• Polski
 • English

Opis 

ESG staje się stopniowo nieodłącznym elementem organizacji, a kwestie zrównoważonego rozwoju coraz bardziej zyskują na znaczeniu. Zysk, strategia finansowa i cele biznesowe pozostają ważne, ale tak samo istotna jest równowaga i dbałość o środowisko naturalne oraz relacje ze społeczeństwem.

 • 8 na 10 badanych inwestorów planuje zwiększyć swoją alokację w produkty ESG w ciągu najbliższych dwóch lat (PwC)
 • 79% polskich biznesów rodzinnych dostrzega szansę, żeby to właśnie firmy rodzinne stały się liderem w zakresie zrównoważonego rozwoju w biznesie (PwC)
 • 27,8% rocznie ma rosnąć globalny rynek zielonej technologii i zrównoważonego rozwoju z 17,8 mld USD w 2022 r. do 60,7 mld USD do 2027 r. (Reportlinker)

W związku z nowymi dyrektywami UE, które w niedługim czasie będą obowiązywać na naszym rynku oraz rosnącą presją ze strony interesariuszy, w tym inwestorów oraz klientów, konieczne stanie się pogłębienie wiedzy przez menedżerów i pracowników firm na temat czynników ESG, ich wpływu na rynek oraz sposobów zarządzania firmami zgodnie z tymi kryteriami.

Wybierając ofertę edukacyjną Akademii ESG, możesz zyskać konkurencyjną przewagę na rynku i dać wyraz swoim wartościom. Zdobędziesz wiedzę, która pozwoli Ci na podejmowanie bardziej świadomych decyzji biznesowych, zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Organizatorem Akademii ESG jest Fundacja na rzecz Wydziału Zarządzania wraz z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego przy współpracy z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego. Partnerami Akademii ESGPwC, IBM oraz Wolters Kluwer.

 • Możliwości zatrudnienia

Absolwenci Akademii ESG potrafią zaprojektować, zaimplementować i zarządzać strategią ESG w swojej organizacji. Posiadają wiedzę dotyczącą regulacji prawnych, raportowania, zielonych finansów oraz ratingów ESG. Wiedza i umiejętności pozyskane podczas Akademii ESG pomogą w awansie na m.in. menedżera ds. ESG lub pomogą rozpędzić karierę dla stanowisk specjalistycznych w tym obszarze.

Opłata za Akademię 

Czesne w roku akademickim 2023/24

 • Płatność jednorazowa za całość Akademii – 8900 zł – do 15 lipca 2023 roku
 • Płatność jednorazowa za całość Akademii – 9400 zł – do 3 listopada 2023 roku
 • Płatność w dwóch ratach:
  opłata za semestr Akademii 4 950 zł x 2
 • Możliwe rozłożenie płatności na osiem rat w wysokości 1375 zł każda (co miesiąc od listopada 2023 r. do maja 2024 r.)

Informacja dla osób, za które czesne pokrywa zakład pracy

 • Faktury będą wystawiane tylko po dokonaniu wpłaty.
 • Zgodnie z podpisaną umową po otrzymaniu opłaty za Akademię Fundacja wystawi fakturę na rzecz Uczestnika, wskazując Podmiot finansujący jako płatnika.
 • Numer konta do wpłat, przy płatności przez zakład pracy dostępny jest w umowie trójstronnej.

Program 

Program - Akademia ESG - rok akademicki 2023/2024

Rekrutacja 

 • Termin rozpoczęcia Akademii ESG: więcej informacji wkrótce!
 • Czas trwania Akademii ESG: dwa semestry, rok akademicki

Opis rekrutacji:

Zasady rekrutacji, w tym wymagane dokumenty:

 1. Termin rekrutacji: więcej informacji wkrótce!
 2. Harmonogram rekrutacji, w tym terminy rejestracji, termin ogłoszenia wyników: rejestracja poprzez stronę internetową (więcej informacji wkrótce!)

O przyjęcie na Akademię ESG mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (licencjat, inżynier i magister).

 • Podstawą do kandydowania jest rejestracja w systemie poprzez formularz na stronie internetowej i wypełnienie wymaganych danych. O przyjęciu kandydata na Akademię ESG decyduje komisja rekrutacyjna powołana i upoważniona przez kierownika Akademii. Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń w systemie.
 • Wypełnij formularz i wyślij!

Zakwalifikowani kandydaci składają komplet dokumentów:

 1. podanie o przyjęcie na Akademię ESG
 2. CV
 3. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 4. zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności.

W przypadku, gdy kandydat legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą:

 1. poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille
 2. tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski
 3. zaświadczenie o uznaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego za granicą lub oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia takiego zaświadczenia w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania, ale nie później niż przed rozpoczęciem Akademii ESG (w przypadku, gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji – zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania)
 4. podanie, zobowiązanie i CV drukuje się bezpośrednio po uzupełnieniu danych przy zgłoszeniu
 5. podpisaną umowę o warunkach odpłatności za Akademię ESG (w dwóch egzemplarzach lub w trzech, jeżeli jest to umowa o warunkach odpłatności za Akademię ESG finansowane/ współfinansowane przez osobę trzecią).
 6. Termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
 • Kandydaci będą przyjmowani na podstawie kolejności zgłoszeń.
 1. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów: więcej informacji wkrótce!
 2. Dokumenty w wersji papierowej będą przyjmowane w dziekanacie studiów podyplomowych (pokój C108) lub pocztą listem poleconym na adres:

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Warszawski
ul. Szturmowa 1/3
02-678 Warszawa

z dopiskiem „Akademia ESG”.

Wykładowcy 

Marzena Więckowska

Marzena Więckowska

Dyrektor Global Social Engagement, Amazon

Doświadczony ekspert ds. korporacyjnych z pasją do zrównoważonego rozwoju i głębokim zaangażowaniem w praktyki dotyczące środowiska, społeczeństwa i zarządzania korporacyjnego. Z ponad 15-letnim doświadczeniem, w tym ostatnimi 9 latami w firmie Amazon, Marzena kształtowała liczne strategie zrównoważonego biznesu, wprowadzając pozytywne zmiany w organizacjach. Po ukończeniu studiów magisterskich z politologii na Uniwersytecie Warszawskim i Northwestern University zdobyła wiedzę na temat skomplikowanych procesów integrowania kwestii ESG w sektorach FMCG, logistyki, technologii i handlu detalicznego. Rozpoznając rosnące znaczenie ESG, Marzena uzyskała certyfikat Instytutu Leadershipu Zrównoważonego na Uniwersytecie Cambridge. Kierując się przekonaniem o sile biznesu w generowaniu pozytywnych zmian, Marzena dąży do stworzenia bardziej zrównoważonego świata, w którym wzrost gospodarczy jest zharmonizowany z postępem społecznym i ochroną środowiska.

dr Adam Chmielewski, prof. UW

dr Adam Chmielewski, prof. UW

Wykładowca na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w rachunkowości kosztów, rachunkowości zarządczej i finansowej oraz analizie sprawozdań finansowych. Łączy działalność dydaktyczną z praktycznym doświadczeniem, pracując w dziale księgowości banku oraz pełniąc funkcję dyrektora finansowego w prywatnej firmie. Członek Rady Nadzorczej i Przewodniczący Komitetu Audytu w TU Zdrowie SA. Posiada tytuł biegłego rewidenta (nr 13080).

dr Agnieszka Gajewska

dr Agnieszka Gajewska

Partner w PwC

Globalna liderka w obszarze usług publicznych i rządu w PwC Polska. Przez ostatnie 20 lat pracowała na skalę światową, wspierając rządy, instytucje międzynarodowe i sektor prywatny w tworzeniu i wdrażaniu projektów reform strukturalnych, funkcjonowania rynku i zrównoważonego rozwoju. Pracowała w ponad 40 krajach na czterech kontynentach, skupiając się na tworzeniu i wdrażaniu projektów wspierających zrównoważoną agendę i rozwój infrastruktury. Kierowała projektami finansującymi inwestycje przekraczające 15 miliardów dolarów, w tym inwestycjami pilotażowymi przy użyciu funduszy infrastrukturalnych, transakcjami opartymi na partnerstwie publiczno-prywatnym, finansowaniem projektów i wykorzystaniem funduszy od agencji pomocy i banków rozwoju. Od listopada 2020 roku Agnieszka kieruje regionalną praktyką ESG (Environmental, Social, and Governance) dla Europy Środkowo-Wschodniej w PwC.

dr Agnieszka Kacprzak, prof. UW

dr Agnieszka Kacprzak, prof. UW

Pełni funkcję profesora na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania badawcze obejmują cyfrowe zachowanie konsumentów, marketing doświadczeń oraz metodologię badań z uwzględnieniem biometrii. Z 20-letnim doświadczeniem w prowadzeniu wykładów, ćwiczeń, tutoriali i seminarium w różnego rodzaju studiach z zakresu zachowań konsumentów, socjologii i marketingu, zapewnia, że przekazywana wiedza wykracza poza istniejące teorie, aktywnie angażując się w badania naukowe i kierowanie grantami badawczymi związanymi z zachowaniem rynkowym. Autorka i współautorka trzech książek o marketingu doświadczeń oraz dziesiątek artykułów publikowanych w czasopismach takich jak „European Management Journal”, „Journal of Services Marketing” i „Journal of Customer Behaviour.

dr Agnieszka Wilczak

dr Agnieszka Wilczak

Starszy Asystent w Katedrze Marketingu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Prowadzi zajęcia dla studentów specjalizujących się w marketingu, uczestników studiów podyplomowych oraz studentów MBA. Oprócz działalności akademickiej aktywnie uczestniczy w roli doradczej i jest doświadczonym konsultantem w zakresie budowy strategii i planów marketingowych.

Aleksandra Bańkowska

Aleksandra Bańkowska

Partner PwC

Kieruje praktyką finansów i bankowości w PwC Legal. Z ponad 15-letnim doświadczeniem w doradztwie dla banków i instytucji finansowych jest wiodącym doradcą ds. ESG w grupach roboczych powołanych przez Polski Związek Banków. Aktywnie wspiera instytucje finansowe w wdrażaniu informacji na poziomie podmiotu i produktu zgodnie z SFDR, w tym w opracowywaniu strategii ESG, zrównoważonych kryteriów kredytowych środowiskowych oraz związanych z nimi ocen kontrahentów. Pomaga również w wypełnianiu obowiązków raportowania wynikających z Taksonomii i aktów delegowanych dotyczących podmiotów podlegających NFRD (KPI, w tym współczynnik aktywów zielonych), a także zmian wprowadzonych do dyrektyw MiFID II, Solvency II, IDD, UCITS i AIFMD.

dr Daria Ringwelska

dr Daria Ringwelska

Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru Ubezpieczeń, Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)

Ukończyła EMBA, posiada ponad 16-letni staż pracy w UKNF. Jako zastępca dyrektora w Departamencie Nadzoru Ubezpieczeniowego kieruje zespołami odpowiedzialnymi za bieżący nadzór, monitorowanie ryzyka czy analizę wymogów kapitałowych wraz z oceną sytuacji wypłacalnościowej zakładów ubezpieczeń. Dołączyła do UKNF w 2006 roku i od początku jej zadania skoncentrowane były na systemie Wypłacalność II (m.in. badaniach QIS, formule standardowej SCR), testach stresu czy analizach ryzyka w działalności zakładów ubezpieczeń. W ramach swojej roli, od 2007 roku aktywnie uczestniczy w działaniach EIOPA, obecnie jest członkiem Komitetu ds. Proporcjonalności. Daria Ringwelska posiada wykształcenie ekonomiczne, w 2018 roku uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse.

Filip Wójcik

Filip Wójcik

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski

Łączy pracę zawodową z badaniami naukowymi w zakresie zrównoważonego rozwoju. Posiada kilkuletnie doświadczenie zdobyte w firmach z grupy Big Four, zwłaszcza w zespole Sustainability & Economics w Deloitte, gdzie przygotowywał strategie ESG i opracowywał raporty niefinansowe dla głównych firm w Polsce i Europie. Obecnie pracuje jako ekspert ds. ESG w PKO BP, odpowiedzialny za informacje związane z Taksonomią, zielona ofertą produktową i zarządzaniem danymi ESG. Autor publikacji naukowych dotyczących komunikacji danych ESG, prezentował wyniki swoich badań na wielu międzynarodowych konferencjach, organizowanych m.in. przez European Marketing Academy (EMAC).
dr hab. Grzegorz Tchorek

dr hab. Grzegorz Tchorek

Zastępca Dyrektora w Instytucie Energetyki

Adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Inicjator powołania Centrum Badań nad Transformacją Energetyczną, Mobilnością i Zmianami Klimatu na Wydziale Zarządzania UW. Jego zainteresowania badawcze i naukowe obejmują konkurencyjność i internacjonalizację przedsiębiorstw, łańcuchy wartości różnych sektorów gospodarki, źródła innowacji firm, mobilność współdzieloną, energetykę, zastosowania wodoru oraz wyzwania transformacji energetycznej i klimatycznej. Aktywnie uczestniczy w międzynarodowych i krajowych organach badawczych i doradczych, takich jak Krajowa Rada Ochrony Środowiska przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Przewodniczący grupy ekspertów ds. wodoru przy Izbie Przemysłu Gazowniczego. Członek Rady Naukowej Centrum Badań w Pekinie.

Justyna Lipka – Kadaj

Justyna Lipka – Kadaj

Senior Manager Direct-to-Consumer Zone East, Adidas

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz uczestnik programów Erasmus na Universidad Autonoma de Barcelona, EDGEx Scotiish Enterprise oraz SAIPEKS na Kyungpook National University. Pasjonatka i ekspert ds. retailu w branży fashion z ponad 10-letnim doświadczeniem w marketingu, omnichannel i wsparciu sprzedaży dla marek Vistula,W.KRUK, Atlantic, Deni Cler, Reebok oraz adidas. Justyna posiada doświadczenie z zakresu planowania i wdrażania projektów z zakresu budowania marki premium oraz „the best in class” doświadczeń w punkcie sprzedaży. Obecnie kieruje zespołami DTC&VM Marketing odpowiedzialnymi za otwarcia oraz bieżącą komunikację w sklepach adidas w regionie Europy Wschodniej. Flagowy projekt zespołu to adidas WARSZAWA – największy i najnowocześniejszy sklep sportowy w regionie, będący kreatywną przestrzenią i kulturalnym miejscem dla Gen Z, zgodny z certyfikacją LEED. W codziennej pracy skupia się na potrzebach młodego pokolenia tworząc komunikację marketingową spójną z założeniami ESG. Prywatnie mama trójki dzieci oraz miłośniczka śpiewania i morsowania.

dr hab. Kamil Liberadzki, prof. SGH

dr hab. Kamil Liberadzki, prof. SGH

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor SGH, absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Kamil Liberadzki jest doradcą Przewodniczącego KNF oraz członkiem Zarządu Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego EBA (EBA Management Board). Jest także przedstawicielem UKNF w Komitecie Nadzorców EBA (EBA Board of Supervisors).

dr Katarzyna Niewińska, prof. UW

dr Katarzyna Niewińska, prof. UW

Adiunkt w Katedrze Systemów Finansowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Jej badania dotyczą rynku kapitałowego, branży FinTech, zarządzania ryzykiem rynkowym oraz zarządzania portfelem. W 2018 roku stworzyła pierwsze w Polsce studia podyplomowe z zakresu FinTech. Od 2014 roku zarządza funduszem technologicznym KAN Investments, inwestującym globalnie w spółki na wczesnym etapie rozwoju wyróżniające się unikalną technologią. Portfolio inwestycyjne obejmuje firmy technologii finansowej, takie jak CredoLab (unikalny system scoringu oparty na danych z telefonów komórkowych) oraz Tonik (pierwszy bank cyfrowy w Azji Południowo-Wschodniej z licencją bankową na Filipinach).

Łukasz Łyczko

Łukasz Łyczko

Senior Manager w PwC

Specjalizuje się w prawie bankowym, prawie ubezpieczeniowym oraz usługach płatniczych. Doradzał licznych instytucjom kredytowym i finansowym przy skomplikowanych projektach regulacyjnych związanych z wdrożeniem wytycznych i zaleceń polskich i europejskich organów nadzoru. Jako ekspert doradza grupom roboczym powołanym przez Polski Związek Banków, w tym grupom ds. finansów zrównoważonych i taksonomii, wspierając opracowywanie wyjaśnień interpretacyjnych dla sektora finansowego w zakresie przepisów dotyczących ESG. W codziennej praktyce prowadzi warsztaty na temat metodologii wdrażania przepisów dotyczących ESG dla banków i zarządców aktywów, zapewniając wsparcie regulacyjne w zakresie wdrażania informacji dotyczących ESG dla uczestników rynku finansowego.

dr hab. Mariusz Trojanowski, prof. UW

dr hab. Mariusz Trojanowski, prof. UW

Akademik, praktyk komunikacji biznesowej oraz trener biznesu zatrudniony w Katedrze Marketingu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Jest także uczestnikiem programu edukacyjnego dla nauczycieli biznesu (Colloquium on Participant-Centered Learning) na Harvard Business School w USA. Posiada wieloletnie doświadczenie w komercjalizacji wiedzy z zakresu komunikacji, przygotowywaniu przedstawicieli biznesu do negocjacji, prezentacji i wystąpień publicznych. Autor książek “Prezentacje i przemówienia w biznesie: Istota, uwarunkowania, badania” wydanej przez Wydawnictwo Naukowe PWN w 2019 roku oraz “Marketing bezpośredni: Istota, zarządzanie, instrumenty” wydanej przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne w 2010 roku.

dr Michał Rogatko

dr Michał Rogatko

Adiunkt w Katedrze Strategii i Przywództwa na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (Wydział Handlu Zagranicznego i studia doktoranckie) oraz Akademii Leona Koźmińskiego (CSR). Ukończył również kursy na Szkole Handlu w Sztokholmie (zarządzanie) i Churchill College w Cambridge (handel międzynarodowy). Posiada ponad 20 lat doświadczenia kierowniczego w dziedzinie sprzedaży, marketingu i komunikacji, obejmujące stanowiska kierownicze w różnych firmach. Przez ponad 10 lat pełnił funkcje członka rad nadzorczych zarówno spółek notowanych, jak i nienotowanych. Jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych oraz innych organizacji. Prowadzi seminaria i wykłady z zakresu strategicznego zarządzania, analizy strategicznej, ESG i zarządzania korporacyjnego na Uniwersytecie Warszawskim i Collegium Civitas.

Michał Spoczyński, Inwestor Valuetech

Michał Spoczyński, Inwestor Valuetech

Menadżer z ponad 25-letnim doświadczeniem. Znany jest ze swoich pasji do nowoczesnych technologii, ESG oraz sztucznej inteligencji. Odegrał kluczową rolę w sukcesie takich firm jak Hortex, Ahold Polska, Real, Play i operatora telekomunikacyjnego WOM w Chile. Jest aktywnym inwestorem w startup’y technologiczne, absolwentem programów IESE, LAP, Oxford oraz Stanford, a także doktorantem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Mikołaj Jaworski

Mikołaj Jaworski

Mikołaj Jaworski to doświadczony Partner Technical Specialist w firmie IBM, który specjalizuje się w obszarze zrównoważonego rozwoju. Jego głównym obszarem odpowiedzialności jest IBM Envizi – innowacyjnym rozwiązaniem do monitorowania zrównoważonego rozwoju firm oraz raportowania ESG (Environmental, Social, Governance). Dodatkowo, wspiera partnerów i klientów we wdrożeniach platformy do zarządzaniu zasobami- Maximo Application Suite, co pozwala efektywnie kierować różnymi aspektami działalności organizacji.Mikołaj zdobywa wiedzę w dziedzinie zrównoważonej technologii oraz angażuje się w projekty dotyczące efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju organizacji. Jego wsparcie dla partnerów oraz klientów obejmuje kompleksowe rozwiązania IBM, które przyczyniają się do osiągania celów związanych z zrównoważonym rozwojem.

dr Patrycja Chodnicka-Jaworska

dr Patrycja Chodnicka-Jaworska

Dyrektor Centrum Zarządzania Ryzykiem i Finansami na Uniwersytecie Warszawskim.

Autorka i współautorka ponad 100 publikacji naukowych, uczestniczyła w konferencjach i seminarium naukowych oraz branżowych, w tym zorganizowanych przez STERN, Uniwersytet Oxfordzki, Uniwersytet Cambridge i London School of Economics. Prowadzi badania w zakresie zarządzania ryzykiem, w tym wpływu ESG na ocenę ryzyka upadłości, zarządzania ryzykiem ESG oraz wrażliwości rynku akcji w obszarze ESG. Udziela doradztwa w sprawach ESG dla krajowych i międzynarodowych instytucji, jest członkiem grup roboczych ds. ESG, w tym Grupy Roboczej ds. Poprawy Raportowania ESG wśród Polskich Firm przy Ministerstwie Finansów. Jest członkiem międzynarodowych stowarzyszeń takich jak IAEE, ABSRC, IRMC, EAEPE i EEA.

Paulina Komorowska-Mrozik

Paulina Komorowska-Mrozik

Senior Manager w PwC

Radca prawny, Lider Praktyki Konkurencji i Własności Intelektualnej/Technologii Informacyjnych, Danych Osobowych i Doradztwa Prawnego w PwC Polska. Ekspertka z bogatym doświadczeniem w doradztwie z zakresu prawa konkurencji i ochrony konsumentów. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w tym w inspekcjach i przeszukaniach. Posiada obszerne doświadczenie w zgłaszaniu koncentracji. Doradza przedsiębiorcom w kwestiach strategii, w tym ograniczania ryzyka antytrustowego, opracowywania polityk cenowych i systemów dystrybucji. Zapewnia również kompleksowe wsparcie klientom w sprawach związanych z prawami konsumentów. Paulina ma bogate doświadczenie w prowadzeniu międzynarodowych i interdyscyplinarnych projektów. Kieruje jedną z najszybciej rozwijających się praktyk ochrony danych osobowych, uznawanej w najnowszej edycji prestiżowego rankingu Legal 500 EMEA i dziennika Rzeczpospolita. Autorka licznych publikacji i współautorka jednego z wiodących komentarzy do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, wydanego przez Wolters Kluwer.

Piotr Beńke

Piotr Beńke

Dyrektor w firmie IBM

Dyrektor Zespołów Technologicznych i Wsparcia Sprzedaży Technicznej w IBM dla Polski, krajów bałtyckich i Ukrainy. Odpowiedzialny za promowanie technologii, rozwijanie strategii technologicznych oraz rozwój zespołów technicznych. Absolwent Politechniki Poznańskiej i Warwick Business School. Piotr Beńke związany jest z branżą IT przez 30 lat, budując swoje doświadczenie w różnych stanowiskach w wielu branżach. Certyfikowany architekt rozwiązań IT, entuzjasta najnowszych technologii informacyjnych i ich zastosowań w życiu codziennym. Aktywnie rozwija społeczności techniczne w IBM i jest wykładowcą zaproszonym na uczelniach, prowadząc zajęcia z zakresu technologii cyfrowych i zrównoważonego przywództwa. Ambasador Technologii Kwantowej IBM. Współprzewodniczący Komitetu Gospodarki Cyfrowej w Amerykańskiej Izbie Handlowej.

Sylwia Zaremba-Janukowicz

Sylwia Zaremba-Janukowicz

Kierownik Zespołu Wsparcia Regulacyjnego w Departamencie Analiz Ekonomicznych w Polskiej Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Od początku swojej kariery zawodowej związana jest z rynkiem finansowym. Zajmuje się m.in. badaniem oferty produktów i usług finansowych oraz zjawiskiem greenwashingu. Uczestniczy również w procesach konsultacyjnych i legislacyjnych w obszarze regulacji ESG. Reprezentuje UKNF w krajowych i międzynarodowych grupach roboczych ds. zagadnień ESG (Platforma Finansów Zrównoważonych przy Ministerstwie Finansów, MRiT, EBA, ESMA). Prowadzi liczne szkolenia dotyczące kwestii ESG i wskaźników porównawczych. Jest wykładowczynią w Studiach Podyplomowych z Zakresu Finansów Zrównoważonych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Aktualnie przygotowuje publikację na temat kwestii ESG dla uczestników rynku finansowego. Specjalizuje się także w prowadzeniu postępowań mediacyjnych związanych z kredytami.

Tomasz Barańczyk

Tomasz Barańczyk

Partner w PwC

Od 1996 roku zajmuje się doradztwem dla wiodących firm w różnych sektorach gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem firm z sektorów energetycznego, naftowego i gazowego. Od 2003 roku posiada licencję doradcy podatkowego. W latach 2013-2018 był wspólnikiem zarządzającym w dziale doradztwa prawno-podatkowego w Polsce. Tomasz posiada obszerne doświadczenie w prowadzeniu kompleksowych projektów optymalizacji podatkowej dla firm, głównie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, VAT, akcyzy, cła i innych obciążeń prawa publicznego. W swojej praktyce zawodowej Tomasz kierował zespołami, które weryfikowały istniejące struktury biznesowe klientów i udzielały kompleksowej pomocy w przygotowywaniu, a następnie wdrażaniu rozwiązań podatkowo efektywnych. Tomasz był prelegentem na wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach z zakresu prawa podatkowego oraz jest autorem licznych artykułów na temat spraw podatkowych publikowanych w prasie branżowej.

dr Tomasz Rosiak

dr Tomasz Rosiak

Adiunkt w Katedrze Strategii i Przywództwa na Uniwersytecie Warszawskim.

W swoich badaniach nad poprawą funkcjonowania organizacji opiera się na osiągnięciach teorii organizacji uczących się, podejściu systemowym i zarządzaniu zmianą. Promotor dziesiątek projektów doradczych realizowanych w ramach studiów podyplomowych poświęconych zarządzaniu projektami oraz dedykowanych korporacjom. Oprócz pracy akademickiej zaangażowany jest w doradztwo. Specjalizuje się w doradztwie strategicznym, reorganizacji procesów biznesowych i struktur. Jego doświadczenie doradcze obejmuje projekty doradcze, wdrożeniowe i szkoleniowe dla firm z sektora prywatnego i publicznego.

Úna Barrett, Partner w PwC

Úna Barrett, Partner w PwC

Ekspertka z 13-letnim doświadczeniem w pracy z globalnymi instytucjami finansowymi w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce, Azji i na Pacyfiku. Posiada doświadczenie w kompleksowym wsparciu klientów bankowych w dużych i złożonych projektach transformacyjnych w obszarach ESG, przestępczości finansowej i zgodności. Pasjonuje się kwestiami środowiskowymi, społecznymi i zarządzania korporacyjnego. Z wielką radością inspiruje i motywuje koleżanki, kolegów oraz klientów do uczestnictwa w dyskusjach na temat praktycznego zastosowania standardów ESG. Ma również doświadczenie w opracowywaniu rozwiązań ESG opartych na technologii, które redukują ryzyko greenwashingu. Úna jest absolwentką London School of Economics, gdzie uzyskała tytuł magistra. Posiada również certyfikat Institute of Sustainable Leadership na University of Cambridge w zarządzaniu zrównoważonym rozwojem biznesu.

Weronika Wojturska

Weronika Wojturska

Associate w PwC

Ekspert ds. finansów zrównoważonych, certyfikowany przez Institute for Sustainability Leadership na University of Cambridge. Wykładowca i kierownik projektu w obszarze ESG i FinTech w ramach programów grantowych Ministerstwa Edukacji i Nauki („Diamentowy Grant”, „Najlepsi z Najlepszych”).

Od 2023 roku mianowana przez Ministerstwo Finansów do wsparcia Grup Roboczych ds. stosowania EU Taxonomy oraz ds. badań, edukacji i szkoleń w ramach Platformy Finansów Zrównoważonych. Od 2021 roku doradca regulacyjny i współautorka serii wyjaśniających interpretacji opracowywanych we współpracy z Związkiem Banków Polskich i Izbą Domów Maklerskich, kształtujących podejście rynkowe do zmian w obszarze zrównoważonego finansowania (SFDR), raportowania niefinansowego (Taxonomy), oraz obrotu instrumentami finansowymi (MiFID II).

Wojciech Głownia

W styczniu 2018 r. Wojciech Głownia został pierwszym inwestorem Diaphane Software obejmując stanowisko CEO.
Odpowiedzialny za strategię firmy, merytorykę produktu (w tym implementację standardów raportowania GRI, ESRS, GHGProtocol), zarządzanie siecią partnerską oraz bieżącą współpracę z kluczowymi klientami Diaphane, ich satysfakcję i sukces.

Wojciech posiada ponad 20 lat doświadczenia prowadzenia regionalnych oddziałów takich firm jak Dell, Siemens, Avaya, 3com.

Zuzanna Machniak

Zuzanna Machniak

Associate w PwC

Specjalizuje się w prawie bankowym, regulacjach z zakresu ESG oraz prawie rynków kapitałowych. Posiada certyfikat Eksperta ds. Finansów Zrównoważonych (CESFi) przyznany przez Frankfurt School of Finance & Management. W ramach praktyki zawodowej zajmuje się wdrażaniem regulacji ESG w działalność instytucji finansowych i podmiotów związanych z rynkiem finansowym, zwłaszcza w obszarze ujawnień ESG instytucji finansowych (SFDR), raportowania niefinansowego (Taxonomy, NFRD/CSRD), implementacji aspektów ESG do praw sektorowych (MiFID II, IDD, Solvency II, AIFMD, UCITS), zarządzania zrównoważoną wartością łańcucha dostaw (CSDD) oraz ograniczania ryzyka greenwashingu. Pełni funkcję eksperta w grupach roboczych Związku Banków Polskich, gdzie współtworzyła wyjaśnienia interpretacyjne w obszarze ESG dla sektora finansowego (Wyjaśnienia I-III dotyczące Taxonomy oraz Wyjaśnienie I dotyczące MiFID II).

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Catholic University of America Columbus School of Law, a także studiów podyplomowych z zakresu Prawa Rynku Kapitałowego na Szkole Głównej Handlowej.