PL EN RU

Biblioteka Wydziału Zarządzania UW


 

Zapis do Biblioteki dla studentów WZ posiadaczy Elektronicznej Legitymacji Studenckiej

Zapis do Biblioteki dla pracowników UW posiadaczy Elektronicznej Legitymacji Pracowniczej

 

Kontakt:

budynek "C" piętro V
tel.: (22) 55-34-159
e-mail: biblioteka@wz.uw.edu.pl

 

Godziny otwarcia:

 

poniedziałek – piątek:  9:00 – 20:00

sobota: 10:00 - 19:00

niedziela:  10:00 – 14:00  

 

BUW od września do czerwca

 

Prezentacja WZUW - Wiedza i Relaks

 

Biblioteka WZ w internecie:

 

Katalog online bibliotek UW - konto czytelnika.

Katalog zbiorów polskich bibliotek naukowych NUKAT - zawiera katalog naszych książek.

Biblioteczny portal w.bibliotece.pl - zawiera katalog naszych zbiorów.

YouTube.com 

YouTube.com 

Zmiany w Regulaminie udostępniania zbiorów Biblioteki WZ:

 

Z dniem 1 października 2015 r. wprowadza się następujące zmiany w Regulaminie udostępniania zbiorów Biblioteki Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego:

  1. wypożyczamy do 10 wol. do 180 dni wszystkim doktorantom Wydziału Zarządzania UW,
  2. kara za przetrzymywanie książki po wyznaczonym terminie zwrotu wynosi 0,40 zł za każdy dzień opóźnienia.

Prosimy o zapoznanie się z ujednoliconym tekstem Regulaminu udostępniania zbiorów Biblioteki Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz o terminowy zwrot książek.

 

Polska Bibliografia Naukowa

 

Informujemy, że od maja 2015 r. na Wydziale Zarządzania wprowadzaniem publikacji pracowników do Polskiej Bibliografii Naukowej zajmują się bibliografowie – katalogerzy UW. Prosimy o dostarczanie egzemplarzy autorskich do Biblioteki WZ.

 

Zakupy materiałów bibliotecznych

 

Zakupy książek, czasopism, baz danych do zbiorów Biblioteki WZ lub na potrzeby pracowników Wydziału Zarządzania regulują: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177 z późn. zm.) oraz Zarządzenie Nr 22 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie trybów, zasad i form udzielania przez Uniwersytet Warszawski zamówień publicznych na usługi, dostawy oraz roboty budowlane (Monitor Uniwersytetu Warszawskiego poz. 122).

Procedurę rozpoczyna ustalenie szczegółowego przedmiotu, wypełnienie Zapotrzebowania czytelniczego i odpowiedniej wersji Wniosku w sprawie zamówienia publicznego udzielanego na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy. W celu realizacji zamówienia w/w dokumenty należy złożyć w Bibliotece WZ. Po dokonaniu zakupu pracownicy każdorazowo potwierdzają odbiór materiałów bibliotecznych i deklarują termin ich zwrotu do Biblioteki WZ.

Uwaga: Przeprowadzenie pełnej procedury trwa minimum 3 tygodnie.

 

Zasady windykacji wierzytelności w Bibliotece

 

Przekroczenie wyznaczonego terminu zwrotu książki powoduje powstanie należności wymagalnej z automatyczną blokadą konta.

Na podany adres e-mail czytelnik otrzymuje trzykrotne powiadomienie o przetrzymaniu.

Potem wystawiane jest ostateczne wezwanie do zapłaty. Kosztem wystawienia wezwania ustalonym na 20 zł

obciąża się dłużnika.

W ciągu 7 dni od otrzymania wezwania czytelnikowi przysługuje prawo wnioskowania o:

odroczenie terminu spłaty całości lub części kary za przetrzymanie, rozłożenie na raty całości lub części kary

za przetrzymanie, umorzenie części kary za przetrzymanie.

Warunkiem koniecznym jest zwrot wypożyczonych książek lub zapłata ich równowartości.

Kwota, powyżej której można ubiegać się o zawarcie ugody została ustalona na 100 zł.

Wniosek w tej sprawie wnosi się do Prorektora ds. rozwoju i polityki finansowej lub Zastępcy Kanclerza

ds. ekonomicznych za pośrednictwem Dziekana.

Brak reakcji na ostateczne wezwanie do zapłaty lub niewywiązanie się z warunków ugody skutkuje rozpoczęciem

przez Dziekana działań windykacyjnych.

 

Nowe opłaty za przetrzymane książki

 

Od maja 2015 r. w Bibliotece Wydziału Zarządzania obowiązywać będzie zaktualizowana procedura odzyskiwania niezwróconych książek i pobierania kar za ich przetrzymanie (Patrz: Zarządzenie nr 2/2016 Dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie dochodzenia należności z tytułu nieterminowego zwrotu książek do Biblioteki Wydziału Zarządzania ).

Wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego 2015-2016 zostanie także ujednolicona z Biblioteką Uniwersytetu Warszawskiego wysokość w/w kar za książki wypożyczone z Biblioteki Wydziału Zarządzania. Dotychczasowa należność w wysokości 0,25 zł będzie zwiększona do kwoty 0,40 zł za każdy dzień opóźnienia w zwrocie książki.

Wszystkich Czytelników, którzy mają przetrzymane książki prosimy o jak najszybszy ich zwrot i rozliczenie się z Biblioteką Wydziału Zarządzania.

 

 

Zasady udostępniania prac dyplomowych

 

Prace dyplomowe, do których chcemy uzyskać dostęp, wyszukujemy w: 

-       prace doktorskie: Repozytorium UW
-       prace doktorskie, magisterskie i licencjackie: katalog Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu Warszawskiego

Wybrane prace zamawiamy w Bibliotece WZ za pomocą czytelnie wypełnionego formularza. Zgody na korzystanie z prac dyplomowych udziela promotor pracy, pod kierunkiem którego była napisana. Podanie musi zawierać również potwierdzenie Sekretariatu Studiów właściwego dla Zamawiającego.

Uwaga: jeden druk zgody upoważnia (pod rygorem nieważności) do wglądu w maksymalnie 3 prace.

Patrz też: Regulamin udostępniania prac dyplomowych
oraz: Zgoda na korzystanie z prac dyplomowych

 

 

Koszty sprowadzenia książek Biblioteki WZ zwróconych w innych bibliotekach

 

Biblioteka WZ pobiera opłaty za sprowadzenie książek wypożyczonych z naszej biblioteki a oddanych w innych bibliotekach,

np.: za każdą książkę pozostawioną w BUW pobieramy 65 zł.

Patrz: Cennik usług świadczonych w Bibliotece Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

EQUIS
AASBI
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
ACCA
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników