• Polski
 • English

Sekcja Wydawnicza WZ UW  

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarzadzania Uniwersytetu Warszawskiego powstało w 2003 roku, a od 2020 roku działa pod nazwą Sekcji Wydawniczej Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Wydajemy czasopisma naukowe z dyscyplin: nauki o zarządzaniu i jakości; ekonomia i finanse oraz nauki prawne (z zakresu prawa antymonopolowego i regulacyjnego), które są obecne w najbardziej prestiżowych bazach indeksacyjnych (Scopus, Web of Science, DOAJ i in.). Wszystkie artykuły w pełnej wersji tekstowej publikowane są w open access.

Sekcja Wydawnicza WZ UW publikuje również podręczniki akademickie i monografie naukowe (w tym książki na bazie rozpraw doktorskich oraz rozprawy habilitacyjne) i materiały konferencyjne, których autorami są głównie pracownicy Wydziału Zarzadzania UW. Podobnie jak w przypadku czasopism, politykę open access stosujemy także w stosunku do większości naszych monografii od początku, a podręczników po upływie czasu dystrybucji w tradycyjnej papierowej formie.

Wobec wszystkich zgłaszanych do nas propozycji wydawniczych stosujemy ustalone procedury recenzowania oraz zasady etyki wydawniczej zgodnie z wytycznymi Committee on Publication Ethics (COPE).

Od 2021 roku na mocy podpisanego porozumienia wszystkie nasze monografie naukowe oraz podręczniki wydajemy wspólnie z Wydawnictwami Uniwersytetu Warszawskiego (WUW).

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą, opublikowaną na stronach internetowych wydawnictwa.

Publikacje 

Czasopisma

Książki

Programy komputerowe

Informacje dla Czytelników 

W związku z likwidacją Księgarni Wydziałowej umożliwiamy Studentom WZ UW osobisty odbiór zakupionych w sklepach internetowych współpracujących z nami księgarń książek, wydanych przez Sekcję Wydawniczą WZ UW.

Obecnie taką formę realizacji zamówień wprowadziła już Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki.

Żeby skorzystać z oferty należy:

 • złożyć zamówienie przez stronę internetową: https://www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl/
 •  jako sposób dostawy prosimy wybrać “odbiór osobisty”,
 • w uwagach do zamówienia należy dopisać “odbiór na Wydziale Zarządzania UW”.

Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymają Państwo od księgarni paragon lub fakturę w formie elektronicznej. Po okazaniu dowodu zakupu możliwy będzie odbiór zamówienia w Sekcji Wydawniczej WZ UW (pokój C411).

Uprzejmie prosimy o telefon (22 55 34-164) lub e-mail (trosa@wz.uw.edu.pl) z informacją, że zamierzają Państwo odebrać zamówienie. Usprawni to proces wydawania książek.

Inne, chętne do współpracy na podobnych zasadach księgarnie zapraszamy do kontaktu z Sekcją Wydawniczą WZ UW.

Zarządzanie, organizacje i organizowanie – przegląd perspektyw teoretycznych

W poniższym linku znajdą Państwo wersję elektroniczną publikacji pt. “Zarządzanie, organizacje i organizowanie – przegląd perspektyw teoretycznych”.

Zarządzanie, organizacje i organizowanie – przegląd perspektyw teoretycznych

Materiały do studiowania polityki pieniężnej

W poniższym linku znajdą Państwo wersję elektroniczną publikacji pt. “Materiały do studiowania polityki pieniężnej” autorstwa prof. dr. hab. Mariana Górskiego.

Materiały do studiowania polityki pieniężnej

Statystyka opisowa

W poniższym linku znajdą Państwo wersję elektroniczną podręcznika pt. “Statystyka opisowa” autorstwa prof. dr. hab. Jerzego Wierzbińskiego.

Statystyka opisowa- okładka

Statystyka opisowa podręcznik

Zasady etyczne 

 

Zasady etyczne

Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego dba o utrzymanie standardów etycznych w publikacjach naukowych i podejmuje wszelkie możliwe kroki przeciwko zaniedbaniom dotyczącym tych standardów. Prace przekazane do publikacji są oceniane pod kątem rzetelności, spełniania wymogów etycznych i przydatności dla nauki.
Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego jest członkiem COPE. Poniższe zasady zostały oparte na COPE’s Best Practice Guidelines for Journal Editors.

Obowiązki Autorów

Autorstwo pracy
Autorstwo powinno być ograniczone do osób, które znacząco przyczyniły się do pomysłu, projektu, wykonania lub interpretacji pracy. Jako współautorzy powinny być wymienione wszystkie osoby, które miały udział w powstaniu pracy. W przypadku innych osób, które miały wpływ na pewne znaczące aspekty artykułu naukowego, powinny być one wymienione lub przedstawione jako współpracownicy. Autor powinien upewnić się, że wszyscy współautorzy zostali wymienieni w pracy, widzieli i zaakceptowali ostateczną wersję pracy oraz zgodzili się na jej przedłożenie do publikacji.

Ujawnienie i konflikt interesów
Autor powinien ujawnić wszelkie źródła finansowania projektów w swojej pracy, wkład instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów oraz wszelkie istotne konflikty interesów, które mogą wpłynąć na jej wyniki lub interpretację.

Standardy przedstawiania raportów badawczych
Autor tekstu opartego na badaniach własnych powinien przedstawić dokładne zestawienie wykonanych prac oraz obiektywnie omówić ich znaczenie. Dane będące podstawą powstania pracy powinny być w niej dokładnie przedstawione. Praca winna zawierać wystarczająco dużo szczegółów i źródeł, aby umożliwić powtórzenie przeprowadzonych badań. Niezgodne z prawdą lub świadomie niedokładne stwierdzenia są traktowane jako zachowanie nieetyczne i  niedozwolone.

Dostęp do danych i utrzymanie danych
Autor powinien być gotowy umożliwić dostęp do danych wykorzystanych w pracy przedłożonej do recenzji.  Powinien ponadto zachować te dane przez rok od momentu publikacji.

Publikacje wielokrotne, zbędne lub konkurencyjne
Autor z zasady nie powinien publikować materiałów opisujących te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie lub publikacji pierwotnej. Złożenie tej samej pracy do więcej niż jednej redakcji czasopisma jednocześnie stanowi postępowanie nieetyczne i jest niedozwolone.

Potwierdzenie źródeł
Autor powinien cytować publikacje, które miały wpływ na powstanie złożonej pracy i za każdym razem musi potwierdzić skorzystanie z pracy innych autorów.

Zasadnicze błędy w opublikowanych pracach
W przypadku, gdy autor odkryje zasadniczy błąd lub nieścisłość w swojej pracy, ma on obowiązek jak najszybszego powiadomienia o tym Redaktora Naczelnego.

Oryginalność i plagiat
Autor przekazuje do redakcji wyłącznie oryginalną pracę. Powinien upewnić się, że nazwiska autorów cytowanych w pracy i/lub fragmenty prac cytowanych dzieł zostały w niej w prawidłowy sposób zacytowane lub wymienione.

Ghostwriting
Ghostwriting/guest autorship są przejawem nierzetelności naukowej i wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów. Przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce będą w redakcji dokumentowane.

Obowiązki Redaktora Naczelnego

Decyzje o publikacji
Redaktor Naczelny ma obowiązek stosowania się do aktualnego stanu prawnego w zakresie zniesławienia, naruszenia praw autorskich i plagiatu oraz ponosi odpowiedzialność za decyzje, które ze złożonych prac powinny zostać opublikowane.

Poufność
Pracownikom Wydawnictwa nie wolno ujawniać informacji na temat złożonej pracy jakiejkolwiek innej osobie niż, zgodnie z procedurą wydawniczą, jej autorowi, recenzentom, potencjalnym recenzentom.

Dyskryminacja
W zakresie przeciwdziałania dyskryminacji Wydawnictwo przestrzega Konstytucji i obowiązującego w RP prawa.

