• Polski
 • English

Opis 

Kierunek: Zarządzanie finansami i rachunkowość
Studia I stopnia, wieczorowe

Profil ogólnoakademicki
Dziedzina: nauki społeczne
Dyscypliny: nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomia i finanse, nauki prawne
Dyscyplina wiodąca: nauki o zarządzaniu i jakości

Specjalności 

Rachunkowość w organizacjach gospodarczych

Zarządzanie instytucjami finansowymi

Finanse przedsiębiorstwa

Podatki i finanse publiczne

Możliwości zatrudnienia 

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w :

 • przedsiębiorstwach sektora finansowego (bankach, zakładach ubezpieczeń, domach maklerskich, towarzystwach funduszy inwestycyjnych),
 • sektora niefinansowego prywatnego (np. przedsiębiorstwach o różnej skali działalności), zarówno produkcyjnych, jak i usługowych,
 • instytucjach sektora publicznego (np. w instytucjach administracji rządowej  i instytucjach sektora publicznego).

Wśród potencjalnych stanowisk pracy znajdują się: księgowy, analityk bankowy, analityk ubezpieczeniowy, analityk rynkowy, analityk finansowy, itp.  Absolwent studiów pierwszego stopnia wykonuje na tych stanowiskach pracę mniej zaawansowaną, wymagającą podstawowej wiedzy i umiejętności (np. jako asystent głównego księgowego, młodszy referent, młodszy specjalista, itp.). W celu zapewnienia awansu zawodowego, będzie musiał rozwijać swoje kwalifikacje podejmując kursy, studia podyplomowe lub studia II stopnia.

 

Opłata za studia 

Przydatne linki w temacie ew. opłat znajdziesz tutaj.

Program 

Program studiów dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2023/2024

Program studiów dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2022/2023

Program studiów dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2021/2022

Program studiów dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2020/2021

Program studiów dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2019/2020

Ogłoszenia

I i II Rok - Rejestracja na zajęcia sem. zimowy 2024/25

Informacje o Rejestracji tutaj

II Rok - Rejestracja na seminarium lic., na ra 2024/2025

Zapisy na sem. lic. 2024-25

Oferta seminariów licencjackich 2024-2025

Informacje o obronach prac dyplomowych

Informujemy, że tegoroczne obrony w I turze zaplanowane zostały w dniach 1-12 lipca 2024 r. Promotorzy muszą przesłać zgłoszenia prac gotowych do obrony do dnia 16 czerwca 2024 r. Obrony w turze wrześniowej wstępnie zostały zaplanowane w dniach 11-16 września 2024 r. Promotorzy muszą przesłać zgłoszenia prac gotowych do obrony do dnia  31.08.2024 r. O konkretnej dacie obrony danego studenta decyduje Promotor  w porozumieniu z Kierownikiem Studiów.

 

W załączeniu przesyłamy Państwu aktualnie obowiązujące procedury związane z procesem dyplomowania. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie www WZ UW w zakładce „Student Ważne dokumenty”.

 

 

Pozdrawiamy,

 

Dziekanat

 

PROCEDURY

Rejestracja na specjalności na III roku

Informacja

Termin uzupełniający egzaminu „Wstęp do statystyki w biznesie”

Termin uzupełniający (dodatkowy) egzaminu „Wstęp do statystyki w biznesie” DSZFiR II rok został ustalony na dzień 08.04.2024 r. w godzinach:

18:00 kolokwium I  w sali C303

19:00 kolokwium II w sali B105

 

Dotyczy to wyłącznie studentów, którzy mają indywidualną zgodę na zachowanie terminu egzaminu, którą trzeba będzie przedstawić.

Termin uzupełniający egzaminu „Podstawy matematyki w biznesie”

Termin uzupełniający (dodatkowy) egzaminu „Podstawy matematyki w biznesie” DSM i DSZFiR I rok został ustalony na dzień 05.04.2024 r. w godzinach:

16:45 kolokwium I

18:30 kolokwium II

w sali BP01

Dotyczy to wyłącznie studentów, którzy mają indywidualną zgodę na zachowanie terminu egzaminu, którą trzeba będzie przedstawić.

Dyżur popołudniowy Dziekanatu (do 17.30)....

… został przeniesiony z dnia 02.04.2024

na dzień 09.04.2024.

Dziekanat w dniu 29.03.2024....

….będzie zamknięty.

Termin uzupełniający egzaminu „Mikroekonomia w biznesie”

Termin uzupełniający (dodatkowy) egzaminu Mikroekonomia w biznesie (wszystkie tryby) I rok DSM i DSZFiR został ustalony na dzień 7 kwietnia 2024 r. godz. 12.40 Aula C.

Dotyczy to wyłącznie studentów, którzy mają zgodę na zachowanie terminu egzaminu, którą trzeba będzie przedstawić.

UWAGA STUDENCI I ROKU!

PRZEDŁUŻAMY LEGITYMACJE NA SEMESTR LETNI 2023/24

STUDENTOM I ROKU, KTÓRZY:

 

 1. MAJĄ ZALICZONE WSZYSTKIE PRZEDMIOTY Z I SEMESTRU

ALBO

 1. MAJĄ NIEZALICZONY JAKIKOLWIEK PRZEDMIOT Z I SEMESTRU ORAZ ZŁOŻONE PODANIE O WPIS WARUNKOWY I POZYTYWNĄ NA NIE ODPOWIEDŹ

 

OSOBY CHCĄCE PRZEDŁUŻYĆ LEGITYMACJE POWINNY MIEĆ UREGULOWANE WSZYSTKIE PŁATNOŚCI

Rachunkowość Zarządcza termin uzupełniający

Termin uzupełniający egzaminu z Rachunkowości Zarządczej to

18 marca 2024 w godz. 8.00 – 9.30 sala B 303 dla studentów DSZFIR 2 roku S/W.

Bankowość termin uzupełniający

Termin uzupełniający egzaminu z Bankowości to 7 kwietnia 2024 w godz. 16.00-17.00 sala B 104 dla studentów DSZFIR 2 roku S/W/ Z.

OWI - II termin

OWI. – II ter. Zima 23-24

UWAGA STUDENCI III ROKU DSZFiR i DSM (tryb stacjonarny i wieczorowy) WYKŁADY DO WYBORU

Informacja o rejestracji

UWAGA STUDENCI !!! II roku DSZFiR tryb stacjonarny, wieczorowy i zaoczny RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

Informacja o rejestracji

UWAGA STUDENCI !!! II roku DSZFiR tryb stacjonarny, wieczorowy i zaoczny MATEMATYKA FINANSOWA

Informacja o rejestracji

UWAGA STUDENCI !!! II roku DSM i DSZFiR tryb stacjonarny, wieczorowy i zaoczny MAKROEKONOMIA W BIZNESIE

Informacja o rejestracji

UWAGA STUDENCI !!! III roku DSZFiR tryb stacjonarny, wieczorowy i zaoczny FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA

Informacja o rejestracji

UWAGA STUDENCI powtarzający w semestrze letnim 2023/2024 przedmiot/przedmioty

Studenci powtarzający w semestrze letnim 2023/2024 przedmiot/przedmioty z programu poprzedniego roku studiów proszeni są o zarejestrowanie się do odpowiednich grup ćwiczeniowych/konwersatoryjnych.

 

Dla osób powtarzających na studiach licencjackich następujące przedmioty:

– Makroekonomia w biznesie,

– Matematyka finansowa,

– Wstęp do statystyki w biznesie,

– Rachunkowość finansowa,

– Finanse przedsiębiorstwa,

zostaną uruchomione dedykowane grupy „dla powtarzających”, do których rejestracja zostanie uruchomiona w pierwszym tygodniu semestru.

 

            Studenci powtarzający inne przedmioty proszeni są o zarejestrowanie się do grup kursowych niższego rocznika. Można to załatwić poprzez wysłanie maila do Koordynatora ds. USOS na adres MGuzik@wz.uw.edu.pl z prośbą o dorejestrowanie  do odpowiedniej grupy zajęciowej.

 

Przypominam, że niezależnie od tego czy w poprzednim roku akademickim niezaliczone zostały ćwiczenia/konwersatorium i niezdany egzamin, czy niepowodzenie obejmowało tylko niezdanie egzaminu – należy powtórzyć cały przedmiot.

 

Kierownik studiów ds. dydaktycznych

Dyżur W. Grzywacza

Informujemy, że w sesji poprawkowej dr W. Grzywacz będzie miał dyżur w środę 28.02 od godziny 11.30.

Podpięcia lektoratów

Informujemy, iż decyzją Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia, dr hab. Sławomira Żółtka, prof. ucz. w terminie od 15 lutego do 11 marca 2024 r. będzie możliwość podpinania przez studentów w USOSweb niektórych przedmiotów realizowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024. Dotyczyć to będzie wybranych przedmiotów, których nie objął mechanizm wymuszania podpięć podczas rejestracji na te przedmioty, a konkretnie lektoratów w sytuacji, gdy student kontynuuje zajęcia językowe rozpoczęte w semestrze zimowym.

