organizacji i całej gospodarki, w szczególności w zakresie rachunkowości, sprawozdawczości oraz rewizji finansowej;
 • złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na decyzje finansowe w organizacjach, funkcjonowanie całej gospodarki oraz organizacji w zakresie budowy systemów informacyjnych, w tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego;
 • zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości w wymiarze krajowym i globalnym.

Absolwent w zakresie umiejętności potrafi:

 • wykorzystać teorię dyscypliny ekonomia i finanse oraz dyscyplin uzupełniających (nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne) do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z decyzjami finansowymi z zakresu rachunkowości i controllingu, stosując właściwy dobór źródeł oraz przystosowując istniejące lub opracowując nowe metody, jak i formułować oraz testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi;
 • prawidłowo interpretować złożone procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne oraz oceniać ich wpływ na decyzje finansowe w organizacjach, funkcjonowanie organizacji i całości gospodarki, stosując właściwy dobór źródeł;
 • samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące złożonych i nietypowych problemów związanych z rachunkowością i controllingiem w organizacjach, komunikatywnie je prezentować zróżnicowanym grupom odbiorców oraz prowadzić debatę, także w języku angielskim, wykorzystując zaawansowane narzędzia informatyczno-komunikacyjne;
 • posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią w zakresie dyscypliny ekonomia i finanse, w szczególności dla potrzeb zarządzania finansami, rachunkowości oraz controllingu;
 • planować, organizować i kierować pracą zespołową oraz współpracować w zespołach i podejmować wiodącą rolę w działaniach zespołów;
 • wypracować zdolność do samokształcenia się, podnoszenia zdobytych kwalifikacji i wspierania innych w tym zakresie.

Absolwent w zakresie kompetencji społecznych jest gotów do:

 • oceny i krytycznego podejścia do złożonych sytuacji i zjawisk związanych z rachunkowością i controllingiem w organizacji;
 • myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy w wymiarze krajowym i globalnym;
 • przestrzegania i rozwijania zawodowych standardów etycznych.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

 

 • przedsiębiorstwach sektora finansowego, np. w bankach, zakładach ubezpieczeń, domach maklerskich, towarzystwach funduszy inwestycyjnych,
 • przedsiębiorstwach sektora niefinansowego prywatnego o różnej skali działalności, zarówno produkcyjnych, handlowych jak i usługowych,
 • instytucjach sektora publicznego, np. w podmiotach administracji rządowej i instytucjach sektora publicznego,
 • specjalistycznych podmiotach usługowych, jak firmy doradcze, biura rachunkowe czy instytucje finansowe regulujące rynek (np. KNF),
 • samodzielnym prowadzeniu działalności gospodarczej.

Wśród potencjalnych stanowisk pracy znajdują się: Dyrektor/Kierownik Controllingu, Główny/Starszy księgowy, Analityk bankowy, Analityk ubezpieczeniowy, Analityk ds. raportowania, Analityk finansowy, itp.

Absolwent studiów II stopnia przygotowany jest do wykonywania pracy wymagającej kwalifikacji specjalistycznych (np. specjalista lub starszy specjalista, doradca klienta, doradca finansowy, itp.). Po zdaniu odpowiednich egzaminów państwowych lub międzynarodowych i odbyciu odpowiedniej praktyki absolwent kierunku „Rachunkowość i Controlling” ma możliwość wykonywania zawodów licencjonowanych, takich jak:

 • biegły rewident;
 • makler giełdowy,
 • doradca inwestycyjny;
 • doradca podatkowy;
 • agent lub broker ubezpieczeniowy;
 • Chartered Financial Analyst (CFA) – Certyfikowany Analityk Finansowy;
 • Financial risk manager (FRM) – certyfikowany specjalista zarządzania ryzykiem finansowym;
 • Professional Risk Manager (PRM).

Studia te dają również umiejętności i wiedzę, która może być wykorzystana w przygotowaniu do egzaminów i certyfikatów:

 • CIMA (ang. The Chartered Institute of Management Accountants) Międzynarodowego Stowarzyszenia Dyplomowanych Specjalistów ds. Rachunkowości Zarządczej;
 • ACCA (ang. The Association of Chartered Certified Accountants) Międzynarodowej Organizacji Zrzeszającej Specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości.

Zakłada się, że ukończenie kierunku studiów „Rachunkowość i Controlling” może być podstawą do uzyskania zwolnienia Absolwenta z egzaminów ACCA: Business and Technology (BT); Management Accounting (MA); Financial Accounting (FA); Corporate and Business Law (LW).

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby z dyplomem licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędnym.

Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie średniej arytmetycznej wyliczonej z:

 • końcowej oceny z dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • średniej ocen z toku studiów.

W postępowaniu kwalifikacyjnym tworzy się listę rankingową sporządzoną w oparciu o uzyskaną końcową ocenę według powyższych kryteriów.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.
W przypadku braku oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych, wydanym za granicą, za ocenę równoważną zostanie uznana średnia ocen z toku studiów, przyrównana do skali ocen stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim.

Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim

Kandydaci legitymujący się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą, którzy nie posiadają honorowanego przez Uniwersytet Warszawski dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego (zgodnego z ogólnymi wymogami określonymi w uchwale rekrutacyjnej), przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej znajomość języka polskiego.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej znajomość języka polskiego oceniona zostanie umiejętność czytania i rozumienia tekstu oraz umiejętność formułowania wypowiedzi w języku polskim.
Rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca znajomość języka polskiego zostanie przeprowadzona w oparciu o treść artykułów z części ekonomicznej dziennika „Rzeczpospolita”.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania z rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej znajomość języka polskiego: 5
Liczba punktów konieczna do uznania rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej znajomość języka polskiego za zdaną: 3

Termin rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata): 30 lipca 2024 r., godz. 9:00 (rozmowa przeprowadzona zostanie zdalnie na platformie Zoom lub stacjonarnie na Wydziale Zarządzania ul. Szturmowa 1/3, sala C206)

UWAGA: po dokonanej rejestracji i uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej, prosimy o wskazanie preferowanej formy egzaminu – zdalna/stacjonarna, wysyłając maila na adres Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Zarządzania rekrutacja@wz.uw.edu.pl

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

Studia są płatne – wysokość opłat za studia

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Wydział Zarządzania