Zmiana nazwy kierunku studiów Finanse Biznesu i Rachunkowość. >> Otwórz stronę! <<

Przeniesienia z innych uczelni

Studenci innych uczelni starający się o przyjęcie na studia na zasadzie przeniesienia muszą mieć zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów stacjonarnych na kierunku finanse, rachunkowość, ekonomia oraz średnią ocen z toku studiów nie niższą niż 4,5.

W trakcie postępowania kwalifikacyjnego zostanie sporządzona lista rankingowa obejmująca osoby z najwyższą średnią ocen z toku studiów.

osoby z najwyższą średnią ocen z toku studiów.

Studenci przyjęci na Wydział Zarządzania będą zobowiązani do uzupełnienia różnic programowych.

Studenci chcący podjąć studia w trybie przeniesienia, powinni zarejestrować się w systemie IRK i wgrać do sytemu następujące dokumenty:

zaświadczenie o ukończeniu co najmniej 1. roku studiów w roku akademickim 2023/24, w uczelni innej niż UW,
kartę przebiegu studiów,
zaświadczenie o wysokości średniej z ocen, z dotychczasowego toku studiów,
dokument potwierdzający rozliczenie Studenta z poprzednią uczelnią,

zgodę na przeniesienie z uczelni kandydata.

Postępowanie rekrutacyjne kandydatów na studia, w trybie przeniesienia z innej uczelni:

 1. Rejestracja na studia w trybie przeniesienia. UWAGA: rejestracja odbywa się w systemie IRK, w części dotyczącej przeniesienia z innej uczelni a nie w części dotyczącej rekrutacji otwartej. Po kliknięciu w ten link zarejestruj się na studia w trybie przeniesienia z innej uczelni niż UW!
 2. Wgranie do systemu IRK wymaganych w rekrutacji, następujących dokumentów:
 • zaświadczenie o ukończeniu co najmniej 1. roku studiów w roku akademickim 2023/24, w uczelni innej niż UW,
 • karta przebiegu studiów,
 • zaświadczenie o wysokości średniej z ocen, z dotychczasowego toku studiów,
 • dokument potwierdzający rozliczenie Studenta z poprzednią uczelnią
 • zgodę na przeniesienie z uczelni kandydata
 1. Sprawdzenie wyników rekrutacji oraz przeczytanie komunikatów od Komisji Rekrutacyjnej WZ UW, znajdujących się na indywidualnym koncie kandydata w systemie IRK.

Terminy

Sprawdzian znajomości języka polskiego (o ile dotyczy kandydata): 11 września 2024 r.

Ogłoszenie wyników: 18 września 2024 r.

Przyjmowanie dokumentów:

 • I termin: 19-20 września 2024 r.
 • II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc w pierwszym terminie): 23-24 września 2024 r.

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty

Złożenie kompletu wymaganych dokumentów w dziekanacie studiów. Wymagane dokumenty to:

 • zaświadczenie o ukończeniu co najmniej 1. roku studiów w roku akademickim 2023/24, w uczelni innej niż UW,
 • karta przebiegu studiów,
 • zaświadczenie o wysokości średniej z ocen, z dotychczasowego toku studiów,
 • dokument potwierdzający rozliczenie Studenta z poprzednią uczelnią,
 • oryginał lub uwierzytelniony odpis świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego (w przypadku kandydatów, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości przed 2005 r.) albo dyplomu IB albo dyplomu EB albo świadectwa dojrzałości uzyskanego za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem,
 • ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata, wydrukowana z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisana przez kandydata,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z treścią wzoru umowy o odpłatności za usługi edukacyjne na Uniwersytecie Warszawskim,
 • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS), wydrukowane po wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne jego fotografii w formacie elektronicznym.

  UWAGA: fotografia musi być wprowadzona do systemie IRK w odpowiednim formacie – wymogi publikowane są w systemie IRK. Zdjęcie musi być następnie zaakceptowane przez Komisję Rekrutacyjną, prosimy więc o wgrywanie zdjęć do systemu jak najszybciej. Zdjęcia nie spełniające warunków podanych w systemie IRK będą odrzucane a wydruk dokumentów przez kandydata, nie będzie możliwy.

 • dowód uiszczenia opłaty za ELS (22 zł) – (numer konta do wpłaty),
 • w przypadku składania dokumentów za kandydata przez osoby trzecie, należy przedstawić upoważnienie (imienne) dla osoby składającej dokumenty (wzór upoważnienia). UWAGA! Dokument nie upoważnia do składania podpisów w imieniu kandydata. Dokumenty wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w IRK muszą być podpisane osobiście, przez kandydata.

Lista dokumentów wymaganych do złożenia w formie papierowej w przypadku zakwalifikowania na studia

Opłaty

Opłata za wydanie legitymacji studenckiej (ELS)