PL EN RU

O Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego powstał w 1972 roku i jest najstarszą w Europie Środkowo-Wschodniej jednostką kształcącą w zakresie Zarządzania. Jako ośrodek dydaktyczny i naukowo-badawczy zajmuje wiodącą pozycję w Polsce oraz wschodniej części Europy. Wysoki poziom kształcenia, badań naukowych oraz umiędzynarodowienie Wydziału znajdują odzwierciedlenie w rankingach i ocenach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz niezależnych instytucji, działających na rzecz doskonalenia jakości kształcenia. W parametryzacji jednostek naukowych resort nauki przyznał wydziałowi kategorię „A”,  Polska Komisja Akredytacyjna oceniając kierunki prowadzone przez Wydział, wystawiła wysokie noty kierunkom studiów. „Finanse i rachunkowość” otrzymał oceną pozytywną, „Zarządzanie” natomiast najwyższą możliwą notę - wyróżniającą. W 2017 roku Foundation for Management Development (EFMD) przyznał Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego akredytację EQUIS – jedną z 3 najważniejszych akredytacji dla uczelni biznesowych na świecie.

 

Od wielu lat Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego wyróżniany jest w międzynarodowym rankingu uczelni wyższych Eduniversal, którego kryteriami są między innymi:  umiędzynarodowienie studiów, posiadane akredytacje, członkostwo w międzynarodowych stowarzyszeniach naukowych, aktywność pracowników na polu naukowo-badawczym oraz wyniki głosowania rektorów i dziekanów tysiąca szkół biznesu z całego świata. Wydział Zarządzania posiada 5 na 5 tzw. palmes of excellence, przyznawanych najlepszym uczelniom i wydziałom biznesowym. Jest to najwyższa kategoria, w której znajdują się najlepsze uczelnie biznesowe na świecie, mające globalny zasięg działania.

 

W edycji 2017/18 rankingu Eduniversal, prowadzone przez Wydział kierunki studiów uzyskały bardzo wysokie lokaty. Anglojęzyczny kierunek studiów magisterskich - International Business Program w kategorii „International Management” – zajął III miejsce w Europie Wschodniej i I miejsce w Polsce, program Executive MBA - emba@UW, w swojej kategorii, zajął II miejsce w Europie Wschodniej  i I miejsce w Polsce, studia „Environmental Management”, prowadzone wspólnie z Wydziałami Biologii oraz Chemii UW w kategorii „Sustainable Development and Environmental Management” zajęły 47. miejsce w globalnym rankingu oraz I w Polsce, natomiast program GlobalMBA, w kategorii „General management” uzyskał II miejsce w Europie Środkowo-Wschodniej i pierwsze miejsce w Polsce.

 

Liczne atuty Wydziału Zarządzania UW decydują o jego atrakcyjności i znajdują odzwierciedlenie w zainteresowaniu kandydatów na studia, jego ofertą. Obecnie jednostka jest największym wydziałem Uniwersytetu Warszawskiego. Łącznie na studiach licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych, naukę pobiera tutaj ponad 5500 studentów i słuchaczy. W ciągu ponad 45 lat swojego istnienia Wydział Zarządzania UW wypromował ponad 30 tysięcy absolwentów, którzy opuszczają jego mury z dobrą perspektywą zatrudnienia.

W opracowanym na podstawie wskazań pracodawców, reprezentowanych przez 500 największych pod względem przychodów polskich firm rankingu, przeprowadzonym przez opiniotwórczy krajowy tygodnik, w grupie prowadzonych przez Wydział kierunków, „Zarządzanie i marketing” oraz „Ekonomia, Finanse, Rachunkowość” – jednostka uplasowała się na II miejscu.

 

  •  

 

Zaczątkiem Wydziału był powołany do życia w roku 1972 Instytut Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego z siedzibą przy ul. Długiej 44/50 w Warszawie. Powstał on z inicjatywy grupy wybitnych polskich naukowców, którzy już wtedy widzieli konieczność propagowania w Polsce wiedzy o zarządzaniu, kształcenia kadr oraz prowadzenia badań naukowych w tej dziedzinie. Do ich grona należeli między innymi:

  • prof. dr hab. Zygmunt Rybicki - ówczesny Rektor Uniwersytetu Warszawskiego,
  • prof. dr hab. Jerzy Więckowski - pierwszy Dziekan Wydziału Zarządzania,
  • prof. dr hab. Kazimierz Ryć - wybitny ekonomista, do dzisiaj pracujący na Wydziale, sprawujący w latach 1999-2005 funkcję Dziekana.

W 1974 roku Instytut Zarządzania UW zmienił nazwę na Instytut Organizacji i Kierowania Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej Akademii Nauk, który w 1976 roku został przeniesiony na Służew, na ul. Szturmową. Na bazie tego Instytutu w roku 1977 powstał Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Rosnące zainteresowanie studiami biznesowymi i powiększająca się liczba studentów, rozpoczynających naukę, spowodowały podjęcie decyzji o poszerzeniu bazy lokalowej wydziału. Rozbudowa i modernizacja zajmowanych początkowo budynków obejmowała między innymi: wzniesienie auli mogącej pomieścić kilkuset słuchaczy, dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych, powstanie pełnowymiarowej sali sportowej. Prace w tym zakresie zostały przeprowadzone w latach 2001-2006 a finansowanie inwestycji pochodziło ze środków własnych wspartych dofinansowaniem z Komitetu Badań Naukowych, Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Unii Europejskiej. Obecnie Wydział Zarządzania dysponuje nie tylko nowoczesną siedzibą, ale przede wszystkim ogromnym potencjałem naukowym i dydaktycznym. 

 

Oferta wydziału obejmuje edukację na dwóch kierunkach studiów - Zarządzaniu oraz Finansach, Rachunkowości i Ubezpieczeniach. Zgodnie ze światowymi standardami, kształcenie odbywa się w oparciu o 3-stopniowy podział studiów. W ofercie znajdują się 3-letnie studia I stopnia licencjackie, 2-letnie studia II stopnia - magisterskie i 4-letnie studia doktoranckie. Ponadto absolwentom studiów licencjackich i magisterskich proponowane są roczne studia podyplomowe na kilkudziesięciu interesujących specjalnościach. Studia licencjackie dla absolwentów szkół średnich zapewniają program kształcenia na poziomie wyższych studiów zawodowych.  Dyplomowe Studia Menedżerskie i Dyplomowe Studia Finansów, Rachunkowości i Ubezpieczeń prowadzone są w języku polskim. Studia II stopnia realizowane są z uwzględnieniem programów wielu specjalności, odpowiadających zapotrzebowaniu na rynku pracy. Obecnie na Magisterskich Studiach Menedżerskich oferowane są następujące specjalności:  Zarządzanie organizacją, Marketing, Zarządzanie międzynarodowe, Rozwój potencjału społecznego, Zarządzanie publiczne, E-biznes, Zarządzanie sprzedażą, Zarządzanie w ochronie zdrowia, Przedsiębiorczość, Doradztwo organizacyjne. Wśród specjalności oferowanych na Magisterskich Studiach Finansów, Rachunkowości i Ubezpieczeń, których program został opracowany w oparciu o światowe, najnowsze standardy z zakresu rachunkowości, znajdują się: Finanse przedsiębiorstw i rachunkowość oraz Zarządzanie instytucjami finansowymi.

 

Na studiach II stopnia prowadzony jest również kierunek wykładany w języku angielskim - International Business Program. Kolejnym anglojęzycznym programem Wydziału jest unikatowy program GlobalMBA, którego zajęcia prowadzone są  w czterech krajach: Niemczech, Polsce, Chinach i Stanach Zjednoczonych. Program realizowany przez studentów z czterech państw, kończy się uzyskaniem dwóch  dyplomów: MBA z  University of North Florida oraz dyplomu magistra w zakresie zarządzania międzynarodowego z Cologne University of Applied Sciences.  W obu powyższych programach, zajęcia prowadzone są z licznym udziałem cenionych wykładowców z uczelni zagranicznych i są doceniane w liczących się międzynarodowych rankingach szkół biznesu. Kolejnym, nagradzanym w prestiżowych rankingach, programem studiów anglojęzycznych, jest program  Executive MBA@UW, posiadający akredytację międzynarodowego stowarzyszenia AMBA. Wydział Zarządzania UW oferuje również kilkadziesiąt specjalności rocznych studiów podyplomowych, których lista corocznie jest weryfikowana w oparciu o wyniki badań, pochodzące z rynku pracy. 

Dla absolwentów szkół wyższych, którzy uzyskali tytuł magistra lub równorzędny i pragną kontynuować naukę na studiach III stopnia, przeznaczone są czteroletnie studia doktoranckie. Rada Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego posiada uprawnienia do nadawania stopni w trzech dyscyplinach: w naukach o zarządzaniu (dr i dr hab.) i w ekonomii (dr) oraz finansach (dr).

 

Uczelnia przygotowuje specjalistów mogących podjąć zatrudnienie w przedsiębiorstwach oraz administracji państwowej i samorządowej w zakresie marketingu, finansów, ubezpieczeń i bankowości, rachunkowości i podatków, zarządzania kapitałem ludzkim, e-biznesu, zarządzania nieruchomościami, w firmach polskich, korporacjach międzynarodowych i strukturach Unii Europejskiej. Zatrudnianiem studentów i absolwentów Wydziału zainteresowane są najbardziej renomowane firmy zagraniczne, działające na terenie Polski oraz profesjonalni headhunterzy. Wielu z nich zakłada własne, sprawnie działające firmy, kreując przy tym nowe miejsca pracy.

 

Przedsiębiorczość studentów jest stymulowana w trakcie studiów poprzez udział w zajęciach opartych na praktycznym zastosowaniu wiedzy akademickiej. W stałym kontakcie z realnymi procesami zarządzania, doradzając firmom i organizacjom, opracowując ekspertyzy i dokształcając menedżerów, pozostają bowiem wykładowcy uczelni. Wśród nich znajdują się architekci nowej rzeczywistości gospodarczej w Polsce, między innymi twórcy Giełdy Papierów wartościowych w Warszawie i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W toku wieloletniej współpracy kadra naukowa nabyła niepowtarzalną umiejętność integrowania wielodyscyplinarnej wiedzy wokół zagadnień współczesnego zarządzania. Integracja dotyczy zarówno prowadzonych na Wydziale prac badawczych, jak i procesu dydaktycznego. Corocznie pracownicy Wydziału wydają kilkaset publikacji naukowych oraz  artykułów w fachowych czasopismach polskich i zagranicznych. Część z publikacji wydawanych jest w powołanym do życia w 1996 roku,  Wydawnictwie Naukowym WZ UW, którego stałymi pozycjami są również: kwartalnik „Problemy Zarządzania” oraz półrocznik „Studia i materiały”. Międzynarodowemu upowszechnieniu dorobku naukowego pracowników wydziału służą powołane do życia w ostatnim czasie, anglojęzyczne tytuły wydawnicze: „Journal of Banking and Financial Economics” oraz „Faculty of Management Working Paper Series”. Popularyzacja działalności badawczej odbywa się również poprzez organizację i uczestnictwo w konferencjach  naukowych w Polsce i za granicą.  Część z organizowanych na Wydziale Zarządzania UW konferencji międzynarodowych, ma już charakter cykliczny; wśród nich wymienić można: „Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych” (FUROG), „Ochrona zdrowia i gospodarka”, konferencje poświęcone informatycznym aspektom zarządzania.  Doświadczenie dydaktyczne wykładowców Wydziału znajduje uznanie w uczelniach zagranicznych, w których gościnnie prowadzą zajęcia w ramach stypendiów i umów partnerskich, uczestniczą także w konferencjach zagranicznych, stażach naukowych lub prowadzą za granicą badania własne.

 

Z przywilejów wynikających z licznie podpisanych umów o współpracy, oprócz pracowników, korzystają również studenci Wydziału, którzy część studiów realizują w zagranicznych uczelniach.

Corocznie blisko 200 osób z Wydziału Zarządzania UW korzysta z oferty edukacyjnej uczelni partnerskich. Jest to konsekwencją pozycji lidera wśród wszystkich wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego, jeśli chodzi o ilość podpisanych i realizowanych umów o współpracy z uczelniami zagranicznymi.

Aktualnie Wydział może pochwalić się 80. umowami o współpracy bezpośredniej z uczelniami europejskimi w ramach programu Erasmus+, z licznymi uczelniami z USA, między innymi z University of Illinois, University of North Florida czy LeMoyne College, jak i azjatyckimi, wśród których wymienić można Kyungpook National University (Korea Południowa), czy chińskim Dongbei University of Finance and Economics in Dalian. Sieć nawiązanych kontaktów podlega ciągłej rozbudowie, zarówno w wymiarze ilościowym, jak i jakościowym, z uwzględnieniem coraz bardziej zaawansowanych form współpracy.

 

W celu potwierdzenia wysokiej jakości kształcenia, zgodnego z międzynarodowymi standardami, Wydział Zarządzania przechodzi obecnie procedurę akredytacyjną w cieszącym się wysokim prestiżem, Międzynarodowym Stowarzyszeniu Szkół Biznesu (AACSB-  Association to Advance Collegiate Schools of Business). Przedmioty realizowane w ramach kierunku Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia, otrzymały akredytację stowarzyszenia ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), co studenci kierunku dyskontują w formie zwolnienia z części egzaminów certyfikacyjnych.  Od wielu lat studia MBA posiadają akredytację liczącego się na rynku edukacyjnym Stowarzyszenia Studiów MBA (AMBA- Association of MBAs), Wydział jest członkiem Central and East European Management Development Association (CEEMAN), oraz stowarzyszenia European Foundation for Management Development (EFMD) i European University Association, prestiżowej Network of Universities from the Capitas of Europe, posiada akredytację Departamentu Edukacji USA (USA Federal Student Financial Aid Program) oraz akredytację azjatycką przyznawaną najlepszym uczelniom biznesowym - Asian Association of Schools of Business International (AASBI).

 

Międzynarodowe uznanie Wydziału potwierdzają liczne wyróżnienia i nagrody. W edycji 2017/18 rankingu Eduniversal, prowadzone przez Wydział kierunki studiów uzyskały bardzo wysokie lokaty. Anglojęzyczny kierunek studiów magisterskich - International Business Program w kategorii „International Management” – zajął III miejsce w Europie Wschodniej i I miejsce w Polsce, program Executive MBA - emba@UW, w swojej kategorii, zajął II miejsce w Europie Wschodniej  i I miejsce w Polsce, studia „Environmental Management”, prowadzone wspólnie z Wydziałami Biologii oraz Chemii UW w kategorii „Sustainable Development and Environmental Management” zajęły 47. miejsce w globalnym rankingu oraz I w Polsce, natomiast program GlobalMBA, w kategorii „General management” uzyskał II miejsce w Europie Środkowo-Wschodniej i pierwsze miejsce w Polsce.

 

Na szczeblu krajowym, wysoki poziom kształcenia, badań naukowych oraz umiędzynarodowienie wydziału znajdują odzwierciedlenie w rankingach i ocenach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz niezależnych instytucji, działających na rzecz doskonalenia jakości kształcenia. W parametryzacji jednostek naukowych resort nauki przyznał wydziałowi kategorię „A”,  Polska Komisja Akredytacyjna, oceniając kierunki prowadzone przez Wydział, wystawiła wysokie noty kierunkom studiów. „Finanse i rachunkowość” otrzymał oceną pozytywną, „Zarządzanie” natomiast najwyższą możliwą notę - wyróżniającą. Doceniana oferta edukacyjna Wydziału Zarządzania UW, znajduje uznanie wśród kandydatów na studia, osiągających najlepsze wyniki w nauce.

 

Studenci uczelni, w bezpośrednim kontakcie z nauczycielami akademickimi, rozwijają swoją wrażliwość badawczą oraz zdobywają i doskonalą kwalifikacje zawodowe. Wydział upowszechnia jednocześnie wszechstronną wiedzę i umiejętności organizacyjne w oparciu o doświadczenia płynące z praktyki gospodarczej. Kompetencje praktyczne kształtowane są poprzez działalność kół naukowych i innych organizacji studenckich, jak Samorząd Studencki czy Biuro Karier, które aktywnie współpracują z przedstawicielami świata biznesu. Niezależnie od inicjatyw studenckich, doświadczenie zawodowe umożliwione jest  dzięki działalności Rady Biznesu WZ UW, będącej platformą współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym i edukacyjnym oraz praktykami życia gospodarczego w kraju i za granicą.

Zdobyta na Wydziale wiedza, poparta doświadczeniem praktycznym, buduje przewagę konkurencyjną studentów i absolwentów na wymagającym rynku pracy.  Absolwenci Wydziału znaleźli się w czołówce rankingu opracowanego na podstawie wskazań pracodawców, reprezentowanych przez 500 największych pod względem przychodów polskich firm, zajmując drugą lokatę. 

 

Niewątpliwym atutem Wydziału Zarządzania jest również jego infrastruktura. Mieści się on w trzech nowoczesnych budynkach zlokalizowanych w Kampusie Południowym Uniwersytetu Warszawskiego, które wyposażone są m.in. w nowoczesne sale konferencyjne na 350 i 180 osób, sale wykładowe na 90 i 60 słuchaczy, oraz liczne sale seminaryjne. Projektanci zadbali o znakomitą akustykę sali konferencyjnej, dorównującą salom koncertowym, a także o możliwość wykorzystania nowoczesnych urządzeń technicznych jak pełna klimatyzacja, profesjonalne nagłośnienie, montaż telewizji przemysłowej, kabin dla tłumaczy i urządzeń do korzystania z Internetu w czasie prowadzenia obrad i wykładów oraz przeprowadzania transmisji telewizyjnych. W całym kampusie jest dostęp do WiFi.

Budynki Wydziału Zarządzania spełniają wszystkie wymogi przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych; udogodnienia znajdują zastosowanie między innymi w pochylniach zewnętrznych, specjalnych dźwigach do przenoszenia pionowego czy pomieszczeniach sanitarnych. Z myślą o osobach niepełnosprawnych, zostały zaprojektowane również obiekty sportowe. Pełnowymiarowa sala sportowa posiada widownię na 170 osób i bogate zaplecze sanitarne. W części sportowej funkcjonują: boiska do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej, tenisa i dobrze wyposażona siłownia. Wszystkie pomieszczenia zostały nowocześnie oświetlone i klimatyzowane. Iluminacja zewnętrzna budynków Wydziału Zarządzania eksponuje ich walory architektoniczne a pięknie zaprojektowane ogrody, które znajdują się w obszarze kampusu zachęcają do spacerów i odpoczynku.

 

Pracownicy i studenci Wydziału Zarządzania mają do dyspozycji bogato zaopatrzoną wydziałową bibliotekę fachowych książek i czasopism polskich i zagranicznych, wolny dostęp do internetowych wydań najbardziej liczących się wydawnictw naukowych, jak między innymi: ProQuest, ABI/INFORM, EBSCO.

Na terenie Wydziału znajdują się laboratoria komputerowe, wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt ze swobodnym dostępem do Internetu, kawiarenki, stołówka z urozmaiconym, zawsze świeżym i smacznym menu, w dostępnych cenach. W bufetach serwowane są rozmaite przekąski oraz napoje zimne i gorące. Monitory usytuowane w centralnych punktach Wydziału, przekazują obowiązujący plan zajęć, bieżące notowania z Giełdy Papierów Wartościowych oraz oferty pracy i praktyk studenckich.

A A
EQUIS
AASBI
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
ACCA
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników