Oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO* w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1191) wyrażam zgodę na rozpowszechnianie przez Uniwersytet Warszawski (Wydział Zarządzania) mojego wizerunku w formie zdjęcia oraz filmu w szczególności poprzez:

Zrzekam się:

  • prawa kontroli i każdorazowego zatwierdzania wykorzystania wizerunku, w tym prawa zatwierdzania w stosunku do ostatecznej postaci materiałów UW, w których wizerunek zostanie wykorzystany
  • prawa każdorazowego wskazywania danych osoby uwidocznionej na wz.uw.edu.pl,  synergia.wz.uw.edu.plwww.facebook.comwww.linkedin.comwww.youtube.com
  • wszelkich roszczeń, w tym również wynagrodzenia względem UW z tytułu wykorzystania mojego wizerunku na potrzeby określone w niniejszym oświadczeniu.

Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. Mój wizerunek nie może naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych.

Oświadczam, że przetwarzanie wizerunku w wymienionych wyżej celach związanych z promowaniem Wydziału Zarządzania UW nie narusza dóbr osobistych mojej osoby i jestem świadom/świadoma, że mam możliwość w każdym momencie do wglądu w materiały gdzie został opublikowany mój wizerunek.

Zapoznałem się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).