W dniu 29 listopada 2023 roku (09:30-13:00), Uniwersytet Warszawski organizuje wspólnie z European Institute of Innovation and Technology Health (EIT Health) wydarzenie pn.: EIT Health Morning Health Talks. Jest to cykliczne spotkanie ekspertów organizowane w krajach EIT Regional Innovation Scheme – RIS (https://eithealth.eu/morning-health-talks/) przez EIT Health InnoStars. W tym roku hostem tego 1-dniowego eventu został Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (Centrum Innowacji Odpowiedzialnych Społecznie)

EIT Health Morning Health Talks (MHT) to seria wydarzeń zainicjowanych w celu stymulowania dyskusji na temat najpilniejszych innowacyjnych tematów związanych z opieką zdrowotną oraz stworzenia środowiska sieciowego dla osób myślących i działających w dziedzinie opieki zdrowotnej w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej.

W ciągu ostatnich trzech lat społeczności lokalne z postępowych regionów Europy bliżej przyjrzały się niektórym konkretnym kwestiom związanym z opieką zdrowotną i innowacjami, które były kluczowe dla ich regionalnych ekosystemów, zbierając jednocześnie regionalnych liderów, aby pomogli w mapowaniu najlepszych praktyk i wspólnych wyzwań związanych z cyfrowymi rozwiązaniami w dziedzinie zdrowia. Wszystkie regiony stoją w obliczu rosnących wymagań w zakresie świadczenia usług zdrowotnych pacjentom, a wiele technologii cyfrowych pomaga sprostać tym potrzebom.

Lokalne poranne rozmowy na temat zdrowia przedstawiają perspektywy rozwoju cyfrowych ekosystemów zdrowia w regionach uznawanych za umiarkowanych i skromnych innowatorów w Europie, a jednocześnie objętych Regionalnym Programem Innowacji EIT.

Zapraszamy do uczestnictwa w formie zdalnej, zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza: https://forms.gle/YSTNWtzX8btnYshR8

Agenda wydarzenia: https://public.3.basecamp.com/p/PkP14UETJbzRGL4qmi2A6yGo

Język wydarzenia: angielski.

On November 29, 2023 (09:30-13:00), the University of Warsaw is organizing, together with the European Institute of Innovation and Technology Health (EIT Health), an event called: EIT Health Morning Health Talks. This is a cyclical meeting of experts organized in the EIT Regional Innovation Scheme – RIS countries (https://eithealth.eu/morning-health-talks/) by EIT Health InnoStars. This year, the host of this 1-day event was the Faculty of Management of the University of Warsaw (Center for Socially Responsible Innovation)

EIT Health Morning Health Talks (MHT) is a series of events initiated to stimulate discussion on the most pressing innovative healthcare topics and to create a networking environment for people thinking and acting in the field of healthcare in Central, Eastern and Southern Europe.

Over the past three years, local communities across Europe’s progressive regions have taken a closer look at some of the specific healthcare and innovation issues that were key to their regional ecosystems, while bringing together regional leaders to help map best practices and common challenges around digital solutions in the field of health. All regions are facing increasing demands for delivering health services to patients, and many digital technologies are helping to meet these needs.

Local Morning Health Talks present the prospects for developing digital health ecosystems in regions considered moderate and modest innovators in Europe and covered by the EIT Regional Innovation Programme.

We invite you to participate remotely, applications are accepted via the form: https://forms.gle/YSTNWtzX8btnYshR8

Event agenda: https://public.3.basecamp.com/p/PkP14UETJbzRGL4qmi2A6yGo

Event language: English.