BUW informacja

Szanowni Państwo,

informuję, że od poniedziałku 19 lutego br. przywracamy zakaz wchodzenia do BUW w okryciach wierzchnich.

Uprzejmie proszę o przekazanie informacji o zmianie obowiązującej od 19 lutego 2024 r. wykładowcom i studentom z Państwa wydziałów. Proszę szczególnie o poinformowanie o niej wykładowców i studentów, którzy biorą udział w zajęciach dydaktycznych odbywających się na terenie BUW; do tej pory zostawiali oni okrycia wierzchnie na wieszakach stojących przed salami, zaś od 19 lutego br. nie będzie już takiej możliwości.

Przypominam również, że obowiązuje zakaz wnoszenia do biblioteki bagaży wielkogabarytowych.

Wszystkie osoby chcące skorzystać stacjonarnie z BUW od 19 lutego br. będą zobowiązane pozostawić:

 • okrycia wierzchnie w szatniach zlokalizowanych po obu stronach wejścia do biblioteki,
 • plecaki, teczki, torby, torebki itp. o wymiarach przekraczających 40x30x15 cm w skrytkach samoobsługowych o wymiarach 85x45x25 cm dostępnych w szatni mieszczącej się po prawej stronie wejścia do biblioteki. Nie ma możliwości pozostawienia w szatni BUW bagaży wielkogabarytowych, które nie mieszczą się w skrytkach.

Obowiązek korzystania z szatni będzie dotyczył wszystkich użytkowników biblioteki, w tym uczestników konferencji i zajęć dydaktycznych odbywających się na terenie BUW, i zostaje ponownie wprowadzony na mocy Pisma okólnego nr 1/2024 p.o. Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie z 31 stycznia 2024. Jego przywrócenie jest podyktowane względami bezpieczeństwa i zostało wskazane jako rozwiązanie niezbędne w toku audytu przeprowadzonego w BUW w ostatnich miesiącach 2023 r.

Pozostawianie okryć wierzchnich w szatniach, a większych toreb w skrytkach, przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa osób, księgozbioru i przestrzeni BUW.

Więcej informacji na temat wprowadzanych zmian dostępnych jest na stronie WWW biblioteki.

Z poważaniem

Dr hab. Jolanta Talbierska

p.o. Dyrektora BUW

Podstawy Prawa w Gospodarce informacje o egzaminie

TUTAJ

Rozliczenie semestru zimowego 2023/24

I rok studiów -rozliczenie semestralne -sesja egzaminacyjna poprawkowa upływa 3 marca 2024r. Do 20 marca 2024r wykładowcy mają czas na wpisanie ocen do USOS. Do końca marca należy zaliczyć wszystkie wymagane w programie studiów przedmioty lub  złożyć podanie o wpis warunkowy na kolejny etap. Warunkowy wpis  może otrzymać student, który ma maksymalnie  1/3 niezaliczonych pkt ECTS wymaganych w  programie studiów (w I sem. wymóg to 30 ECTS)

II rok studiów – rozliczenie roczne

III rok studiów- rozliczenie roczne

 

Dziekanat przypomina o konieczności podpięcia przedmiotów pod etap studiów, zarówno z semestru zimowego, jak letniego.  Przedmioty, które nie są podpięte, ich pkt ECTS  nie wliczają się do sumy pkt ECTS, tym samym nie są spełnione wymogi programowe. Student który zaliczy wszystkie przedmioty a ich nie podepnie ma 0 pkt ECTS.

Informacja o egzaminie z Mikroekonomii w Biznesie

Egzamin z Mikroekonomii w Biznesie odbędzie się 31 stycznia 2024 r. w sali B104 w godz. 9.00 – 10.00

DSM (wieczorowe) oraz DSFiR (wieczorowe) mgr B. Piątkowska

Egzamin z przedmiotu "Finanse publiczne" u dr. Piotra Sokoła

UWAGA STUDENCI III ROKU (dzienne i wieczorowe)

Egzamin z “Finansów publicznych” u dr. Piotra Sokoła odbędzie się w podziale na tury w dniu 02.02.2024 przy wykorzystaniu platformy e-Nauka, ale stacjonarnie w Auli A.

tura 1: 10:00 – nazwiskami od A do L

tura 2: 11:00 – nazwiskami od M do Ż

Ekonomia sektora publicznego - zaliczenie

Informacja o zaliczeniu konwersatorium prof. J. Żyżyńskiego:
 • Ekonomia sektora publicznego – zaliczenie ustne2 lutego 2024 r. pok. B 323
– studia dzienne/wieczorowe DSM i DSZFiR – godz. 14.00-18.00
– studia zaoczne DSZFiR – godz. 16.00-18.00

Zaliczenie Ochrony Własności Intelektualnej

Informacja tutaj

Sesja egzaminacyjna 2023/24 zima AKTUALIZACJA 28.02.2024

TUTAJ

Rejestracja do grup na semestr letni 2023/24

Informujemy o rejestracji do grup na semestr letni 2023/24.

TUTAJ

Praca dziekanatu - 02-03.11.2023

Informujemy, że w dniach: 02-03.11.2023 dziekanat będzie zamknięty w związku z ogłoszonymi dniami rektorskimi w tym terminie.

W sobotę 04.11.2023 dziekanat będzie czynny zgodnie z informacją na stronie WZ UW.

Rejestracja na wykłady do wyboru

UWAGA studenci studiów WIECZOROWYCH!!!

Rejestracja na WYKŁADY DO WYBORU

______________________________

Rejestracja -grupy wyrównawcze 2023/24

Rejestracja jest przeznaczona dla osób, które powtarzają poniższe przedmioty. Osoby, które nie zarejestrują się  na zajęcia wyrównawcze nie będą mogły w nich uczestniczyć.

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTWA zajęcia zdalne dla III roku, kierunku Zarządzanie

MIKROEKONOMIA W BIZNESIE  – zajęcia zdalne

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI– zajęcia zdalne dla II rok DSZFR oraz III rok DSM

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI-zajęcia zdalne  dla II rok DSZFR oraz III rok DSM

MATEMATYKA W BIZNESIE –  zajęcia zdalne

METODY STATYSTYCZNE i PROBABILISTYCZNE – zajęcia zdalne

STATYSTYKA W BIZNESIE – zajęcia zdalne

BANKOWOŚĆ – zajęcia zdalne

REJESTRACJA NA WARUNKI/ POWTARZANIA/WZNOWIENIA na sem.zimowy 23/24-zaoczne i wieczorowe I st

Jeżeli powtarzasz przedmiot, sprawdź w jaki sposób się na niego zapisać.

– INFORMACJA –

 

Dla studentów rozpoczynających studia w r.a. 2023/2024

Ważne informacje dla studentów rozpoczynających studia

w r.a. 2023/2024 znajdują się TUTAJ.

_________________________________

WYBÓR FORMY RATALNEJ na r.a. 2023/24

Szanowni Państwo

w dniach 19-23.09.2023 r. studenci II-go i III-go roku studiów licencjackich zaocznych i wieczorowych oraz II-go roku studiów magisterskich zaocznych będą zobowiązani w systemie USOS w zakładce płatności FK samodzielnie wybrać plan ratalny na ra 2023/24. Po tym terminie studentowi, który nie wybierze formy ratalnej, system automatycznie przydzieli płatność w dwóch ratach.

Jeżeli logując się do systemu nie mają Państwo możliwości wybrania formy ratalnej lub wybór nie jest zgodny z opłatą, którą należy uregulować, proszę skontaktować się mailowo z dziekanatem.

Termin opłaty pierwszej raty upływa w dniu 9.10.2023 r.

SESJA EGZ. LETNIA-2022/23- POPRAWKOWA

SESJA EGZAMINACYJNA LETNIA-2022/23

Egzamin poprawkowy Rynek finansowy u Prof A. Sopocko odbędzie się 8 września, godz. 17.00 przy wykorzystaniu platformy eNauka, ale stacjonarnie na WZ:
studia dzienne i wieczorowe Aula B
studia zaoczne Aula C
______________________

PRZYPOMINA SIĘ STUDENTOM O KONIECZNOŚCI PODPIĘCIA PRZEDMIOTÓW POD ETAP STUDIÓW.

______________________________________

UZNANIE PRZEDMIOTÓW

Dziekanat przypomina, że osoby, które chcą uznać sobie  przedmiot zaliczony na  innym kierunku lub innej Uczelni jako równoważny wobec przedmiotu/ów z programu studiów Wydziału Zarządzania UW, zgodnie z Uchwałą nr 1/11/2020 Rady Dydaktycznej WZUW, mogą to zrobić maksymalnie do końca  trzeciego tygodnia, rozpoczętego semestru,  nowego roku akademickiego.  To samo dotyczy studentów którzy chcą przepisać sobie ocenę z  wcześniej zaliczonych ćwiczeń/konwersatoriów itp.

Szczegóły: Przedmioty_rownoważne-Uchwała_RD_WZ_UW

Zmiana formy studiów na r.a 23/24

Przypominamy, że studenci studiów niestacjonarnych zainteresowani przeniesieniem na studia stacjonarne ze względu na wysoką średnią (średnia liczona jest z ostatniego roku akademickiego), mogą składać podania w tej sprawie do dnia 6.09.2023 r. (środa).

Podanie powinno zostać przesłane przez system USOSweb.

Szczegóły:2020-05-13_uchwala_w_sprawie_zmiany_formy_odbywania_studiow2

Zakończenie r.a. 2022/23

Ważne informacje dla osób, które nie zaliczyły przedmiotu lub przedmiotów w r.a. 2022/23 wymaganych w programie studiów z I, II, III roku studiów.

Okres rozliczenia studiów upływa 17 września 2023- do tego czasu należy złożyć podanie aby, Władze Dziekańskie  miały czas na jego rozpatrzenie.

Rejestracja na OGUNY

Szanowni Państwo,

Poniżej znajduje się oferta na przedmioty typu OG proponowane przez Wydział. Oferta skierowana jest do studentów ostatniego roku, którym brakuje pkt ECTS do uzyskania absolutorium i obrony pracy dyplomowej. Rejestracja rozpoczyna się 11 czerwca br.

-OFERTA

REJESTRACJA NA LEKTORATY

Informujemy, że na początku czerwca zostanie uruchomiona rejestracja na lektoraty oferowane w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/2024.

Rejestracja będzie otwarta w poniższych terminach:

 

       2-30.06.2023

       14.09 – 07.10.2023

       10-15.10.2023

       19-22.10.2023

 

Dodatkowo zostanie uruchomiona rejestracja na intensywne kursy językowe odbywające się w lipcu i wrześniu 2023 r.

Szczegóły dotyczące terminów rejestracji na kursy intensywne zamieszczone są na stronie jezyki.obce.uw.edu.pl

Wszelkie pytania dotyczące lektoratów i egzaminów certyfikacyjnych mogą Państwo kierować na adres: jezyki.koordynator@uw.edu.pl

- OBRONY 2023 rok -

Procedura składania prac dyplomowych i przeprowadzania  egzaminu dyplomowego WZ UW w roku akademickim 2022/2023 z prośbą o zapoznanie się i jej stosowanie.

Przewidziane terminy obron dla prac dyplomowych to: 28 czerwca – 14 lipca 2023r oraz 18-21 września 2023 r. W związku z tym prace dyplomowe powinny być zgłoszone przez promotora jako gotowe do obrony do 14 czerwca lub 8 września 2023 r. O konkretnej  dacie obrony danego studenta decyduje promotor  w porozumieniu z Kierownikiem studiów.
– Procedura

-Aktualne procedury dyplomowania obowiązujące na WZ

………………………………………

– Wymagania merytoryczne dot.egzaminu dyplomowego oraz lista PYTAŃ  kierunkowych

————————————-

– WZÓR dwóch pierwszych stron-

-Upoważnienie do odbioru dyplomu i innych dok.

W pracy należy pamiętać o numeracji stron. Stronę tytułową także wlicza się do ilości stron i ma nr 1 jako numer ukryty.

---WZORY PODAŃ---tylko dla st.licencjackich

KORZYSTAJĄC Z PONIŻSZYCH WZORÓW, PAMIĘTAJ O USUNIĘCIU TEKSTU, KTÓRY NIE POWINIEN SIĘ ZNALEŹĆ W PODANIU np. WZÓR PODANIA  itp.

++++REGULAMIN STUDIOWANIA na UW++++

++++++++++++++++++++++++++++

 

– WNIOSEK- warunkowy wpis na kolejny etap/rok – Tekst przekopiuj do podania w USOS, wybierając podanie: warunkowy wpis…;

____________________________________________

-WNIOSEK- powtarzanie etapu studiów – Tekst przekopiuj do podania w USOS

____________________________________________

– WNIOSEK- wznowienie studiów na dokończenie pisania pracy dyplomowej – wniosek ten musi być podpisany przez wznawiającego i można go złożyć tylko w formie tradycyjnej na WZ lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

____________________________________________

– Oświadczenie o rezygnacji ze studiów – ośwadczenie musi posiadać oryginalny podpis  rezygnującego

III rok- wdw + kon.English r.a.22/23

Rejestracja na obowiązkowe zajęcia dla III roku studiów zaocznych na semestr letni:

wykład do wyboru od 10.02.2023 g. 21.00 – student wybiera jeden wykład z oferty

konwersatorium English od 20.02.2023 g. 21.00 – student wybiera jeden wykład z oferty

LEKTORAT - sem-letni 22/23-zapisy

REJESTRACJA NA LEKTORATY: ROK AKADEMICKI 2022/2023- semestr LETNI dla studentów studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i wieczorowych

Lektoraty odbywają się w cyklach rocznych (z wyjątkiem e -lektoratów).

Studenci, którzy zapisali się na semestr zimowy, na semestr letni zostaną przepisani automatycznie, nawet pomimo braku żetonów, system wtedy naliczy opłatę !!!
Studenci, którzy z ważnych powodów zrezygnują z uczęszczania na zajęcia w semestrze letnim, będą mogli się wyrejestrować (z semestru letniego !) w terminie:
27.01-30.01.2023

Studenci, którzy chcą przerejestrować się lub dorejestrować do grup zajęciowych z wolnymi miejscami oraz zarejestrować do nowych grup e-lektoratów na semestr letni mogą to zrobić w terminach:
02.02-20.02.2023
24.02.-28.02.2023 II tura (korekty)

 

Rejestracji student dokonuje z poziomu rejestracji żetonowej UW.

Kursy repetytoryjne i egzaminy certyfikacyjne

UWAGA!!!!

w związku ze zbliżającą się sesją egzaminacyjną przypominamy o terminach rejestracji na kursy repetytoryjne oraz na egzaminy certyfikacyjne w sesji zimowej:

 • rejestracja na kurs repetytoryjny przed egzaminami w sesji zimowej: 15.12.2022 – 13.01.2023
 • rejestracja na egzaminy w sesji zimowej: 15.12.2022 – 16.01.2023

 

UWAGA! nie będzie możliwości zapisu na kursy ani na egzaminy po upływie wyżej podanych terminów.

egzaminy są utrzymane na poziomie B1 z języków częściej nauczanych w egzaminacyjnej sesji zimowej.

Zamów książki i odbierz na WZ UW

W związku z likwidacją Księgarni Wydziałowej umożliwiamy Studentom WZ UW osobisty odbiór zakupionych w sklepach internetowych współpracujących z nami księgarń książek, wydanych przez Sekcję Wydawniczą WZ UW. Obecnie taką formę realizacji zamówień wprowadziła już Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki.

Żeby skorzystać z oferty należy:

 • złożyć zamówienie przez stronę internetową: https://www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl/
 • jako sposób dostawy prosimy wybrać “odbiór osobisty”,
 • w uwagach do zamówienia należy dopisać “odbiór na Wydziale Zarządzania UW”.

 

Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo od księgarni paragon lub fakturę w formie elektronicznej. Po okazaniu dowodu zakupu możliwy będzie odbiór zamówienia w Sekcji Wydawniczej WZ UW (pokój C411).

 

Uprzejmie prosimy o telefon (22 55 34-164) lub e-mail (trosa@wz.uw.edu.pl) z informacją, że zamierzają Państwo odebrać zamówienie. Usprawni to proces wydawania książek.

 

Poza powyższym rozwiązaniem jest możliwość zakupu także wersji elektronicznej w księgarniach na terenie całego kraju.

Plan zajęć 

➫ I rok studiów, semestr letni 2023/2024 (Plany mogą ulec zmianie !)Aktualizacja 20/02/2024

➫ II rok studiów, semestr letni 2023/2024 (Plany mogą ulec zmianie !)Aktualizacja 03/04/2024

➫ III rok studiów, semestr letni 2023/2024 (Plany mogą ulec zmianie !)Aktualizacja 13/03/2024

Najważniejsze informacje 

mLegitymacja przedłużenie mobilne

Obowiązkowe szkolenie BHP_2022-23

Rejestracja na oguny_sem. letni_2022-23

Uznanie przedmiotu za równoważny

Zamów książki i odbierz na WZ UW

Zmiana formy studiów

Zwolnienie z opłat czesnego

WZ UW NIEZBĘDNIK STUDENTA 2023

DLA STUDENTÓW I ROKU

Informacje_ZFR_W I rok_2022-23

Rejestracja do grup - jak to zrobić?

Rejestracja żetonowa - dla kogo i po co?