PL EN RU

Rekrutacja - International Business Program, Dzienne

International Business Program
Rodzaj studiów: studia drugiego stopnia
Forma studiów: studia stacjonarne w języku angielskim; studia płatne
Czas trwania: 2 lata (4 semestry)

 

 1. Rejestracja w I turze Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz wnoszenie opłaty rekrutacyjnej od 7 czerwca do 9 lipca 2021 roku: Zarejestruj się na studia!
 2. Składanie dokumentów po opublikowaniu listy osób zakwalifikowanych od 20 do 22 lipca 2021 r.

ZDALNY PUNKT REKRUTACYJNY CZYNNY BĘDZIE OD 7 CZERWCA 2021 R.
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa, Budynek B, parter
tel. 022/ 55 34 100
email: rekrutacja@wz.uw.edu.pl

 • Punkt rekrutacyjny prowadzi działalność zdalną. Pytania dotyczące rekrutacji na studia proszę kierować mailowo lub telefonicznie. Dyżury telefoniczne odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 10-16. Na pytania mailowe odpowiadamy na bieżąco.
 • Dokumenty wymagane od kandydatów zakwalifikowanych na studia, będą przyjmowane w formie papierowej, w terminach podanych w systemie IRK. Szczegóły organizacji przyjmowania dokumentów zostaną przekazane kandydatom, poprzez system IRK.

 

Dokumenty wymagane od osób zakwalifikowanych na studia IBP:

 • oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych: dyplomu magistra albo dyplomu licencjata albo dyplomu inżyniera albo dyplomu równorzędnego wydanego za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem, albo oryginał zaświadczenia o ukończeniu studiów zawierającego informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym oraz słownie określonym wyniku ukończenia studiów wraz z oświadczeniem kandydata, w którym zobowiązuje się on do przedstawienia oryginału lub uwierzytelnionego odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych w ciągu 30 dni od jego wydania, pod rygorem skreślenia z listy studentów,
 • ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata, wydrukowana z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisana przez kandydata (dostępna na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, na który kandydat dokonał zapisu, pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki”),
 • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS), zawierające zdjęcie kandydata, wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisane przez kandydata – w przypadku kandydatów nieposiadających ELS (dostępne na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, na który kandydat dokonał zapisu, pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki”),
 • dowód uiszczenia opłaty za ELS – w przypadku kandydatów nieposiadających ELS [więcej],
 • oświadczenie o zapoznaniu się z wysokością opłat za usługi edukacyjne na wybranym kierunku studiów na Uniwersytecie Warszawskim (dostępne na koncie rejestracyjnym kandydata, w „Zgłoszeniach rekrutacyjnych”, pod kierunkiem studiów, na który kandydat dokonał zapisu, pod linkiem „Dokumenty i dalsze kroki”);
 • honorowany przez UW dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego [więcej],
 • deklaracja płatności za studia

dodatkowo, jeśli dotyczy kandydata:

 • dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej – w przypadku konieczności dostarczenia potwierdzenia jej dokonania,
 • potwierdzenie legalizacji pobytu w przypadku cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • upoważnienie do złożenia dokumentów – w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią.

  Składanie dokumentów przez osoby trzecie. W przypadku składania dokumentów za kandydata przez osoby trzecie, należy przedstawić upoważnienie (imienne) dla osoby składającej dokument (dokument nie upoważnia do składania podpisów w imieniu kandydata) wraz z informacją nt. przetwarzania danych osobowych, podpisaną przez osobę upoważnioną [wzór upoważnienia wraz z klauzulą informacyjną]. UWAGA! Dokumenty wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w IRK muszą być podpisane przez kandydata.

 

Od kandydata legitymującego się dyplomem ukończenia studiów wydanym za granicą – poza wymienionymi dokumentami – wymagane są:

 • poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych (i wykazu ocen) – w formie legalizacji [lub apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112 poz. 938 i 939)] [więcej],
 • w przypadku dyplomu zagranicznego, wystawionego w języku innym, niż polski lub angielski, tłumaczenie przysięgłe (na język angielski, w którym prowadzone są studia podejmowane przez kandydata) dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz wykazu ocen, legalizacji lub apostille albo – w przypadku tłumaczenia za granicą innego niż przysięgłe – tłumaczenie zalegalizowane w polskiej placówce dyplomatycznej [więcej],
 • w przypadku dyplomu zagranicznego, zaświadczenie potwierdzające, iż dyplom ukończenia studiów wyższych uprawnia do kontynuowania kształcenia w każdym typie szkoły wyższej w systemie edukacji, w którym działa instytucja wydająca dokument (z tłumaczeniem na język, w którym prowadzone są studia podejmowane przez kandydata, czyli angielski) – wzór formularza w języku angielskim,
 • jeśli  dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji – również zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo – w przypadku jego braku – oświadczenie o obowiązku dostarczenia w wymaganym terminie ww. zaświadczenia, podpisane przez kandydata [więcej].

        Dodatkowe informacje dla obcokrajowców

 

Opis postępowania kwalifikacyjnego

 • Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem polskim

Warunkiem przyjęcia na studia II stopnia jest posiadanie dyplomu licencjata, inżyniera, magistra lub dyplomu równoważnego uzyskanego na dowolnym kierunku.

Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie średniej arytmetycznej wyliczonej z:

 • końcowej oceny z dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • średniej z toku studiów.

W postępowaniu kwalifikacyjnym tworzy się listę rankingową sporządzoną w oparciu o uzyskaną końcową ocenę według powyższych kryteriów.

W przypadku zgłoszenia się dużej liczby kandydatów z taką samą wyliczoną średnią, przekraczającą liczbę miejsc, dodatkowym kryterium będzie kolejność wyznaczona przez wyższą średnią arytmetyczną ocen z toku studiów.

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

 

 • Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

W przypadku braku oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych, wydanym za granicą, za ocenę równoważną zostanie uznana średnia z toku studiów, przyrównana do skali ocen, stosowanej w Polsce.

 

 • Sprawdzenie kompetencji kandydatów do studiowania w języku angielskim

 

UWAGA: Wszyscy kandydaci muszą posługiwać się językiem angielskim na poziomie minimum B2.
Znajomość języka angielskiego musi być poświadczona jednym z dokumentów, których lista znajduje się pod poniższym linkiem - tutaj

 

 

Kompetencje językowe kandydatów, którzy nie posiadają honorowanego przez UW dokumentu poświadczającego znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 sprawdzane są podczas rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się 13 lipca 2021 r. o godz. 10.00 online na Google Meet.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej znajomość języka angielskiego oceniana jest umiejętność czytania i rozumienia tekstu oraz umiejętność formułowania wypowiedzi w języku angielskim.
Rozmowa sprawdzająca znajomość języka angielskiego zostanie przeprowadzona w oparciu o treść artykułów z czasopisma „Harvard Business Review”.
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania z rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej znajomość języka angielskiego: 5
Liczba punktów konieczna do uznania rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej znajomość języka angielskiego za zdaną: 3
Punktacja z rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej znajomość języka angielskiego nie jest wliczana do punktacji końcowej.

 

 

Opłaty za studia (za rok studiów)

Płatność jednorazowa

Płatność w dwóch ratach

Płatność w ośmiu ratach

4000 EUR

 

I rata - 2.100 EUR

II rata - 2.100 EUR

Raty I - VIII - 550 EUR

4.000 EUR

4.200 EUR

4.400 EUR

 • Wpłata czesnego jest wnoszona na indywidualny nr konta bankowego, nadany w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS). 
 • Indywidualny nr konta bankowego jest udostępniany w chwili przyjęcia kandydata na studia na Wydziale Zarządzania UW, na stronie internetowej: https://usosweb.uw.edu.pl
 • Tytuł wpłaty: czesne za studia, imię i nazwisko Studenta, rok studiów, IBP.

Kierownik studiów

dr hab., prof. ucz. Katarzyna Dziewanowska
Dziewanowska

Dyżury

Sem. letni 2020/21 - informacje w ogłoszeniach wykładowcy

Kontakt

Tel: 22/ 55 34 023 E-mail: kdziewanowska@wz.uw.edu.pl

Dziekanat studiów

Pokój:C218
Telefon: (22) 5534138
E-mail: ibp@wz.uw.edu.pl

Godziny otwarcia od 21 października 2020 r.:
kontakt wyłącznie mailowy.
EFMD Global
EQUIS1
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników