Pracownicy Zakładu są autorami i redaktorami cenionych publikacji w tym m.in. komentarza do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Systemu Prawa Prywatnego, monografii wydawanych w Polsce i zagranicą oraz artykułów w uznanych periodykach zagranicznych (m.in. Common Market Law Review, European Law Review czy Journal of Antitrust Enforcement).

Wchodzą w skład komitetów redakcyjnych Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies (www.yars.wz.uw.edu.pl) i internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego (www.ikar.wz.uw.edu.pl).

Profile pracowników Zakładu na Google Scholar i/lub ORCID: