• Polski
 • English

Opis 

Kierunek: Finanse biznesu i rachunkowość
Studia II stopnia, dzienne

Profil ogólnoakademicki
Dziedzina: nauki społeczne
Dyscypliny: nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomia i finanse, nauki prawne
Dyscyplina wiodąca: nauki o zarządzaniu i jakości

Czas trwania studiów: 2 lata

Cele programu studiów:

Studia drugiego stopnia mają na celu wykształcenie absolwenta posiadającego wiedzę i znającego w stopniu pogłębionym metodologię badań i terminologię w zakresie zarządzania finansami i rachunkowości oraz w dyscyplinach uzupełniających, jak: ekonomia i finanse, nauki prawne.

Celem programu jest wykształcenie absolwenta, który ma wiedzę o zasadach tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości, gotowego do działania w sposób przedsiębiorczy w wymiarze krajowym i globalnym. Program ma na celu wykształcenie absolwenta posiadającego umiejętności i kompetencje do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów związanych z decyzjami finansowymi w organizacji i zarządzaniem instytucjami oraz do określenia wpływu otoczenia: technologicznego, społecznego, politycznego, prawnego, ekonomicznego i ekologicznego na decyzje finansowe, funkcjonowanie organizacji i całej gospodarki. Studia mają na celu wykształcenie absolwenta posiadającego umiejętności samodzielnego i zespołowego przygotowania opracowań dotyczących złożonych i nietypowych problemów związanych z zarządzaniem finansami w organizacjach, rachunkowości, zarządzaniem instytucjami finansowymi i strategiami instytucji finansowych oraz komunikatywnego ich przedstawiania w języku polskim i angielskim. Celem programu jest wykształcenie absolwenta przygotowanego do samodzielnego uczenia się i aktualizowania wiedzy, i wspierania innych w tym zakresie, przygotowanego do przestrzegania i rozwijania zawodowych standardów etycznych.

Specjalności
 • Rachunkowość i audyt
 • Bankowość i rynki finansowe
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 • Doradztwo podatkowe i finanse publiczne
 • Rynek kapitałowy i doradztwo inwestycyjne

Nabór studentów do grup w ramach specjalności, będzie dokonywany na podstawie średniej z 1 semestru studiów oraz wyniku egzaminu wstępnego.

Uruchomienie w/w specjalności będzie możliwe po zapisaniu się wymaganej liczby, minimum 30 studentów.

Miejsce zajęć:

Zajęcia odbywają się w siedzibie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Szturmowej 1/3, w Warszawie.
Wirtualny spacer po kampusie

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, od godz. 8.00 do (najpóźniej) godz. 19.00.

Sylwetka absolwenta

Absolwent w zakresie wiedzy:
 • Posiada pogłębioną wiedzę o teoriach i praktykach związanych z zarządzaniem finansami i rachunkowością, ich miejscu w systemie nauk społecznych oraz ich przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z dyscyplinami naukowymi. Postrzega zarządzanie finansami i rachunkowość jako naukę interdyscyplinarną.
 • Zna i rozumie w stopniu pogłębionym terminologię i metodologię badań w zakresie zarządzania finansami i rachunkowości oraz w dyscyplinach uzupełniających (zarządzanie, ekonomia, nauki prawne).
 • Ma pogłębiona wiedzę o zasadach, procedurach i praktykach dotyczących działalności finansowej różnych typów organizacji.
 • Zna w sposób pogłębiony teorie i praktyki wykorzystywane do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem finansami w organizacjach, z rachunkowością, zarządzaniem instytucjami finansowymi i strategiami instytucji finansowych.
 • Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o funkcjonowaniu organizacji, o jej różnorodnych typach, celach, strukturach, operacjach (funkcjach, aktywnościach), kulturach oraz relacjach z otoczeniem.
 • Zna i rozumie w sposób pogłębiony teorie i modele ekonomiczne, dotyczące funkcjonowania organizacji i całej gospodarki.
 • Zna i rozumie w sposób pogłębiony regulacje prawne dotyczące funkcjonowania organizacji i całej gospodarki.
 • Zna zaawansowane techniki analizowania wpływu otoczenia zewnętrznego na decyzje finansowe w organizacjach, funkcjonowanie organizacji i całej gospodarki.
 • Zna zaawansowane metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania, analizy i ochrony danych (informacji), potrzebnych do podejmowania decyzji finansowych w organizacjach.
 • Zna i rozumie pojęcia oraz zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej.
 • Ma wiedzę o zasadach tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości w wymiarze krajowym i globalnym.
Absolwent w zakresie umiejętności:
 • Potrafi prawidłowo interpretować złożone i nietypowe zjawiska społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne, technologiczne i ich wpływ na decyzje finansowe, funkcjonowanie organizacji i całości gospodarki.
 • Analizuje proponowane rozwiązania złożonych i nietypowych problemów finansowych, związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw i proponuje w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia.
 • Potrafi samodzielnie analizować złożone i nietypowe sytuacje decyzyjne oraz dokonywać wyboru odpowiedniej decyzji.
 • Potrafi ocenić w sposób kompleksowy efekty rynkowe, finansowe i społeczne podejmowanych decyzji i przedsięwzięć oraz przedstawić ich merytoryczne uzasadnienie.
 • Potrafi samodzielnie i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące złożonych i nietypowych problemów związanych z zarządzaniem finansami, rachunkowością, funkcjonowaniem organizacji, sektora i całej gospodarki.
 • Potrafi wykorzystać zaawansowane narzędzia informatyczno-komunikacyjne w swojej pracy.
 • Uzasadnia w sposób kompetentny i komunikatywny zaproponowane rozwiązania i poddaje je krytyce.
 • Samodzielnie wyszukuje informacje w literaturze naukowej i aktach prawnych, także w językach obcych.
 • Formułuje problem badawczy i hipotezy, osadzając je w adekwatnej literaturze przedmiotu, dobiera metody do jego rozwiązania oraz przeprowadza analizę służącą jego rozwiązaniu.
 • Prezentuje swoje poglądy w postaci dłuższego opracowania pisemnego, osadzając je w adekwatnej literaturze przedmiotu.
 • Posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych i różnych źródeł.
 • Umie posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umie stosować specjalistyczną terminologię z zakresu zarządzania finansami i rachunkowości w języku obcym, w opracowaniach pisemnych i wystąpieniach ustnych.
 • Posiada umiejętność współdziałania, pracowania i kierowania w większej lub mniejszej grupie, przyjmując w zespołach różne role, wykazując przy tym przywództwo, komunikatywność, sumienność i wytrwałość.
 • Rozumie potrzebę uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności, w tym na studiach doktoranckich i studiach podyplomowych.
Absolwent w zakresie kompetencji społecznych:
 • Potrafi dokonywać ocen krytycznych do złożonych sytuacji i zjawisk związanych z zarządzaniem finansami w organizacjach, z rachunkowością, zarządzaniem instytucjami finansowymi i strategami instytucji finansowych.
 • Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy w wymiarze krajowymi i globalnym.

Wykazuje wrażliwość na kwestie etyczne, społeczne oraz na różnice kulturowe i jest gotów do rozwijania branżowych standardów etycznych.

Możliwości zatrudnienia 

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w :

 • przedsiębiorstwach sektora finansowego, np. w bankach, zakładach ubezpieczeń, domach maklerskich, towarzystwach funduszy inwestycyjnych,
 • przedsiębiorstwach sektora niefinansowego prywatnego o różnej skali działalności, zarówno produkcyjnych, jak i usługowych,
 • instytucjach sektora publicznego, np. w instytucjach administracji rządowej i instytucjach sektora publicznego.

Wśród potencjalnych stanowisk pracy znajdują się: księgowy, analityk bankowy, analityk ubezpieczeniowy, analityk rynkowy, analityk finansowy, itp.  Absolwent studiów II stopnia przygotowany jest do wykonywania pracy wymagającej kwalifikacji specjalistycznych (np. specjalista lub starszy specjalista, doradca klienta, doradca finansowy, itp.). Po zdaniu odpowiednich egzaminów państwowych lub międzynarodowych i odbyciu odpowiedniej praktyki absolwent ma możliwość wykonywania zawodów licencjonowanych, takich jak: makler giełdowy, doradca inwestycyjny lub broker ubezpieczeniowy, czy też posługiwania się certyfikatami FRM, PRM, CFA, etc.

Po zdaniu odpowiednich egzaminów państwowych lub międzynarodowych i odbyciu odpowiedniej praktyki absolwent kierunku MSZFIR ma możliwość wykonywania zawodów licencjonowanych, takich jak:

 1. makler giełdowy,
 2. doradca inwestycyjny;
 3. agent lub broker ubezpieczeniowy;
 4. biegły rewident;
 5. Chartered Financial Analyst (CFA) – Certyfikowany Analityk Finansowy
 6. Financial risk manager (FRM) – certyfikowany specjalista zarządzania ryzykiem finansowym
 7. Professional Risk Manager (PRM)

Studia te dają również umiejętności i wiedzę, która może być wykorzystana w przygotowaniu do egzaminów i certyfikatów:

 1. CIMA (ang. The Chartered Institute of Management Accountants, ) Międzynarodowego Stowarzyszenia Dyplomowanych Specjalistów ds. Rachunkowości;
 2. ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

Próg kwalifikacji: 25 pkt.

O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby z dyplomem licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędnym.

Dla kandydatów zostanie przeprowadzony egzamin pisemny w formie testu, obejmujący zakres zagadnień z zarządzania finansami, rachunkowości i ekonomii.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania z egzaminu wynosi 50.

Literatura do egzaminu:

 1. Górski, M., Rynkowy system finansowy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2018.
 2. Postuła, M. (red.), Finanse firmy w decyzjach menedżerskich, Wydawnictwo Naukowe WZ UW, Warszawa 2016.
 3. Zalega, T., Mikroekonomia, Wydawnictwo Naukowe WZ UW, Warszawa 2016.
 4. Nowak, A., Zalega T. (red.), Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2019.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim

Kompetencje językowe kandydatów z dyplomami zagranicznymi, którzy nie posiadają honorowanego przez Uniwersytet Warszawski dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego (zgodnego z ogólnymi wymogami określonymi w uchwale rekrutacyjnej), sprawdzane są podczas egzaminu, o którym mowa w pkt. 1 lit. a.

Kompetencje te podlegają odrębnej ocenie.
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ocenie kompetencji językowych: 5.
Liczba punktów konieczna do uznania kompetencji językowych za wystarczające do podjęcia studiów w języku polskim: 3.

Punktacja dotycząca oceny kompetencji językowych nie jest wliczana do punktacji końcowej.

Wymagania dotyczące znajomości języka polskiego. >> Otwórz stronę! <<

Opłaty

Opłata rekrutacyjna (w tym opłaty wnoszone za granicą)

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)

Wymagane dokumenty

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Dodatkowe informacje

Znajdź nas na mapie: Wydział Zarządzania

Rekrutacja 

 • Rejestracja w Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz wnoszenie opłaty rekrutacyjnej od 6 czerwca do 8 lipca 2024 roku.
 • Po kliknięciu w ten link zarejestruj się na studia!
 • Ogłoszenie wyników: 22 lipca 2024 r.
 • Składanie dokumentów po opublikowaniu listy osób zakwalifikowanych:

  a) I termin: 23-25 lipca 2024 r.

  b) II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 26, 29 lipca 2024 r.

  c) II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 30-31 lipca 2024 r.

  Kolejne terminy wyznaczone przez komisję rekrutacyjną, w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w poprzednich terminach.

   

ZDALNY PUNKT REKRUTACYJNY CZYNNY BĘDZIE

OD 6 CZERWCA 2024 R. DO 30 WRZEŚNIA 2024 R.

GODZINY OTWARCIA 09:00-14:00
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa, Budynek C, parter
tel. 022/ 55 34 100
email: rekrutacja@wz.uw.edu.pl

 

 • Dokumenty wymagane od kandydatów zakwalifikowanych na studia, będą przyjmowane w formie papierowej, w terminach podanych w systemie IRK. Szczegóły organizacji przyjmowania dokumentów zostaną przekazane kandydatom, poprzez system IRK.