PL EN RU

Rekrutacja - International Business Program Dzienne

International Business Program
Rodzaj studiów: studia drugiego stopnia
Forma studiów: studia stacjonarne w języku angielskim; studia płatne
Czas trwania: 2 lata (4 semestry)


1. Rejestracja w Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz wnoszenie opłaty rekrutacyjnej:
II tura od 2 sierpnia do 19 września 2018 r. pod adresem https://irk.uw.edu.pl  
 Zarejestruj się na studia


2. Składanie dokumentów: 25-27 września 2018 pod adresem: 

 

PUNKT REKRUTACYJNY

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

02-678 Warszawa, ul. Szturmowa 1/3
PARTER bud. C (przy Recepcji) 
tel. 022 55 34 100 
czynny: 
pn - pt 10.00 - 18.00,
sob 10.00 - 14.00 
e-mail: rekrutacja@wz.uw.edu.pl 

 

 

Wymagane dokumenty:

 

 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I stopnia (licencjat, inżynier) lub studiów magisterskich dowolnego kierunkucelem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem (w przypadku osób, które czekają na wydanie dyplomu – zaświadczenie o dokonanej obronie, wydane przez dziekanat właściwych studiów)
 • 1 kolorowa fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35x45 mm) 
 • podpisane podanie o przyjęcie na studia (wydrukowane ze strony https://irk.uw.edu.pl)
 • poświadczona przez Uniwersytet Warszawski kserokopia dowodu osobistego
 • deklaracja płatności 
 • suplement do dyplomu lub potwierdzony program odbytych studiów
 • podanie o Elektroniczną Legitymację Studencką (do pobrania ze strony https://irk.uw.edu.pl po wgraniu przez Kandydata jego zdjęcia do systemu IRK i akceptacji przez Uniwersytet Warszawski)
 • dowód wpłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (numer konta do wpłaty)
 • UWAGA: w przypadku posiadania legitymacji studenckiej Uniwersytetu Warszawskiego, Kandydat składa kserokopię tego dokumentu. Podanie i dowód wpłaty za legitymację nie są wówczas wymagane
 • upoważnienie do złożenia dokumentów - w przypadku, gdy dokumenty kandydata są składane przez osobę trzecią


Uwagi do zdjęcia legitymacyjnego:

 • Elektroniczna wersja zdjęcia kandydata musi być wgrana do systemu IRK.
 • Akceptowane są tylko zdjęcia kolorowe o wymiarze 400 x 500 pikseli lub odrobinę większe, zachowujące te same proporcje.
 • Musi być widoczna twarz kandydata o wyraźnym konturze, bez nakrycia głowy i ciemnych okularów.
 • Tło fotografii musi być gładkie i jasne.

 

 

Zasady kwalifikacji na studia dzienne:

Warunkiem przyjęcia na studia II stopnia jest posiadanie dyplomu licencjata, inżyniera, magistra lub dyplomu równoważnego uzyskanego na dowolnym kierunku.

Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie średniej arytmetycznej wyliczonej z:

 • końcowej oceny z dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • średniej z toku studiów.

Ocena z dyplomu uprawniającego do podjęcia studiów, wyrażona w skali innej niż obowiązująca w Uniwersytecie Warszawskim, zostanie do niej przyrównana.

Kandydaci muszą posługiwać się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym studiowanie. Znajomość języka angielskiego musi być udokumentowana jednym z następujących dokumentów:

 • certyfikatem potwierdzającym znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2, 
 • dyplomem IB lub EB, 
 • świadectwem matury zdawanej w języku angielskim,
 • świadectwem ukończenia szkoły średniej lub wyższej w której językiem wykładowym był  język angielski,
 • egzaminem na UW na poziomie B2,
 • dyplomem ukończenia kierunku filologia angielska, lingwistyka stosowana w zakresie języka angielskiego lub studia w zakresie nauczania języka angielskiego.

 

Kandydaci z dyplomem zagranicznym rekrutaujący się na zasadach takich samych, jak obywatele Polscy
Kandydaci, którzy uzyskali dyplom za granicą (zarówno obywatele polscy jak i cudzoziemcy) podlegają postępowaniu kwalifikacyjnemu według tych samych zasad, co kandydaci, którzy ukończyli studia w Polsce. 
Dodatkowe informacje dla obcokrajowców

 

Deklaracja płatności dla kandydatów podejmujacych studia na zasadach innych niż obywatele polscy

 

UWAGA: Kandydaci, rekrutujący się na studia na zasadach innych niż obywatele polscy, powinni dokonać rejestracji na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów na tzw. ścieżkę "C".

 

Kandydaci z dyplomem zagranicznym rekrutujący się na zasadach innych niż obywatele Polscy

 

Warunkiem przyjęcia na studia II stopnia jest posiadanie dyplomu licencjata, inżyniera, magistra lub dyplomu równoważnego uzyskanego na dowolnym kierunku.

Kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie średniej arytmetycznej wyliczonej z:

 • końcowej oceny z dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • średniej z toku studiów.

Ocena z dyplomu uprawniającego do podjęcia studiów, wyrażona w skali innej niż obowiązująca w Uniwersytecie Warszawskim, zostanie do niej przyrównana.

Kandydaci muszą posługiwać się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym studiowanie. Znajomość języka angielskiego musi być udokumentowana jednym z następujących dokumentów:

 • certyfikatem potwierdzającym znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2, 
 • dyplomem IB lub EB, 
 • świadectwem matury zdawanej w języku angielskim,
 • świadectwem ukończenia szkoły średniej lub wyższej w której językiem wykładowym był  język angielski,
 • egzaminem na UW na poziomie B2,
 • dyplomem ukończenia kierunku filologia angielska, lingwistyka stosowana w zakresie języka angielskiego lub studia w zakresie nauczania języka angielskiego.

 Dodatkowe informacje dla obcokrajowców

 

Deklaracja płatności dla kandydatów podejmujacych studia na zasadach innych niż obywatele polscy

 

UWAGA: Kandydaci, rekrutujący się na studia na zasadach innych niż obywatele polscy, powinni dokonać rejestracji na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów na tzw. ścieżkę "C".

 

Wysokość opłat dla osób rozpoczynających naukę - odpłatność za studia w języku angielskim


 

Opłaty dla obywateli UE
Płatnośc za rok nauki
1 semestr - 6000 PLN
2 semestr - 5000 PLN
3 semestr - 5000 PLN
4 semestr - 5000 PLN

 

Opłaty dla osób spoza UE
Płatność za rok nauki

4000 EUR + 200 EUR jednorazowej opłaty

 

Odpłatność za studia w języku angielskim jest wnoszona na indywidualny numer konta nadany w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS). 
Indywidualny nr konta bankowego jest udostępniany w chwili przyjęcia kandydata na studia na Wydziale Zarządzania UW, na stronie internetowej: https://usosweb.uw.edu.pl
Tytuł wpłaty: czesne za studia IBP oraz imię i nazwisko studenta i rok studiów.

 

 

Kierownik studiów

dr Waldemar Kozioł

Dyżury

Sem. zimowy 2017/18 - czwartek 18.30 - 19.45

Kontakt

Tel: 22/ 55 34 111 E-mail: wkoziol@wz.uw.edu.pl

Dziekanat studiów

Pokój:C218
Telefon: (22) 5534138
E-mail:ibp@wz.uw.edu.pl

godziny przyjęć:
pn-pt. 10.00 - 15.00
EQUIS
AASBI
Uniwersytet Warszawski
PRME
MBA
Ceeman
ACCA
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników