Informacje ogólne

Fundacja na rzecz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa

Nr Rejestru Fundacji 0000124514
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy, 23.05.1991 r.
Regon 012380298, NIP: 524-18-82-576
Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych – 2.14/00290/2012 341/12/PW z 27.09.2012 r.

Zarząd Fundacji:
 • Doc. dr Robert Pietrusiński
 • Doc. dr Piotr Sokół
Cele Fundacji

Celem Fundacji jest:

 • wspomaganie rozwoju naukowego i dydaktycznego,
 • upowszechnianie wiedzy teoretycznej i osiągnięć praktycznych służących realizacji zadań statutowych,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników i studentów,
 • aktywizacja ludzi nauki służąca wypracowaniu systemu wiedzy o stanie i potrzebach zarządzania oraz rozwoju instytucji rynkowych, zagadnienia łączenia teorii i praktyki w tym zakresie.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • współpracę ze środowiskami nauki, kultury i oświaty oraz organami państwowymi organizacjami społecznymi i gospodarczymi w kraju i zagranicą,
 • promowanie dokonań twórczych i naukowych na rzecz wiedzy o zarządzaniu, prawie, ekonomii oraz inspirowanie prac naukowo- badawczych w tej dziedzinie,
 • prowadzenie działalności gospodarczej w kraju i zagranicą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
 • gromadzenie środków finansowych i materialnych na rzecz realizacji programu rozwoju Wydziału Zarządzania.

Działalność Fundacji przyczynia się do:

 • wspomagania rozwoju naukowego i dydaktycznego Wydziału Zarządzania, poprzez opłacanie sprzętu dydaktycznego i zaproszonych wykładowców,
 • upowszechnianie wiedzy teoretycznej i osiągnięć praktycznych, poprzez organizowanie i finansowanie: sympozjów, seminariów, konferencji naukowych dla pracowników i studentów Wydziału Zarządzania UW.

Fundacja organizuje i przeprowadza konferencje, szkolenia specjalistyczne i seminaria naukowe oraz wspiera wydawnictwa. Współpracuje z organizacjami rządowymi, jednostkami samorządowymi oraz przedsiębiorcami.

Studium „Menedżer Contact Center”

Akademia Rachunkowości Zarządczej

Studium Kot: zachowania prawidłowe i zaburzenia behawioralne

Studium „Event Management”