PL EN RU

Rekrutacja - International Business Program Dzienne

International Business Program
Rodzaj studiów: studia drugiego stopnia
Forma studiów: studia stacjonarne w języku angielskim; studia płatne
Czas trwania: 2 lata (4 semestry)


1. Rejestracja w Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz wnoszenie opłaty rekrutacyjnej od 5 czerwca do 20 lipca 2017 roku pod adresem https://irk.uw.edu.pl   Zarejestruj się na studia


2. Składanie dokumentów do 29 lipca 2017 pod adresem: 

 

PUNKT REKRUTACYJNY

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 1/3
PARTER bud. C (przy Recepcji) 
tel. 022 55 34 100 
czynny: 
pn - pt 10.00 - 18.00,
sob 10.00 - 14.00 
e-mail: rekrutacja@wz.uw.edu.pl 

 

 

Wymagane dokumenty:

 

 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I stopnia (licencjat, inżynier) lub studiów magisterskich dowolnego kierunkucelem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem (w przypadku osób, które czekają na wydanie dyplomu – zaświadczenie o dokonanej obronie, wydane przez dziekanat właściwych studiów)
 • 1 kolorowa fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35x45 mm) 
 • podpisane podanie o przyjęcie na studia (wydrukowane ze strony https://irk.uw.edu.pl)
 • poświadczona przez Uniwersytet Warszawski kserokopia dowodu osobistego
 • deklaracja płatności 
 • suplement do dyplomu lub potwierdzony program odbytych studiów
 • podanie o Elektroniczną Legitymację Studencką (do pobrania ze strony https://irk.uw.edu.pl po wgraniu przez Kandydata jego zdjęcia do systemu IRK i akceptacji przez Uniwersytet Warszawski)
 • dowód wpłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (numer konta do wpłaty)
 • UWAGA: w przypadku posiadania legitymacji studenckiej Uniwersytetu Warszawskiego, Kandydat składa kserokopię tego dokumentu. Podanie i dowód wpłaty za legitymację nie są wówczas wymagane
 • upoważnienie do złożenia dokumentów - w przypadku, gdy dokumenty kandydata są składane przez osobę trzecią


Uwagi do zdjęcia legitymacyjnego:

 • Elektroniczna wersja zdjęcia kandydata musi być wgrana do systemu IRK.
 • Akceptowane są tylko zdjęcia kolorowe o wymiarze 400 x 500 pikseli lub odrobinę większe, zachowujące te same proporcje.
 • Musi być widoczna twarz kandydata o wyraźnym konturze, bez nakrycia głowy i ciemnych okularów.
 • Tło fotografii musi być gładkie i jasne.

 

 

Zasady kwalifikacji na studia dzienne:
Warunkiem przyjęcia na studia drugiego stopnia jest posiadanie dyplomu licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędnego dowolnego kierunku.

Kandydaci są przyjmowani na podstawie średniej arytmetycznej wyliczonej z:

 • końcowej oceny z dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • średniej z toku studiów
 • rozmowy kwalifikacyjnej potwierdzającej znajomość języka angielskiego. 

Rozmowa kwalifikacyjna dla osób zarejestrowanych w II turze odbędzie się 10 lipca 2017 r. o godz. 09.00 w pok. C218, w budynku C Wydziału Zarządzania UW, przy ul. Szturmowej 1/3 w Warszawie.

Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia z egzaminu wynosi 5.
Kandydaci mogą być zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej z języka angielskiego, jeżeli stopień znajomości języka potwierdzony jest następującymi certyfikatami: AC, TOEFL, LCCI na poziomie zaawansowanym, egzamin na UW zaliczony na poziomie C, GMAT.

Kandydaci z dyplomem zagranicznym (w tym cudzoziemcy)
Kandydaci, którzy uzyskali dyplom za granicą (zarówno obywatele polscy jak i cudzoziemcy) podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według tych samych zasad, co kandydaci, którzy ukończyli studia w Polsce. 
Dodatkowe informacje dla obcokrajowców

 

Deklaracja płatności dla kandydatów podejmujacych studia na zasadach innych niż obywatele polscy

 

UWAGA: Kandydaci, rekrutujący się na studia na zasadach innych niż obywatele polscy, powinni dokonać rejestracji na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów na tzw. ścieżkę "C".

 

Wysokość opłat dla osób rozpoczynających naukę w roku ak. 2017/2018 - odpłatność za studia w języku angielskim


 

Opłaty dla obywateli UE
Płatnośc za rok nauki
1 semestr - 6000 PLN
2 semestr - 5000 PLN
3 semestr - 5000 PLN
4 semestr - 5000 PLN

 

Opłaty dla osób spoza UE
Płatność za rok nauki

4000 EUR + 200 EUR jednorazowej opłaty

 

Odpłatność za studia w języku angielskim jest wnoszona na indywidualny numer konta nadany w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS). 
Indywidualny nr konta bankowego jest udostępniany w chwili przyjęcia kandydata na studia na Wydziale Zarządzania UW, na stronie internetowej: https://usosweb.uw.edu.pl
Tytuł wpłaty: czesne za studia IBP oraz imię i nazwisko studenta i rok studiów.

 


Informacja dla osób, za które czesne pokrywa zakład pracy
 

1. Zakłady pracy, które pokrywają czesne za studentów wnoszą opłaty w jednej lub dwóch ratach.

2. Osoby, za które czesne opłacił zakład pracy, zobowiązane są w ciągu 7 dni od dnia zapłaty dostarczyć do Dziekanatu studiów Wydziału Zarządzania prośbę o wystawienie faktury za czesnewłącznie z potwierdzeniem zapłaty za studia. Na tej podstawie zostanie wystawiona faktura dla zakładu pracy i wysłana listem poleconym.

3. Faktury będą wystawiane tylko po dokonaniu wpłaty.

 

Kierownik studiów

dr Waldemar Kozioł

Dyżury

Sem. letni 2015/16 - wtorek 14.15 - 15.30

Kontakt

Tel: 22/ 55 34 111 E-mail: wkoziol@wz.uw.edu.pl

Dziekanat studiów

Pokój:C218
Telefon: (22) 5534138
E-mail:ibp@wz.uw.edu.pl

godziny przyjęć:
pn-pt. 10.00 - 15.00
AASBI
Uniwersytet Warszawski
PRME
MBA
Ceeman
ACCA
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników