• Polski
  • English

Opis 

Kierunek: Rachunkowość i Controlling
Studia II stopnia, dzienne

Profil ogólnoakademicki
Dziedzina: nauki społeczne
Dyscypliny: nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomia i finanse, nauki prawne
Dyscyplina wiodąca: ekonomia i finanse

Program studiów Rachunkowość i Controlling oferuje dogłębną analizę kluczowych aspektów finansowych oraz zarządczych, przygotowując studentów do wyzwań współczesnego świata biznesu. Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych ekspertów, którzy podzielą się swoją wiedzą i praktycznym doświadczeniem, zapewniając solidne fundamenty teoretyczne oraz umiejętności praktyczne niezbędne do skutecznego działania w obszarze finansów i controllingu. Nasz program pozwala studentom zdobyć kompleksowe umiejętności z zakresu analizy finansowej, budżetowania, rachunkowości zarządczej oraz strategii finansowej. Dzięki praktycznym projektom i studiom przypadków, nasi absolwenci są przygotowani do podejmowania strategicznych decyzji biznesowych oraz efektywnego zarządzania zasobami finansowymi organizacji.

Przyjęta nazwa kierunku podkreśla związek z praktyką gospodarczą i potrzebę kształcenia kadr dla nowoczesnej gospodarki, czego skutkiem jest profil edukacyjny ukierunkowany na zdobycie pożądanych i cenionych kwalifikacji zawodowych ACCA oraz CIMA. Koncepcja i związane z nią cele kształcenia na kierunku „Rachunkowość i Finanse Biznesu” są ściśle powiązane z celami kształcenia na Wydziale Zarządzania, misją, wizją i strategią Wydziału.

Absolwent kierunku „Rachunkowość i Controlling” posiadać będzie szeroką wiedzę z zakresu kluczowych zagadnień w zakresie rachunkowości finansowej (wg regulacji prawa krajowego i międzynarodowego), zarządczej i controllingu oraz roli podatków w rachunkowości.

Na kierunku oferowane są dwie ścieżki kształcenia: rachunkowość i rewizja finansowa oraz controlling, w ramach których studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania oraz budować kompetencje niezbędne do funkcjonowania na konkurencyjnym rynku.

Specjalności 

Rachunkowość i rewizja finansowa

Controlling

Możliwości zatrudnienia 

Absolwent kierunku „Rachunkowość i Controlling” posiadać będzie szeroką wiedzę z zakresu kluczowych zagadnień w zakresie rachunkowości finansowej (wg regulacji prawa krajowego i międzynarodowego), zarządczej i controllingu oraz roli podatków w rachunkowości. Będzie wyposażony także w wiedzę z obszaru płynności i wiarygodności finansowej, inwestycji kapitałowych, restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw, strategii podatkowych oraz specyfiki funkcjonowania grup kapitałowych. Będzie miał świadomość potrzeby monitorowania zmian legislacyjnych ww. obszarach, doskonalenia umiejętności praktycznych, w tym w zakresie narzędzi informatycznych przydatnych w rachunkowości i controllingu.

Absolwent studiów drugiego stopnia jest przygotowany do podjęcia pracy na samodzielnych stanowiskach zarówno w typowych przedsiębiorstwach, jak i firmach usługowych, takich jak np. biura rachunkowe, firmach doradczych, a także w instytucjach finansowych oraz sektora publicznego (np. w instytucjach administracji rządowej).
Na kierunku oferowane są dwie ścieżki kształcenia: rachunkowość i rewizja finansowa oraz controlling, w ramach których studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania oraz budować kompetencje niezbędne do funkcjonowania na konkurencyjnym rynku.

Program 

Program studiów dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2024/25