• Polski
  • English

Opis 

Kierunek: Business and Management

Studia I stopnia, dzienne

Profil ogólnoakademicki
Dziedzina:
nauki społeczne
Dyscypliny: nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomia i finanse, nauki prawne
Dyscyplina wiodąca: nauki o zarządzaniu i jakości

Cele programu studiów:

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego od lat kształci przyszłych menedżerów funkcjonujących w międzynarodowym sektorze biznesowym. Studia na kierunku “Business and Management” mają na celu przygotowanie studentów do różnorodnych ról związanych z zarządzaniem w globalnym środowisku gospodarczym.

Program studiów skupia się na rozwijaniu umiejętności rozwiązywania złożonych problemów związanych z zarządzaniem organizacjami w globalnym otoczeniu biznesowym. Wykorzystujemy teorie zarządzania i jakości, integrując je z naukami uzupełniającymi takimi jak ekonomia, finanse oraz nauki prawne, aby zapewnić przyszłym studentom kompleksowe podejście do analiz i diagnoz sytuacji biznesowych.

Studia będą realizowane w języku angielskim, aby umożliwić studentom zdobycie umiejętności komunikacji w międzynarodowym środowisku biznesowym. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji programów w języku angielskim dzięki studiom Global MBA oraz International Business Program. Wierzymy, że nasze studia to nie tylko nauka, ale także możliwość budowania cennych relacji z koleżankami i kolegami ze wszystkich zakątków świata oraz z profesjonalistami z branży.

Studia pierwszego stopnia na kierunku Business and Management mają na celu wykształcenie absolwenta znającego metodologię badań i terminologię w zakresie zarządzania oraz w dyscyplinach uzupełniających, jak ekonomia, finanse i nauki prawne. Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę z zarządzania oraz z dyscyplin pokrewnych, zna podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości i jest przygotowany do działania w sposób przedsiębiorczy. Posiada umiejętności i kompetencje do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych funkcjonowaniem organizacji oraz do określenia wpływu otoczenia: technologicznego, społecznego, politycznego, prawnego, ekonomicznego i ekologicznego, na funkcjonowanie organizacji i całej gospodarki.

Studia mają na celu wykształcenie absolwenta posiadającego umiejętności samodzielnego i zespołowego przygotowania opracowań dotyczących funkcjonowania organizacji, sektora i całej gospodarki oraz komunikatywnego ich przedstawiania w języku angielskim. Studia przygotowują do samodzielnego uczenia się i aktualizowania wiedzy oraz do przestrzegania zawodowych standardów etycznych.

Możliwości zatrudnienia 

Absolwent tego kierunku będzie mógł podejmować pracę m.in. w:

  • przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych,
  • administracji państwowej,
  • administracji samorządowej,
  • organizacjach niedochodowych.

Wśród potencjalnych stanowisk pracy znajdują się: analityk, specjalista, starszy specjalista, menedżer średniego szczebla, itd. Dobre przygotowanie z zakresu nauk o zarządzaniu stanowi podstawę i dogodny punkt wyjścia do rozwoju osobistego i osiągania awansu zawodowego. Awans ten wymaga nie tylko doświadczenia zawodowego, ale i kontynuowania nauki na studiach II stopnia, studiach podyplomowych czy specjalistycznych kursach.

Opłata za studia 

Płatność jednorazowa Płatność w dwóch ratach Płatność w trzech ratach
4 000 € 2 200 €

2 200 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

Program 

Program studiów dla studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2024/25