PL EN RU

Rekrutacja - Zarządzanie Dzienne

Forma studiów: stacjonarne (dzienne)
Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)

 

 1. Rejestracja w Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz wnoszenie opłaty rekrutacyjnej od 5 czerwca do 7 lipca 2017 roku pod adresem: https://irk.uw.edu.pl  Zarejestruj się na studia!
 2. Składanie dokumentów po opublikowaniu listy osób zakwalifikowanych od 20 do 24 lipca 2017 r. pod adresem:

PUNKT REKRUTACYJNY
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
PARTER bud. C (przy Recepcji)
tel. 022/ 55 34 100
czynny:
pon.-pt. 10.00-18.00
sob. 10.00-14.00
email: rekrutacja@wz.uw.edu.pl

 

 

Wymagane dokumenty:

 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, dyplomu IB, dyplomu EB lub świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem
 • podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów https://irk.uw.edu.pl
 • potwierdzona przez Uniwersytet Warszawski kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia
 • 1 kolorowa fotografia, zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35x45 mm)
 • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej wydrukowane po wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne w systemie IRK jego fotografii oraz jej akceptacji przez Uniwersytet Warszawski
 • dowód uiszczenia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (numer konta do wpłaty)
 • upoważnienie do złożenia dokumentów - w przypadku, gdy dokumenty kandydata są składane przez osobę trzecią

Osoby posiadające maturę zagraniczną oraz cudzoziemcy zobowiązani są do dostarczenia dodatkowych dokumentów - szczegóły.


Uwagi do zdjęcia legitymacyjnego:

 • Elektroniczna wersja zdjęcia kandydata musi być wgrana do systemu IRK.
 • Akceptowane są tylko zdjęcia kolorowe o wymiarze 400 x 500 pikseli lub odrobinę większe, zachowujące te same proporcje.
 • Musi być widoczna twarz kandydata o wyraźnym konturze, bez nakrycia głowy i ciemnych okularów.
 • Tło fotografii musi być gładkie i jasne.
 

 


Opis postępowania kwalifikacyjnego
 
Kandydaci z nową maturą, zdawaną w latach 2005-2017
W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:

 

Kandydaci z nową maturą, zdawaną w latach 2005-2017

Przedmiot wymagany

Przedmiot wymagany

Przedmiot wymagany

Przedmiot punktowany

Język polski (P)

 poziom podstawowy x 0,6
albo
poziom rozszerzony x 1

Matematyka (M)poziom podstawowy x 0,6
albo
poziom rozszerzony x 1

Jeden język obcy  (J)


do wyboru z: j.angielski, j.francuski, j.niemiecki, j.hiszpański, j.włoski, j.rosyjski

poziom podstawowy x 0,6
albo
poziom rozszerzony x 1

Jeden przedmiot do wyboru (X)


język polski, j.angielski, j.francuski, j.niemiecki, j.hiszpański, j.włoski, j.rosyjski, j.portugalski, j.szwedzki, j.słowacki, matematyka, informatyka, filozofia, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie

 

poziom podstawowy x 0,6
albo
poziom rozszerzony x 1

(a)     waga = 10% (b) waga = 30% (c) waga = 30% (d) waga = 30%

Kandydat może dwa razy wskazać ten sam przedmiot (również na tym samym poziomie).

 

Po sporządzeniu list rankingowych, Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o ustaleniu progu punktowego wymaganego do uzyskania kwalifikacji na studia, z zastrzeżeniem, że próg ten nie będzie niższy niż 30 pkt.

Sposób obliczania wyniku końcowego: (po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

 

W = a * P + b * M + c * J + d * X

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;

X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi.

 

 

Kandydaci ze starą maturą

 

Kandydaci ze starą maturą

Przedmiot wymagany

Przedmiot wymagany

Przedmiot wymagany

Przedmiot punktowany

Język polski

Matematyka

Jeden język obcy 


do wyboru z: j.angielski, j.francuski, j.niemiecki, j.hiszpański, j.włoski, j.rosyjski

Jeden przedmiot do wyboru


język polski, j.angielski, j.francuski, j.niemiecki, j.hiszpański, j.włoski, j.rosyjski, matematyka, informatyka, filozofia, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie

(a)     waga = 10% (b) waga = 30% (c) waga = 30% (d) waga = 30%

Kandydat może dwa razy wskazać ten sam przedmiot (również na tym samym poziomie)

 

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

 

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100%
ocena 5 = 90%
ocena 4 = 75%
ocena 3 = 50%
ocena 2 = 30%

 

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100%
ocena 4 = 85%
ocena 3 = 40%

 

 

 

Wynik końcowy kandydata, który zdał egzamin dojrzałości to średnia ważona ze wszystkich – przeliczonych na punkty rekrutacyjne – ocen z egzaminu dojrzałości, wg. wzoru:

 

W = a * P + b * M + c * J + d * X

 

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi.

 

Po sporządzeniu list rankingowych, Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o ustaleniu progu punktowego wymaganego do uzyskania kwalifikacji na studia, z zastrzeżeniem, że próg ten nie będzie niższy niż 30 pkt.

 

 

Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)

W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:

 

Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)

Przedmiot wymagany

Przedmiot wymagany

Przedmiot wymagany

Przedmiot punktowany

Język polski

albo

język A1 z grupy 1*

(P)

 poziom niższy (SL) x 0,6
albo
poziom wyższy (HL) x 1

Matematyka (M)poziom niższy (SL) x 0,6
albo
poziom wyższy (HL) x 1

Jeden język obcy  nowożytny (J)


 


poziom niższy (SL) x 0,6
albo
poziom wyższy (HL) x 1

Jeden przedmiot do wyboru (X)


język polski, język obcy nowożytny, matematyka, informatyka, filozofia, historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, organizacja i zarządzanie, ekonomia, psychologia, polityka, antropologia,

 

poziom niższy (SL) x 0,6
albo
poziom wyższy (HL) x 1

(a)     waga = 10% (b) waga = 30% (c) waga = 30% (d) waga = 30%

 

*W przypadku braku języka polskiego, języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne.
Kandydat może dwa razy wskazać ten sam przedmiot


Po sporządzeniu list rankingowych, Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o ustaleniu progu punktowego wymaganego do uzyskania kwalifikacji na studia, z zastrzeżeniem, że próg ten nie będzie niższy niż 30 pkt.

Przyjmuje się, że poziom niższy – standard level, zwany dalej „SL” przedmiotu zdanego przez kandydata w ramach Matury Międzynarodowej odpowiada poziomowi podstawowemu przedmiotu zdanego na egzaminie maturalnym, a poziom wyższy – high level, zwany dalej „HL” – poziomowi rozszerzonemu, z zastrzeżeniem gdy w przypadku języków (ojczystego i obcych) za SL uznaje się poziom Ab initio oraz poziom B SL, a za HL uznaje się poziomy: A1 (HL lub SL), A2 (HL lub SL) oraz B (HL); w przypadku matematyki za SL uznaje się również przedmiot Mathematical Studies SL.

Sposób obliczania wyniku końcowego: (po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

 

W = a * P + b * M + c * J + d * X

 

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi.Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

 

 

Kandydaci z Maturą Europejską (EB)
 

 

Kandydaci z Maturą Europejską (EB)

Przedmiot wymagany

Przedmiot wymagany

Przedmiot wymagany

Przedmiot punktowany

Język polski

albo

język L1*

(P)

 P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Matematyka (M)P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Jeden język obcy  nowożytny (J)


 


P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Jeden przedmiot do wyboru (X)


język polski, język obcy nowożytny, matematyka, informatyka, filozofia, historia, geografia, ekonomia.

 

P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

(a)     waga = 10% (b) waga = 30% (c) waga = 30% (d) waga = 30%

 

*W przypadku braku języka polskiego, języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne.

W przypadku języków (ojczystego i obcych) za poziom podstawowy uznaje się L1, L4 i L5, za poziom rozszerzony uznaje się L1+ 3, L2 i L3, a za poziom dwujęzyczny L2+3; w przypadku innych przedmiotów za poziom podstawowy uznaje się 2(x45) i 3(x45), a za poziom rozszerzony 4(x45) i 5(x45) oraz dodatkowo w przypadku matematyki 5+3.

 

Po sporządzeniu list rankingowych, Komisja Rekrutacyjna podejmie decyzję o ustaleniu progu punktowego wymaganego do uzyskania kwalifikacji na studia, z zastrzeżeniem, że próg ten nie będzie niższy niż 30 pkt.

Sposób obliczania wyniku końcowego: (po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

 

W = a * P + b * M + c * J + d * X

 

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
X – wynik z dodatkowego przedmiotu maturalnego;
a, b, c, d – wagi.Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,95 = 90%
7,00 - 7,95 = 75%
6,00 - 6,95 = 60%
5,00 - 5,95 = 45%
4,00 - 4,95 = 30%

Kandydatom ze szkół dwujęzycznych oraz kandydatom z Maturą Europejską, którzy posiadają wynik z języka obcego na poziomie L2+3 przelicza się wynik z języka obcego na poziomie dwujęzycznym na wynik na poziomie rozszerzonym według wzoru:
 

R = D x 4/3

gdzie:
D - oznacza wynik poziomu dwujęzycznego
R - oznacza wynik poziomu rozszerzonego
Wynik maksymalny z poziomu rozszerzonego nie może przekroczyć 100%; jeżeli jest wyższy – otrzymuje wartość 100%.

 

 

Kandydaci z maturą zagraniczną

 

Kandydaci przyjmowani są na podstawie średniej arytmetycznej, wyliczonej ze wszystkich przedmiotów zdawanych na maturze lub uzyskanych w egzaminach równoważnych. Wyniki matury lub egzaminów równoważnych są wyrażone w punktach procentowych jako relacja oceny uzyskanej przez kandydata do najwyższej oceny obowiązującej w danym kraju. Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 100.

 

Kandydaci z maturą zagraniczną, niebędący obywatelami polskimi, mają obowiązek przystąpienia do dodatkowego (ustnego) egzaminu wstępnego z języka polskiego, w czasie którego zostanie oceniona umiejętność czytania i rozumienia tekstu pisanego oraz formułowanie wypowiedzi w języku polskim.

 

Z egzaminu zwolnione są osoby, które ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub zdały egzamin maturalny z języka polskiego.

 

W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym w systemie IRK oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną Wydziału Zarządzania UW, niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.

Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

 

Egzamin odbędzie się 10 lipca 2017 roku o godz. 09.00 w pokoju B004 (parter, budynek B) Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Szturmowej 1/3 w Warszawie.

 

UWAGA: Kandydaci, rekrutujący się na studia na zasadach innych niż obywatele polscy, powinni dokonać rejestracji na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów na tzw. ścieżkę "C".

Dodatkowe informacje dla obcokrajowców

 

Deklaracja płatności dla kandydatów podejmujacych studia na zasadach innych niż obywatele polscy

 

 

Ulgi w postępowaniu rekrutacyjnym
Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskują:
LAUREACI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego:

 

 • Olimpiady Matematycznej
 • Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
 • Olimpiady Przedsiębiorczości
 • Olimpiady Informatycznej
 • Olimpiady Fizycznej


Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia z danego przedmiotu uzyskują:


LAUREACI następujących olimpiad językowych szczebla centralnego:

 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego – z języka angielskiego
 • Olimpiady Języka Rosyjskiego – z języka rosyjskiego
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego - z języka niemieckiego
 • Olimpiady Języka Francuskiego – z języka francuskiego
 • Olimpiady Języka Hiszpańskiego – z języka hiszpańskiego
 • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego – z języka polskiego


FINALIŚCI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego:

 • Olimpiady Matematycznej – z matematyki
 • Olimpiady Fizycznej – z matematyki
 • Olimpiady Informatycznej – z matematyki
 • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego – z języka polskiego
 

 

Zasady kwalifikacji na studia równoległe

Studenci Uniwersytetu Warszawskiego starający się o podjęcie pierwszego roku studiów równoległych na Wydziale Zarządzania muszą mieć zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów na danym kierunku lub specjalności ze średnią z toku studiów nie niższą niż 4,5. Studenci rejestrują się w systemie IRK na studia równoległe na kierunku "Zarządzanie" w terminie rekrutacji otwartej oraz dodatkowo w punkcie rekrutacyjnym składają podanie wraz z opinią dziekana ds. studenckich macierzystej jednostki oraz zaświadczenie o uzyskanej średniej z dotychczasowego toku studiów na macierzystym kierunku. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego zostanie sporządzona lista rankingowa obejmująca osoby z najwyższą średnią z toku studiów. 

 

 

Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia

Studenci innych uczelni, starający się o przyjęcie na studia na Wydziale Zarządzania na zasadzie przeniesienia, muszą mieć zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów stacjonarnych na kierunku "Zarządzanie" oraz średnią z toku studiów nie niższą niż 4,5.
W trakcie postępowania kwalifikacyjnego zostanie sporządzona lista rankingowa obejmująca osoby z najwyższą średnią z toku studiów.
Studenci przyjęci na Wydział Zarządzania będą zobowiązani do uzupełnienia różnic programowych. Studenci, chcący podjąć studia w trybie przeniesienia, proszeni są o kontakt z Pełnomocnikiem Dziekana ds. Dydaktycznych.

 

Kierownik studiów

dr hab. Jacek Pasieczny

Dyżury

Sem. zimowy 2017/18 - czwartek 12.00 - 14.00, począwszy od 19 października 2017 r.

Kontakt

Tel: 22/ 55 34 180 E-mail: jpasieczny@wz.uw.edu.pl

Dziekanat studiów

Pokój:C214
Telefon: (22) 5534008, 5534166
E-mail:msd@wz.uw.edu.pl

Godziny otwarcia w r.ak. 2017/18, od 1.10.2017 r.
pon., śr. 10.00 - 14.00
wt., czw. 12.00 - 17.30
pt. - nieczynny

Wszystkie sprawy studenckie rozpatruje wyłącznie:


mgr Jacek Kiryło
Pełnomocnik Dziekana ds. dydaktyki

EQUIS
AASBI
Uniwersytet Warszawski
PRME
MBA
Ceeman
ACCA
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników