PL EN RU

Rekrutacja - Zarządzanie Wieczorowe

Zarządzanie, Magisterskie Studia Menedżerskie

Forma studiów: niestacjonarne (wieczorowe)
Czas trwania: 2 lata (4 semestry)


Specjalności:

 

Specjalność jest wybierana podczas pierwszego semestru studiów; zajęcia specjalizacyjne rozpoczynają się od drugiego semestru studiów. Specjalność zostanie uruchomiona w przypadku zgłoszenia się na nią minimum 50 kandydatów. 

1. Rejestracja w Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz wnoszenie opłaty rekrutacyjnej:
II tura od 2 sierpnia do 19 września 2018 roku 
pod adresem https://irk.uw.edu.pl   Zapisz się na studia

 


2. Składanie dokumentów: 25-27 września 2018 r.

pod adresem:

 

PUNKT REKRUTACYJNY

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa

PARTER bud. C (przy Recepcji)

tel. 022/ 55 34 100

czynny:

pon.-pt. 10.00-18.00

sob. 10.00-14.00

email: rekrutacja@wz.uw.edu.pl

 

 

Wymagane dokumenty:

 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych I stopnia (licencjat, inżynier) lub studiów magisterskich dowolnego kierunkucelem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem (w przypadku osób, które czekają na wydanie dyplomu – zaświadczenie o dokonanej obronie, wydane przez dziekanat właściwych studiów wraz z zobowiązaniem do dostarczenia dyplomu  i suplementu, niezwłocznie po jego wystawieniu)
 • 1 kolorowa fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (35x45 mm) 
 • podpisane podanie o przyjęcie na studia (wydrukowane ze strony https://irk.uw.edu.pl)
 • poświadczona przez Uniwersytet Warszawski kserokopia dowodu osobistego
 • deklaracja płatności
 • suplement do dyplomu lub potwierdzony program odbytych studiów
 • podanie o Elektroniczną Legitymację Studencką (do pobrania ze strony https://irk.uw.edu.pl po wgraniu przez Kandydata jego zdjęcia do systemu IRK i akceptacji przez Uniwersytet Warszawski)
 • dowód wpłaty za Elektroniczną Legitymację Studencką (numer konta do wpłaty)
 • UWAGA: w przypadku posiadania legitymacji studenckiej Uniwersytetu Warszawskiego, Kandydat składa kserokopię tego dokumentu. Podanie i dowód wpłaty za legitymację nie są wówczas wymagane
 • upoważnienie do złożenia dokumentów - w przypadku, gdy dokumenty kandydata są składane przez osobę trzecią


Uwagi do zdjęcia legitymacyjnego:

 • Elektroniczna wersja zdjęcia kandydata musi być wgrana do systemu IRK.
 • Akceptowane są tylko zdjęcia kolorowe o wymiarze 400 x 500 pikseli lub odrobinę większe, zachowujące te same proporcje.
 • Musi być widoczna twarz kandydata o wyraźnym konturze, bez nakrycia głowy i ciemnych okularów.
 • Tło fotografii musi być gładkie i jasne.
 


Zasady kwalifikacji na studia niestacjonarne (wieczorowe):

Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce

 

 Warunkiem przyjęcia na studia drugiego stopnia jest posiadanie dyplomu licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędnego dowolnego kierunku
Kandydaci są przyjmowani na podstawie średniej arytmetycznej wyliczonej z:

 • końcowej oceny z dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • średniej z toku studiów

W postępowaniu kwalifikacyjnym tworzy się listę rankingową sporządzoną w oparciu o uzyskaną końcową ocenę według powyższych kryteriów. 
W przypadku zgłoszenia się dużej liczby kandydatów z taką samą wyliczoną średnią, przekraczającą liczbę miejsc, dodatkowym kryterium będzie kolejność wyznaczana przez wyższą średnią arytmetyczną ocen z toku studiów.

 
Kandydaci z dyplomem zagranicznym (w tym cudzoziemcy) 

Kandydaci z dyplomem zagranicznym, odbywający studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich (w tym cudzoziemców)

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Kandydaci z dyplomem zagranicznym, odbywający studia na zasadach innych niż obywatele polscy
Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Kandydaci z dyplomem zagranicznym niebędący obywatelami polskimi mają obowiązek przystąpienia do ustnego egzaminu z języka polskiego, w czasie którego zostanie oceniona umiejętność czytania i rozumienia tekstu pisanego oraz formułowanie wypowiedzi w języku polskim.
Z egzaminu zwolnione są osoby, które ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub posiadają certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

 

Egzamin sprawdzający znajomość języka polskiego odbędzie się 9 i 20 lipca 2018 roku o godz. 09.00 w pokoju B004 (parter, budynek B) Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Szturmowej 1/3 w Warszawie.

 

 

UWAGA: Kandydaci, rekrutujący się na studia na zasadach innych niż obywatele polscy, powinni dokonać rejestracji na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów na tzw. ścieżkę "C".

 

Dodatkowe informacje dla obcokrajowców 

 

Deklaracja płatności dla kandydatów podejmujacych studia na zasadach innych niż obywatele polscy

 

Realizacja zajęć:

Studia niestacjonarne prowadzone w systemie wieczorowym: zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, równolegle do studiów stacjonarnych. pecjalność jest wybierana podczas pierwszego semestru studiów; zajęcia specjalizacyjne rozpoczynają się od drugiego semestru studiów. Specjalność zostaje uruchomiona w przypadku zgłoszenia się na nią minimum 50 kandydatów.

 

Opłaty za studia wieczorowe (za rok studiów)

Płatność jednorazowa

Płatność w dwóch ratach

Płatność w ośmiu ratach

6.600 zł do 20.10.2017 r.

3.400 zł do 20.10.2018 r.

3.400 zł do 05.03.2019 r.

Rata I w wysokości 875 zł do 20.10.2018 r.

Raty II-VIII w wysokości 875 zł

każda do 5-go każdego miesiąca 
(od listopada do maja )

6.600 zł

6.800 zł

7.000 zł

Wpłata czesnego jest wnoszona na indywidualny numer konta nadany w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS). 

Indywidualny nr konta bankowego jest udostępniany w chwili przyjęcia kandydata na studia na Wydziale Zarządzania UW, na stronie internetowej: https://usosweb.uw.edu.pl

Tytuł wpłaty: czesne za studia MSM wieczorowe oraz imię i nazwisko studenta i rok studiów.

 

 

Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia

Studenci innych uczelni, starający się o przyjęcie na studia na Wydziale Zarządzania na zasadzie przeniesienia, muszą mieć zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów na kierunku "Zarządzanie". W trakcie postępowania kwalifikacyjnego zostanie sporządzona lista rankingowa obejmująca osoby z najwyższą średnią z toku studiów.
Studenci przyjęci na Wydział Zarządzania będą zobowiązani do uzupełnienia różnic programowych. Studenci, chcący podjąć studia w trybie przeniesienia, proszeni są o kontakt z kierownikiem Magisterskich Studiów Menedżerskich.

 

Kierownik studiów

dr hab. Jacek Pasieczny

Dyżury

Sem. zimowy 2017/18 - czwartek 12.00 - 14.00, począwszy od 19 października 2017 r.

Kontakt

Tel: 22/ 55 34 180 E-mail: jpasieczny@wz.uw.edu.pl

Dziekanat studiów

Pokój:C214
Telefon: (22) 5534008, 5534166
E-mail:msd@wz.uw.edu.pl

Godziny otwarcia od 1.10.2018 r.
poniedziałek, środa - 10.00 - 14.00
wtorek, czwartek - 12.00 - 17.30
piątek - nieczynny

Wszystkie sprawy studenckie rozpatruje wyłącznie:


mgr Jacek Kiryło
Pełnomocnik Dziekana ds. dydaktyki
EQUIS
AASBI
Uniwersytet Warszawski
PRME
MBA
Ceeman
ACCA
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników