• Polski
 • English

Rekrutacja 

 • Termin rozpoczęcia Akademii
  18 listopada 2023
 • Czas trwania Akademii
  dwa semestry, rok akademicki

Zasady rekrutacji, w tym wymagane dokumenty:

1. Termin rekrutacji:
 • od 15 maja 2023 roku do 31 października 2023 r.
2. Harmonogram rekrutacji, w tym terminy rejestracji, termin ogłoszenia wyników:

O przyjęcie na Akademię ESG mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia (licencjat, inżynier i magister).

Podstawą do kandydowania jest rejestracja w systemie poprzez formularz na stronie internetowej i wypełnienie wymaganych danych. O przyjęciu kandydata na Akademię ESG decyduje komisja rekrutacyjna powołana i upoważniona przez kierownika Akademii. Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń w systemie.

3. Zakwalifikowani kandydaci składają komplet dokumentów:
 • podanie o przyjęcie na Akademię ESG
 • CV
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności.

W przypadku, gdy kandydat legitymuje się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą:

 • poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille
 • tłumaczenie przysięgłe dyplomu na język polski
 • zaświadczenie o uznaniu dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego za granicą lub oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia takiego zaświadczenia w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania, ale nie później niż przed rozpoczęciem Akademii ESG (w przypadku, gdy dyplom ukończenia studiów wyższych podlega obowiązkowi nostryfikacji – zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu albo oświadczenie kandydata o obowiązku dostarczenia zaświadczenia o nostryfikacji dyplomu w ciągu 30 dni od dnia jego uzyskania)
 • podanie, zobowiązanie i CV drukuje się bezpośrednio po uzupełnieniu danych przy zgłoszeniu
 • podpisaną umowę o warunkach odpłatności za Akademię ESG (w dwóch egzemplarzach lub w trzech, jeżeli jest to umowa o warunkach odpłatności za Akademię ESG finansowane/ współfinansowane przez osobę trzecią).
4. Termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej:

Kandydaci będą przyjmowani na podstawie kolejności zgłoszeń.

 • Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:
  20.10.2023 r. – 10.11.2023 r.

Dokumenty  w  wersji  papierowej  będą  przyjmowane  w dziekanacie studiów podyplomowych (pokój C108) lub pocztą listem poleconym na adres:

Wydział Zarządzania
Uniwersytet Warszawski
ul. Szturmowa 1/3
02-678 Warszawa
z dopiskiem „Akademia ESG”.

Opłata za studia 

Czesne w roku akademickim 2023/2024 wyniesie od  8 900 PLN do 9 900 PLN.
 1. Płatność jednorazowa  opłata za całość Akademii – 8 900 zł – do 31 maja 2023 roku
  CO DAJE ŁĄCZNIE 8 900 zł za rok nauki.
 2. Płatność jednorazowa  opłata za całość Akademii – 9 400 zł – do 3 listopada 2023 roku
  CO DAJE ŁĄCZNIE 9 400 zł za rok nauki.
 3. Płatność w dwóch ratach semestralnych:
  opłata za pierwszy semestr Akademii – 4 950 zł – do 3 listopada 2023 roku
  opłata za drugi semestr Akademii – 4 950 zł – do 10 marca 2024 roku
  CO DAJE ŁĄCZNIE 9 900 zł za rok nauki.
 4. Płatność w ośmiu ratach:
  raty I – VIII – w wysokości 1375 zł każda co miesiąc (od listopada 2023 r. do maja 2024 r.)
  CO DAJE ŁĄCZNIE 11 000 zł za rok nauki.