Ujawnienie i konflikt interesów
Nieopublikowane prace bądź ich fragmenty nie mogą być wykorzystane w badaniach własnych pracowników Wydawnictwa, bądź recenzentów bez wyraźnej pisemnej zgody autora.

Obowiązki recenzentów

Decyzje redakcyjne
Recenzent wspiera Redaktora Naczelnego w podejmowaniu decyzji redakcyjnych i może również wspierać autora w poprawieniu pracy.

Informacja zwrotna
Każdy wybrany recenzent, który nie może zrecenzować pracy lub wie, że szybkie sporządzenie recenzji nie będzie możliwe, powinien poinformować o tym Redaktora Naczelnego.

Standardy obiektywności
Recenzje powinny być wykonane obiektywnie. Krytykę personalną autora uznaje się za niewłaściwą. Recenzenci powinni jasno wyrażać swoje poglądy, popierając je odpowiednimi argumentami.

Poufność
Wszystkie recenzowane prace muszą być traktowane jak dokumenty poufne. Nie można ich okazywać ani dyskutować na ich temat z innymi osobami niż upoważnione.

Ujawnienie i konflikt interesów
Informacje poufne lub pomysły nasuwające się w wyniku recenzji muszą być utrzymane w tajemnicy i nie mogą być wykorzystywane na potrzeby uzyskania korzyści osobistych. Recenzenci nie powinni recenzować prac, w stosunku do których występuje konflikt interesów wynikający z relacji z autorem, firmą lub instytucją związanymi z pracą.

Potwierdzenie źródeł
Recenzenci powinni wskazać publikacje, na które nie powołał się autor pracy. Jakiekolwiek stwierdzenie, że obserwacja, źródło lub argument były uprzednio omówione, powinno być poparte odpowiednim cytatem. Recenzent powinien również poinformować Redaktora Naczelnego o każdym znaczącym podobieństwie, częściowym pokrywaniu się treści recenzowanej pracy z jakąkolwiek inną opublikowaną i znaną mu pracą lub podejrzeniu plagiatu.

Procedura recenzowania

Wszystkie nadesłane do Wydawnictwa Naukowego Wydziału Zarządzania UW prace podlegają wstępnej ocenie Redaktora Naczelnego.

Prace ocenione pozytywnie kierowane są do dwóch niezależnych recenzentów (ekspertów z danej dziedziny) wyznaczanych przez Redaktora Naczelnego.

Recenzja ma formę pisemną i kończy się wnioskiem recenzenta o odrzuceniu lub dopuszczeniu do publikacji.

Po otrzymaniu recenzji Redaktor Naczelny informuje szczegółowo Autorów o uwagach recenzentów odnośnie do pracy oraz o ostatecznej decyzji co do publikacji.

Kryteria kwalifikacji: oryginalność zastosowanej metody badawczej oraz ujęcia tematu; rzetelność przedstawienia dotychczasowych badań; jakość badań własnych (jeśli dotyczy); aktualność badań/rozważań teoretycznych; poprawność merytoryczna, metodologiczna i wnioskowania; wkład pracy w rozwój dyscypliny; dobór literatury.

Procedury zabezpieczające

Crossref Similarity Check
Nadsyłane prace są kontrolowane za pomocą systemu iThenticate, który świadczy usługi z zakresu zapobiegania plagiatom na całym świecie.

Schematy postępowania
W przypadku wykrycia jakichkolwiek przejawów nierzetelności naukowej Wydawnictwo, opierając się na wskazówkach proponowanych przez Committee on Publication Ethics (COPE), będzie stosowała następujące schematy postępowania:

Informacje dla Autorów 

Maszynopis należy złożyć w redakcji w wersji elektronicznej w pliku pdf oraz MS Word.

Autorzy odpowiadają za uzyskanie niezbędnych zezwoleń na publikację materiałów, do których prawa autorskie są w posiadaniu osób trzecich.
Redakcja nie zwraca prac, które nie zostały zakwalifikowane do druku.

Opracowanie tekstu

A. Informacje ogólne

W tekście należy umieścić informacje o autorze:

 • imię i nazwisko
 • tytuł naukowy
 • miejsce pracy (wraz z dokładnym adresem do korespondencji)
 • adres e-mail
 • numer ORCID

B. Format tekstu

Tekst powinien zostać przesłany w formie standardowego maszynopisu (1 strona = 1800 znaków; czcionka Times New Roman; wielkość czcionki 12; odstęp miedzy wierszami 1,5; marginesy 2,5). Pliki w formacie pdf i MS Word  prosimy przesyłać z zamieszczonymi w tekście ilustracjami. Wykresy powinny być sporządzone w formacie Adobe Illustrator (ai) lub EPS, natomiast dane źródłowe do nich – w formacie Excel 3.0 (xls). Ilustracje prosimy przygotowywać w formacie Adobe Illustrator (ai) lub EPS. Wszelkie ilustracje powinny być czarno-białe. W przypadku, gdy tekst zawiera fotografie, prosimy o nadesłanie ich oryginału.

Za uzyskanie niezbędnych zezwoleń na publikację materiałów, do których prawa autorskie znajdują się w posiadaniu osób trzecich, odpowiadają autorzy.

C. Układ tekstu

W tekście należy umieścić informacje o autorze: imię i nazwisko, tytuł naukowy, miejsce pracy (wraz z dokładnym adresem do korespondencji), adres e-mail.

Tekst powinien zawierać następujące elementy (w podanej kolejności):

 • tytuł (w językach polskim i angielskim),
 • streszczenie określające prezentowane w artykule tezy w językach polskim i angielskim (100-200 słów),
 • JEL Classification (numery klasyfikacji dostępne na stronie: http://www.aeaweb.org/jel/jel_class_system.php),
 • słowa kluczowe (do 5) – w językach polskim i angielskim,
 • wprowadzenie, kolejne podtytuły, wnioski/zakończenie,
 • bibliografia.

D. Bibliografia, cytaty[1]

W każdej pozycji w bibliografii autor obowiązany jest zamieścić przypisany jej nr DOI (jeżeli taki posiada) (http://www.crossref.org/guestquery/).

Redakcja prosi o alfabetyczne sporządzanie not bibliograficznych według nazwiska pierwszego autora (prace tego samego autora należy podać w alfabetycznej kolejności tytułów prac) w następującym formacie:

 • Publikacje książkowe jednego autora: Kowalski, J. (2000). Tytuł książki. Miejsce wydania: Nazwa Wydawnictwa, http://dx.doi.org/tu wpisać numer DOI przypisany danej publikacji.
 • Publikacje książkowe wielu autorów: Kowalski, J., Nowak, J. i Wiśniewski, A. (2001). Tytuł książki. Miejsce wydania: Nazwa Wydawnictwa, http://dx.doi.org/tu wpisać numer DOI przypisany danej publikacji.
 • Publikacje książkowe redagowane: Kowalski, J. (red.). (2000). Tytuł książki. Miejsce wydania: Nazwa Wydawnictwa, http://dx.doi.org/tu wpisać numer DOI przypisany danej publikacji.
 • Rozdziały w publikacjach książkowych: Kowalski, J. (2002). Tytuł rozdziału. W: J. Nowak (red.), Tytuł książki (t. 1, s. 1- 5). Miejsce wydania: Nazwa Wydawnictwa, http://dx.doi.org/tu wpisać numer DOI przypisany danej publikacji.
 • Artykuły w czasopiśmie: Kowalski, J. (2001). Tytuł artykułu. Tytuł pismatom(numer), 1 – 5, http://dx.doi.org/ tu wpisać numer DOI przypisany danej publikacji.
 • Artykuły w czasopiśmie – wielu autorów: Kowalski, J., Nowak, J. iWiśniewski, A. (2001). Tytuł artykułu. Tytuł pismatom(numer), 1-15, http://dx.doi.org/tu wpisać numer DOI przypisany danej publikacji.
 • Artykuły w gazecie: Kowalski, J. (2001). Tytuł artykułu. Tytuł Gazety, dzień lub miesiąc wydania, http://dx.doi.org/tu wpisać numer DOI przypisany danej publikacji.
 • Referaty: Kowalski, J. (2001). Tytuł referatu. Referat wygłoszony na …., Miejsce konferencji.
 • Raporty: Instytucja. (2001). Tytuł raportu. Miejsce wydania: Instytucja, http://dx.doi.org/tu wpisać numer DOI przypisany danej publikacji.
 • Publikacje książkowe w druku: Kowalski, J. (w druku). Tytuł książki. Miejsce wydania: Nazwa Wydawnictwa.
 • Artykuły w druku: Kowalski, J. (2001). Tytuł artykułu. Tytuł pismatom(numer).
 • Prace nieopublikowane: Kowalski, J. (2001). Tytuł pracy. Niepublikowana praca doktorska, Nazwa Uczelni, Miejsce.
 • Źródła internetowe – artykuł: Kowalski, J. (2001). Tytuł artykułu. Tytuł pismatom(numer), strony. Pozyskano z: tu wpisać adres strony www (tu wpisać datę dostępu dd.mm.rok).
 • Źródła internetowe – książka: Kowalski, J. (2000). Tytuł książki. Pozyskano z: tu wpisać adres strony www (tu wpisać datę dostępu dd.mm.rok).

Zasady przywoływania w tekście

 • praca jednego autora: zawsze należy podać nazwisko autora i datę publikacji (bez względu na to ile razy przywoływana jest praca); w przypadku powoływania się na więcej niż jedną pracę danego autora opublikowaną w tym samym roku, należy dodać kolejne litery alfabetu przy dacie (zasada ta obowiązuje również w przypadku pozostałych, wymienionych poniżej,  rodzajów publikacji), np. (Kowalski, 2001); (Kowalski, 2001a);
 • praca dwóch autorów: zawsze należy podać nazwiska obu autorów i datę publikacji (bez względu na to ile razy przywoływana jest praca); nazwiska autorów zawsze należy połączyć spójnikiem „i”, nawet w przypadku publikacji obcojęzycznej, np. (Kowalski i Nowak, 2001); (Kowalski i Nowak, 2001a);
 • praca 3 – 5 autorów: po raz pierwszy należy wymienić nazwiska wszystkich autorów, rozdzielając je przecinkami i wstawiając spójnik „i” pomiędzy dwoma ostatnimi nazwiskami; po raz kolejny – należy wymienić nazwisko pierwszego autora i można zastosować skrót „i in.”, np. po raz pierwszy: (Kowalski, Nowak i Wiśniewski, 2001); (Kowalski, Nowak i Wiśniewski 2001a); a następnie: (Kowalski i in., 2001); (Kowalski i in., 2001a);
 • praca 6 i więcej autorów: należy wymienić tylko nazwisko pierwszego autora (zarówno po raz pierwszy, jak i w kolejnych przywołaniach), pozostałych autorów zastąpić zaś skrótem „i in.”; w bibliografii należy umieścić nazwiska wszystkich autorów pracy, np. (Kowalski i in., 2001); (Kowalski i in., 2001a);
 • przywoływanie kilku prac jednocześnie: publikacje należy wymienić alfabetycznie (według nazwiska pierwszego autora); kilka prac tego samego autora należy oddzielić przecinkiem; poszczególne publikacje różnych autorów muszą być oddzielone średnikiem, np. (Kowalski, 2001; Nowak i Kowalski, 2002); (Kowalski, 2001, 2002a; Nowak i Kowalski, 2002);
 • przywoływanie za innym autorem: umieszczamy jedynie w tekście, w bibliografii umieszczamy tylko pracę czytaną; prace rozdzielamy średnikiem, np. (Kowalski, 2001; za: Nowak 2002).

Cytaty w tekście: należy zawsze umieścić w cudzysłowie i podać autora/autorów, rok opublikowania pracy i numer strony, powinny mieć następującą postać: (autor/autorzy, rok wydania, numer strony), np. (Kowalski, 2000, s. 67) lub (Kowalski i Nowak, 2001, s. 3), lub (Kowalski, Nowak i Wiśniewski, 2001a, s. 3).


[1] opracowano na podstawie: Perrin, R. (2009). Pocket Guide to APA Style. Boston: Wadsworth.