Rada Wydziału jest ciałem kolegialnym, złożonym z pracowników, doktorantów i studentów Wydziału Zarządzania UW. W pracach Rady Wydziału z głosem doradczym uczestniczą również kierownicy studiów oraz przedstawiciele związków zawodowych.

Rada obraduje raz w miesiącu, podejmując ważne dla całego Wydziału decyzje.