PL EN RU

Rekrutacja - Zarządzanie, Zaoczne

Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 2 lata (4 semestry)

 

 1. Rejestracja w Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz wnoszenie opłaty rekrutacyjnej  -  od 3 czerwca do 17 lipca 2020 roku: Zarejestruj się na studia!
 2. Składanie dokumentów po opublikowaniu listy osób zakwalifikowanych od 28 lipca do 30 lipca 2020 r. pod adresem:

PUNKT REKRUTACYJNY
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa, PARTER bud. C (przy Recepcji)
tel. 022/ 55 34 100
czynny: pon.-pt. 10.00-18.00, sob. 10.00-14.00
email: rekrutacja@wz.uw.edu.pl

 

Dokumenty wymagane od osób zakwalifikowanych na studia magisterskie niestacjonarne:

 • oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych: dyplomu magistra albo dyplomu licencjata albo dyplomu inżyniera albo dyplomu równorzędnego wydanego za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem
 • suplement do dyplomu lub potwierdzony program odbytych studiów, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem
 • ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata, wydrukowana z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisana przez kandydata
 • oświadczenie o zapoznaniu się z treścią wzoru umowy o odpłatności za usługi edukacyjne na Uniwersytecie Warszawskim
 • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) wydrukowane po wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne jego fotografii w formacie elektronicznym – w przypadku kandydatów nieposiadających ELS
 • dowód uiszczenia opłaty za ELS (22 zł) – w przypadku kandydatów nieposiadających ELS (numer konta do wpłaty)
 • deklaracja płatności za studia
 • w przypadku składania dokumentów za kandydata przez osoby trzecie, należy przedstawić upoważnienie (imienne) dla osoby składającej dokument (wzór upoważnienia). UWAGA! Dokument nie upoważnia do składania podpisów w imieniu kandydata. Dokumenty wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w IRK muszą być podpisane przez kandydata.

 

Cudzoziemcy – dodatkowo:

 • potwierdzenie legalizacji pobytu w przypadku cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 

Od kandydatów legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wydanym za granicą, dodatkowo:

 • poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille, (więcej informacji na ten temat),
 • tłumaczenie przysięgłe na język polski dyplomu ukończenia studiów wyższych, legalizacji lub apostille (jeśli zostało sporządzone w języku obcym) albo – w przypadku tłumaczenia za granicą innego niż przysięgłe – tłumaczenie zalegalizowane w polskiej placówce dyplomatycznej (więcej informacji na ten temat),
 • zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych, jeśli dokument podlega obowiązkowi nostryfikacji (więcej informacji na ten temat),
 • zaświadczenie potwierdzające, iż uzyskany dyplom ukończenia studiów wyższych uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe lub kontynuowania kształcenia w każdym typie szkoły wyższej w systemie edukacji, w którym działa instytucja wydająca dokument, z tłumaczeniem na język polski.
  Wzór zaświadczenia – do pobrania tutaj. Uwaga: wypełnione zaświadczenie należy przetłumaczyć na język polski.

        Dodatkowe informacje dla obcokrajowców

 

 

Opis postępowania kwalifikacyjnego

 • Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce:

O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby z dyplomem licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędnym, uzyskanym na dowolnym kierunku.

Kandydaci są przyjmowani na studia, na podstawie średniej arytmetycznej wyliczonej z:

 • końcowej oceny z dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • średniej z toku studiów.

W postępowaniu kwalifikacyjnym tworzy się listę rankingową sporządzoną w oparciu o uzyskaną końcową ocenę według powyższych kryteriów. W przypadku zgłoszenia się dużej liczby kandydatów z taką samą wyliczoną średnią, przekraczającą liczbę miejsc, dodatkowym kryterium będzie kolejność wyznaczona przez wyższą średnią arytmetyczną ocen z toku studiów.

 

 • Kandydaci z dyplomem zagranicznym:

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.
Kandydaci z dyplomem zagranicznym są zobowiązani do przystąpienia dodatkowo, do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie.

Rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego zostanie przeprowadzona w oparciu o treść artykułów z części ekonomicznej dziennika „Rzeczpospolita”.


Z rozmowy zwolniony jest kandydat, który:

 • ukończył roczny kurs przygotowawczy do podjęcia kształcenia w języku polskim, w jednostce wyznaczonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, co najmniej na poziomie biegłości językowej B2 (lista podmiotów uprawnionych do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego), lub
 • posiada certyfikat znajomości języka polskiego, potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie znajomości językowej B2, wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
 • posiada świadectwo dojrzałości lub dyplom szkoły wyższej, wydany na zakończenie kształcenia w języku polskim, w systemie edukacji Rzeczpospolitej Polskiej.

Sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim odbędzie się 23 lipca 2020 r. na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, przy ul. Szturmowej 1/3, w Warszawie.

 

Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia

 • Studenci innych uczelni, starający się o przyjęcie na studia, na Wydziale Zarządzania UW, na zasadzie przeniesienia, muszą mieć zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów II stopnia na kierunku Zarządzanie
 • W trakcie postępowania kwalifikacyjnego zostanie sporządzona lista rankingowa obejmująca osoby z najwyższą średnią z toku studiów
 • Studenci przyjęci na Wydział Zarządzania będą zobowiązani do uzupełnienia różnic programowych
 • Studenci chcący podjąć studia w trybie przeniesienia, rejestrują się w systemie IRK i wgrywają w system IRK następujące dokumenty:
  • zaświadczenie o ukończeniu 1. roku studiów II stopnia
  • kartę przebiegu studiów
  • zaświadczenie o średniej z ocen, z dotychczasowego toku studiów
  • dokument potwierdzający rozliczenie Studenta z poprzednią uczelnią

 

 

Opłaty za studia zaoczne (za rok studiów)

Płatność jednorazowa

Płatność w dwóch ratach

Płatność w ośmiu ratach

6.800 zł

do 05.10.2020 r.

3.500 zł do 05.10.2020 r.

3.500 zł do 05.03.2021 r.

Rata I w wysokości 900 zł
do 5.10.2020 r.

 

Raty II-VIII w wysokości 900 zł każda do 5-go każdego miesiąca 
od listopada 2020 r. do maja 2021 r.

6.800 zł

7.000 zł

7.200 zł

 • Wpłata czesnego jest wnoszona na indywidualny nr konta bankowego, nadany w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS). 
 • Indywidualny nr konta bankowego jest udostępniany w chwili przyjęcia kandydata na studia na Wydziale Zarządzania UW, na stronie internetowej: https://usosweb.uw.edu.pl
 • Tytuł wpłaty: czesne za studia, imię i nazwisko Studenta, rok studiów, Zarządzanie, magister, zaoczne.

Kierownik studiów

dr hab. Jacek Pasieczny

Dyżury

Sem. letni 2018/19 - środa 8.00 - 9.30

Kontakt

Tel: 22/ 55 34 180 E-mail: jpasieczny@wz.uw.edu.pl

Dziekanat studiów

Pokój:C204
Telefon: (22) 5534006
E-mail: msm@wz.uw.edu.pl

Godziny otwarcia Dziekanatu:
poniedziałek - nieczynne
wtorek godz. 9.00 - 13.00
środa godz. 9.00 - 13.00
czwartek - nieczynne
piątek godz. 14.00 - 17.30 (dni zjazdów)
sobota godz. 9.00 - 12.00; 12.30 - 15.00 (dni zjazdów)
niedziela godz. 9.00 - 13.00 (dni zjazdów)

Wszystkie sprawy studenckie rozpatruje wyłącznie:


mgr Jacek Kiryło
Pełnomocnik Dziekana ds. dydaktyki
EQUIS
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
ACCA
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników