PL EN RU

Rekrutacja - Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, Zaoczne

Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 2 lata (4 semestry)

 

 1. Rejestracja w II turze Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz wnoszenie opłaty rekrutacyjnej - od 5 września do 1 października 2020 roku. Zarejestruj się na studia!
 2. Składanie dokumentów po opublikowaniu listy osób zakwalifikowanych od 13  do 14 października 2020 r.
 3. Punkt Rekrutacyjny jest czynny od godz. 10.00 do 16.00.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD SKŁADANIA DOKUMENTÓW - PROSIMY O PRZECZYTANIE INFORMACJI PO KLIKNIĘCIU W TEN LINK

 

ZDALNY PUNKT REKRUTACYJNY
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa, Budynek B, parter
tel. 022/ 55 34 100
email: rekrutacja@wz.uw.edu.pl

 • Punkt rekrutacyjny prowadzi działalność zdalną. Pytania dotyczące rekrutacji na studia proszę kierować mailowo lub telefonicznie. Dyżury telefoniczne odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 10-16. Na pytania mailowe odpowiadamy na bieżąco.
 • Dokumenty wymagane od kandydatów zakwalifikowanych na studia, będą przyjmowane w formie papierowej, w terminach podanych w systemie IRK. Szczegóły organizacji przyjmowania dokumentów zostaną przekazane kandydatom, poprzez system IRK.

 

Dokumenty wymagane od osób zakwalifikowanych na studia magisterskie niestacjonarne:

 • oryginał lub uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych: dyplomu magistra albo dyplomu licencjata albo dyplomu inżyniera albo dyplomu równorzędnego wydanego za granicą, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem
 • suplement do dyplomu lub potwierdzony program odbytych studiów, celem sporządzenia kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem
 • ankieta osobowa zawierająca zdjęcie kandydata, wydrukowana z osobistego konta rejestracyjnego w systemie IRK i podpisana przez kandydata
 • oświadczenie o zapoznaniu się z treścią wzoru umowy o odpłatności za usługi edukacyjne na Uniwersytecie Warszawskim
 • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) wydrukowane po wprowadzeniu przez kandydata na osobiste konto rejestracyjne jego fotografii w formacie elektronicznym – w przypadku kandydatów nieposiadających ELS
 • dowód uiszczenia opłaty za ELS (22 zł) – w przypadku kandydatów nieposiadających ELS (numer konta do wpłaty)
 • deklaracja płatności za studia
 • deklaracja płatności za studia - II tura
 • w przypadku składania dokumentów za kandydata przez osoby trzecie, należy przedstawić upoważnienie (imienne) dla osoby składającej dokument (wzór upoważnienia). UWAGA! Dokument nie upoważnia do składania podpisów w imieniu kandydata. Dokumenty wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego w IRK muszą być podpisane przez kandydata,
 • w przypadku składania zaświadczenia z uczelni o dokonanej już obronie musi być złożone również „oświadczenie kandydata, który w procesie rekrutacji na studia II stopnia posługuje się zaświadczeniem o ukończeniu studiów”, wydrukowane z systemu IRK i podpisane.

 

Cudzoziemcy – dodatkowo:

 • potwierdzenie legalizacji pobytu w przypadku cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 

Od kandydatów legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wydanym za granicą, dodatkowo:

 • poświadczenie dyplomu ukończenia studiów wyższych w formie legalizacji lub apostille, (więcej informacji na ten temat),
 • tłumaczenie przysięgłe na język polski dyplomu ukończenia studiów wyższych, legalizacji lub apostille (jeśli zostało sporządzone w języku obcym) albo – w przypadku tłumaczenia za granicą innego niż przysięgłe – tłumaczenie zalegalizowane w polskiej placówce dyplomatycznej (więcej informacji na ten temat),
 • zaświadczenie o nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych, jeśli dokument podlega obowiązkowi nostryfikacji (więcej informacji na ten temat),
 • zaświadczenie potwierdzające, iż uzyskany dyplom ukończenia studiów wyższych uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe lub kontynuowania kształcenia w każdym typie szkoły wyższej w systemie edukacji, w którym działa instytucja wydająca dokument, z tłumaczeniem na język polski.
  Wzór zaświadczenia – do pobrania tutaj. Uwaga: wypełnione zaświadczenie należy przetłumaczyć na język polski.

        Dodatkowe informacje dla obcokrajowców

 

Opis postępowania kwalifikacyjnego

 • Kandydaci z dyplomem uzyskanym w Polsce:

O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby z dyplomem licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędnym, uzyskanym na dowolnym kierunku.

Kandydaci są przyjmowani na studia, na podstawie średniej arytmetycznej wyliczonej z:

 • końcowej oceny z dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • średniej z toku studiów.

W postępowaniu kwalifikacyjnym tworzy się listę rankingową sporządzoną w oparciu o uzyskaną końcową ocenę według powyższych kryteriów. W przypadku zgłoszenia się dużej liczby kandydatów z taką samą wyliczoną średnią, przekraczającą liczbę miejsc, dodatkowym kryterium będzie kolejność wyznaczona przez wyższą średnią arytmetyczną ocen z toku studiów.

 

 • Kandydaci z dyplomem zagranicznym:

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.
Kandydaci z dyplomem zagranicznym są zobowiązani do przystąpienia dodatkowo, do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie.

Rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego zostanie przeprowadzona w oparciu o treść artykułów z części ekonomicznej dziennika „Rzeczpospolita”.


Z rozmowy zwolniony jest kandydat, który:

 • ukończył roczny kurs przygotowawczy do podjęcia kształcenia w języku polskim, w jednostce wyznaczonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, co najmniej na poziomie biegłości językowej B2 (lista podmiotów uprawnionych do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego), lub
 • posiada certyfikat znajomości języka polskiego, potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie znajomości językowej B2, wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
 • posiada świadectwo dojrzałości lub dyplom szkoły wyższej, wydany na zakończenie kształcenia w języku polskim, w systemie edukacji Rzeczpospolitej Polskiej.

Zdalny sprawdzian kompetencji kandydata do studiowania w języku polskim będzie przeprowadzany na bieżąco, najpóźniej do 7 października 2020 r.

 

 

 

Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia

 • Studenci innych uczelni, starający się o przyjęcie na studia, na Wydziale Zarządzania UW, na zasadzie przeniesienia, muszą mieć zaliczony co najmniej pierwszy rok studiów II stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość
 • W trakcie postępowania kwalifikacyjnego zostanie sporządzona lista rankingowa obejmująca osoby z najwyższą średnią z toku studiów
 • Studenci przyjęci na Wydział Zarządzania będą zobowiązani do uzupełnienia różnic programowych
 • Studenci chcący podjąć studia w trybie przeniesienia, rejestrują się w systemie IRK i wgrywają w system IRK następujące dokumenty:
  • zaświadczenie o ukończeniu 1. roku studiów II stopnia
  • kartę przebiegu studiów
  • zaświadczenie o średniej z ocen, z dotychczasowego toku studiów
  • dokument potwierdzający rozliczenie Studenta z poprzednią uczelnią

 

 

Opłaty za studia zaoczne (za rok studiów)

Płatność jednorazowa

Płatność w dwóch ratach

Płatność w ośmiu ratach

6.800 zł

I tura: do 05.10.2020 r.

II tura: do 20.10.2020 r.

3.500 zł

I tura: do 05.10.2020 r.

II tura: do 20.10.2020 r.

 

3.500 zł do 05.03.2021 r.

Rata I w wysokości 900 zł
I tura: do 5.10.2020 r.

II tura: do 20.10.2020 r.

 

Raty II-VIII w wysokości 900 zł każda do 5-go każdego miesiąca 
od listopada 2020 r. do maja 2021 r.

6.800 zł

7.000 zł

7.200 zł

 • Wpłata czesnego jest wnoszona na indywidualny nr konta bankowego, nadany w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studiów (USOS). 
 • Indywidualny nr konta bankowego jest udostępniany w chwili przyjęcia kandydata na studia na Wydziale Zarządzania UW, na stronie internetowej: https://usosweb.uw.edu.pl
 • Tytuł wpłaty: czesne za studia, imię i nazwisko Studenta, rok studiów, ZFR, magister, zaoczne.

Kierownik studiów

dr hab., prof. ucz. Małgorzata Olszak
Olszak

Dyżury

Sem. zimowy 2019/20 - środa 13.30 - 15.00

Kontakt

Tel: E-mail: kierstdfinan@wz.uw.edu.pl

Dziekanat studiów

Pokój:C204
Telefon: (22) 5534006
E-mail: msm@wz.uw.edu.pl

Godziny otwarcia Dziekanatu:
poniedziałek - nieczynne
wtorek godz. 9.00 - 13.00
środa godz. 9.00 - 13.00
czwartek - nieczynne
piątek godz. 14.00 - 17.30 (dni zjazdów)
sobota godz. 9.00 - 12.00; 12.30 - 15.00 (dni zjazdów)
niedziela godz. 9.00 - 13.00 (dni zjazdów)

Wszystkie sprawy studenckie rozpatruje wyłącznie:


mgr Jacek Kiryło
Pełnomocnik Dziekana ds. dydaktyki
EQUIS
Uniwersytet Warszawski
PRME
Ceeman
HR Excellence in Research
Eduniversal ranking
Eduniversal
Ministerstwo Nauki
Polska Komisja Akredytacyjna

© Copyright: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa
tel: +48 22 55 34 002, fax: +48 22 55 34 001; mail: wz@wz.uw.edu.pl

NIP: 525-001-12-66

 

Administratorem strony jest Sekcja Informacji i Promocji WZ UW

 

 

projekt: VisualTeam Logowanie dla pracowników