PL EN RU

Rekrutacja - Finanse, Rachunkowość i Ubezpieczenia Zaoczne

Finanse, Rachunkowość i Ubezpieczenia, Dyplomowe Studia Finansów, Rachunkowości i Ubezpieczeń

Rodzaj studiów:  studia I stopnia
Forma studiów: niestacjonarne - zaoczne
Czas trwania: 3 lata (6 semestrów)


1. Rejestracja w Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz wnoszenie opłaty rekrutacyjnej:
II tura w terminie od 2 sierpnia do 19 września 2018 r. pod adresem https://irk.uw.edu.pl  Zapisz się na studia!

2. Składanie dokumentów: 25-27 września 2018 r.

pod adresem:

PUNKT REKRUTACYJNY
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
PARTER bud. C (przy Recepcji)
tel. 022/ 55 34 100
czynny:
pon.-pt. 10.00-18.00
sob. 10.00-14.00
email: rekrutacja@wz.uw.edu.pl

 

 

Wymagane dokumenty:

 • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, dyplomu IB, dyplomu EB lub świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem
 • podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego kandydata z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów https://irk.uw.edu.pl
 • potwierdzona przez Uniwersytet Warszawski kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia
 • deklaracja płatności
 • 1 kolorowa fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35x45 mm) 
 • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej wydrukowane po wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne w systemie IRK jego fotografii oraz jej akceptacji przez Uniwersytet Warszawski
 • dowód uiszczenia opłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (numer konta do wpłaty)
 • upoważnienie do złożenia dokumentów - w przypadku, gdy dokumenty kandydata są składane przez osobę trzecią


Uwagi do zdjęcia do Elektronicznej Legitymacji Studenckiej

 

 

 • Elektroniczna wersja zdjęcia kandydata musi być wgrana do systemu IRK.
 • Akceptowane są tylko zdjęcia kolorowe o wymiarze 400 x 500 pikseli lub odrobinę większe, zachowujące te same proporcje.
 • Musi być widoczna twarz kandydata o wyraźnym konturze, bez nakrycia głowy i ciemnych okularów.
 • Tło fotografii musi być gładkie i jasne.
 


Zasady kwalifikacji:

Opis postępowania kwalifikacyjnego
 
Kandydaci z nową maturą, zdawaną w latach 2005-2018

Kandydaci są przyjmowani na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów, kwalifikacja zostanie przeprowadzona według poniższych kryteriów.
 

 

Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

Język polski (P)

 poziom podstawowy x 0,6
albo
poziom rozszerzony x 1

Matematyka (M)poziom podstawowy x 0,6
albo
poziom rozszerzony x 1

Język obcy  (J)


do wyboru z: j. angielski, j. francuski,
j. niemiecki, j. hiszpański,
j. włoski, j. rosyjski,
j. portugalski, j. szwedzki,
j. słowacki

poziom podstawowy x 0,6
albo
poziom rozszerzony x 1

(a) waga = 20%

(b) waga = 40%

(c) waga = 40%

 Sposób obliczania wyniku końcowego: (po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

 

W = a * P + b * M + c * J

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
– wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
a, b, c – wagi.

 

 

Kandydaci ze starą maturą

Kandydaci są przyjmowani na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów, kwalifikacja zostanie przeprowadzona według poniższych kryteriów.

 

Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

Język polski

Matematyka

Język obcy 


do wyboru z: j.angielski, j.francuski, j.niemiecki, j.hiszpański, j.włoski, j.rosyjski

(a) waga = 20%

(b) waga = 40%

(c) waga = 40%

 

Oceny z egzaminu dojrzałości zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:

 

Matura po 1991 roku

ocena 6 = 100%

ocena 5 = 90%

ocena 4 = 75%

ocena 3 = 50%

ocena 2 = 30%

 

Matura do 1991 roku

ocena 5 = 100%

ocena 4 = 85%

ocena 3 = 40%

 

Sposób obliczania wyniku końcowego:

 

W = a * P + b * M + c * J

 

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
a, b, c – wagi.

 

 

Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)

 Kandydaci są przyjmowani na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów, kwalifikacja zostanie przeprowadzona według poniższych kryteriów.

 

Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

Język polski

albo

język A1 z grupy 1/język A*

(P)

 poziom niższy (SL) x 0,6
albo
poziom wyższy (HL) x 1

Matematyka (M)poziom niższy (SL) x 0,6
albo
poziom wyższy (HL) x 1

Język obcy  nowożytny (J)


 


poziom niższy (SL) x 0,6
albo
poziom wyższy (HL) x 1

(a) waga = 20%

(b) waga = 40%

(c) waga = 40%

 

*W przypadku braku języka polskiego, języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne.

 

Informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB oraz EB znajdują się na stronie pod linkiem - tutaj

 

Sposób obliczania wyniku końcowego (po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych):

 

W = a * P + b * M + c * J

 

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
a, b, c – wagi.Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:

7 pkt. = 100%
6 pkt. = 90%
5 pkt. = 75%
4 pkt. = 60%
3 pkt. = 45%
2 pkt. = 30%

 

 

Kandydaci z Maturą Europejską (EB)

Kandydaci są przyjmowani na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów, kwalifikacja zostanie przeprowadzona według poniższych kryteriów.
 

 

Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

Język polski

albo

język L1*

(P)

 P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Matematyka (M)P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Język obcy  nowożytny (J)


 


P. podstawowy x 0,6
albo
P. rozszerzony x 1

(a) waga = 20%

(b) waga = 40%

(c) waga = 40%

 

 

*W przypadku braku języka polskiego, języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne.Informacje na temat odpowiedników poziomów egzaminów w ramach matur IB oraz EB znajdują się na stronie pod linkiem - tutaj

 Sposób obliczania wyniku końcowego (po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych):

 

W = a * P + b * M + c * J

 

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
a, b, c – wagi.


Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe w następujący sposób:
9,00 - 10,00 = 100%
8,00 - 8,95 = 90%
7,00 - 7,95 = 75%
6,00 - 6,95 = 60%
5,00 - 5,95 = 45%
4,00 - 4,95 = 30%

 

Kandydaci z maturą zagraniczną

 

Kandydaci są przyjmowani na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. W przypadku zgłoszenia się większej liczby kandydatów, kwalifikacja zostanie przeprowadzona według poniższych kryteriów.

Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

Przedmiot punktowany

Język polski
albo
język oryginalny matury

(P)

Matematyka (M)


 

Język obcy  nowożytny (J)


 


 

(a) waga = 20%

(b) waga = 40%

(c) waga = 40%

 

* W przypadku braku j. polskiego, języki w kolumnach 1 i 3 muszą być różne
 

Sposób obliczania wyniku końcowego:
(po uwzględnieniu przeliczników dla poszczególnych poziomów z przedmiotów maturalnych)

 

W = a * P + b * M + c * J

 

gdzie:

W – wynik końcowy kandydata;
P – wynik z języka polskiego;
M – wynik z matematyki;
J – wynik z języka obcego;
a, b, c – wagi

 

Kandydaci z maturą zagraniczną, niebędący obywatelami polskimi, mają obowiązek przystąpienia do ustnego egzaminu z języka polskiego, w trakcie którego zostanie oceniona umiejętność czytania i rozumienia tekstu pisanego oraz formułowanie wypowiedzi w języku polskim. Z egzaminu zwolnione są osoby, które ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

 

Egzamin sprawdzający znajomość języka polskiego odbędzie się 9 i 20 lipca 2018 roku o godz. 09.00 w pokoju B004 (parter, budynek B) Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Szturmowej 1/3 w Warszawie.

 

UWAGA: Kandydaci, rekrutujący się na studia na zasadach innych niż obywatele polscy, powinni dokonać rejestracji na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów na tzw. ścieżkę "C"Dodatkowe informacje dla obcokrajowców

 

Deklaracja płatności dla kandydatów podejmujacych studia na zasadach innych niż obywatele polscy

Realizacja zajęć:

Studia niestacjonarne prowadzone w systemie zaocznym: zajęcia odbywają się w trybie weekendowym - w piątki po godz. 16.00 oraz w soboty i niedziele.

 

Opłaty za studia zaoczne  (za rok studiów)

Płatność jednorazowa

Płatność w dwóch ratach

Płatność w ośmiu ratach

6.000 zł do 20.10.2018 r.

3.100 zł do 20.10.2018 r.

3.100 zł do 05.03.2019 r.

Rata I w wysokości 800 zł do 20.10.2018

 

Raty II-VIII w wysokości 800 zł każda do 5-go każdego miesiąca 
(od listopada 2018 r. do maja 2019 r.)

6.000 zł

6.200 zł

6.400 zł

 

Wpłata czesnego jest wnoszona na indywidualny numer konta nadany w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS). 
Indywidualny nr konta bankowego jest udostępniany w chwili przyjęcia kandydata na studia na Wydziale Zarządzania UW, na stronie internetowej: https://usosweb.uw.edu.pl

Tytuł wpłaty: czesne za studia DSFRiU zaoczne oraz imię i nazwisko studenta i rok studiów.
 

 

Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia
 

Studenci innych uczelni, starający się o przyjęcie na studia na Wydziale Zarządzania na zasadzie przeniesienia, muszą mieć zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów na kierunku "Finanse i Rachunkowość".W trakcie postępowania kwalifikacyjnego zostanie sporządzona lista rankingowa obejmująca osoby z najwyższą średnią z toku studiów. Studenci przyjęci na Wydział Zarządzania będą zobowiązani do uzupełnienia różnic programowych. Studenci, chcący podjąć studia w trybie przeniesienia, proszeni są o kontakt z kierownikiem Dyplomowych Studiów Finansów, Rachunkowości i Ubezpieczeń.

 

Ulgi w postępowaniu rekrutacyjnym

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym otrzymują:

LAUREACI następujących olimpiad szczebla centralnego:

 • Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej,
 • Olimpiady Przedsiębiorczości,
 • Olimpiady Matematycznej,
 • Olimpiady Fizycznej,
 • Olimpiady Informatycznej.

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia z danego przedmiotu otrzymują FINALIŚCI następujących olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego:

 • Olimpiady Fizycznej – z matematyki,
 • Olimpiady Informatycznej – z matematyki.

Kierownik studiów

dr hab. Małgorzata Olszak
Olszak

Dyżury

Sem. zimowy 2016/17 - czwartek 10.30 - 12.00

Kontakt

Tel: 22/ 55 34 150 E-mail: kierstdfinan@wz.uw.edu.pl

Dziekanat studiów

Pokój:C213
Telefon: (22) 5534004, 5534173, 5534007
E-mail:dsfir@wz.uw.edu.pl

Godziny otwarcia od 28 września 2018 r.
poniedziałek, środa - nieczynny
wtorek - 12.00 - 16.00
czwartek - 10.00 - 14.00
piątek - 12.00 - 18.00 (w terminach zjazdów)
sobota - 09.00 - 15.00 (w terminach zjazdów)
niedziela 10.30 - 14.30 (w terminach zjazdów)

Wszystkie sprawy studenckie rozpatruje wyłącznie:


mgr Jacek Kiryło
Pełnomocnik Dziekana ds. dydaktyki
EQUIS
AASBI
Uniwersytet Warszawski
PRME
MBA
Ceeman
ACCA
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników